Dariusz Jaremek Lublin , dnia 8 czerwca 2009 r. - PowerPoint PPT Presentation

tuyet
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dariusz Jaremek Lublin , dnia 8 czerwca 2009 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dariusz Jaremek Lublin , dnia 8 czerwca 2009 r.

play fullscreen
1 / 28
Download Presentation
Presentation Description
105 Views
Download Presentation

Dariusz Jaremek Lublin , dnia 8 czerwca 2009 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Charakterystyka udzielanego wsparcia w ramach Priorytetu VII PO KL(Załącznik nr 2 do wniosku o płatność) Dariusz JaremekLublin, dnia 8 czerwca 2009 r.

 2. Dokumenty • Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 25 marca 2009 r. (nowelizacja dokumentu). • Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z grudnia 2008 r. • Podręcznik wskaźników Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 z grudnia 2008 r.

 3. Informacje ogólne • Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości określa umowa ramowa/porozumienie ramowe (zapisy obligujące do przedkładania IP 2 wniosków o płatność). • Dodatkowo, umowa ramowa/porozumienie ramowe zobowiązuje beneficjenta do przekazania w formie elektronicznej wraz z wnioskiem o płatność informacji o wszystkich uczestnikach projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (formularz PEFS) – monitorowanie projektu systemowego.

 4. Informacje ogólne Wniosek o płatność w części sprawozdawczej zawiera informacje dotyczące: • postępu rzeczowo-finansowego realizacji projektu wraz ze wskaźnikami realizacji projektu za dany okres rozliczeniowy oraz w ujęciu narastającym (wzajemna korelacja). • problemów i trudności w realizacji projektu (wraz ze wskazaniem podjętych środków zaradczych), • prognozy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność, w tym płatności na kolejne okresy rozliczeniowe , • informacje dotyczące zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych. Uwaga: Pozytywnie zweryfikowana część sprawozdawcza wniosku o płatność jest koniecznym warunkiem do zatwierdzenia dokumentu i zrealizowania płatności na rzecz Beneficjenta.

 5. Terminy sprawozdawczości Beneficjent realizujący projekt w ramach PO KL sporządza i przekazuje do instytucji nadrzędnej wniosek o płatność z częścią sprawozdawczą dotyczącą postępu realizacji projektu zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy ramowej/porozumienia ramowegoco do zasady nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i nie częściej niż raz w miesiącu (do 10 dni roboczych od daty zakończenia okresu rozliczeniowego), w przypadku wniosku o płatność końcową zgodnie z terminem określonym w umowie ramowej/porozumieniu ramowym.


 6. Podręcznik wskaźników Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013Informacje podstawowe • Monitorowanie uczestników projektu: • Każdy uczestnik projektu może być wykazany jednokrotnie w ramach pojedynczego projektu. b) W odniesieniu do sprawozdawczości projektu przyjętego do realizacji, projektodawca ma obowiązek monitorowania wskaźników, które określił we wniosku aplikacyjnym, w ramach części sprawozdawczej wniosku o płatność (załącznik nr 2 do wniosku). c) Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach załącznika nr 2 należy monitorować wszystkie wskaźniki, których dotyczy projekt, nawet jeśli nie określono ich we wniosku o dofinansowanie.

 7. Rozpoczęcie i zakończenie udziału w Projekcie Pomiar wskaźników jest dokonywany z chwilą rozpoczęcia udziału w projekcie jego uczestników, tj. z chwilą podpisania przez każdego z nich deklaracji uczestnictwa. Zachodzi tutaj duża zbieżność z momentem kwalifikowania do udziału w Projekcie (np. podpisanie kontraktu socjalnego), ale może zaistnieć sytuacja, w której po podpisaniu np. kontraktu socjalnego, a przed rozpoczęciem realizacji form aktywizacji, osoba zrezygnuje z udziału we wsparciu – W takiej sytuacji – w przypadku gdy nie zostały poniesione wydatki związane z tą osobą – należy wycofać uczestnika z udziału w projekcie. Tym samym dane na jego temat nie będą wykazywane w ramach systemu sprawozdawczości (wniosek o płatność).

