slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Individual Placement and Support (IPS) Innehåll, Tillämpning och Evidens PowerPoint Presentation
Download Presentation
Individual Placement and Support (IPS) Innehåll, Tillämpning och Evidens

play fullscreen
1 / 32

Individual Placement and Support (IPS) Innehåll, Tillämpning och Evidens

162 Views Download Presentation
Download Presentation

Individual Placement and Support (IPS) Innehåll, Tillämpning och Evidens

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Individual Placement and Support (IPS) Innehåll, Tillämpning och Evidens Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 2. Traditionell arbetsrehabilitering • Återhämtning: klinisk • Objektiv bedömning • Symptomfri • Återfå funktioner som tidigare • Ingen / låg dos psykofarmaka • Ej inlagd under de senaste fem åren Sårbarhet .........Stöd och Säkerhet.........Stegvis Train-Then-Place Arbetsgivare Rehabilitering Bedömning Psykiatriskt team Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 3. IPS- en ny typ av rehabilitering • Återhämtning: Personlig • Självbestämmande och Kontroll • Potential-resurser/styrkor • Hopp och Tilltro • Kontakt med det övriga samhället utanför vården Historik:brukarorganisationer i USA, enskilda berättelser från ”brukare”, longitudinella studier kring personlig återhämtning. Place-Then-Train Psykiatriskt team Rehabilitering Bedömning Arbetsgivare Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 4. Forskningsresultat: Rehabiliteringsmodeller Är arbete ett realistiskt mål? • En stor andel personer med långvarigt psykiatriskt funktionshinder kan, med stöd, få och behålla reguljärt arbete (Drake et al, 1994, 1996, 1999; Becker et al, 1998; Bond et al, 1995, 1997, 1999, 2001; Mueser et al, 2004; Latimer et al, 2006; Burns et al, 2007; Wong et al, 2008) • Vad har visat sig fungera? • Skyddat arbete, såsom Samhall och annan verksamhet, har ett lågt arbetsutfall (Pozner et al, 1996; Grove, 1999, 2000) • Förberedande arbetsträning har inte visat sig vara bättre än vanlig behandling att stödja individer ut på arbetsmarknaden (Drake et al, 1994, 1996; Crowther et al, 2001, 2004). • Supported employment / Individual Placement and Support (IPS) är bättre än förberedande arbetsträning (Crowther et al, 2001, 2004; Bond, 2008) Ulrika Bejerholm

