Download
wydzia infrastruktury n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY PowerPoint Presentation
Download Presentation
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

145 Views Download Presentation
Download Presentation

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY .

 2. Analiza działań w zakresie zarządzania ruchem na drogach województwa kujawsko-pomorskiego

 3. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA RUCHEM NA DROGACH oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 1137, poz. 908 z późn. zm.). • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm). • Ustawa z dnia 29 października 2010 r., o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - tzw. ustawa fotoradarowa(Dz. U. z 2010 r. Nr 225, poz. 1466). • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115z późn. zm.). • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. . Nr 472) wprowadzająca zasady zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.

 4. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE RUCHEM NA DROGACH PUBLICZNYCH 1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - - autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe, 2. Marszałek województwa - drogi wojewódzkie 3. Starosta - drogi powiatowe i gminne, 4. Prezydent miasta - drogi publiczne położone w miastach na prawach powiatu z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych,

 5. Właściciel lub zarządca nieruchomości na której jest zlokalizowana droga.Prezydent, burmistrz lub wójt w przypadku gdy właścicielem nieruchomości na której leży droga jest gmina.Starosta w przypadku gdy właścicielem nieruchomości na której leży droga jest skarb państwa. PODMIOTY ZARZĄDZAJĄCE RUCHEM NA DROGACH WEWNĘTRZNYCH

 6. 1. Minister właściwy do spraw transportu - drogi krajowych.2. Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach:- wojewódzkich,- powiatowych,- gminnych,- publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w mieście stołecznym Warszawie- wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub w strefach zamieszkania. ORGANY SPRAWUJĄCE NADZÓR NAD ZARZĄDZANIEM RUCHEM NA DROGACH PUBLICZNYCH

 7. Wojewoda - na drogach wewnętrznych w strefach ruchu lub w strefach zamieszkaniaSądy powszechne na wniosek zainteresowanych stron- na drogach wewnętrznych nie w strefach ruchu lub strefach zamieszkania SPRAWOWANIE NADZORU NAD ORGANIZACJĄ RUCHU NA DROGACH WEWNĘTRZNYCH

 8. Rozporządzenie nie obejmuje dróg wewnętrznych i stref ruchu na drogach wewnętrznych. Warunki zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, a zwłaszcza działania w zakresie wprowadzania oznakowania pionowego, poziomego sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu określa: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

 9. DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RUCHEM NA DROGACH PUBLICZNYCH Działania w zakresie zarządzania ruchem realizowane są poprzez: 1. Podejmowanie czynności organizacyjno–technicznych w szczególności: - sporządzania projektów organizacji ruchu, - przedstawienia projektów organizacji ruchu do zatwierdzenia, - rozpatrywanie projektów organizacji ruchu, - zatwierdzanie organizacji ruchu, - przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji, - nadzór nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną organizacją ruchu, - nadzór i analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności, - nadzór nad zarządzaniem ruchem. 2. Obsługę systemów sterowania ruchem za pomocą znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych zmiennych elementów.

 10. 3. Wprowadzenie tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń w wyniku, których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 11. Organ zarządzający ruchem w szczególności:1. Rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu.2. Opracowuje lub zleca do opracowania projekty organizacji ruchu uwzględniające wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.3. Zatwierdza organizacje ruchu na podstawie złożonych projektów.4. Przekazuje zatwierdzone organizacje ruchu do realizacji.5. Przechowuje projekty organizacji ruchu i prowadzi ich ewidencję.6. Opiniuje geometrię drogi w projektach budowlanych.7. Prowadzi kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.8. Współpracuje w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.

 12. Dokonuje oceny organizacji ruchu w zakresie:- zgodności z obowiązującymi przepisami,- bezpieczeństwa ruchu drogowego.Może nakazać zmianę organizacji ruchu ze względu na ważny interes ogólnospołeczny lub konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego. Roztrzyga w sprawach spornych dotyczących istniejących lub projektowanej organizacji ruchu biorąc pod uwagę interes ogólnospołeczny oraz konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego. ZDANIA ORGANÓW SPRAWUJĄCYCH NADZÓR NAD ZARZĄDZANIEM RUCHEM NA DROGACH PUBLICZNYCH I WEWNĘTRZNYCH W STRFACH ZAMIESZKANIA

 13. Zarządzanie bezpieczeństwem 1. Polega na przeprowadzaniu :-oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego,-audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego,a) przed wszczęciem postępowania o wydanie decyzji środowiskowych pozwolenia na budowę, zgłoszenia wykonania robót, lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,b) przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy,c) przed upływem 12 miesięcy od dnia oddania drogi do użytkowania.2. Wykonaniu co najmniej raz na trzy lata klasyfikacji dróg:-ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych,-bezpieczeństwo sieci drogowej. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM DRÓG TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ: (Nowe zadanie dla GDDKiA oraz prezydentów miast na prawach powiatu przez które przechodzą drogi TENT)

 14. DZIAŁANIA WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RUCHEM NA DROGACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO -POMORSKIEGO wykonywanie nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz na drogach publicznych w miastach na prawach powiatu, opiniowanie w zakresie zgodności z prawem uchwał organów samorządowych, dotyczących rozstrzygnięć w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych, prowadzenie spraw w zakresie skarg i wniosków kierowanych do Wojewody w sprawach dotyczących dróg, zarządzania ruchem na drogach, transportu, udział w pracach Kujawsko – Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie uprawnień i zadań Wojewody.

 15. Zespół Doradczy Wojewody ds. nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub w strefach zamieszkania oraz publicznych w miastach na prawach powiatu Zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2012 r. został powołany Zespół Doradczy ds. nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub w strefach zamieszkania oraz publicznych w miastach na prawach powiatu. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: - Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, - Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, - Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, - Konwentu Powiatów, - Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Włocławku.

 16. - zgodności opiniowanej organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami,- bezpieczeństwa ruchu drogowego,orazproponowanie sposobu rozstrzygnięć w sprawach spornych dotyczących istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu, biorąc pod uwagę interes ogólnospołeczny i konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego Zadaniem Zespół Doradczego jest przygotowanie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu opinii w zakresie:

 17. Zdecydowana większość spraw rozpatrywana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotyczy ograniczeń w ruchu. 1. Rosną oczekiwania mieszkańców miast i małych miejscowości dotyczące wyeliminowania z ulic ich miejscowości ruchu tranzytowego. Coraz więcej jest wniosków i apeli aby wesprzeć działania lokalnych społeczności dotyczące budowy obwodnic. 2. Wzrasta bardzo szybko liczba znaków na drogach ograniczająca ruch samochodów ciężarowych.3. Brak uwzględniania przy ustalaniu organizacji ruchu przepisów kodeksu cywilnego zapewniających właścicielom nieruchomości dostęp do dróg publicznych. 4. Umieszczanie znaków na drogach wewnętrznych z naruszeniem przepisów. Wnioski z prowadzonego nadzoru:

 18. Dziękuję za uwagę