Informacje na temat składania i wyboru projektów w ramach konkursu 8.1.2_5 Regionalnego Programu O...
Download
1 / 25

Anna Hutyra Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Informacje na temat składania i wyboru projektów w ramach konkursu 8.1.2_5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Anna Hutyra Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych. HARMONOGRAM KONKURSU 8.1.2_5.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Anna Hutyra Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych' - tyrone-larson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Informacje na temat składania i wyboru projektów w ramach konkursu 8.1.2_5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Anna Hutyra

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych


HARMONOGRAM KONKURSU 8.1.2_5 konkursu 8.1.2_5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

W dniu 7 lipca 2011 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany indykatywnego harmonogramu ogłaszania konkursów na rok 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

W dniu 15 listopada 2011 r. ogłoszony zostanie konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.

Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu 8.1.2_5 należy składać w terminie od momentu ogłoszenia konkursu do dnia:

13 stycznia 2012 r.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU = DATA DOSTARCZENIA lub WPŁYNIĘCIA WNIOSKU do DPR


Departament Programów Regionalnych konkursu 8.1.2_5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

ETAPY OCENY WNIOSKÓW

OCENA

FORMALNA

 • weryfikacja sumy kontrolnej wniosku

 • ocena dopuszczalności

 • ocena administracyjna

 • techniczno-technologiczna

 • finansowo-ekonomiczna

 • środowiskowa

OCENA

WYKONALNOŚCI

Zespół Ekspertów

 • zgodność z polityką regionalną

 • cele i ukierunkowania poszczególnych OP

 • wpływ na społ.-gosp. rozwój województwa

OCENA

STRATEGICZNA

Grupa Strategiczna

WYBÓR

PROJEKTÓW

 • podpisanie umowy o dofinansowanie

Zarząd Województwa Pomorskiego (IZ RPO WP)


OCENA FORMALNA konkursu 8.1.2_5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013


0/1 konkursu 8.1.2_5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

OCENA FORMALNA (30 dni roboczychod terminu składania wniosków)

WERYFIKACJA SUMY KONTROLNEJ > zgodność sumy kontrolnej wersji elektronicznej formularza wniosku z jego

wydrukiem (spójność danych)

> wszystkie egzemplarze formularza wniosku muszą być utworzone przy zastosowaniu aplikacji Generatora Wniosków RPO WP w wersji określonej w ogłoszeniu o naborze wniosków

> możliwość jednokrotnego poprawienia błędu

>czas na uzupełnienie: 3 dni robocze od uzyskania informacji

OCENA DOPUSZCZALNOŚCI > kryteria dopuszczalności

> brak możliwości uzupełnienia wniosku

OCENA ADMINISTRACYJNA >kryteria administracyjne

>możliwość jednokrotnego poprawienia błędu

>czas na uzupełnienie: 5 dni roboczych od uzyskania informacji


KRYTERIA FORMALNE konkursu 8.1.2_5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

KRYTERIUM

SUMY KONTROLNEJ

KRYTERIA

DOPUSZCZALNOŚCI

KRYTERIA

ADMINISTRACYJNE


Działanie konkursu 8.1.2_5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-20138.1.2

KRYTERIA FORMALNE:suma kontrolna

służy potwierdzeniu jednakowej treści zamieszczonych informacji w wersji elektronicznej i widocznych na wydruku oraz zachowaniu spójności danych w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI) i Krajowym Systemie Informatycznym (KSI).

Suma kontrolna

Złożony formularz wniosku o dofinansowanie musi zostać utworzony przy zastosowaniu aplikacji Generatora Wniosków RPO WP w wersji określonej w ogłoszeniu o naborze wniosków.

W trakcie pierwszego etapu oceny formalnej sprawdzana będzie

zgodność sumy kontrolnej wersji elektronicznej formularza wniosku z jego wydrukiem.

Na tym etapie dopuszcza się możliwość jednokrotnego poprawienia wniosku, przy czym poprawa polega na skorygowaniu wyłącznie sumy kontrolnej.


