Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bulk Adjustment PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bulk Adjustment

Bulk Adjustment

102 Views Download Presentation
Download Presentation

Bulk Adjustment

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. הערכת גשם סופתית נמצאו ערכי הפרמטרים לכל אחת מ- 28 הסופות באמצעות תחנות הכיול Bulk Adjustment WMR

  2. הערכת גשם סופתית Fractional Standard Error (FSE) Proportional Bias

  3. הערכת גשם סופתית אימות V2 V1 תת הערכה גדולה באזורים הרחוקים מעל 100 ק"מהמכם כנראה בשל “overshooting”.

  4. הערכת גשם סופתית אימות V4 V3 V5 V6 V7

  5. הערכת גשם סופתית V10 אימות V8 V11 V9

  6. הערכת עצמות גשם קשרי R-Z שהתקבלו בשיטת התאמת ההתפלגויות (WPMM) • הקשרים חושבו מנתוני מכ"ם ומדי גשם לשנים 2000/01-2002/03 (כיול) ונבחנו לשנים 2003/04-20004/05 (אימות). • הקשרים שנמצאו בשיטת WMR עבור הסופות (ערכי פרמטרים ממוצעים) יושמו גם הם לחשוב עצמות.

  7. הערכת עצמות גשם Fractional Standard Error (FSE) Proportional Bias צפון דרום

  8. הערכת עצמות גשם צפוי הבדל בין ערך האמת של המכ"ם לערך האמת של מד הגשם כתוצאה מההבדל הגדול בגודל היחידה הנמדדת (מאות סמ"ר לעומת קמ"ר)

  9. סיכום • שיטות שונות להערכת גשם ממכ"ם ותחנות גשם נבחנו • ברמה הסופתית מתקבלת התאמה טובה למדי • עבור גשם יממתתי ועצמות גשם השגיאה גדולה יותר אך ישנה בעיה בעצם ההשואה בין המכ"ם למד הגשם • אחת הבעיות המשמעותיות במחקר הינה יציבות הנתונים מהמכ"ם • יש להמשיך לפתח את השיטות שהוצגו כדי לקבל דיוק רב יותר של הערכות הגשם