1 / 1

DUGNAD

DUGNAD. SETT AV Tirsdag 7.mai FAU inviterer alle foreldre og barn til dugnad i barnehagen mellom kl1630 og 1830 ! Sett av dagen, og hjelp oss å gjøre uteområdet trivelig og trygt for barna våre!

zaide
Download Presentation

DUGNAD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DUGNAD SETT AV Tirsdag 7.mai FAU inviterer alle foreldre og barn til dugnad i barnehagen mellom kl1630 og 1830! Sett av dagen, og hjelp oss å gjøre uteområdet trivelig og trygt for barna våre! Vi trenger også kake/bollebakere! Hvis du ikke kan delta på selve dugnaden så er det fint om du kan bidra med boller eller kake. Vi håper alle kan stille opp, da er jobben fort gjort Vårlig hilsen fra FAU

More Related