Działanie konkursu 8.1.2_5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-20138.1.2

KRYTERIA FORMALNE:kryteria dopuszczalności

1.złożenie wniosku w wyznaczonym terminie i miejscu>określone w ogłoszeniu o naborze wniosków

2.wypełnienie wniosku w języku polskim

3.kwalifikowalność beneficjenta i partnerów projektu>URPO WP, wykluczenia, ogłoszenie o naborze wniosków

4. kwalifikowalność typu projektu>URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków

5. kwalifikowalność geograficzna/demograficzna (jeśli dotyczy)>URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków

6. zgodność z dokumentami warunkującymi realizację projektu (jeśli dotyczy) >URPO WP

7. kwalifikowalność wartościowa (jeśli dotyczy) >URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków

8. kwalifikowalność okresu realizacji projektu >okres programowania (do 30.06.2015), ogłoszenie o naborze wniosków

9.maksymalna kwota dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) >URPO WP, ogłoszenie o naborze wniosków

10. poziom dofinansowania >ogłoszenie o naborze wniosków

11. powiązanie z celami Osi Priorytetowej >RPO WP 2007-2013Poddziałanie 8.1.2 aplikować

Kwalifikowalne typy projektów

 • budowa, przebudowa lub rozbudowa lokalnej ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej, w tym m.in. tras kajakowych i rowerowych, szlaków turystycznych i przyrodniczych, portów i przystani jachtowych, stanic, punktów i wież widokowych wraz z oznakowaniem i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, miejsc biwakowania, parkingów;

 • tworzenie i rozwijanie podregionalnych i lokalnych systemów promocji i informacji turystycznej;

 • budowa, przebudowa i rozbudowa turystycznych linii kolejowych (z wyłączeniem zakupu lub remontów taboru);

 • prace konserwatorskie, prace restauratorskie, prace rekonstrukcyjne i adaptacja budynków i budowli o znaczeniu historycznym z możliwością nadania im nowych funkcji oraz budowa nowych, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów funkcjonalnie z nimi powiązanych;


Poddziałanie 8.1.2 aplikować

Kwalifikowalne typy projektów

 • uzbrojenie terenów pod inwestycje gospodarcze (z wyłączeniem funkcji mieszkaniowych) związane z doprowadzeniem podstawowej infrastruktury liniowej: wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci teleinformatycznej, sieci ciepłowniczej, elektrycznej, gazowej wraz z drogami wewnętrznymi i w uzasadnionych przypadkach drogami dojazdowymi.

 • kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, obejmujące m.in.:

 • - przebudowę, rozbudowę lub remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji m.in. gospodarczych (w tym turystycznych, społecznych, rekreacyjnych);

 • - rewaloryzacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym zakładanie parków i odnowa istniejących terenów zielonych;

 • - tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości.


Działanie aplikować8.1.2

KRYTERIA FORMALNE: kryteria administracyjne

1.kompletność wniosku > instrukcja wypełniania wniosku -zał. 7„Przewodnika Beneficjenta RPO WP”

2. kompletność załączników > instrukcja wypełniania załączników - zał. 1 „Przewodnika Beneficjenta RPO WP”,

przepisy prawa krajowego i wspólnotowego

3. zgodność wskaźników monitoringowych z listą > lista wskaźników monitoringowych – zał. 10 „Przewodnika Beneficjenta RPO WP”, adekwatność do danego typu projektu

4. ryzyko wystąpienia pomocy publicznej > URPO WP, wytyczne - zał. 3 „Przewodnika Beneficjenta RPO WP”

5. kwalifikowalność wydatków > wytyczne – zał. 4„Przewodnika Beneficjenta RPO WP”, rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej

6. Źródła i struktura finansowania projektu > kompletność montażu finansowego, weryfikacja poziomu

wkładu własnego (jst – 2%)

7. poziom dofinansowania (jeśli dotyczy) > metodaluki w finansowaniu (projekty generujące dochód) lub odpowiednie rozporządzenie MRR (pomoc publiczna)


0/1 aplikować

OCENA FORMALNA (30 dni kalendarzowychod terminu składania wniosków)

WNIOSEK

ODRZUCONY

NEGATYWNA OCENA FORMALNA

LUB

NIEPOPRAWIENIE BŁĘDÓWW TERMINIE

OCENA

WYKONALNOŚCI

POZYTYWNA

OCENA FORMALNA

OCENA

STRATEGICZNA0/1 aplikować

OCENA WYKONALNOŚCI (30 dni roboczych odzakończenia oceny formalnej)

OCENA WYKONALNOŚCI > kryteria wykonalności („Informacja o trybie stosowania kryteriów…”)

> wykonalność: techniczno-technologiczna

finansowo-ekonomiczna

środowiskowa

> możliwość uzupełnienia dokumentów na wniosek eksperta

(5 dni roboczych)

 • Tylko wnioski kompletne + pozytywna ocena formalna.

