t igus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÖÖÕIGUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÖÖÕIGUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25
trilby

TÖÖÕIGUS - PowerPoint PPT Presentation

7 Views
Download Presentation
TÖÖÕIGUS
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÖÖÕIGUS Sisekaitseakadeemia Elina Orumaa

 2. TÖÖSUHTE LÕPPEMISE ALUSED • automaatsed: • tähtaja möödumine (TLS § 80) • töötaja surm (TLS § 81) • FI tööandja surm, kui isik oluline (TLS § 111 lg 3) • eeldavad ühe või mõlema poole aktiivsust: • kokkulepe (TLS § 79) • ülesütlemine (TLS § 83) Lõppemise alus EI OLE töölepingust taganemine (TLS § 82) Elina Orumaa

 3. Meeldetuletuseks … • Kui TL on TÜHINE, ei ole sel algusest peale õiguslikke tagajärgi • Kui TL on TÜHISTATAV, ning see tühistatakse, ei ole sel algusest peale õiguslikke tagajärgi • avaldus teisele poolele -> vajadusel edasi töövaidlusorganisse Elina Orumaa

 4. TL LÕPPEMISE TAGAJÄRJED • TL-line õigussuhe poolte vahel lõppeb • töösuhtest tulenevad nõuded muutuvad sissenõutavaks (TLS § 84 lg 1) • KUI tööandja käes on töötaja tööraamat, siis see antakse talle tagasi (TLS § 133) Elina Orumaa

 5. TL LÕPPEMINE TÄHTAJA MÖÖDUMISEL (TLS § 80) • tähtaeg möödub, ehk: • saabub kindel sündmus • saabub tähtpäev • saavutatakse konkreetne tulemus • etteteatamiskohustust ei ole, aga: HEA USU PÕHIMÕTE • hüvitisenõuet ei ole • TL algusest peale tähtajatu, KUI: • puudub alus TL tähtajalisuseks • töötaja jätkab tööd ja tööandja 5 kp ei keela • korraline ülesütlemine keelatud • erakorraline ülesütlemine lubatud kõigil alustel, AGA: • KUI koondamine, “ostab” tööandja töötaja välja, v.a kui pankrot, vääramatu jõud Elina Orumaa

 6. TL LÕPPEMINE TL POOLE SURMA KORRAL • TÖÖTAJA surma korral TL lõppeb (TLS § 81) • TÖÖANDJA surma korral: • KUI TL sõlmiti oluliselt tema isikut silmas pidades, siis TL lõppeb (TLS § 111 lg 3) • muul juhul läheb üle pärijatele (TLS § 111 lg 1): • tingimused jäävad kehtima • ülesütlemine: • töötaja – 2 nädalat üleminekust teadasaamisest aega otsustamiseks ning 30 kp etteteatamist • uus tööandja – 2 nädalat aega otsustamiseks ning vastavalt töötaja staažile (TLS § 97 lg 2) etteteatamine • hüvitisenõuet ei ole Elina Orumaa

 7. TL LÕPETAMINE KOKKULEPPEL • TLS § 79 • lubatud igal ajal • etteteatamisnõuet ei ole • hüvitisenõuet ei ole • vorminõuet ei ole • oluline on poolte tegelik tahe TL lõpetamiseks kokkuleppel, st muud alused ei ole asjakohased Elina Orumaa

 8. TL LÕPPEMINE ÜLESÜTLEMISEGA • ülesütlemise viisid: • KORRALINE – põhjust ei pea ütlema: • lubatud vaid töötajal • ERAKORRALINE – oluline on seadusega määratletud põhjus • lubatud mõlemal poolel • ülesütlemise tagajärjel: • lepinguga saadut ei tagastata • kahjud hüvitatakse teisele poolele • tagastatakse ette saadud tasud -> alusetu rikastumine Elina Orumaa

 9. ÜLESÜTLEMISAVALDUS • ülesütlemisavaldus (TLS § 95): • kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm • ei tohi olla tingimuslik • erakorralise ülesütlemise korral – põhjendus • kehtivuseks isiklik kättesaamine (TsÜS § 69 lg 2) • tagasivõtmiseks vastav avaldus kätte ENNE ülesütlemisavaldust VÕI teise poole nõusolek (TsÜS § 72) NB! vaidlustamise tähtaeg 30 kp ülesütlemisavalduse saamisest (TLS § 105-106)! Elina Orumaa

