budu i izazovi za bih na polju invalidnosti ankica kosti efica odsjeka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BUDUĆI IZAZOVI ZA BIH NA POLJU INVALIDNOSTI Ankica Kostić, šefica odsjeka PowerPoint Presentation
Download Presentation
BUDUĆI IZAZOVI ZA BIH NA POLJU INVALIDNOSTI Ankica Kostić, šefica odsjeka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

BUDUĆI IZAZOVI ZA BIH NA POLJU INVALIDNOSTI Ankica Kostić, šefica odsjeka - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

BUDUĆI IZAZOVI ZA BIH NA POLJU INVALIDNOSTI Ankica Kostić, šefica odsjeka. -FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE-. SOI. Vlada Federacije BiH - zaključak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BUDUĆI IZAZOVI ZA BIH NA POLJU INVALIDNOSTI Ankica Kostić, šefica odsjeka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
budu i izazovi za bih na polju invalidnosti ankica kosti efica odsjeka

BUDUĆI IZAZOVI ZA BIH NA POLJU INVALIDNOSTIAnkica Kostić, šefica odsjeka

-FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE-

slide2
SOI

Vlada Federacije BiH - zaključak

1. Svi zakoni FBiH koji tretiraju pitanja invaliditeta i koji su od značaja za osobe sa invaliditetom ubuduće će biti donoseni u skladu sa principima UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Politike u oblasti invaliditeta u BiH i ovom Strategijom

slide3
2. Zadužuju se nadležna federalna ministarstva rada i socijalne politike, za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, financija i organizacije osoba sa invaliditetom, RVI i civilnih žrtava rata da pokrenu međusektorske aktivnosti iznalaženja modela zaštite osoba sa invaliditetom na principu nediskrim. po osnovu nastanka invaliditeta - što je osnovni princip UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.
pra enje soi
Praćenje SOI
 • Osnivanje Ureda Vlade Federacije BIH
 • U Fedearciji BiH počela je priprema zakona iz oblasti socijalne, dječije i invalidske zaštite u suradnji sa MMF i Svjetskom bankom.
ciljanje i financiranje
CILJANJE I FINANCIRANJE
 • Kada je u pitanju sistem financiranja, tj. osiguranje prava osoba sa invaliditetom ova obaveza je u nadležnosti entitetskih ministarstava i Brčko Distrikta BIH, a u FBIH je u nadležnosti i 10 kantona.
slide6
Kada su u pitanju standardi koje utvrđuje Konvencija UN svakako je najveći izazov sa kojim se sučavaju bh vlasti ograničenja po pitanju finansiranja tj. raspoloživosti resursa za poboljšavanje prava osoba sa invaliditetom.
slide7
Obim ovih prava:
 • usklađivanje novčanih davanja među kategorijama osoba sa invaliditetom i u međuentitetskim propisima,
 • podrška razvoju servisa
 • osposobljavanju i zapošljavanju OSI, potrebno je znatno unaprijediti u Bosni i Hercegovini.
evropska unija i pitanje invaliditeta
EVROPSKA UNIJA I PITANJE INVALIDITETA

Kako kriterijumi Evropske unije za pridruživanje podrazumevaju, jedna od ključnih oblasti koja se mora urediti prilikom procesa priključenja Uniji je i oblast ljudskih i manjinskih prava. Osobe sa invaliditetom predstavljaju po svim svojim karakteristikama manjinsku grupu.

gotovinske naknade
GOTOVINSKE NAKNADE
 • Osnovna prava osi, koja se isplaćuju iz Proračuna Federacije BiH (70%: 30%). Osnovica za isplatu naknada cžr iznosi 574,10 KM ili 70 % osnovice za isplatu naknada RVI u F BiH.

Prva grupa CŽR sa 100% oštećenjima organizma ima uz pravo na tuđu njegu i pomoć i ortopedski dodatak, ukupna primanja od 1.314,69 KM.

slide10
Osnovica za isplatu neratnim invalidima iznosi 274.00 KM (oi, tnjp, od - I grupu 100 % oštečenja organizma) iznosi 403.36 KM.

Svrha ovog zakonskog rješenja je da osobama sa najtežim invaliditetom (90% i 100% neratni i 60-100% cžr) pruži materijalnu zaštitu i podršku u svrhu izjednačavanja prilika.

pozadina i definicija problema
POZADINA I DEFINICIJA PROBLEMA

Nedostaci formulacije zakona mogu se sumirati u slijedeće kategorije:

 • 1. neprecizne zakonske definicije korisnika prava,
 • 2. nepostojanje definicije pojma invaliditeta,
slide12
3. nejasno zakonsko određenje u podjeli nadležnosti između kantona i Federacije po pitanju zaštite osoba sa invaliditetom,

4. medicinski a ne funkcionalni pristup u procjeni invaliditeta

slide13
Osnovni problem trenutnog zakonskog riješenja je usmjerenost korisnika na socijalna primanja umjesto na rad i zaposlenje na tržištu rada, ali je implementacija zakona donijela mnoge suštinske probleme:
slide14
Stvorena je pogrešna percepcija javnosti - zakon doživljava kao instrument zaštite od siromaštva a ne kao instrument zaštite osoba sa invaliditetom.
slide15
Najugroženije kategorije su nedovoljno zaštićene - najviše ugrožene kategorije koje su prvenstveno trebale biti zaštićene zakonom u situaciji da ne ostvaruju prava, prije svega, osobe sa mentalnom retardacijom
definiranje i obrazlo enje opravdanosti ciljeva
DEFINIRANJE I OBRAZLOŽENJE OPRAVDANOSTI CILJEVA
 • Cilj je postići sistemsko uređenje i održivost socijalnog sistema u oblasti zaštite osoba sa invaliditetom.

Očekuje se da se uspostavi bolja preraspodjela sredstava te postigne viši nivo socijalne pravde.

slide18
Smanjiti ovisnost velikog broja osoba sa invaliditetom o gotovinskim naknadama i izraženu pasivnost u uključivanju na tržište rada.

Također, smanjiti ovisnost velikog broja osoba sa invaliditetom o gotovinskim naknadama i izraženu pasivnost u uključivanju na tržište rada.

slide19
Posebno je izražena potreba za balansiranjem u pružanju novčanih naknada i servisnih usluga radi poboljšanja kvalitete života ovih osoba kroz razvoj mreže servisa usluga za osobe sa invaliditetom, za što očekujemo pomoć Europske komisije kroz IPA programe.