html5-img
1 / 63

SYSTEMY OCHRONY WYNALAZKÓW

SYSTEMY OCHRONY WYNALAZKÓW. Monika Więckowska Dyrektor Departamentu Zgłoszeń Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

trixie
Download Presentation

SYSTEMY OCHRONY WYNALAZKÓW

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SYSTEMY OCHRONY WYNALAZKÓW Monika Więckowska Dyrektor Departamentu Zgłoszeń Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

 2. Procedura krajowaProcedura krajowa to postępowanie realizowane bezpośrednio przed urzędem patentowym kraju, w którym chce się uzyskać ochronę. Korzystanie z tej procedury wymaga poznania zasad udzielania ochrony patentowej w danym kraju.

 3. Procedura regionalnaProcedura regionalna mająca na celu uzyskanie patentu europejskiego realizowana jest w Europejskim Urzędzie Patentowym, zgodnie z zasadami określonymi w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencji o patencie europejskim).Konwencja opiera się na następujących założeniach: jedno europejskie zgłoszenie patentowe, jedno postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym i jedna decyzja o udzieleniu patentu europejskiego.

 4. Procedura międzynarodowaZgłoszenia w procedurze PCT określa się mianem zgłoszeń międzynarodowych. Zgłoszenia te wnoszone są do tzw. „urzędów przyjmujących”, którymi są krajowe urzędy patentowe lub organizacje międzynarodowe (np. Europejski Urząd Patentowy). System PCT jest patentowym systemem „zgłoszeniowym” a nie systemem udzielania patentów. Nie ma „patentu PCT”.System PCT przewiduje fazę międzynarodową i fazę krajową. Decyzję o udzieleniu patentu podejmują wyłącznie krajowe bądź regionalne urzędy patentowe w fazie krajowej /regionalnej.

 5. Art. 40Wynalazek, na który polska osoba prawna bądź obywatel polski, mający miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, chce uzyskać patent za granicą, może być zgłoszony za granicą w celu uzyskania ochrony dopiero po zgłoszeniu go w Urzędzie Patentowym.

 6. P R O C E D U R A K R A J O W AObowiązujące akty prawneUstawa z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz.1117, z późniejszymi zmianami).Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119 z późniejszymi zmianami).Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. nr 90, poz. 1000) zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów 2 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 309) oraz zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 241).

 7. W Y N A L A Z E KPatenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

 8. W Z Ó R U Ż Y T K O W YArt. 94Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.Art. 95Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne.

 9. Art. 28Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności:odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych,wytworów o charakterze jedynie estetycznym,planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier,wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki,programów do maszyn cyfrowychprzedstawienia informacji.

 10. Art. 29Patentów nie udziela się na:wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo,odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania dla mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami,sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.Sposób hodowli roślin lub zwierząt, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie.

 11. W Y N A L A Z K I B I O T E C H N O L O G I C Z N EPrzez wynalazek biotechnologiczny rozumie się wynalazek dotyczący wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany.Przez materiał biologiczny rozumie się materiał zawierający informację genetyczną i zdolny do samoreprodukcji albo nadający się do reprodukcji w systemie biologicznym.Przez sposób mikrobiologiczny rozumie się sposób, w którym bierze udział lub który został dokonany na materiale mikrobiologicznym albo wynikiem którego jest ten materiał.

 12. Za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego, w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu.Za wynalazki biotechnologiczne, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami lub moralnością publiczną, uważa się w szczególności:sposoby klonowania ludzi,sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka,stosowanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych,sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej zwierząt, które mogą powodować u nich cierpienia, nie przynosząc żadnych istotnych korzyści medycznych dla człowieka lub zwierzęcia, oraz zwierzęta będące wynikiem zastosowania takich sposobów.

