Download
kysl da de n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kyslé dažde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kyslé dažde

Kyslé dažde

714 Views Download Presentation
Download Presentation

Kyslé dažde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kyslé dažde Kedysi kyslé dažde spôsobovali sopky, močiare a planktón v oceánoch. Dnes je príčinou vzniku automobilová premávka, vykurovanie domov, továrne a elektrárne.

  2. Ako vzniká kyslý dážď? • Kyslý dážď vzniká únikom oxidu siričitého a oxidov dusíka do atmosféry. • Prejdú chemickými premenami a sú rozpustené v kvapkách vody v oblakoch. • Kvapky padajú na zem vo forme dažďa, alebo snehu, čo môže zvýšiť kyslosť pôdy a ovplyvniť chemickú rovnováhu v jazerách a vodných tokoch. •  Kyslýdážď je dôsledok silného znečistenia ovzdušia

  3. K znečisteniu ovzdušia dochádza dvojakým spôsobom: • prírodné zdroje - vulkanická činnosť -  lesné požiare • ľudská činnosť - výroba tepla a energie  - hutníctvo - chemický priemysel  - doprava

  4. Následky kyslých dažďov. • zvýšenú chorobnosť ľudí (choroby dýchacích ciest)  • znižovanie pôdnej úrodnostipoškodenie lesného porastu (hrdzavenie ihličnanov) • okysľovanie vodných ekosystémov • poškodenie budovy, umeleckých a kultúrnych pamiatok

  5. Ľudia sú závislí na potrave, vode a vzduchu, ktorý dýchajú.Všetko je ovplyvnené kyslým dažďom. • Kyslé dažde tiež rozpúšťajú hliník, med a ortuť čím sa ľahšie dostavajú do ľudského organizmu. • Ryby hynú na otravu hliníkom, ktorý vyplavil kyslý dážď z pôdy a dostal ho do vody.  • Zasiahnuté boli aj rybožravé vtáky.  • Spomalil sa nárast populácie niektorých vzácnych cicavcov

  6. =

  7. Kyslými dažďami trpí veľa európskych lesov. • Stromy sú príliš choré a slabé, aby sa samy zotavili a odumierajú. • Kyslé dažde vyplavujú z pôdy vápnik, mangán, sodík, draslík, čím sa výrazné zhoršuje jej kvalita. • Do pôdy sa dostávajú toxické látky ako hliník, med, ortuť, olovo, nikel, berýlium, cín.

  8. Ako by sme mali zabraňovať tvorbe kyslého dažďu? • Nahradiť zle vplývajúce elektrárne na ovzdušie tým, že ich nahradíme ekologickejšími. • K celkovému zabráneniu znečisťovania ovzdušia môže prispieť každý z nás- menej chodiť autom, úsporne používať v domácnosti vodu či kúrenie.

  9. !!! Stop smogu !!!

  10. Ďakujem za pozornosť • Peter Beniač • 7.trieda • ZS s MS Hôrky