etnictv pro mana ery n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÚČETNICTVÍ PRO MANAŽERY PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÚČETNICTVÍ PRO MANAŽERY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

ÚČETNICTVÍ PRO MANAŽERY - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

ÚČETNICTVÍ PRO MANAŽERY. Jaroslava Hyršlová. TÉMATA. Vymezení, vývoj a pojetí manažerského účetnictví Členění nákladů a výnosů podniku s důrazem na rozhodování Alokace nákladů a její vztah k řízení po linii výkonů, po linii odpovědnosti a k rozhodování

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÚČETNICTVÍ PRO MANAŽERY' - tudor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
etnictv pro mana ery

ÚČETNICTVÍ PRO MANAŽERY

Jaroslava Hyršlová

t mata
TÉMATA
 • Vymezení, vývoj a pojetí manažerského účetnictví
 • Členění nákladů a výnosů podniku s důrazem na rozhodování
 • Alokace nákladů a její vztah k řízení po linii výkonů, po linii odpovědnosti a k rozhodování
 • Metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů
 • Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit - metoda ABC
 • Využití rozdílových metod v řízení přímých nákladů
t mata1
TÉMATA
 • Systém plánů a rozpočtů
 • Řízení režijních nákladů
 • Odpovědnostní účetnictví
 • Krátkodobé rozhodovací úlohy nevyžadující vklad prostředků
 • Cenová rozhodování
literatura
LITERATURA
 • Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví. Management Press, Praha 2006
 • Král, B. a kol.: Nákladové a manažerské účetnictví. Prospektrum, Praha 1997
 • Schroll, R. a kol.: Manažerské účetnictví v podmínkách tržního hospodářství. Trizonia, Praha 1993
 • Král, B. a kol.: Vnitropodnikové účetnictví. Trizonia, Praha 1994
 • Hradecký, M., Král, B.: Řízení režijních nákladů. Prospektrum, Praha 1995
 • Kolektiv autorů: Manažerské účetnictví v případových studiích a úlohách. VŠE Praha, Praha 1997
podm nky absolvov n p edm tu a zp sob zkou ky
PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU A ZPŮSOB ZKOUŠKY
 • Podmínkou pro uznání zkoušky je dosažení minimálně 51 bodů (tj. 51 %) ze 100 možných.

Tyto body lze získat:

 • max. 30 bodů ze zápočtového testu;
 • max. 20 bodů za úspěšné vyřešení případové studie;
 • max. 50 bodů za ústní část zkoušky.
osnova t matu
OSNOVA TÉMATU:
 • Informační systém podniku
 • Účetnictví jako součást informačního systému podniku
 • Manažerské účetnictví jako součást účetního systému podniku
  • vymezení manažerského účetnictví
  • základní úkoly manažerského účetnictví
 • Rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictvím
 • Složky manažerského účetnictví
 • Současné vývojové tendence manažerského účetnictví
1 informa n syst m podniku
1. INFORMAČNÍ SYSTÉM PODNIKU

Informační systém =

všechny podnikové informace

Informační systém =

komplexní softwarový produkt

1 informa n syst m podniku1
1. INFORMAČNÍ SYSTÉM PODNIKU

KOMPLEXNÍ PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY BY MĚLY:

 • podporovat celopodnikové záměry, cíle a priority
 • poskytovat kompletní a relevantní informace
 • podporovat všechny významné podnikové procesy
 • mít jednoduchou a průhlednou architekturu
 • být integrovány z hlediska datového, funkčního, softwarového, hardwarového i metodického
1 informa n syst m podniku2
1. INFORMAČNÍ SYSTÉM PODNIKU
 • poskytovat informace příslušným pracovníkům
 • nejdůležitějším cílem je optimalizovat výkon podniku

ÚKOLY PODNIKOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU:

1 informa n syst m podniku3
1. INFORMAČNÍ SYSTÉM PODNIKU

Základní schéma systému má tři hlavní elementy:

 • zdroj informací,
 • vlastní informace, jejich obsah, formu a způsoby přenosu,
 • příjemce informací

INFORMACE = data, statistiky a jiné kvalitativní či kvantitativní údaje, které jsou využívány pro rozhodování.

2 etnictv jako sou st informa n ho syst mu podniku
2. ÚČETNICTVÍ JAKO SOUČÁST INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PODNIKU

ÚČETNICTVÍ je vždy spojeno s rozhodovacími procesy. Poskytuje uživatelům informace, které jim umožní učinit si správný názor na finanční situaci podniku a na jeho výsledky hospodaření a přijmout včas správná rozhodnutí.