 13. Jeżeli do urzeczywistnienia wynalazku potrzebne jest użycie materiału biologicznego, który nie jest powszechnie dostępny ani nie może być przedstawiony w opisie patentowym w taki sposób, aby umożliwić znawcy zastosowanie wynalazku, ujawnienie go może polegać na powołaniu się na dokonane, najpóźniej w dacie zgłoszenia, zdeponowanie tego materiału w kolekcji uznanej na podstawie umowy międzynarodowej lub w kolekcji krajowej, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.W przypadku dokonania depozytu, zgłaszający powinien dołączyć do zgłoszenia poświadczenie instytucji depozytowej. Poświadczenie takie powinno zawierać co najmniej nazwę instytucji, datę zdeponowania oraz numer, pod którym jest dostępny materiał biologiczny.Poświadczenie instytucji depozytowej może być złożone w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia. Późniejsze złożenie poświadczenia nie skutkuje uznania zdeponowania materiału biologicznego za równoznaczne z jego ujawnieniem w zgłoszeniu.

 14. Art. 30Uprawniony z patentu może uzyskać patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowane samoistnie (patent dodatkowy). Można również uzyskać patent dodatkowy do już uzyskanego patentu dodatkowego.Art. 38W toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku lub w okresie dwóch miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o odmowie udzielenia patentu zgłaszający może złożyć wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Takie zgłoszenie wzoru użytkowego uważa się za dokonane w dniu zgłoszenia wynalazku.

 15. Art. 13Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się, z zastrzeżeniem przepisów art. 14 i 15, według daty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym.Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego z zachowaniem formy pisemnej również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej.

 16. Art. 14Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we wskazanym państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w okresie:12 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych6 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych.Art. 15Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego dokonane zostanie w okresie 6 miesięcy od tej daty.

 17. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.Uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, mniemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na:- wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazkulub- stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna).

 18. Opłaty związane z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych w procedurze krajowej1. Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego - 550 zł W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50% - za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków - 25 zł - od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo - 100 zł2. Za zgłoszenie w postaci elektronicznej wynalazku lub wzoru użytkowego - 500 zł - za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków - 25 zł - od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo - 100 zł3. Za przekazanie (od zgłoszenia PCT) - 300 zł

 19. 4. Opłata krajowa (od zgłoszenia PCT) - gdy badania wstępnego nie przeprowadzono - 550 zł - gdy badanie wstępne przeprowadzono - 350 zł - za każdą dodatkową stronę powyżej 20 stron tłumaczenia opisu, zastrzeżeń i rysunków - 25 zł - od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa, za każde pierwszeństwo - 100 zł5. Za publikację informacji o udzielonym patencie i za druk opisu patentowego do 10 stron opisu - 90 zł - za druk jedenastej i każdej następnej strony opisu pat. - 10 zł

 20. 6. Od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym - 60 zł 7. Od wniosku o udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony wynalazek - 100 zł8. Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres - 200 zł

 21. Opłaty okresowe1. Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujący 1, 2 i 3 rok ochrony - 480 zł 2. Za 4 rok ochrony wynalazku - 250 zł 3. Za 5 rok ochrony wynalazku - 300 zł 4. Za 6 rok ochrony wynalazku - 350 zł 5. Za 7 rok ochrony wynalazku - 400 zł 6. Za 8 rok ochrony wynalazku - 450 zł 7. Za 9 rok ochrony wynalazku - 550 zł 8. Za 10 rok ochrony wynalazku - 650 zł 9. Za 11 rok ochrony wynalazku - 750 zł10. Za 12 rok ochrony wynalazku - 800 zł11. Za 13 rok ochrony wynalazku - 900 zł12. Za 14 rok ochrony wynalazku - 950 zł

 22. 13. Za 15 rok ochrony wynalazku - 1050 zł14. Za 16 rok ochrony wynalazku - 1150 zł15. Za 17 rok ochrony wynalazku - 1250 zł16. Za 18 rok ochrony wynalazku - 1350 zł17. Za 19 rok ochrony wynalazku - 1450 zł18. Za 20 rok ochrony wynalazku - 1550 zł19. Za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego - 1500 zł20. Za każdy rozpoczęty rok ochrony wynalazku, na który udzielono dodatkowego prawa ochronnego - 6000 zł21. Za pierwszy okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 1, 2 i 3 rok ochrony - 250 zł22. Za drugi okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 4 i 5 rok ochrony - 300 zł23. Za trzeci okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 6, 7 i 8 rok ochrony - 900 zł24. Za czwarty okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 9 i 10 rok ochrony - 1100 zł

 23. Procedura na podstawie Układu o współpracy patentowej (PCT)Układ powstał w 1970 r. i aktualnie zrzesza 138 państw.Procedurę w tym systemie określają następujące akty prawne:Układ o współpracy patentowej (PCT)Regulamin do Układu o współpracy patentowejInstrukcje administracyjne dotyczące Układu o współpracy patentowej.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.