 10. ÜLESÜTLEMISE TÄHTAJAD • katseaeg ja seos katseajaga – 15 kp (TLS § 96) • tööandjapoolne erakorraline ülesütlemine (TLS § 97): • alla 1 a – 15 kp • 1 – 5 a - 30 kp • 5 – 10 a - 60 kp • üle 10 a - 90 kp • LISAKS – tasustatud vaba aeg uue töö otsimiseks (TLS § 99) • KUI ülesütlemine seotud töötaja isiku või käitumisega ning TL jätkumine ei ole mõistlik – EI PEA ette teatama • töötajapoolne korraline ülesütlemine – 30 kp (TLS § 98 lg 1) • töötajapoolne erakorraline ülesütlemine – ei pea ette teatama (TLS § 98 lg 2) • KUI poolte huvides ja kõigi asjaolude arvestamisel vajalik, siis mõistlik etteteatamine • KUI ei teata ette, kuigi pidi – tasu selle aja eest teisele poolele! (TLS § 100 lg 5) Elina Orumaa

 11. ÜLESÜTLEMISE HÜVITISED • KOONDAMISEL: • tööandja – 1 kuu keskmine töötasu (TLS § 100 lg 1) • KUI pärast 01.07.2009 jõustunud TLS sõlmitud tähtajaline tööleping – töötaja “väljaostmine” • Töötukassa – 1 – 3 kuu keskmine töötasu: • 5 – 10 a töötamist sama tööandja juures – 1 kuu; • üle 10 a töötamist sama tööandja juures – 2 kuud; • 01.07.2009 vähemalt 20 a töötamist sama tööandja juures – 3 kuud • TÖÖANDJAPOOLSEL KOHUSTUSE RIKKUMISEL – 3 kuu keskmine tasu (TLS § 100 lg 4) • etteteatamata jäetud aja eest tasu (TLS § 100 lg 5) Elina Orumaa

 12. TÖÖLEPINGU KORRALINE ÜLESÜTLEMINE (TLS § 85) • lubatud vaid töötajal • võimalik vaid tähtajatu töölepingu korral • v.a asendamiseks sõlmitud tähtajaline leping • põhjendama ei pea • kui (TLS § 91 lg 2 ja 3) põhjus olemas, kuid ei põhjenda -> korraline • tööandjal ei ole võimalik keelduda • etteteatamine 30 kp • hüvitisenõuet ei ole Elina Orumaa

 13. TL ÜLESÜTLEMINE KATSEAJAL • erakorraline -> peab põhjendama • põhjus peab olema seotud katseaja eesmärgiga • 15 kp etteteatamist • ette võib teatada katseaja viimasel päeval • hüvitisenõuet ei ole NB! Lubatud on kasutada kõiki teisi erakorralise ülesütlemise aluseid, sh vajadusel etteteatamiseta Elina Orumaa

 14. TÖÖLEPINGU ERAKORRALINE ÜLESÜTLEMINE • mõjuva põhjuse olemasolu (TLS § 87) • tööandja: • töötaja isik (TLS § 88 lg 1 p 1-2) • töötaja käitumine (TLS § 88 lg 1 p 3 – 8) • majanduslikud põhjused (TLS § 89) • töötaja: • tööandjapoolse kohustuse oluline rikkumine (TLS § 91 lg 2) • töötaja isik (TLS § 91 lg 3) • põhjendus peab sisalduma ülesütlemisavalduses (TLS § 95 lg 2) • kohustuslik etteteatamine, millest mõistlikkuse põhimõttel võib loobuda (TLS § 97 lg 3 ja § 98 lg 2) Elina Orumaa

