slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stredná odborná škola zdravotnícka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stredná odborná škola zdravotnícka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Stredná odborná škola zdravotnícka - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Stredná odborná škola zdravotnícka. Hlboká cesta 23 Žilina. V školskom roku 2009/2010 budú na Strednej odbornej škole zdravotníckej v Žiline otvorené nasledovné odbory:. Zdravotnícky asistent Masér Asistent výživy Ortopedický technik. Kritéria prijímacej skúšky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Stredná odborná škola zdravotnícka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide4
V školskom roku 2009/2010 budú na Strednej odbornej škole zdravotníckej v Žiline otvorené nasledovné odbory:
 • Zdravotnícky asistent
 • Masér
 • Asistent výživy
 • Ortopedický technik
krit ria prij macej sk ky
Kritéria prijímacej skúšky

Bodové hodnotenie priemerného prospechu v ZŠ okrem výchov (6.,7.,8. a 9. ročník):

 • priemer 1,00 – 2,00 100 bodov

2,01 – 2,50 75 bodov

2,51 – 3,00 50 bodov

3,01 - a viac 0 bodov

 • Písomnú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry nahrádza Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ zo SJL.

Hodnotenie: 1% = 1 bod. Maximálne môže získať 100 bodov.

 • Žiak, ktorý neabsolvoval testovanie v 9. roč. ZŠ, vykoná písomnú prijímaciu skúšku z predmetu slovenský jazyk a literatúra.
 • Písomnú prijímaciu skúšku z prírodopisu nahrádzajú výsledky zo základnej školy z predmetu prírodopis (6.,7.,8. a 9. ročník). Na polročnom vysvedčení v 9. ročníku nesmie mať uchádzač nedostatočnú.
 • Hodnotenie: výborný = 25 bodov, chválitebný = 20 bodov, dobrý =15 bodov, dostatočný = 10 bodov. Maximálny súčet bodov 100.
 • Úspešní riešitelia olympiády z prírodopisu na okresnej úrovni (prvé tri miesta) získajú 10 bodov.
 • Podľa celkového počtu získaných bodov bude zostavené poradie, ktoré bude podkladom pre rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí, resp. neprijatí (súčet bodov = body za hodnotenie priemerného prospechu v ZŠ + Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ zo SJL +  body za známky z predmetu prírodopis + body za umiestnenie na olympiáde z prírodopisu). Maximálne 310 bodov.
 • Prijatí nemôžu byť uchádzači, ktorí získali menší súčet bodov ako 50.
 • Rozhodnutia o prijatí, prípadne neprijatí budú zverejnené na vývesnej tabuli školy a www.szshlbokaza.edu.sk.
 • Podmienkou prijatia je splnenie zdravotných kritérií potvrdených lekárom aj na osobitnom tlačive.
 • Konkrétne kritériá k jednotlivým odborom sú zverejnené v časti prijímacie skúšky.
zdravotn cky asistent
Odbor zdravotnícky asistent je štvorročné štúdium pre absolventov základnej školy, ukončené maturitnou skúškou. Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Profilové predmety – základy ošetrovania a asistencie, zdravie a klinika chorôb, administratíva a zdravotnícka dokumentácia, sociálna starostlivosť a odborná klinická prax.

Pracovné uplatnenie najmä v ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti.

Zdravotníckyasistent
zdravotn cky asistent je pripraven
Zdravotnícky asistent je pripravený:
 • zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého, v spolupráci so sestrou,
 • spolupracovať so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,
 • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu,
 • pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni,
 • absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde pracuje v ošetrovateľskom tíme.
mas r
Odbor masér je štvorročné štúdium pre absolventov základnej školy, ukončené maturitnou skúškou. Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Talentová prijímacia skúška – overenie fyzickej zdatnosti a pohybových schopností, plávanie

Profilové predmety – fyzikálna terapia, zdravie a klinika chorôb, masáže a foto, termo, hydro a balneoterapia a odborná klinická prax.

Pracovné uplatnenie najmä v zdravotníckych a kúpeľných zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti.

