Rådgivning til foreldre med funksjonshemmede barn - PowerPoint PPT Presentation

tyra
r dgivning til foreldre med funksjonshemmede barn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rådgivning til foreldre med funksjonshemmede barn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rådgivning til foreldre med funksjonshemmede barn

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
Rådgivning til foreldre med funksjonshemmede barn
1 Views
Download Presentation

Rådgivning til foreldre med funksjonshemmede barn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rådgivning til foreldremed funksjonshemmede barn Liv M. Lassen, ISP Aase Midkiff, Brusetkollen Skole og Ressurssenter

 2. Vendepunktet • Overgangen fra voksenliv til foreldrerolle – fra autonome voksne til funksjonell familie • Et nyfødt funksjonshemmet barn: først og fremst et barn • Ukjent farvann • Orienteringsfase • Den gode hjelper Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen

 3. Prosessen • Faser i erkjennelsen (Clausen og Eck) • Sjokk, reaksjon, bearbeiding, nyorientering • Sårbarhet • Reaktivert sorg, frossen sorg, isolasjon, opplevelse av annerledeshet og fremmedgjøring • Skyld og skam • “Falske” håp, alternative forklaringsmodeller • Blindhet, fornektelse • Fremtidsfrykt vs urealistisk fremtidsoptimisme • Binding vs. evne til å gi slipp Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen

 4. Konsekvenser for rådgviningsprosessen • Rådgivning over tid • Varsom progresjon – erkjennelse kommer i etapper • Sterk følelsesmessig binding til barnet tilsier varsomhet i uttalelsene • Kommunikasjonsform • Realisme vs hensyn, ærlighet • Rådgivers evne til å gi av seg selv Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen

 5. Forskjellige roller i prosessen DELTAKER: FORELDRE Identitet, selvverd Ikke direkte binding Samspill, transaksjon “Objektivt” overblikk Gi/ta, subjekt/objekt Hele familien Betydning for livets innhold og fokus Jobbrelatert Her-og-nå perspektiv Ser også fremover Livslangt løp Begrenset tidsramme Livslangt ansvar Begrenset ansvar TILSKUER: RÅDGIVER Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen

 6. Fra forskerhold • ”Funksjonshemmede barns foreldre befinner seg i skjæringspunktet mellom opposisjon og takknemlighet” Jan Tøssebro, 1993 Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen

 7. Systemisk perspektiv • Familien som system • Minuchin: Endringer i subsystemene (Clausen & Eck) • Familiens fokus • Skismissehyppighet • Sykelighet • Forholdet til søsken • Eldre søsken • Yngre søsken Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen

 8. Verdighet • Familiens verdighet • Hjelpeapparatets rolle • Omfanget av intervensjon i en familie • Hjelpers ferdigheter • Inntoning • Respekt • Innlevelse • Distanse • Handlekraft Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen

 9. Foreldres grunnleggende spørsmål • Hva feiler det barnet mitt? • Hva er årsaken • Og hvis det ikke er en observerbar årsak: hvorfor? • Er det min skyld? • Hvordan vil det gå? • Med barnet • Med oss • Med søsken • Hva kan vi selv gjøre? Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen

 10. Foreldres mestrings-strategier • Parenting coping strategies, L.M. Lassen 1998. Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen

 11. Oppgave • I møte med foreldre/familier til funksjonshemmede barn, hvilken type hjelp opplever jeg kan være vesentlig for å skape positiv endring? • Gi eksempler på alle typer hjelp som du kan bidra med Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen

 12. Dysfunksjonelle familier • Kombinasjonen av utsatte, sårbare barn og foreldre som har lav omsorgsevne, eller som mister sin omsorgsevne • Systemisk modell: • Barnets sårbarhet som utløsende faktor • Foreldres sårbarhet som utløsende faktor • Interaksjonen Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen

