slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Budsjettprosessen i Bergen kommune PowerPoint Presentation
Download Presentation
Budsjettprosessen i Bergen kommune

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Budsjettprosessen i Bergen kommune - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Budsjettprosessen i Bergen kommune. 1. Budsjettets to sider. BUDSJETT = Systematisk plan for fremtidig virksomhet, uttrykt i økonomiske størrelser Skal inneholde: Behov Målsettinger Planlagte ytelser Ressursbruk = PLANLEGGINGSREDSKAP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Budsjettprosessen i Bergen kommune


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
budsjettets to sider
Budsjettets to sider
 • BUDSJETT = Systematisk plan for fremtidig virksomhet, uttrykt i økonomiske størrelser
 • Skal inneholde:
  • Behov
  • Målsettinger
  • Planlagte ytelser
  • Ressursbruk

= PLANLEGGINGSREDSKAP

 • Når budsjettet er vedtatt:
  • Handlingsfullmakt
  • Et sett av bindende forskrifter
  • Angivelse av virksomhetens aktivitetsgrenser

= STYRINGSREDSKAP

budsjettprosessen i bergen
Budsjettprosessen i Bergen

ANSVAR - PROSESS

 • Den samlede prosessen ”eies” av Økonomiseksjonen i Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling
 • Bygger på vedtatt budsjett inneværende år
 • Sentrale forutsetninger (bl.a. fra staten) legges til grunn

BYSTYREVEDTAK

 • Årlig vedtak: Årsbudsjett og økonomiplan (4 år)
 • Rammebudsjettering fra topp til bunn
 • Budsjettet vedtas av Bystyret på tjenesteområdenivå

INTERN FORDELING

 • Byrådsavdelingene tildeler deretter rammer til resultatenhetene basert på ulike modeller for intern budsjettfordeling
 • Resultatenhetslederne fordeler enhetens netto ramme på detaljert nivå
budsjettprosess rshjulet

VINTER

HØST

VÅR

SOMMER

Budsjettprosess - årshjulet

Regnskap

Vedtak Bystyret

jan

Tilleggsinnstilling

des.

Budsjettkonferanse

Statsbudsjettet

Kommuneøk.prop.

Rev. nasj.budsjett

Byrådets forslag

sept.

mai

Budsjettramme

Salderingskonferanse

aug.

Justeringskonferanse

Forslag byrådsavd.

Budsjettarbeid i byrådsavdelingene

plangrunnlaget
Plangrunnlaget
 • Kommuneplan
 • Økonomiplan
 • Virksomhetsplaner: Planer for tjenestene
 • Økonomiske tertialrapporter
 • Årsregnskap og Årsberetning
 • Balansert målstyring (BMS)
  • Felles styringskort/strategisk nivå
inntektssystemet
Inntektssystemet
 • System for fordeling av statlige rammetilskudd til kommunene og fylkene
 • Overordnet formål med inntektssystemet:
  • Fordele midlene mellom kommunene på en rettferdig måte
  • Systemet korrigerer og kompenserer for forskjeller
  • Kommunene får mulighet til å gi sine innbyggere et mest mulig likeverdig tjenestetilbud
  • Ivareta distriktspolitiske målsettinger
 • INNTEKTSSYSTEMET:
  • Representerer en relativt kraftig statlig styring av kommunene
  • Har sterke innslag av omfordeling og utjevning
  • Formelt øremerkede midler utgjør en liten del av inntektene
m l i budsjettdokumentet
Mål i budsjettdokumentet
 • Årsmålene i budsjettdokumentet skal være konkrete og etterprøvbare, og for øvrig konsistente med vedtatte planer og saker.
 • Årsmålene skal om mulig inneholde en angivelse av status for dagens situasjon – slik målets ambisjonsnivå kommer tydelig frem.
 • Oppfølging og rapportering: Tertialrapporter og årsmelding skal inneholde status for grad av måloppnåelse på alle årsmål i budsjettdokumentet.
frie inntekter og andre store poster
Frie inntekter og andre store poster
 • Vekstforutsetning for 2008 som i Kommuneproposisjonen
 • Utbytte fra selskaper forutsatt på om lag 2007-nivå.
 • Eiendomsskatt: Samme som i 2007 – > 325 mill
 • Nytt inntektssystem fra 2009 har tapspotensiale for Bergen.
  • Selskapsskatt
  • Inntektsutjevning
  • Sosialhjelpskriterier
 • Betydelig usikkerhet mht pensjonskostnadsanslagene
slide10

Hovedtall årsbudsjett 2008:

Endringskategorier netto driftsbudsjett

krav til effektivisering 2008 budsjettet
Krav til effektivisering – 2008 budsjettet
 • Budsjettet for 2008 er saldert men vi har fortsatt ufordelte utfordringer:
 • Ufordelt ”effektiviseringspakke” 34,5 mill
 • Ufordelt effekt konkurranseutsetting (VB 2007) 5,0 mill
 • Ufordelt effekt av arealøkonomisering 6,0 mill
 • IT-handlingsplan 2008-2011 - gevinstrealiering 2,2 mill.
 • Ny innkjøpsstrategi - gevinstrealisering 12,0 mill.
 • Effektiviseringskrav – fra byrådsavdelingene 20,0 mill

Sum = 80,0 mill.

usalderte driftskonsekvenser
Konsekvenser av alle vedtatte planerUsalderte driftskonsekvenser

Byrådets budsjettforslag – innstilling I

fra budsjettdokumentet
Fra budsjettdokumentet
 • Byrådet har påbegynt arbeidet med å tilpasse ambisjonsnivået til de økonomiske realiteter i perioden, men fortsatt gjenstår en del før økonomiplanens handlingsprogram kan sies å tilfredsstille lovens krav om at
  • det for hvert enkelt år skal anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp og at
  • planer skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen
 • Byrådet forutsetter derfor at dette arbeidet følges opp i tilleggsinnstillingen og i den videre behandlingen av budsjettet i bystyrets organer.
hvorfor 3 prosent netto driftsresultat
Hvorfor 3 prosent netto driftsresultat?
 • Netto driftsresultat er den beste økonomiske indikatoren for kommunesektoren.
 • Over tid bør netto driftsresultat ligge på ca 3%.
 • Dette fordi regnskapet ikke har reelle avskrivninger av investeringene, og tar dermed ikke tilstrekkelig hensyn til verditap som følge av slitasje, elde og manglende vedlikehold av kommunens bygningsmasse.