chapter 3 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Chapter 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Chapter 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Chapter 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต. 004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ. เนื้อหาประจำบท. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ต ความหมายของอินเทอร์เน็ต เวิล์ดไวด์ เว็บ เว็บเซิร์ฟเวอร์และ เว็บเบราว์เซอร์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Chapter 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต' - trish


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
chapter 3

Chapter 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ

โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ

slide2
เนื้อหาประจำบท
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • โปรโตคอล มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ต
 • ความหมายของอินเทอร์เน็ต เวิล์ดไวด์เว็บ เว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บเบราว์เซอร์
 • ส่วนประกอบของ URL และอีเมล
 • การใช้งานและบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
slide3
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อเรียนจบบทแล้ว นักศึกษามีความสามารถดังนี้

 • อธิบายเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตได้
 • บอกความหมายของอินเทอร์เน็ต เวิล์ดไวด์เว็บ เว็บเซิร์ฟเวอร์ เว็บเบราว์เซอร์ ส่วนประกอบของ URL และอีเมลได้
 • ระบุหน่วยงานที่เป็นเจ้าของชื่อโดเมนประเภทต่างๆ ได้
 • ใช้งานหรือบริการสืบค้นข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ตามจุดมุ่งหมาย
computer network
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปด้วยสื่อกลางประเภทต่างๆ เพื่อการติดต่อสื่อสาร ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถ รับส่งข้อมูลระหว่างกันได้ เกิดการแบ่งปันการใช้งานทรัพยากรเครือข่ายร่วมกัน โดยสามารถรับส่งข้อมูลได้ทั้งภายในอาคาร ระหว่างอาคาร หรือติดต่อกับเครือข่ายภายนอกที่มีระยะทางไกลออกไป ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่ใช้อาจเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง หรือที่เรียกว่ามัลติมีเดีย

slide5
องค์ประกอบหลักในการสื่อสารข้อมูลองค์ประกอบหลักในการสื่อสารข้อมูล
 • ผู้ส่ง (Sender) และผู้รับ (Receiver)
 • ข้อมูล/ข่าวสาร (Data)
 • สื่อกลาง (Medium)
 • ขั้นตอน/ข้อปฏิบัติ (Protocol)
slide6
ประเภทของการเชื่อมต่อประเภทของการเชื่อมต่อ
 • จุดต่อจุด (Point To Point)
 • หลายจุด (Multipoint)
slide8
ประเภทของเครือข่าย
 • Local Area Network
 • Metropolitan Area Network
 • Wide Area Network
protocol
โปรโตคอล (Protocol)

โปรโตคอล คือ ข้อกำหนด หรือกฎที่ใช้เพื่อให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลได้ โดยไม่ยึดติดว่าต้องใช้ชนิดเดียวกัน มีรูปร่างหรือรูปแบบในการเชื่อมต่อสายสัญญาณบนเครือข่ายที่เหมือนกัน โดยโปรโตคอลถูกใช้เพื่อทำความเข้าใจ อธิบายถึงกระบวนการในการสื่อสาร ทำอย่างไรหากต้องการรับส่งข้อมูล เมื่อไรที่ข้อมูลสามารถทำการส่งออกไปยังปลายทางได้ กล่าวคือสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งระบบอย่างไม่ติดขัด

internet service provider
ผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย (Internet Service Provider)

ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่บริการการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก และมักมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งวิธีเชื่อมต่อที่ธรรมดาที่สุดในการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำได้โดยการใช้สายโทรศัพท์ (การเรียกผ่านสายโทรศัพท์) หรือการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์(สายเคเบิล หรือ DSL) เสมือนตัวแทนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง

slide12
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • Dial up
 • ISDN
slide13
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • DSL
 • Cable
slide14
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • Satellite
 • นอกจากนี้ยังมีแบบอื่นๆ เช่น Fiber to home (FTTX)
internet
อินเทอร์เน็ต (Internet)

อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าไว้ด้วยกัน โดยไม่คำนึงถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และกลายเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถส่งผ่านข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน

tcp ip
TCP/IP
 • Transmission Control Protocol
 • Internet Protocol
web browser
Web Browser
 • Internet Explorer (IE) , Google Chrome , Mozilla Firefox
domain name system
Domain Name System

How DNS Works

top level domain
Top-Level Domain
 • General / Generic
 • Country / Country-Code

ประเทศไทย

.th

slide25
บริการบนอินเทอร์เน็ต
 • File Transfer
 • E-Commerce
 • E-Banking
 • Game , Website , Classroom Online , Social Network etc.