 13. Dysfunksjonelle familier, forts. • Insoo Kim Berg (2003): • De fleste familier vil hjelpe sine barn • Så godt de evner • Inntil det motsatte er bevist • Hvordan kan vi hjelpe dem til å ta imot støtte? • Hvordan oppleves hjelpen? • Hvordan skal hjelpen gis for å oppleves som hjelp og ikke som innblanding Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen

 14. Rådgiving til dysfunksjonelle familier • Respekt for foreldres strategier • Følsomhet for foreldres verdighet, ta foreldre på alvor • Unngå at foreldre mister kontroll • Refleksjon over balansegangen mellom å yte hjelp og bevare foreldrenes foreldrerolle Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen

 15. Kritiske forhold som hindrer tidlig intervensjon i alle familier • Foreldresevne til å signalisere hjelpebehov • Barnehagens evne til å fange opp signaler • Overgang skole-barnehage • Skolens normalitetstankegang • Hjelpeapparatets hang til “å vente og se” • Gjærum et al. 1998 • Hjelpeapparatets overflatevurdering • Tidsaspektet • Manglende koordinering av tjenester Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen

 16. Funksjonsfremmende tiltak • Sikre felles forståelse • Sikre at tjenestene koordineres • Sikre fremdrift og ansvar • Skaffe tilpassede tiltak Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen

 17. Forslag til tiltak i de ulike systemene • PPT: mulighet for veiledning, oppfølging, anbefale skolerelaterte tiltak, delta i ansvargrupper, følge saken, sikre sakkyndighet, følge lovverket • BUP: systemisk samarbeid, aktiv deltagelse i ansvarsgrupper, aktiv veiledning til systemene, medisinske forhold, viderehenvisninger • Habilitering: samordne tilbud og utredninger, samarbeide med andre aktører Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen

 18. Forslag til tiltak, forts. • Barnevernet: gå inn tidligere, sette inn mer omfattende tiltak, innhente informasjon fra alle systemer. Bredere og mer omfattende vurdering av sviktende omsorg. • Koordinering av tiltak: bruke ansvarsgrupper, klargjøre koordinatorfunksjonen, standardisere informasjon om rettigheter, sikre at foreldre får de hjelpetiltak de har krav på, veilede om hensikten med hjelpetiltak. Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen

 19. Samarbeid med foreldre • Respekt for foreldres tid og ressurser: • Begrense antall møter hvor foreldrene må være med • Legge dem til tidspunkt som i minst mulig grad påvirker deres omsorgsoppgaver og jobbsituasjon • Lage samarbeidsmøter uten foreldre til stede, med informasjon til foreldre på forhånd og referat til foreldrene • Sende dokumenter til uttalelse før møter, innhente kommentarer og lage endringer før møtet • Respekt for foreldres situasjon og den rollen de er tvunget til å innta • Bevisstgjøring av betydningen av de ulike rollene (deltaker vs tilskuerrollene) Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen

 20. Oppsummering, funksjonsfremmende tiltak • Vendepunktet – og spesialpedagogens rolle • Oppfølging over tid • Helhetlige tiltak • Koordinerte tiltak • Spesialpedagogen som den gode hjelper • Autensitet, personlig engasjement • Handlekraft, kreativitet, løsningfokus Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen

 21. Kilder • Berg, I.K., Steiner, T.: Children’s solutions work 2003 • Carling, A.: En søster er en søster er en søster 1997 • Clausen, H og Eck, O.R.: Spesialpedagogisk arbeid i familier med funksjonshemmede barn, 1996 • Davis, H.: Rådgivning til foreldre med kronisk syke og funksjonshemmede barn, 1995. • Gjærum et al: Mestring som mulighet, 1998 • Hagen, Lassen, Midkiff og Vedeler: Barn i faresonen 2006 • Lagerheim, B.: Et annerledes liv, 1988 • Lassen, L.M.: Rådgivning. Kunsten å hjelpe, 2002 • Müller, O.: Sorgen som varer livet ut, 1994 • Tøssebro, J: I Gjærum et al Kunnskap og ettertanke, 1993 Liv M. Lassen, ISP, Aase Midkiff, Brusetkollen