S ložené kmitání - PowerPoint PPT Presentation

s lo en kmit n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
S ložené kmitání PowerPoint Presentation
Download Presentation
S ložené kmitání

play fullscreen
1 / 11
S ložené kmitání
102 Views
Download Presentation
tucker
Download Presentation

S ložené kmitání

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Složené kmitání

  2. Složené kmitání vzniká, když • na mechanický oscilátor působí současně dvě síly • každá může vyvolat • samostatný harmonický • pohyb oscilátoru • a oba pohyby se skládají • složením dvou harmonických pohybů nemusí vzniknout harmonický pohyb program kmitání

  3. Princip superpozice Pro okamžitou výchylku kmitání složeného z k harmonických pohybů platí : y= y1+ y2+…….+ yk Platí : okamžité výchylky mohou mít kladnou i zápornou hodnotu Časový průběh y závisí • na amplitudách ym1,ym2,…..ymk • na úhlových frekvencích ω1, ω2,….. ωk • počátečních fázích φ01, φ02,….. φ0k

  4. Skládání kmitavých pohybů program kmitání A se stejnou úhlovou frekvencí a fází 1 2 • harmonické kmitání v

  5. program kmitání B se stejnou úhlovou frekvencí a fázovým rozdílem π 1 2 • harmonické kmitání v pozn: pro ym1= ym2 kmitání zaniká

  6. program kmitání C se stejnou úhlovou frekvencí 1 2 • harmonické kmitání v závisí na fázovém posunu

  7. program kmitání D s různou úhlovou frekvencí 1 2 • není harmonické kmitání v

  8. program kmitání V případě blízkých hodnot ω1ω2 • vznikají tzv. rázy • amplituda rázů se mění s frekvencí |f1-f2|

  9. Určete rovnici pro okamžitou výchylku složeného kmitání a) b)