travay ansanm pou el v yo kab reyisi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Travay ansanm pou elèv yo kab reyisi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Travay ansanm pou elèv yo kab reyisi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Travay ansanm pou elèv yo kab reyisi - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Travay ansanm pou elèv yo kab reyisi. Lekòl yo ankouraje paran yo pou yo atann anpil de elèv yo epi yo travay ansanm ak paran pou prepare elèv yo pou elèv kab rive nan pwochen nivo a. Gran anbisyon: Chemen reyisit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Travay ansanm pou elèv yo kab reyisi' - truman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
travay ansanm pou el v yo kab reyisi

Travay ansanm pou elèv yo kab reyisi

Lekòl yo ankouraje paran yo pou yo atann anpil de elèv yo epi yo travay ansanm ak paran pou prepare elèv yo pou elèv kab rive nan pwochen nivo a.

gran anbisyon chemen reyisit
Gran anbisyon: Chemen reyisit

“...aswè a mwen mande tout Ameriken pou yo pran angajman pou y al nan inivèsite pandan omwen yon ane oswa plis pase sa oubyen pou y al aprann yon karyè. Yo kab swa ale nan yon inivèsite 2 an oubyen yon inivèsite 4 an, oswa yon lekòl metye, oubyen al travay yon kote kòm apranti. Kèlkeswa sa l ye a, chak Ameriken ap oblije gen plis pase yon diplòm lekòl segondè nan men yo.”

Sa se pawòl prezidan President Barack Obama’s nan diskou li devan Kongrè a, 24 fevriye 2009.

gran anbisyon chemen reyisit1
Gran anbisyon: Chemen reyisit
 • Gran anbisyon ak sipò se bagay ki enpètan pou reyisit elèv nou yo.
 • Nou deja konnen fanmi ki pran pa nan travay lekòl pitit yo fè lekòl yo ak elèv yo bay pi bon rezilta.
 • Sa ki pi enpòtan pou nou se prepare pitit nou pou yon avni ki gen anpil reyisit. Nou kab fè anpil pwogrè pi vit lè nou travay ansanm.
gid reyisit
“Gid reyisit”
 • Gid sa a detaye fason ou kab pran pa nan edikasyon pitit ou depi nan ti klas rive jis nan lekòl segondè.
  • Dennis Walcott
 • schools.nyc.gov/ParentsFamilies/expectsuccess.htm
sa nou kw tout bon
Sa nou kwè tout bon
 • # 1 Nou kwè– Tout paran gen gran rèv pou pitit yo e yo vle bon bagay pou pitit yo.
 • #2 Nou kwè– Tout paran gen kapasite pou yo ede pitit yo aprann
 • #3 Nou kwè–Paran dwe gen mwatye responsablite, anplwaye lekòl dwe gen mwatye responsablite
 • #4 Nou kwè -…..
slide8
Se anplwaye lekòl yo espesyalman dirijan yo ki responsab pou kreye patenarya ant lekòl la ak paran yo.
 • Dirijan yo, direktè lekòl yo, se yo ki pou bay resous ki nesesè, fòs, epi yo dwe trase bon egzanp pou lòt kab suiv.
 • Pwofesè yo tou yo dwe trase bon egzanp pou tout kominote a suiv, nan jan yo pale epi nan sa yo fè kòm travay.
prensip egalite
Prensip egalite
 • Chak fwa yo mete plis presyon sou lekòl yo pou yo pran responsablite pou sa elèv yo aprann, dwe gen menm valè efò ki fèt pou ogmante konesans ak ladrès pwofesè yo, dirijan lekòl yo, elèv yo, ak paran yo, pou yo kab aprann kouman yo pral rive leve nouvo defi yo gen devan yo.

Richard Elmore Harvard School of Education

ske lek l ou a pare pou kolabore ak paran sou yon plan egal
Èske lekòl ou a pare pou kolabore ak paran sou yon plan egal?
 • Youn nan fason pou wè si lekòl pitit ou boule ak paran kòm patnè ki egal ego se lè ou tcheke epi ou evalye ki chans yo bay paran pou yo pran pa nan desizyon enpòtan lekòl la ap pran.
yon evalyasyon rapid
Yon evalyasyon rapid:
 • Èske lekòl ou a fè efò pou antre an kontak ak paran ki pa nan Asosiyasyon paran ak pwofesè ki rele PTA oswa PTO?
 • Èske lekòl ou a mande paran vin gade travay k ap fèt nan klas yo, tcheke liv ak materyèl elèv yo sèvi, epi al vizite lòt lekòl pou yo kab jwenn pi bon lide?
 • Èske lekòl ou a mande paran vin asiste atelye y ap fè pou pwofesè ak reyinyon pwofesè?
yon evalyasyon rapid1
Yon evalyasyon rapid:

Èske lekòl ou a fè paran pran pa nan rechèch ki mennen aksyon premyèman nan fè sondaj pou mande kouman lekòl la kolabore ansanm ak paran epi pran desizyon ki baze sou repons paran yo bay?

Paregzanp, èske lekòl la mande paran bay lide yo sou sijè sa yo:

 • ki pi bon mwayen epi ki pi bon lè pou lekòl la kominike avè yo ?
 • atelye sou bagay ki enterese fanmi ?
 • sa paran ak elèv yo panse de anbyans lekòl la ?
 • Apre sa èske lekòl la suiv konsèy paran yo ak elèv yo bay ?

Èske lekòl la ofri atelye sou sijè paran sijere?

nan ki pwen paran lek l la ak kominote a ap travay ansanm pou yo jwenn reyisit
Nan ki pwen paran, lekòl la ak kominote a ap travay ansanm pou yo jwenn reyisit?
 • Kesyon sa yo ede lekòl yo evalye ki lè yo fè paran pran pa nan desizyon enpòtan lekòl la ap pran.
 • Repons pou kesyon sa yo pèmèt ou wè si yon lekòl boule ak paran kòm patnè egal ego.
 • Ann pran yon ti tan pou nou make yon egzanp kouman lekòl ou a kolabore ansanm ak paran.
slide14
Travay tèt ansanm sa a kab mennen plis kolaborasyon, youn nan yo konekte aktivite yo ak sa elèv yo ap aprann.
konekte patisipasyon paran ak sa el v yo dwe aprann
Konekte patisipasyon paran ak sa elèv yo dwe aprann
 • Aktivite ki konekte ak aprann
  • Atelye pou paran
  • Sware kolèj
  • Espozisyon pwojè syans
  • Sware matematik
 • Aktivite ki kab pa konekte ak aprann
  • Reyinyon PTA
  • Konsè
  • Konkou teyat
  • Dine pou fanmi
 • Men, yo kapab…
slide16
Lè sa vin yon priyorite, travay pou konekte patisipasyon paran ak aktivite aprann ap tounen yon bagay ki nòmal.
pran yon ti tan
Pran yon ti tan…
 • Pou tcheke tout sa ki nan lis ki nan pake enfòmasyon ou resevwa a ki egzamine nan ki pwen pwogram lekòl la mete pou patisipasyon paran konekte ak sa elèv yo ap aprann.