2 etnictv jako sou st informa n ho syst mu podniku1
2. ÚČETNICTVÍ JAKO SOUČÁST INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PODNIKU
 • informační
 • registrační
 • je základním východiskem pro vyměření daňových povinností
 • je důkazním prostředkem při vedení sporů
 • informuje vlastníky, jak manažeři spravují svěřený majetek a jak s ním hospodaří
 • poskytuje informace pro rozhodovací procesy

FUNKCE ÚČETNICTVÍ:

2 etnictv jako sou st informa n ho syst mu podniku2
2. ÚČETNICTVÍ JAKO SOUČÁST INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PODNIKU
 • Vlastníci
 • Věřitelé
 • Dodavatelé zboží a služeb
 • Zákazníci
 • Vedení podniku
 • Zaměstnanci
 • Vláda
 • Veřejnost
 • Konkurence

UŽIVATELÉ ÚČETNÍCH INFORMACÍ:

2 etnictv jako sou st informa n ho syst mu podniku3
2. ÚČETNICTVÍ JAKO SOUČÁST INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PODNIKU

SLOŽKY ÚČETNÍHO SYSTÉMU:

3 mana ersk etnictv jako sou st etn ho syst mu podniku
3. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ JAKO SOUČÁST ÚČETNÍHO SYSTÉMU PODNIKU

DEFINICE PODLE ÚČETNÍCH STANDARDŮ:

Manažerské účetnictví je aplikací principů účetnictví a finančního řízení s cílem vytvořit, ochránit, zachovat a zvýšit hodnotu, jakož i tuto hodnotu poskytnout zainteresovaným skupinám.

3 mana ersk etnictv jako sou st etn ho syst mu podniku1
3. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ JAKO SOUČÁST ÚČETNÍHO SYSTÉMU PODNIKU
 • tvorbou podnikatelské strategie,
 • plánovacími a kontrolními aktivitami,
 • rozhodováním,
 • hospodárným využitím zdrojů,
 • zvyšováním výkonnosti a hodnoty dodávané zákazníkům,
 • ochranou hmotných a nehmotných aktiv,
 • správou a vnitřní kontrolou společnosti.

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ = integrální součástí řízení. Vyžaduje identifikaci, vytváření, prezentaci, interpretaci a využití informací v souvislosti s

3 mana ersk etnictv jako sou st etn ho syst mu podniku2
3. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ JAKO SOUČÁST ÚČETNÍHO SYSTÉMU PODNIKU

DEFINICE PODLE B. KRÁLE:

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ = systém, který zobrazuje a zkoumá ekonomickou realitu - eviduje, třídí, seskupuje, analyzuje a uspořádává informace o podnikatelské činnosti do přehledů, výkazů a jiných podkladů, ústících do návrhů či opatření, která mají napomoci řídícím pracovníkům při jejich rozhodování a řízení

3 mana ersk etnictv jako sou st etn ho syst mu podniku3
3. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ JAKO SOUČÁST ÚČETNÍHO SYSTÉMU PODNIKU
 • poskytovat informace pro finanční účetnictví
 • poskytovat informace o nákladech, výnosech a rentabilitě výkonů
 • poskytovat informace pro útvarové odpovědnostní řízení
 • poskytovat informace pro řízení po linii procesů (činností)
 • zajišťovat běžnou kontrolu nákladů
 • poskytovat další informace pro řízení a rozhodování

ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ:

5 slo ky mana ersk ho etnictv
5. SLOŽKY MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

SLOŽKY SYSTÉMU (PODLE B. KRÁLE):

5 slo ky mana ersk ho etnictv1
5. SLOŽKY MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

SLOŽKY SYSTÉMU (PODLE V. MUNZARA):

slide24

VAZBY MEZI PRVKY ŘÍZENÍ, SLOŽKAMI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PODNIKU A ÚKOLY MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

6 sou asn v vojov tendence mana ersk ho etnictv
6. SOUČASNÉ VÝVOJOVÉ TENDENCE MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ
 • Přetížení účetními čísly
 • Deformace výrobkových nákladů
 • Účetní informace se soustřeďují pouze na interní data

KRITIKA MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ:

6 sou asn v vojov tendence mana ersk ho etnictv1
6. SOUČASNÉ VÝVOJOVÉ TENDENCE MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ
 • zainteresovat zaměstnance na sběru dat
 • změny ve struktuře nákladů a v chování nákladů
 • vzhledem ke snižování zásob se snižuje i potřebnost podrobných účetních informací o nich
 • při investičním rozhodování bude velmi obtížné odhadnout budoucí peněžní toky
 • nefinanční metody měření výkonnosti

DŮSLEDKY PRO ÚČETNICTVÍ: