winiki finansowe po i kwartale 2010 r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R. PowerPoint Presentation
Download Presentation
WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30
troy-david

WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R. - PowerPoint PPT Presentation

115 Views
Download Presentation
WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R. Zyskowność oparta o dobry wynik operacyjny Bank przygotowany do zwiększonego popytu na kredyty Najcenniejsza polska firma w 2009 r. Warszawa, 12 maja 2010 r.

 2. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KW. 2010 R. Zmiana 1Q 2009 1Q 2010 ZYSK NETTO (mln zł) +6.4% 566 603 ROE (%) -1.1 pp 14.0 12.9

 3. AGENDA • WYNIKI FINANSOWE PO 1 KW. 2010 R. • ZAŁĄCZNIK

 4. 757 ZYSK NETTO ZYSK NETTO(mln zł) +6,4% • Wzrost zysku netto o 6,4% r/r, ROE na poziomie 12,9% osiągnięte na tle silnej bazy kapitałowej ze współczynnikiem wypłacalności (Core Tier1) na poziomie18,4% Wyniki niezaudytowane

 5. 757 ZYSK OPERACYJNY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ(mln zł) +4,1% ZYSK OPERACYJNY(mln zł) +11,9% KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -2,3% • Zysk operacyjny wzrósło 11,9% r/r w wyniku zwiększenia dochodów z działalności operacyjnej o 4,1% oraz doskonałej kontroli kosztów • Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I)– poprawa rok do roku o 3,4 pp. do poziomu 51,6%

 6. % +4,1% +4,3% Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prowizji Pozostałe dochody DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ(mln zł) 1 682 1 751 1 565 1 632 • Wzrost o 4,3% r/r dochodów z podstawowej działalności w wyniku poprawy zarówno wyniku odsetkowego, jak i wyniku z tytułu opłat i prowizji

 7. 4 +2,3% +0,2pp WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARŻA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł) MARŻA ODSETKOWA NETTO* • Wzrost wyniku odsetkowego o 2,3% r/r z dalszym wzrostem marży do poziomu 3,7% (*) – obliczono w oparciu o wynik odsetkowy netto z wyłączeniem dywidend

 8. 47.285 OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE KORPORACJE (mln zł) DETAL (mln zł) +5,1% +3,3% -4,1% +0,2% 58 715 60 537 60 666 48 166 52 760 50 603 Depozyty komercyjne + REPO + SBB Depozyty detaliczne Sektor budżetowy Fundusze inwestycyjne • Wzrost depozytów detalicznych o 3,3% r/r w wyniku wzrostu funduszy inwestycyjnych oraz stabilności wolumenów od początku roku, przy jednoczesnym aktywnym zarządzaniu cenowym • Wzrost depozytów korporacyjnych o 5,1 % r/r, przy jednoczesnym nieznacznym spadku od początku roku w zgodzie z rynkiem, mimo wyjątkowego wzrostu w grudniu

 9. % FUNDUSZE INWESTYCYJNE STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY PPIM SA FUNDUSZE INWESTYCYJNE – WOLUMENY (mln zł) +54,8% Akcji Obligacji Zrównoważone UDZIAŁ W RYNKU • Silny wzrost wolumenu funduszy inwestycyjnych pozwolił na zwiększenie udziału w rynku

 10. 7.655 Średnie korp. i MŚP Spółki zależne i pozostałe Kred.hipot. w zł Pozostałe Duże firmy Kred.got. Kred.hip. FX KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) -3,4% -0,6% 60 581 28 298 51 386 49 656 28 669 28 498 -17,4% r/r -22,5% r/r +2,0% +1,7% +13,5% r/r -8,3% r/r • Kluczowe produkty detaliczne odnotowały zgodny w rynkiem wzrost o 1,7% od początku roku • Zgodna z rynkiem ujemna dynamika ogólnego wolumenu kredytów (-3,4% od początku roku) odzwierciedla selektywne podejście do kredytowania, przy czym kredyty średnich korporacji oraz małych i średnich firm wzrosły od początku roku o +2%, a dużych firm spadły o -8,3%

 11. 475 +5,4% +23,1% Inne Pożyczki Karty F I Działalność Maklerska WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) – ”DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA” 468 444 WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) – ”DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Z RYNKIEM KAPITALOWYM” (*) 104 85 • „Działalność bankowa”: wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o +5,4% r/r • Silny wzrostna działalności maklerskiejo +23,1% r/r (*) Dochodyzfunduszy inwestycyjnych i działalności maklerskiej

 12. 444 -2,3% KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) 925 904 Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja • Koszty pod kontrolą, spadek o -2,3% r/r

 13. 0 JAKOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 6,8% 5,8% 7,2% KOSZT RYZYKA (*) Nieregularne(**) Regularne (**) WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI • Koszt ryzyka na poziomie 0,72% potwierdza przewagę konkurencyjną Pekao w zarządzaniu ryzykiem • Wskaźnik kredytównieregularnychikosztryzykarównież pod wpływemspadku wolumenu kredytów ogółem (*) Grupa Pekao, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne (**)Wartość brutto należności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, należnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem długu