Masér
mas r je pripraven
Masér je pripravený:
 • samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára klasickú masáž za liečebným účelom,
 • samostatne vykonávať športovú masáž,
 • samostatne vykonávať reflexnú masáž, reflexnú masáž chodidiel, akupresúru a manuálnu lymfodrenáž podľa ordinácie lekára,
 • samostatne zabezpečovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry foto-, hydro-, termo- a balneoterapie,
 • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni,
 • absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych a iných zariadeniach, kde môže pracovať samostatne vo vybraných činnostiach a v tíme pod vedením fyzioterapeuta.
asistent v ivy
Odbor asistent výživy je štvorročné štúdium pre absolventov základnej školy, ukončené maturitnou skúškou. Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Profilové predmety – základy výživy, fyziológia výživy, klinická dietológia, náuka o požívatinách, technológia prípravy pokrmov a liečebná výživa a odborná klinická prax.

Pracovné uplatnenie najmä v oblasti liečebnej výživy v zdravotníckych zariadeniach, kúpeľoch, zariadeniach sociálnej starostlivosti, úradoch verejného zdravotníctva, vo všetkých typoch a druhoch predškolských zariadení, zariadení spoločného stravovaniaa v ďalších zariadeniach pri zabezpečovaní zdravej výživy obyvateľstva.

Asistent výživy
asistent v ivy je pripraven
Asistent výživy je pripravený:
 • v zabezpečovať odborné činnosti liečebnej výživy pri základných a špecifických skupinách ochorení rámci celkovej liečby,
 • spolupracovať s lekárom a so sestrou v oblasti dietoterapie v liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, uspokojovať potreby pacientov pri stravovaní,
 • podieľať sa na aplikácii fyziologickej výživy z hľadiska prevencie najmä civilizačných ochorení,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu spojenú so stravovaním a výživou,
 • pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni.
 • absolvent sa uplatní ako odborný zdravotnícky pracovník v štátnych i neštátnych zariadeniach v oblasti liečebnej výživy v zdravotníckych zariadeniach, kúpeľoch, zariadeniach sociálnej starostlivosti, úradoch verejného zdravotníctva, vo všetkých typoch a druhoch predškolských zariadení, zariadení spoločného stravovania a v ďalších zariadeniach pri zabezpečovaní zdravej výživy obyvateľstva.
ortopedick technik
Odbor ortopedický technik je štvorročné štúdium pre absolventov základnej školy, ukončené maturitnou skúškou. Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Profilové predmety – ortopédia a ortopedická protetika, materiály, technológia zhotovovania ortopedicko-protetických pomôcok, zdravie a klinika chorôb a odborná klinická prax.

Pracovné uplatnenie najmä v štátnych i neštátnych zariadeniach ortopedickej protetiky.

Ortopedický technik
ortopedick technik je pripraven
Ortopedický technik je pripravený:
 • podľa predpisu lekára samostatne vykonávať činnosti v oblasti ortopedicko-protetickej starostlivosti na úseku zhotovovania a opravy protetických a ortopedických prístrojov a pomôcok podľa individuálnych chýb a deformít jednotlivých častí ľudského tela, s prihliadnutím na ich funkčné i liečebné hodnoty,
 • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu,
 • pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni,
 • absolvent sa uplatní ako odborný zdravotnícky pracovník v štátnych i neštátnych zariadeniach ortopedickej protetiky.
kolsk intern t
Školský internát
 • Žiakom môžeme poskytnúť ubytovanie a stravovanie v jednom stavebnom komplexe – škola, školský internát, školská jedáleň.
mimo kolsk aktivity
Škola má vlastnú telocvičňu so širokým športovým vyžitím, posilňovňu, otvorený športový areál s ľahkoatletickou dráhou a volejbalovým ihriskom. Žiaci majú možnosť športového vyžitia v čase študijného voľna. Verejnosť i žiaci môžu využiť služby rekondično-regeneračného centra v priestoroch školy.Mimoškolské aktivity
akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť

Mgr. Daniela Peclerová

riaditeľka školy

www.szshlbokaza.edu.sk

htrednyz@stonline.sk

tel.: 041/7003571

fax: 041/7233553