 15. TL ÜLESÜTLEMINE TÖÖTAJAST TULENEVAL PÕHJUSEL • OLULINE: mõlemapoolseid huve järgides ei saa eeldada töösuhte jätkumist • näidisloetelu põhjustest (TLS § 88 lg 1) • töövõime vähenemise tõttu keelatud TL üles öelda raseda ja RSP-õigusega naisega (TLS § 93 lg 2) • teavitamiskohustus 14 kp jooksul avalduse saamisest (TLS § 93 lg 3) • mõistlik aeg reageerimiseks (TLS § 88 lg 4) • kohustus võimalusel pakkuda teist tööd (TLS § 88 lg 2) • eeldatakse hoiatust (TLS § 88 lg 1 ja 3) = VÕS § 196 lg 2 – mõistlik tähtaeg rikkumise lõpetamiseks, v.a oluline rikkumine • etteteatamine (TLS § 97 lg 2 ja 3) Elina Orumaa

 16. KOONDAMINE (TLS § 89) • koondamine on lubatud, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel on võimatu seoses: • töömahu vähenemisega • töö ümberkorraldamisega • töö lõppemisega muul moel • tööandja tegevuse lõppemisega • tööandja pankroti väljakuulutamise või pankrotimenetluse lõpetamisega raugemise tõttu • kohustus pakkuda võimalusel muud tööd • valik: • keelatud koondada rasedat, RSP-õigusega naist, LHP-l või lapsendajapuhkusel olevat isikut, v.a tööandja tegevuse lõppemisel (TLS § 93 lg 1) • NB! TLS § 94 lg 3 – tõend hiljemalt 14 kp avalduse saamisest! • eelisõigus jääda alla 3-a lapse vanemal ning töötajate esindajal (TLS § 89 lg 5) • etteteatamine ja hüvitis Elina Orumaa

 17. KOLLEKTIIVNE KOONDAMINE • koondatakse oluline arv töötajaid konkreetses ettevõttes • töötajate informeerimise ning nendega konsulteerimise kohustus (TLS § 101) • Töötukassa informeerimise kohustus (TLS § 102) • TL-te kollektiivne ülesütlemine jõustub mitte varem kui 30 kp Töötukassa informeerimisest, Töötukassa võib tähtaega lühendada või pikendada Elina Orumaa

 18. TL ÜLESÜTLEMISE PIIRANGUD Tööandja ei või töölepingut üles öelda põhjusel, et (TLS § 92 lg 1): 1) töötaja on rase või töötajal on õigus saada RSP;2) töötaja täidab olulisi perekondlikke kohustusi;3) töötaja ei tule lühiajaliselt toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu;4) töötaja esindab seaduses sätestatud alusel teisi töötajaid;5) täistööajaga töötaja ei soovi jätkata töötamist osalise tööajaga või osalise tööajaga töötaja ei soovi jätkata töötamist täistööajaga;6) töötaja on ajateenistuses või asendusteenistuses. PÖÖRATUD TÕENDAMISKOHUSTUS, kui: • Rase või alla 3-a lapse vanem vabastatakse - eeldatakse TLS § 92 lg 1 p 1 ja 2 rikkumist • Töötajate esindaja vabastatakse kuni aasta pärast esindamist – eeldatakse TLS § 92 lg 1 p 4 rikkumist Elina Orumaa

 19. TÖÖLEPINGU ERAKORRALINE ÜLESÜTLEMINE TÖÖTAJA POOLT • Kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei ole mõistlik nõuda TL jätkamist, seoses (TLS § 91): • tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu, eelkõige: • ebaväärikas kohtlemine või ähvardamine • oluline viivitamine töötasu maksmisega • reaalne oht töötaja elule, tervisele, kõlbelisusele või heale nimele • töötaja isikust tuleneval põhjusel, eelkõige: • töötaja terviseseisund • perekondlikud kohustused • töötajal kohustus reageerida mõistliku aja jooksul • etteteatamist ei eeldata, kui see ei ole mõistlik (TLS § 98 lg 2) • hüvitist makstakse tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise korral – 3 kuu keskmine töötasu (TLS § 100 lg 4) Elina Orumaa

 20. TÖÖVAIDLUSED • reegel - piisab avaldusest teisele poolele • kui TL pooled ei saa omavahel vaidlust lahendatud, võib pöörduda: • töövaidluskomisjoni • maakohtusse • õiguskantsleri büroosse (võrdõiguslikkuse asjad) Elina Orumaa