 24. PROCEDURA PCTFaza międzynarodowa - wniesienie zgłoszenia międzynarodowego- postępowanie wdrażane przez Urząd przyjmujący- sporządzenie sprawozdania z międzynarodowych poszukiwań- międzynarodowa publikacja na wniosek zgłaszającego- sporządzenie raportu z międzynarodowego badania wstępnegoFaza krajowa / regionalna- dokonanie czynności określonych przepisami krajowymi bądź przepisami określonymi przez odpowiednie umowy (np. konwencję o patencie europejskim), warunkujących rozpoczęcie procedury w celu uzyskania patentu krajowego / regionalnego.

 25. ZgłaszającyZgłoszenia międzynarodowego może dokonać każda osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie lub jest jego obywatelem bądź osoba prawna mająca główną siedzibę na terenie danego Państwa.Miejsce dokonania zgłoszenia- Urząd krajowy danego państwa- Biuro Międzynarodowe (WIPO)Wymóg posiadania pełnomocnikaNie ma wymogu posiadania pełnomocnika.Zgłaszający może wyznaczyć osobę do reprezentowania go w charakterze pełnomocnika przed urzędem przyjmującym, Biurem Międzynarodowym, Międzynarodowym Organem Poszukiwań oraz Międzynarodowym Organem Badań Wstępnych.

 26. Jak można dokonać zgłoszenia międzynarodowego?- osobiście- za pośrednictwem poczty- faksem- on-line

 27. Wymagania dotyczące zgłoszenia międzynarodowegoZgłoszenie międzynarodowe:- powinno być sporządzone w przewidzianym języku- powinno spełniać przewidziane wymagania co do formy zewnętrznej- powinno spełniać przewidziane wymagania co do jednolitości wynalazku- podlega przewidzianym opłatom.

 28. Zawartość zgłoszenia międzynarodowego- podanie na formularzu PCT/RO/101- opis wynalazku- jedno lub więcej zastrzeżeń patentowych- rysunki powołane w opisie lub zastrzeżeniach- skrót- pełnomocnictwo jeśli występuje pełnomocnik

 29. Wyznaczenie państw. Rodzaje ochrony. Patenty krajowe i regionalne.Złożenie podania stanowi:- wyznaczenie wszystkich Umawiających się Państw związanych Układem w dacie zgłoszenia międzynarodowego- wskazanie, że zgłoszenie międzynarodowe jest, w odniesieniu do każdego wyznaczonego państwa, do którego ma to zastosowanie, zgłoszeniem o udzielenie każdego tytułu ochrony dostępnego poprzez wyznaczenie tego państwa- wskazanie, że zgłoszenie międzynarodowe jest w odniesieniu do każdego wyznaczonego państwa, do którego ma to zastosowanie, zgłoszeniem o udzielenie patentu regionalnego oraz z wyjątkiem kiedy ma zastosowanie art. 45.2 Układu, o udzielenie patentu krajowego

 30. Zastrzeżenie pierwszeństwaZgłoszenie międzynarodowe może, zgodnie z Regulaminem, zawierać oświadczenie zastrzegające pierwszeństwo z jednego lub więcej wcześniejszych zgłoszeń wniesionych w Państwie będącym stroną Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej lub stroną Światowej Organizacji Handlu (WTO), z wcześniejszego zgłoszenia europejskiego lub wcześniejszego zgłoszenia PCT, pod warunkiem, że międzynarodowe zgłoszenie patentowe będzie dokonane przed upływem 12 miesięcy od daty najwcześniejszego pierwszeństwa.