 5. IPS - modellen 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet 2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 6. IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet 2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 7. IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet 2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 8. IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet 2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 9. IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet 2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 10. IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet 2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 11. IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet 2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 12. IPS - metoden 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet 2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att arbeta 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intresse och preferenser 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs 6. Insatserna integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede. 8. Systematisk rekrytering av arbetstillfälle och arbetsgivarengagemang Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 13. IPS ( internationellt) • 16 RCT studier, varav: • 9 från USA • 3 från Canada, Japan, Australien • 4 från Europa • 1 Schweiz • 1 UK • 1 EQOLISE-trial • 1 Sverige • (Bejerholm, Areberg, Hofgren, Rinaldi, 2012-submitted) • 6 studier där dagverksamheter övergick till IPS studier • 7 studier om sambandet mellan IPS-fidelity och arbetsutfall Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Bulgarien, Holland, Italien (Bond, 2008: 2012; Heslin, 2011; Hoffman, 2011) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 14. IPS - Evidens Systematisk översikt av 11 RCT (med high fidelity) (tex USA, Canada, Australien, Hongkong, Europa) • 61% fick arbete i IPS grupperna • vs. • 23% i kontrollgrupperna (lokal rehabilitering av varierande slag) • IPS deltagarna fick arbete 10 veckor tidigare än • deltagare i kontrollgrupperna • IPS deltagarna arbetade i genomsnitt 24 veckor/år • 2/3 av samtliga som fick anställning arbetade • 20 timmar eller mer i veckan samt..... (Bond, Drake & Becker, 2008) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 15. IPS - Evidens Europeisk RCT Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Bulgarien, Holland, Italien N=312 deltagare • 55% fick arbete i IPS grupperna • vs. • 28% i kontrollgrupperna (lokal rehabilitering av varierande slag) samt.... • IPS deltagare arbetade längre och tjänade mer • Deltagare i kontrollgruppen hoppade av eller blev • inlagda i större utsträckning • Arbete hade inte en negativ effekt på välbefinnande • eller återfall i sjukdom • (Burns et al, 2007) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 16. IPS i Malmö Forskningsprojekt under åren 2008-2011 • Forskningsprojektet utgick från Vårdalinstitutet vid Lunds universitet, och utfördes i samarbete FINSAM (FK, AF, Malmö kommun och psykiatri, och Malmö högskola). • Finansiering: • FINSAM finansierade arbetscoacher i projektet • Vårdalinstitutetfinansierade forskningsledares lön samt doktorand • FAS anslag • Medarbetare i projektet: • Forsknings- och projektledare: Ulrika Bejerholm, LU • Docent Tommy Björkman, LU • Docent Staffan Johansson, GU • IPS-specialist: Miles Rinaldi, UK • Doktorander: Annika Lexén, Cecilia Areberg & Daniel Ekeblom, LU • Post doc: Caisa Hofgren Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 17. Inklusionskriterier: Uppfyllde kriterier och fyllde i samtycke (n=141) Kom ej på intervju vid baslinje- Mätning (n=21) • Målgruppen är personer med långvarigt psykiskt funktionsnedsättning • Fungerande kontakt inom psykiatrin i Malmö • Ålder mellan 20-65 år • Förstå och kommunicera på svenska • Inte ha ett fysiskt funktionshinder • Delta i ett informationsmöte om SE-projektets design och innehåll TVR (n=60) IPS (n=60) Randomiserades (n=120) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 18. Datainsamling Kvantitativa data samlades in vid Baslinje-6 månader och 18 mån • Arbetsmått: • erhållet arbete, • månadsinkomst, varaktighet av arbete, antal arbetstimmar • Hälsoinriktade mått: • Hälsotillstånd, • Livskvalitet, Egenmakt (empowerment) Motivation, Nivå av engagemang i dagliga aktiviteter • Intervjuer med IPS deltagarna kring erfarenheter, upplevelser av IPS • CASE-studier; implementering, IPS-stödet • Fidelitymätning: vid 6, 12 och 18 mån Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 19. Består av 3 delar Personal Organisation Service 25 frågeområde som kan rangordnas 1-5 Underlag för mätning Klienter CM Läkare Enhetschefer AF FK Arbetscoacher IPS-fidelityskalan • 73 och