zna ilnosti vloga in pomen javnega sektorja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZNAČILNOSTI, VLOGA IN POMEN JAVNEGA SEKTORJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZNAČILNOSTI, VLOGA IN POMEN JAVNEGA SEKTORJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

ZNAČILNOSTI, VLOGA IN POMEN JAVNEGA SEKTORJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Fakulteta za upravo. ZNAČILNOSTI, VLOGA IN POMEN JAVNEGA SEKTORJA. Ekonomika javnega sektorja s proračunskim financiranjem. EKONOMSKI SUBJEKTI V NARODNEM GOSPODARSTVU. ZNAČILNOSTI, VLOGA IN POMEN JAVNEGA SEKTORJA. 5 FUNKCIJ DRŽAVE V SODOBNIH DRUŽBAH alokacijska funkcija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZNAČILNOSTI, VLOGA IN POMEN JAVNEGA SEKTORJA' - triage


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zna ilnosti vloga in pomen javnega sektorja

Fakulteta za upravo

ZNAČILNOSTI, VLOGA IN POMEN JAVNEGA SEKTORJA

Ekonomika javnega sektorja s

proračunskim financiranjem

zna ilnosti vloga in pomen javnega sektorja1
ZNAČILNOSTI, VLOGA IN POMEN JAVNEGA SEKTORJA

5 FUNKCIJ DRŽAVE V SODOBNIH DRUŽBAH

 • alokacijska funkcija
 • prerazdelitvena funkcija
 • stabilizacijska funkcija
 • regulatorna funkcija
 • informacijska funkcija
slide4

ZNAČILNOSTI, VLOGA IN POMEN JAVNEGA SEKTORJA

JAVNE DOBRINE

 • dobrine, katerih uporaba s strani ene osebe ne zmanjšuje uporabnosti drugim osebam

- netekmovalnost (npr. spomeniki, svetilniki, radio oddaje)

- neizključljivost (npr. obramba); pojav problem zastonjkarstva (“free rider” problem)

Ostali primeri: tunel, stadion itd.

slide5

ZNAČILNOSTI, VLOGA IN POMEN JAVNEGA SEKTORJA

EKSTERNALIJE V PRAKSI

neplačilo za korist (zunanja ekonomija) ali škodo

(zunanja disekonomija), ki jo ekonomski subjekt povzroči

s svojim delovanjem.

imd konkuren nost slovenije 2006
IMD: Konkurenčnost Slovenije 2006

Vir: Finance, 11.05. 2006.

slide12

ZNAČILNOSTI, VLOGA IN POMEN JAVNEGA SEKTORJA

 • GLOBALIZACIJA IN JAVNI SEKTOR
 • globalizacija je širjenje, poglabljanje in pospeševanje procesov svetovnega povezovanja
 • dejavniki globalizacije (tehnološke spremembe, liberalizacija trgov, ideologija in politične odločitve)
 • zmanjšuje se ekonomska vloga nacionalne države (pojav konkurence na področju izobraževanja, davkov, delovne zakonodaje ipd.)
 • - ogroženo je vodenje socialne politike (pohod neoliberalizma) vpliv na razvoj upravnih sistemov (partnerska vloga države, delegiranje nalog, sodobni menedžment ipd.)
javni sektor

ZNAČILNOSTI, VLOGA IN POMEN JAVNEGA SEKTORJA

JAVNI SEKTOR

JAVNA UPRAVA

Državna uprava (vladne službe, ministrstva

z organi v sestavi in izpostavami, UE)

Lokalna samouprava

Nosilci javnih pooblastil

POLITIČNI SISTEM

ŠOLSTVO

ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

RAZISKOVALNA SFERA

KULTURA

slovenska javna uprava

ZNAČILNOSTI, VLOGA IN POMEN JAVNEGA SEKTORJA

SLOVENSKA JAVNA UPRAVA
 • 2,007 mio prebivalstvo
 • 150.000 zaposleni v javnem sektorju
 • 5,9% delež zaposlenih v JS med aktivnim prebivalstvom
 • 35.000 zaposleni v javni upravi (državna uprava in občine)
 • Državna uprava:
  • 15ministrstev
  • 44organov v sestavi ministrstev
  • 13 vladnih služb
  • 58 upravnih enot
 • Lokalne skupnosti:
  • 210 občin
slide15

Zakon o Vladi RS

vladne službe (13)

Zakon o

inšpekcijskem

nadzoru

Zakon o

državni upravi

Zakon o lokalni

samoupravi

ministrstva (15)

direktorati (53)

organi v sestavi (44)

inšpektorati (12)

občine (210)

Zakon o javnih agencijah

javne agencije (16)

upravne enote (58)

Zakon o (javnih?) zavodih

javni zavodi (419)

Geodetska uprava RS

Davčna uprava RS

inšpekcije

Zakon o javnih skladih

javni skladi (12)

slide16

OKVIR GOSPODARSKIH IN SOCIALNIH REFORM ZA POVEČANJE BLAGINJE V SLOVENIJI

(4 razvojne prioritete in 67 ukrepov)

Razvojne prioritete

· konkurenčnost in gospodarska rast,

· ustvarjanje, pretok in uporaba znanja,

· učinkovita in cenejša država,

· moderna socialna država in večja zaposlenost,

slide17

OKVIR GOSPODARSKIH IN SOCIALNIH REFORM ZA POVEČANJE BLAGINJE V SLOVENIJI

(4 razvojne prioritete in 67 ukrepov)

Zakaj reforme?