 31. Data wniesienia i skutki zgłoszenia międzynarodowegoUrząd przyjmujący uznaje za międzynarodową datę wniesienia, datę otrzymania zgłoszenia międzynarodowego, pod warunkiem, że zgłoszenie to spełnia przewidziane wymagania.Każde zgłoszenie międzynarodowe korzystające z przyznanej międzynarodowej daty zgłoszenia ma skutek zwykłego krajowego zgłoszenia w każdym z wyznaczonych Państw, a międzynarodową datę wniesienia tego zgłoszenia uważa się za faktyczną datę zgłoszenia w każdym z wyznaczonych Państw.

 32. Międzynarodowe poszukiwanie• Każde zgłoszenie międzynarodowe poddaje się międzynarodowemu poszukiwaniu.• Celem międzynarodowego poszukiwania jest ujawnienie wcześniejszego stanu techniki.• Sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania jest, niezwłocznie po sporządzeniu, przekazywane przez Międzynarodowy Organ Poszukiwań Zgłaszającemu i do Międzynarodowego Biura.• Zgłaszający, po otrzymaniu sprawozdania z międzynarodowego poszukiwania, ma prawo do jednorazowego poprawienia zastrzeżeń zgłoszenia międzynarodowego.

 33. Międzynarodowa publikacjaMiędzynarodowe Biuro, niezwłocznie po upływie osiemnastu miesięcy od daty pierwszeństwa, publikuje międzynarodowe zgłoszenie łącznie ze sprawozdaniem z poszukiwania międzynarodowego, pod warunkiem, że sprawozdanie to jest dostępne.

 34. Badanie wstępneNa żądanie zgłaszającego jego zgłoszenie międzynarodowe poddaje się międzynarodowemu badaniu wstępnemu.Celem międzynarodowego badania wstępnego jest sformułowanie wstępnej i niewiążącej opinii co to tego, czy zastrzeżony wynalazek wydaje się być nowy, wykazuje poziom wynalazczy (nieoczywistość) i jest możliwy do zastosowania.Złożenie wniosku stanowi wybór wszystkich umawiających się państw, które są wyznaczone i związane postanowieniami rozdziału II Układu.Wniosek podlega opłacie i powinien być złożony w odpowiednim terminie.

 35. Sprawozdanie z międzynarodowego badania wstępnegoSprawozdanie z międzynarodowego badania wstępnego przekazuje się zgłaszającemu oraz do Biura Międzynarodowego.Przed wydaniem sprawozdania zgłaszający ma prawo poprawić zastrzeżenia, opis rysunki.

 36. Opłaty za zgłoszenie międzynarodowew ramach Układu o współpracy patentowej1. opłata międzynarodowa - 1400 CHF2. za poszukiwanie - 1700 €3. za przekazanie - 300 PLZ4. za sporządzenie dokumentu pierwszeństwa - do 20 stron 60 PLZ - powyżej 20 stron 125 PLZJeżeli zgłaszający wystąpi o międzynarodowe badanie wstępne1. za badanie wstępne - 1565 €2. opłata manipulacyjna - 129 €

 37. Zalety uzyskiwania ochrony w ramach procedury PCT■ jedno zgłoszenie opracowane według jednolitych zasad, składane w jednym Urzędzie przyjmującym, wywierające skutek w wielu krajach■ jedna, złożona opłata, dokonywana w jednym urzędzie■ odroczenie terminów do uiszczenia opłat w poszczególnych urzędach krajowych, związanych z wejściem w fazy krajowe■ brak wymogu posiadania pełnomocnika przy dokonywania zgłoszenia■ brak konieczności przekazywania urzędom krajowym dowodów pierwszeństwa

 38. Procedura uzyskiwania patentów europejskichKonwencja o patencie europejskim 2000(Tekst jednolity przyjęty decyzją Rady Administracyjnej z dnia 28 czerwca 2001 obowiązuje od dnia 13 grudnia 2007 r.).Regulamin wykonawczy do Konwencji o patencie europejskim 2000.Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 598 i Dz. U. z 2007r. Nr 136, poz. 958).

