safe and secure safety training series n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kreyé yon plas travay ki sékiritè PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kreyé yon plas travay ki sékiritè

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Kreyé yon plas travay ki sékiritè - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Safe and Secure Safety Training Series. Kreyé yon plas travay ki sékiritè. Matériel sa a té pwodui anba yon numéro sibvansyon SH-20835-10-60-F-37 dé sékirité okipasyonel é administration santé, dépatman travay Etat-Uni.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kreyé yon plas travay ki sékiritè


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Matériel sa a té pwodui anba yon numéro sibvansyon SH-20835-10-60-F-37 dé sékirité okipasyonel é administration santé, dépatman travay Etat-Uni.

Li pa nésésèman réflékté opinyion oswa règléman dépatman travay Etat-Uni, ni li pa mansyoné non komès, pwodui komèsial oswa oganizasyon, simpléman endosman Gouvènman Etat-Uni.

kont ni modil la
konténi Modil-la
 • Kréyé yon plaski gen Sékirité, genyen 2 pati:
  • Définikonvèsasyon SMART, ak
  • Kréyékonvèsasyon SMART
modil obj k tif la
Modil Objéktif-la

Patisipan-yovaaprannkijanpèmètrélasyonakanviwònmankotétoudépatwonakanplwayékapabtravayansanmédéamélyorékondisyonyonantravayyo.

.Yopralaprannkijandiminyélapérèzakenkyétidnantravay la, akkonfyansyonankapasitéyonanfètravay la apogmantékikapablakòz yon blésikiréduiaksidan.

.

kr y konv sasyon smart
Kréyé konvèsasyon SMART

AvèkkonvèsasyonSMART, anplwayèkapabkòmanséangajéanplwayéyo. Pozékésyonkifè sans akangajénandyalògpwisan, dévlopéaptitidyoakkonpòtmankifènan yon kiltisékiritè.

kr y konv sasyon smart1
Kréyé konvèsasyon SMART

Si ou vlé détèminé si ou pa ou ap kréyé épi ap patisipé nan konvèsasyon SMART, gen karaktéristik sèten ou vlé idantifyé.

kreye konv rsasion smart
Kreye konvèrsasion SMART

PozisyonTètoukòm yon antrenèCoaching se yon zoutilidèchipgwo. Li pèmètlòtmounprivilèjpouyo Sur pwòpyo, epipèmètyoopòtinite a atravè tout pwosesispwòpyo.

kreye konv rsasion smart1
Kreye konvèrsasion SMART

enkadremanSekiriteNòmAprantisajkòmobjektifpèsonèlAn palanestandananobjektifkomenkapabedebati yon lesprikolaborasyon.

kreye konv rsasion smart2
Kreye konvèrsasion SMART

Asiré w kéKonvèsasyon an sédé- FasonBati yon éspasnanrélasyonoupouyoéchanjélidékréyéachté-an akpwopriyétè.

kreye konv rsasion smart3
Kreye konvèrsasion SMART

Pozisyoné lot Mounnanpou-l grandiTandéakangajéavèk yon lòtmounpououvèopòtinitépoufidbakansèyman.

ann pratik
Ann Pratiké!

EGZAMP dé YON Starter potansyèlkonvèsasyon SMART

“Winstons, Mwenrenmenkijanoupran l 'soutètou a asiré w ké tout dokiman an sénanlòd; kidi m kéouréyèlmansousyédé bon jankalité a nantravayoufè. Mwenpralasiréoukélòtmounkonnensouétikéksélantravayou.”

kreye konv rsasion smart4
Kreye konvèrsasion SMART

KréyéakfasilitékonvèsasyonSMARTmandé bon éstratéjiépiéstratéjiyosanbléanpilakmésajyo!

IMPORTANT

MESSAGE!

MéSAJ

ENPÒTAN!

kr y konv sasion smart
Kréyé konvèsasion SMART

MESAJ # 1- Préparé-ou

Mésaj la prémyéak pi enpòtanoswasééstratéjiyodwépréparé! Pran tan yodévlopékésyonpwisanakgadépouopòtinitésèviakyo

kreye konv rsasion smart5
Kreye konvèrsasion SMART

Younmodèlpoudévlopékésyonpwisansémodèlgrandi-a. Akwonimyopousékanpépouréyalité, objéktif,, opsyon, épifiti.