 21. Vaidlus – töötaja ei asu tööle / ei lubata tööle • KUI tööandja ei luba töötajat tööle, töötaja nõuded: • KUI tahab töötada: • kohustuse täitmine ehk tööle lubamine • kahju hüvitamine ehk saamata jäänud töötasu • viivis • KUI ei tahagi enam töötada: • töösuhte tuvastamine (kui vaja) • lepingu erakorraline ülesütlemine (TLS § 91) • hüvitis 3 kuu keskmine tasu (TLS § 100 lg 4) • saamata jäänud töötasu • viivis • KUI töötaja ei asu tööle: • töösuhte tuvastamine (kui vaja) • lepingu erakorraline ülesütlemine (TLS § 88) • kahju hüvitamine (TLS § 74 lg 3) • leppetrahv (TLS § 77 lg 1) Elina Orumaa

 22. TL ÜLESÜTLEMISE VAIDLUSTAMINE • ülesütlemise tühisuse alused (TLS § 104): • puudub seaduslik alus ülesütlemiseks • ülesütlemine ei vasta seaduse nõuetele: • on tingimuslik • esineb üleütlemist välistavaid asjaolusid • ei ole kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis • rase või RSP-õigusega töötajast sõltumatult jäi tõend 14 kp jooksul tööandjale esitamata • KEHTIVA ülesütlemise vaidlustamise eeldus (TLS § 106) – vastuolu hea usu põhimõttega (v.a kui töötaja rikkus TL) • TL pool esitab teisele poolele avalduse • 30 kp ülesütlemisavalduse saamisest võimalus pöörduda töövaidlusorganisse, nõudeks vastavalt: • tühisuse tuvastamine või • tühistamine (saab nõuda vaid töötaja) • NB! töötasunõue – 3 aastat; võlaõiguslikud kahjunõuded vastavalt seadusele, kuid vähemalt 12 kuud • AEGUMINE – kohustatud isik taotleb Elina Orumaa

 23. TÖÖVAIDLUSORGANI VALIK • töövaidluskomisjon (ITVS): • nõue kuni 150 000.- • riigilõivuvaba • esimene istung 1 kuu jooksul, istungite vahe kuni 1 kuu • otsus 5 kp jooksul selle tegemisest • otsust võimalik edasi kaevata kohtusse, aga vaid TVK-s nõutu piires • -> TVK on kohtu vabatahtlik eeletapp • maakohus – vastavalt TsMS • Riigilõiv, v.a riigilõivu seaduse § 22 lg 1 p 1. (TL ülesütlemise tühistamisel kehtib riigilõiv) Elina Orumaa

 24. KUI avaldus/hagi RAHULDATAKSE • TL lõpetamise tühistamise või tühisuse tuvastamisega -> TL ei ole lõppenud (TLS § 107 lg 1) • teine pool võib taotleda lõpetamist (TLS § 107 lg 2) • v.a rase, RSP-õigus, töötajate esindaja • töötaja nõuded, kui tuvastatakse tööandja viga: • Kui TL jätkub, siis - kahju hüvitamine (saamata töötasu) • võidakse vähendada, kui sai samal ajal töötamisest tulu VÕI • TL lõpetamine töövaidlusorgani poolt ja hüvitis 3-6 kuu keskmise töötasu ulatuses (TLS § 109 lg 1 ja 2) • sel juhul töötaja võimalikku saamata töötasu ei saa, kuigi TL lõpetatakse töövaidlusorgani poolt vbl aasta pärast viimast palgapäeva (TLS § 109 lg 3) • NB! KUI tuvastatakse tühisus või tühistatakse ning kumbki pool muud ei nõua, siis muud ei otsustatagi! • tööandja nõuded, kui tuvastatakse töötaja viga: • mõistlik hüvitis (TLS § 109 lg 4) Elina Orumaa

 25. OTSUSE JÕUSTUMINE • Jõustub siis, kui ei saa enam edasi kaevata või kui kaebamisõigust ei ole kasutatud • Nt TVK otsus - kohtusse pöördumise tähtaja möödumisest, st 30 kp (ITVS § 25 lg 1), v.a • viivitamatu täitmine (ITVS § 27 lg 1): • TL jätkumine • Kuni 2 kuu töötasu Elina Orumaa