 39. Art. 52Wynalazki posiadające zdolność patentową1. Patenty europejskie udzielane są na wynalazki ze wszystkich dziedzin techniki, pod warunkiem, że są one nowe, posiadają poziom techniczny i nadają się do przemysłowego stosowania.2. Nie uważa się za wynalazki w rozumieniu ust. 1 w szczególności:a) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;b) wytworów o charakterze estetycznym;c) schematów, zasad i metod prowadzenia procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz programów komputerowych;d) przedstawienia informacji.

 40. Art. 53Wyłączenia ze zdolności patentowejNie udziela się patentów europejskich na:a) wynalazki, z których korzystanie w celach komercyjnych byłoby sprzeczne z „porządkiem publicznym” lub dobrymi obyczajami; takie korzystanie nie jest uważane za sprzeczne jedynie dlatego, że jest zabronione ustawą lub innym aktem prawnym w kilku lub we wszystkich umawiających się państwachb) odmiany roślin albo rasy zwierząt lub czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do sposobów mikrobiologicznych ani produktów otrzymywanych tymi sposobamic) chirurgiczne metody leczenia ludzi lub zwierząt bądź terapeutyczne i diagnostyczne metody stosowania na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie ma zastosowania do produktów, w szczególności do substancji lub mieszanin, stosowanych w którejkolwiek z tych metod

 41. Uprawnienie do dokonaniaeuropejskiego zgłoszenia patentowegoEuropejskiego zgłoszenia patentowego może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna albo jakikolwiek organ zrównany z osobą prawną na mocy tego prawa, któremu podlega.Zgłaszający, którzy posiadają miejsce zamieszkania lub główną siedzibę firmy w jednym z umawiających się państw, mogą działać przed EUP w swoim własnym imieniu. W innym przypadku muszą być reprezentowani przez przedstawiciela uprawnionego do występowania przed EUP.

 42. Gdzie można dokonać europejskiego zgłoszenia patentowego1. Europejski Urząd Patentowy- Monachium- Haga- Berlin2. Centralny Urząd własności przemysłowej lub inny właściwy organ umawiającego się państwa. Zgłoszenie dokonane w taki sposób wywołuje taki sam skutek, jakby zostało dokonane w tej samej dacie w Europejskim Urzędzie Patentowym.

 43. Jeżeli europejskie zgłoszenie patentowe nie było przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP, to obywatel polski albo osoba prawna lub fizyczna, mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany do jego dokonania w Urzędzie Patentowym RP. W przypadku gdy tak dokonane europejskie zgłoszenie patentowe jest sporządzone w języku obcym, do zgłoszenia tego powinno być dołączone tłumaczenie na język polski.W przypadku dokonania europejskiego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP, przepisu art. 40 ustawy Prawo własności przemysłowej nie stosuje się.

 44. Jak można dokonać europejskiego zgłoszenia patentowego?- osobiście- za pośrednictwem poczty- faksem- on-line

 45. Języki europejskich zgłoszeń patentowych oraz innych dokumentówEuropejskie zgłoszenie patentowe dokonywane jest w jednym z języków urzędowych tj. angielskim, francuskim lub niemieckim.Jeżeli zostało dokonane w innym języku, jest ono tłumaczone na jeden z języków urzędowych. To samo odnosi się do innych, składanych dokumentów.Językiem postępowania przed EUP jest język urzędowy, w którym dokonano zgłoszenia bądź język urzędowy, na który dokonano tłumaczenia.

 46. Zalety dokonania zgłoszenia w języku narodowym- 20 % zniżka opłat: • za zgłoszenie• za badanie• od sprzeciwu• od odwołania

 47. Wymogi europejskiego zgłoszenia patentowego1. Europejskie zgłoszenie patentowe powinno zawieraća) podanie o udzielenie patentu europejskiego(formularz EUP1001)b) opis wynalazkuc) jedno lub więcej zastrzeżeńd) rysunki powoływane w opisie lub zastrzeżeniache) skrót2. Europejskie zgłoszenie patentowe podlega opłacie za zgłoszenie oraz opłacie za poszukiwanie. Jeżeli opłata za zgłoszenie albo opłata za poszukiwanie nie zostaną wniesione w terminie zgłoszenie uważa się za wycofane.

More Related