kr y konv rsasion smart
Kréyé konvèrsasion SMART
        • Késyon OBJEKTIF palésouajanda a oswakisanouvléakonpli.
 • Outandésouvan yon travayèpotéplentsouobjéktifpwodiksyon.
 • Sal,Mwenkonprannousantiounosyonfondamantalyotwòwo. Kisakitafèyoplisréyalispouou?
kreye konv rsasion smart6
Kreye konvèrsasion SMART
       • Kesyonreyaliteyomachéavèkkòmansenpwen an.
 • Scenario - Yon travayèterépétépwomnadnanprémyéswen.
 • “Lois, Mwenwè w téalépouprémyéswentwafwanandènyémwa a. di m 'soufaktèsayokomenyorivéavanchakensidan.”
kreye konv rsasion smart7
Kreye konvèrsasion SMART
     • OPSYON késyonpalésouposibilité
 • \
 • Yon mounkikité yon Jack Pallet tout tan nanchémenkoténoumaché.
 • “Betty, Mwenrémakéké yon mounkité yon Jack Pallet nanmitanwout la koténoumaché. Kisakitadwétwafasonposiboutasijéréadrésésa a pou l pa rivéankò?
kr y smart konv satyon
Kréyé SMART konvèsatyon
      • késyonki gen souétapaksyon
 • Scenario –Sékiritékontwòlkontabpwograménantwasémenn
 • “Sam, oukonnennou gen kontwòlkontabkisékiriténantwasémènakobjéktif la sé pa réziltayo. Èskéou ka pansé a okennlòtobstakkita ka jwennnanfason a nannourivéoswajwennobjéktifnou.”
kr y konv rsasion smart1
Kréyé konvèrsasion SMART

MESAJ # 2-Pratik fènou pi bon

Kòmoutravaynankréyékonvèsasyon SMART, ou ka jwennkékèknankésyonouyoaktéknikyobézwen tweaked - Sépoutètsanourélélipratiké

kreye konv rsasion smart8
Kreye konvèrsasion SMART

Mesaj #3-PA TOUNEN yon étranjé

Travayèentèprétéprézansnanjésyonkòm yon senbòlkijanyo en sékirité, kisipòtéobjéktif la nan yon éspastravayaksidan-gratis

Sé pou moun ki pi prézan

genyen

kr y konv rsasion smart2
Kréyé konvèrsasion SMART

Mesaj #4- Fè yo konnen yo konté

Pran tan poumontréanplwayéyoké gen valè, mandéyopouopinyonyoépipou validation enkyétidyoaklidéki ka transfòmé yon lyétravaykirézistannan yon sèlkolaborasyon.

kr y konv rsasion smart3
Kréyé konvèrsasion SMART

Mesaj #5 - PRAN PWOPRIYéTé A

Pa fèpatiou a transfòmétravayounan yon yonsèlkolaborasyon, oukominikéaktravayèsosyal la kipousékiritésérésponsablité tout mounnan.

Learning looks inward, and make adjustments; blaming looks out, and makes excuses.

Learning looks inward, and makes adjustments; blaming looks out, and makes excuses.

kr y konv rsasion smart4
Kréyé konvèrsasion SMART

Mesaj #6 - Résponsabilitéséentégrité

Résponsablitésé yon okazyonakéyi pa nenpòtanplwayèoswa yon anplwayépranangajmansékiritéak santé.

creating smart conversations kreye konv rsasion smart
Creating SMART Conversations Kreye konvèrsasion SMART

Mesaj#7 - Si ou kwèli, di li

Nivoa ki gen enpòtansou mete la souenfòmasyonkiouvletravayèyokonnen, yotadwediktenanfasonoukominikeenfòmasyonsa a.

ch k konprann ou
Chéké Konprann Ou

Ranpli nan éspas vid la

Gen kèknanbagaysayooupralwènanmounkiangajéyonankonvèsasyon SMART se yokeyo:

Pozisyonéyokòm yon ________

enkadréSekiriteNòmofisyèltankou ___________objektifPèsonèl

Asire w ke Konvèsasyon an se ______

Pozisyoné lot mounnan

ki strat ji ki pi enpotan pou ou engaj yon smart konvesasyon
Ki stratéji ki pi enpotan pou-ou engajé yon SMART konvesasyon?
 • Ou dwé si
 • Ou dwé alè
 • Ou dwé préparé
 • Ou dwé enfomé
ch k konprann ou1
Chéké Konprann Ou

Réponski pi kout la?

Kisakékat mo akwonimnan GROW réprézanté?

pou laji konpr yansion w ch ck sit sa yo
Pou élaji konpréyansion-w chécké sit sa yo

Poultry Processing Industry eTool (http://www.osha.gov/SLTC/etools/poultry/)

North Carolina Department of Labor Occupational Safety and Health Division, A Guide to Safe Work Practices in the Poultry Processing Industry

http://www.oshainfo.gatech.edu/ergo-training/trainer.html

susan harwood safety training grant program team
Susan Harwood Safety Training Grant Program Team

Ivy Bonk, Program Coordinator

Debra Stewart, Corporate Risk Mgmt. Specialist

Jennifer Shahan, State Director

Telamon Corporation

Elizabeth Eades-Guerrero,

Regional EHS Manager, Tyson Foods

Sam Fulginiti, Safety Manager

Amick Farms, Maryland

Stephen Ridgell, Program Specialist, MOSH