 14. 7.655 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE WOLUMEN WNIOSKÓW KREDYTOWYCH DLA MŚP (PLN mil.) UDZIAŁ W RYNKU ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH +3,0 p.p. +138,3% DZIENNY WOLUMEN SPRZEDAŻY KREDYTÓW KONSUMENCKICH (PLN mil.) +34,2% • Widoczne przyspieszenie sprzedaży kluczowych produktów kredytowych

 15. PODSUMOWANIE • Solidnyzyskna poziomie 603 mln złdziękidwucyfrowemu wzrostowi zysku operacyjnego • Aktywna politykacenowai działalność sprzedażowapozwoliły na wzrost marży odsetkowej netto do 3,7% • Dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej i finansowej, umożliwi wykorzystanie wzrostu popytu na kredyty • Utrzymanie przewagi konkurencyjnejw zarządzaniu kosztami iryzykiem • Zwiększonezorientowanie na działalność biznesową widoczne w dynamicznej sprzedaży kluczowych produktów

 16. AGENDA • WYNIKI FINANSOWE PO 1 KW. 2010 R. • ZAŁĄCZNIK

 17. TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE – KLUCZOWE PARAMETRY PKB(%w ujęciu rocznym) INWESTYCJE (% w ujęciu rocznym) BEZROBOCIE (%) KONSUMPCJA (% w ujęciu rocznym) 12,9% Źródło: GUS

 18. TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘMBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% w ujęciu rocznym) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘMBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% w ujęciu rocznym) DEPOZYTY W SEKTORXZE OGÓŁEM (%w ujęciu rocznym) KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (%w ujęciu rocznym) Źródło: NBP

 19. TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘMBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘMBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) Źródło: NBP

 20. TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KURSY WYMIANY INFLACJA, STOPY PROCENTOWE Źródło: NBP

 21. 97% OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W ZŁOTYCH ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE DEPOZYTÓW W ZŁOTYCH ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE KREDYTÓW W ZŁOTYCH Źródło: NBP

 22. 97% OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W ZŁOTYCH ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE KREDYTÓW DETALICZNYCH W ZŁOTYCH ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE KREDYTÓW KORPORACYJNYCH W ZŁOTYCH Źródło: NBP

 23. WYBRANE DANE O BANKU PEKAO SA

 24. 47.285 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (*) Łącznie z punktami SWAP

 25. 47.285 SKONSOLIDOWANY BILANS

 26. 97% OJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE – OGÓLNY OBRAZ Zmiana q/q 4Q 2009 1Q 2010 1Q 2009 Dochody z działalności operacyjnej 55 -5.1% 52 67 8 +64.5% 12 Zysk netto 1 2 723 Kredyty brutto 2 806 -2.9% 3 572 670 543 +2.3% 555 Depozyty brutto • Potwierdzenie w 1. kwartale pozytywnego poziomu zysku netto osiągniętego w trudnych warunkach

 27. 0 Pekao Sektor bankowy r(**) PEKAO ASEKTOR BANKOWY – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Sektor Bankowy(*) Pekao 2009 Rezerwy netto/ Dochody ogółem 7,6% 23,9% 11,6% 3,1% Rezerwy netto/ Średnie kapitały 1,6% Rezerwy netto/ Średnie kredyty 0,7% KOSZT RYZYKA WSKAŹNIK WZROSTU KREDYTÓW Pekao 36,7% Sektor bankowy(***) 1,6% 25,2% 1,2% 22,4% 0,9% 0,7% 13,0% 0,9% 0,7% 8,6% 10,5% 0,5% 5,8% 0,9% 13,6% 5,4% 9,2% 0,2% 0,1% 0,4% 0,4% -4,7% 3,2% 08 04 05 06 07 04 05 06 07 08 09 09 • Niższa i mniejsza zmienność profilu ryzyka w porównaniu do sektora bankowego efektem konsekwentnej polityki zarządzania ryzykiem (*)na podstawie danych KNF (**) główne polskie banki (***)na podstawie raportów NBP

 28. 97% WYBRANE DANE O BANKU PEKAO SA 4Q 2009 1Q 2010 Placówki 1 028 1 020 1 854 Bankomaty 1 827 Liczba zatrudnionych 18 912 18 903 Liczba ROR w złotych (tys)* 4 538 4 561 Liczba kredytów hipotecznych w zł. (tys)** 190 187 Liczba rachunków kredytów konsumpcyjnych w zł (tys)*** 751 730 * Wraz z rachunkami kart pre-paid ** Rachunki klientów segmentu detalicznego *** W tym Pożyczka Ekspresowa

 29. 0 WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH (NPL) W PODZIALE NA SEGMENTY KORPORACJE DETAL 7,3% 5,8% 7,9% 5,7% 5,8% 6,0% Regularne (*) Nieregularne (*) Regularne (*) Nieregularne (*) (*) Wartość brutto należności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, należnościami z tytułu leasingu, Papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu

 30. 47.285 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Zapraszamy na stronę www.pekao.com.pl