under= inteIPS • 74-99= måttlig fidelity • 100-114=bra fidelity • 115-125= exemplarisk fidelity Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 20. Arbetsmått: (Bejerholm, Areberg, Hofgren, Rinaldi, 2012-submitted) Konkurrensutsatt arbete IPS 46% (n=19) TVR 11% (n=5) IPS –gruppen arbetade fler dagar, fler timmar och hade högre inkomst Arbete och praktikplats IPS 80% (n=33) TVR 20% (n=9) Integration i samhället genom arbete, praktik och utbildning IPS 90% (n=37) TVR 24% (n=11) Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 21. Arbetsmått: (Bejerholm, Areberg, Hofgren, Rinaldi, 2012-submitted) Andel i arbete Sverige USA 46% 61% ? Europa 47.3% Hur snabbt i arbete (dagar) Europa: IPS 2 ggr snabbare än TVR Sverige: IPS 5ggr snabbare än TVR ? Europa: 206 dagar till anställning via IPS Sverige: 462 dagar till anställning via IPS ? Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 22. Implementerings studie (Bejerholm, Larsson & Hofgren, 2011) Intervjuer, skriftlig dokumentation , fidelity-mätningar med IPS deltagare (2 st) arbetsspecialister och handläggare på Af, FK = Principen utmanas av rådande system Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 23. Hälsoinriktade mått RCT (baseline, 6 och 18 månader) (Areberg, Bejerholm, 2012, submitted and accepted) Livskvalitet: Nivå av engagemang i dagliga aktiviteter: p=0.058 p=0.002 (p= 0.059) p=0.059 Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 24. Hälsoinriktade mått RCT (baseline, 6 och 18 månader) (Areberg, Bejerholm, 2012, submitted and accepted) Arbetsmotivation: Egenmakt: p=0.047 p=0.033 Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 25. Deltagarnas upplevelser av IPS-stödjande faktorer (Areberg, Björkman & Bejerholm, 2012) Arbetscoachen ”Att vara centrum för uppmärksamheten i en process som medför hopp och mening” Deltagare Nätverk Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 26. Deltagarnas upplevelser av IPS-stödjande faktorer (Areberg, Björkman & Bejerholm, 2012) Arbetscoachen • Att coachen lyssnar • Att coachen har kunskap kring psykisk ohälsa…och kontakter ”Att vara centrum för uppmärksamheten i en process som medför hopp och mening” Deltagare Nätverk Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 27. Deltagarnas upplevelser av IPS-stödjande faktorer (Areberg, Björkman & Bejerholm, 2012) Arbetscoachen • Att coachen lyssnar • Att coachen har kunskap kring psykisk ohälsa…och kontakter ”Att vara centrum för uppmärksamheten i en process som medför hopp och mening” Deltagare Nätverk • Att ha ett eget engagemang/motiv • Att tillföra med egen erfarenhet och kunskap Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 28. Deltagarnas upplevelser av IPS-stödjande faktorer (Areberg, Björkman & Bejerholm, 2012) Arbetscoachen • Att coachen lyssnar • Att coachen har kunskap kring psykisk ohälsa…och kontakter ”Att vara centrum för uppmärksamheten i en process som medför hopp och mening” Deltagare Nätverk • Att få bekräftelse från psyk-team • Att ha arbetsgivarens tilltro • Att få stöd från familjens / vänner • Att ha ett eget engagemang • Att tillföra med egen erfarenhet och kunskap Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 29. Hinder vid implementering av IPS (Hasson, Andersson & Bejerholm, 2011) • Bidrags- och rehabiliteringssystem stödjer endast stegvis rehabilitering • Svårigheter i samarbetet mellan arbetsspecialist och handläggare på FK, Af och psykiatrin • En utmaning för coacher att fokusera på arbete Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 30. Stödet och processen under IPS Vanliga anpassningar: 37% Kognitiva -att lära in arbetsuppgifter, koncentrera sig 26% Sociala –att interagera med andra, att läsa av det sociala språket 21% Emotionella –att hantera känslor och symptom, klara stress 16% Fysiska –Uthållighet (McDonald-Wilson, 2002) (Lexén, Hofgren, Bejerholm, 2012) • Att interagera socialt • Hantera konflikter • Prata med arbetskollegor-raster • Förstå sociala koder • Att arbeta självständigt • Initiera uppgifter • Lösa problem • Organisera arbetet • Att hantera symtom • Hantera inre stimuli • Reglera känslor • Att behålla sin uthållighet • Fysisk och psykisk trötthet • Bibehålla motivationen • Att lära sig arbetsuppgifter • Följa och komma ihåg instruktioner, rutiner • Koncentrera sig Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013

 31. Stödet och processen under IPS (Lexén, Hofgren, Bejerholm, 2012) • Stöd utanför arbetsplatsen • Rådgivning/stödsamtal • Coachande samtal • KBT-behandling • Medicinsk behandling • Stöd att ta sig till och från arbetet • Stödpåarbetsplatsen • Flexibelt schema • Ändringariarbetsförhållandena • Arbetsutförandet • Socialtstöd • Information ochutbildning • Förändningari den fysiskamiljön Cecilia Areberg, Vårdalinstitutet, Lunds Universitet, 2013