 8. Rozpoczęcie i zakończenie udziału w Projekcie „Zakończenie udziału w projekcie systemowym oznacza: a) zakończenie przez daną osobę udziału w formach wsparcia przewidzianych dla tej osoby – zgodnie z zaplanowaną w projekcie „ścieżką reintegracji”. b) zakończenie przez daną osobę udziału w formach wsparcia przed zakończeniem „ścieżki reintegracji” wskutek uzyskania zatrudnienia, które realizuje cele projektu”. na podstawie: ”Zasad przygotowania…”

 9. Monitorowanie rzeczowe projektu systemowego • Monitorowanie rzeczowe projektu systemowego prowadzone jest we wniosku o płatność. • Dane w załączniku nr 2 do wniosku o płatność wykazywane kumulatywnie dotyczą całego okresu realizacji projektu systemowego. Po zakończeniu każdego roku budżetowego dokonywany jest roczny bilans realizacji projektu systemowego, w tym mierzone są rezultaty osiągnięte w ramach zaplanowanych na dany rok zadań oraz weryfikowana jest faktyczna wartość poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

 10. Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. • Osoba może rozpocząć udział w projekcie tylko raz w trakcie całego okresu jego realizacji. W przypadku osób, które powracają do projektu, a wcześniej zostały już wykazane jako te, które zakończyły udział w projekcie (lub przerwały w nim udział), należy skorygować wartość Mp w kolumnie dot. osób, które zakończyły (zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa) /przerwały udział w projekcie i wykazać ww. uczestników projektu w jednej z dwóch kolumn: • dot. osób, które kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego (jeśli rzeczywiście biorą udział w formie wsparcia na koniec okresu rozliczeniowego) • dot. osób, które zakończyły udział w projekcie w danym okresie rozliczeniowym (należy wówczas zwrócić uwagę na wykazywanie ich tylko raz w wierszu Mp).

 11. Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. • Osoba może rozpocząć udział w projekcie tylko raz w trakcie całego okresu jego realizacji - cd. • Zatem w sytuacji, w której w ramach projektu z klientem pomocy społecznej zostanie podpisany kolejny kontrakt socjalny kontynuujący rozpoczęty program aktywizacyjny, osobę taką należy uznać za kontynuującą udział w projekcie.

 12. Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. • Tabela 1. Przepływ uczestników projektu. Legenda: R – osoba, która rozpoczęła udział w projekcie w bieżącym okresie rozliczeniowym (Mr)/narastająco od początku realizacji projektu (Mp); K – osoba, która kontynuuje swój udział w projekcie na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego (Mr); Z – osoba, która zakończyła swój udział w projekcie w bieżącym okresie rozliczeniowym (Mr) narastająco od początku realizacji projektu (Mp); P – osoba, która przerwała swój udział w bieżącym okresie rozliczeniowym od początku realizacji projektu (Mp). • Status uczestników projektu w okresie objętym wnioskiem o płatność (Mr) • Status uczestników projektu narastająco, czyli kumulatywnie od początku realizacji projektu (Mp)

 13. Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. • Status uczestników projektu w pierwszym okresie rozliczeniowym. Mr = Mp Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie (R) Osoby, które zakończyły udział w projekcie (Z) Osoby, które przerwały uczestnictwo w projekcie (P) Osoby, które kontynuują uczestnictwo w projekcie (K) R = Z+P+K

 14. Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. Status uczestników projektu w drugim okresie rozliczeniowym. Mr Osoby, które kontynuują udział w projekcie z poprzedniego okresu rozliczeniowego Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie w drugim okresie rozliczeniowym + Osoby, które zakończyły udział w projekcie (Z) Osoby, które przerwały uczestnictwo w projekcie (P) Osoby, które kontynuują uczestnictwo w projekcie (K)

 15. Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. • Status uczestników projektu narastająco w drugim okresie rozliczeniowym (Mp). Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie w poprzednim okresie rozliczeniowym – narastająco (Mp) Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie w drugim okresie rozliczeniowym + Osoby, które zakończyły udział w projekcie narastająco (Mp) Osoby, które przerwały uczestnictwo w projekcie narastająco (Mp) Osoby, które kontynuują uczestnictwo w projekcie (Mp =Mr) + + Osoby, które zakończyły udział w projekcie w drugim okresie rozl. Osoby, które przerwały uczestnictwo w projekcie w drugim okresie rozl.

 16. Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. • Status uczestników projektu w trzecim okresie rozliczeniowym Mr Osoby, które powracają do projektu Osoby, które kontynuują udział w projekcie z poprzedniego okresu rozl. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie w trzecim okresie rozl. + + Osoby, które zakończyły udział w projekcie (Z) Osoby, które kontynuują uczestnictwo w projekcie (K) Osoby, które zakończyły uczestnictwo w projekcie (Z) Osoby, które przerwały uczestnictwo w projekcie (P) Osoby, które kontynuują uczestnictwo w projekcie (K)

 17. Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. • Status uczestników projektu narastająco na koniec trzeciego okresu rozliczeniowego (Mp) Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie w poprzednim okresie rozliczeniowym (Mp) Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie w trzecim okresie rozliczeniowym + Osoby, które zakończyły udział w projekcie narastająco (Mp) Osoby, które przerwały uczestnictwo w projekcie narastająco (Mp) – wartość pomniejszona o liczbę osób, które powróciły do projektu Osoby, które kontynuują uczestnictwo w projekcie (Mp=Mr) + + Osoby, które zakończyły udział w projekcie w trzecim okresie rozl. Osoby, które przerwały uczestnictwo w projekcie w trzecim okresie rozl.