 • Ocenaindywidualna na podstawie niezbędnych dokumentów (wniosek, studium wykonalności).

 • Członkowie Zespołu Ekspertów nie podejmujądecyzji o wyborze projektów do dofinansowania,

 • nie tworzą listy rankingowej projektów rekomendowanych.


0/1 aplikować

OCENA WYKONALNOŚCI (30 dni roboczych odzakończenia oceny formalnej)

WNIOSEK

ODRZUCONY

NEGATYWNA OCENA WYKONALNOŚCI

POSIEDZENIE GRUPY

STRATEGICZNEJ

POZYTYWNA

OCENA WYKONALNOŚCI


OCENA STRATEGICZNA aplikować


OCENA STRATEGICZNA aplikować(posiedzenie GS 3 dni robocze od zakończenia oceny wykonalności)PKT

OCENA STRATEGICZNA > kryteria strategiczne

> polityka regionalna, cele i ukierunkowania poszczególnych OP, wpływ na

społeczno-gospodarczy rozwój województwa pomorskiego

> ocena punktowa wraz z uzasadnieniem


OCENA STRATEGICZNA aplikować(posiedzenie GS 3 dni robocze od zakończenia oceny wykonalności)PKT

Liczba Członków Grupy Strategicznej: 8- 10 dla Osi Priorytetowej8

Instytucje delegujące:Zarząd Województwa Pomorskiego (2)

Wojewoda Pomorski (1)

Komitet Monitorujący RPO WP (1)

Powiatowe Zespoły Robocze (1 z każdego PZR)

4 osobne GS - na poziomie każdego z subregionów

 • Tylko wnioski kompletne + pozytywna ocena wykonalności.

 • Posiedzenia GS: każdy członek - indywidualna propozycjaoceny punktowej (w toku dyskusji, w każdym kryterium)

 • + uzasadnienie punktacji (zgodnie z wagami zdefiniowanymi dla kryteriów strategicznych)

 • GS nie odrzuca wniosków oraz nie podejmuje decyzji o wyborze projektów do realizacji.


+ aplikować

KRYTERIA STRATEGICZNE

C - POLITYKI

HORYZONTALNE

B - UKIERUNKOWANIE

(PROFIL) PROJEKTU

A - WARTOŚĆ

DODANA PROJEKTU


ŹRÓDŁO aplikować

OBSZAR KRYTERIÓW

CHARAKTER

przesłanki, cele i oczekiwane rezultaty

A. WARTOŚĆ DODANA

ogólne

preferencje dla projektów

B. UKIERUNKOWANIE

specyficzne

polityki horyzontalne

UE

C. ZGODNOŚC Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UE

przekrojowe


OBSZARY KRYTERIÓW aplikować

A. Wartość dodana projektu

B. Ukierunkowanie (profil)

C. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

właściwe kryteria

właściwe kryteria

właściwe kryteria

A1

B1

C1

Zgodność z przesłankami i celami

Osi Priorytetowej

Promowanie zrównoważonego rozwoju

A2

Zgodność z przewidywanymi

efektami realizacji Osi Priorytetowej

Zgodność z preferencjami

wsparcia w danym Działaniu

/ Poddziałaniu

A3

C2

Oddziaływanie

Równość szans i niedyskryminacja

A4

Partnerstwo, komplementarność

50 (60)

40 (30)

10

100

Uzbrojenie terenów pod inwestycje gospodarcze


WYNIK OCENY STRATEGICZNEJ aplikować

LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH

70 – 100 pktPROJEKTY REKOMENDOWANE DO WYBORU JAKO PRIORYTETOWE

40 – 69 pktPROJEKTY REKOMENDOWANE

DO WYBORU

0 – 39 pktPROJEKTY NIEREKOMENDOWANE


OCENA STRATEGICZNA - WYBÓR aplikować

LISTA

PROJEKTÓW

REKOMENDOWANYCH

WYBÓR

PROJEKTÓW

OCENA

STRATEGICZNAad