 18. Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. Liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie od początku realizacji projektu (Mp), powinna być równa sumie osób wykazanych w tabelach dotyczących uczestników, którzy kontynuują, zakończyły oraz przerwały udział w projekcie od początku jego realizacji (Mp), np. w II okresie rozliczeniowym: 18+3+1=22.

 19. Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. W przypadku osób, które kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego wartość Mr zawsze będzie równa wartości Mp (jeden wiersz w ramach kolumn odnoszących się do tej sytuacji).

 20. Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. W przypadku wartości Mr suma osób, które kontynuują, zakończyły lub przerwały udział w projekcie w danym okresie rozliczeniowym, powinna być równa sumie liczby osób, które rozpoczęły udział w projekcie w bieżącym okresie rozliczeniowym, [powróciły do projektu po zakończonym/przerwanym udziale w projekcie] i liczby osób, które kontynuują udział z poprzedniego okresu sprawozdawczego, Mr (K+Z+P) = Mr dla (R + powrót) + (K) z poprzedniego okresu rozliczeniowego. III okres rozliczeniowy: 12+5+6 =5+18

 21. Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie w bieżącym okresie rozliczeniowym (Mr) BĘDĄ WYKAZYWANE DWUKROTNIE: • w tabeli dot. osób, które rozpoczęły udział w projekcie, • w tabeli dotyczącej osób, które kontynuują, zakończyły albo przerwały udział w projekcie.

 22. Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. Różnica pomiędzy liczbą osób, które rozpoczęły udział w projekcie od początku jego realizacji, a suma uczestników wykazanych w tabelach dotyczących osób, które kontynuują, zakończyły oraz przerwały udział w projekcie w bieżącym okresie rozliczeniowym (Mr), informuje o liczbie uczestników, którzy w poprzednich okresach rozliczeniowych zakończyli lub przerwali udział w projekcie, np. II okres 22-(18+2+0)=2– w I okresie rozliczeniowym 1 osoba zakończyła i 1 przerwała udział w projekcie.

 23. Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. Tabela • 1. Przepływ uczestników projektu. Nowa kategoria: Osoby, które powróciły do projektu (po zakończonym udziale w projekcie/po przerwanym udziale w projekcie - liczba osób, które w przeszłości były objęte wsparciem w ramach projektu i zakończyły w nim udział/przerwały w nim udział (co zostało odnotowane w tabeli 1 w poprzednich wnioskach o płatność).

 24. Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. W II okresie rozliczeniowym jedna osoba powróciła do projektu (w/w uczestnik zakończył udział w projekcie w I okresie rozliczeniowym). Osobę, która powróciła po zakończonym udziale w projekcie wykazujemy w Mr i Mp. Musimy pamiętać o wykazaniu tego uczestnika w jednej z kolumn (dot. bieżącego okresu): „zakończyły..”(Mp)/„przerwały..”(Mr i Mp)/kontynuują (w zależności od statusu uczestnika na koniec okresu rozliczeniowego).

 25. Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. Tabela 2. • Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie (najczęściej popełniane błędy).

 26. Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. Tabela 4. • 4.Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie (najczęściej popełniane błędy). Brak korelacji między wskaźnikami ilościowymi zawartymi w Tabeli 1. Przepływ uczestników projektu. Informacje uwzględniane w przedmiotowej tabeli stanowią uszczegółowienie informacji przedstawionych w tabeli 1 Przepływ uczestników projektu.

 27. Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. Tabela 6. Osiągnięte wartości wskaźników. • Wartość docelowa wskaźnika - wartość określona we wniosku o dofinansowanie (jeżeli nie określono wartości docelowej we wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej kolumnie tabeli należy wpisać "Nie określono", natomiast w kolumnie „stopień realizacji wskaźnika” - "Nie dotyczy"). • W przypadku projektów systemowych OPS/PCPR/ROPS wartość docelowa wskaźnika to wartość określona w ramach projektu uwzględniająca wartości docelowe z wszystkich rocznych wniosków o dofinansowanie. • Ze względu na brak określenia w ramach projektu wartości docelowej wskaźnika z wartością docelową (2013 r.), wskazaną w akapicie pierwszym zasadę, należy stosować we wnioskach o płatność za rok 2009.

 28. Dziękuję za uwagę Dariusz Jaremek