· tranzicijska inercija,

· meje rasti gradualizma,

· dramatično upadanje konkurenčnosti,

· rigidnost korporativizma,

· izziv dolgožive družbe,

· birokratiziranost poslovnega okolja in neučinkovita država,

slide19

OKVIR GOSPODARSKIH IN SOCIALNIH REFORM ZA POVEČANJE BLAGINJE V SLOVENIJI

Kaj prinašajo reforme?

· več ekonomske svobode,

· enostavnejše in bolj pregledno delovanje države,

· podjetništvu bolj naklonjeno in prijazno državo,

· odpravo različnih birokratskih in administrativnih ovir,

· bolj učinkovito in tržnim razmeram ustrezno lastniško strukturo,

· nižje davčne obremenitve in poenostavljene davčne predpise,

· bolj pregleden sistem socialnih pomoči, ki spodbuja aktivnost posameznikov,

· bolj učinkovit sistem spodbud za pretok znanja med gospodarstvom in univerzami,

· vejo ekonomsko liberalizacijo trgov,

· možnosti za investiranje in lažji dostop do finančnih virov,

· nabor velikih nacionalnih projektov, podprtih s sredstvi iz EU skladov

Socialna vzdržnost reform?

slide20

TRETJA PRIORITETA:

4.1. Predlog ukrepov za bolj učinkovito in cenejšo državo

Ukrep 35: Izboljšave pri postopkih priprave in izvrševanja proračuna

Povečati racionalnost pri načrtovanju in izvrševanju proračuna; povečati razmerje med koristmi in vloženimi sredstvi (»value for money«) ter prispevati k cilju zmanjševanja javnofinančnih odhodkov (predlogi: npr. večja svoboda razporejanja sredstev, zero budgeting, performance budgeting itd.)

Ukrep 36: Racionalizacija delovanja javnega sektorja

Doseči vejo učinkovitost javnega sektorja, racionalizirati obseg javnih nalog in ga dosegati z nižjimi vloženimi sredstvi (predlogi: npr. zniževanje zaposlovanja, merjenje učinkovitosti in racionalnosti porabe, kakovosti delovanja, centralizacija JN itd.)

Ukrep 37: Presoja učinkov obstoječih predpisov

Spremeniti ali odpraviti predpise, ki so neučinkoviti in povzročajo nepotrebne stroške zasebnemu sektorju (predlogi: npr. uvajanje RIA, odpraviti primere visokih in omejujočih standardov itd.)

slide21

TRETJA PRIORITETA:

4.1. Predlog ukrepov za bolj učinkovito in cenejšo državo

Ukrep 38: Vzpostavitev centralne evidence pravic iz javnih sredstev

Vzpostavitev enotne - centralne evidence vseh pravic je rešitev, ki je uporabna za administrativne potrebe pri odločanju in analitične potrebe (npr. odločanje o socialnih transferjih) (predlogi: npr. centralna evidenca, ki vključuje podatke o upravičencu ter prejemke iz javnih virov + povezava podatkovnih baz)

Ukrep 39: Ena vstopna točka - eno mesto uveljavljanja in odločanja o socialnih pravicah

Odločanje o tistih socialnih pravicah, ki so odvisne od dohodkovnega in premoženjskega položaja posameznika ali družine, združiti na enem mestu (Centri za socialno delo postanejo vstopna točka v sistemu socialnih pravic)

Ukrep 40: Vzpostavitev Registra nepremičnin

Vzpostavitev nove večnamenske baze, ki bo omogočila cenejše resorne in državne

statistike (tudi povezovanje z drugimi evidencami, predvsem Centralnim registrom prebivalstva) (večnamenska baza za vodenje različnih politik – socialne, davčne..)

slide22

TRETJA PRIORITETA:

4.1. Predlog ukrepov za bolj učinkovito in cenejšo državo

Ukrep 41: Predlog reforme davčne in carinske uprave

možnost sinergij pri povezovanju CURS ter DURS; fleksibilnost kadrov; vzpostavitev med seboj primerljivih davčnih uradov in carinskih uradov

(benchmarking); modernizacija notranjih struktur (pilotni projekti, tuji strokovnjaki..)

Ukrep 42: Uveljavljanje javno zasebnega partnerstva (JZP) in zasebnega financiranja izgradnje velikih infrastrukturnih objektov

V financiranje in upravljanje velikih infrastrukturnih projektov je smiselno pritegniti zasebni sektor (sprejeti zakonski okvir, urediti BOT projekte, institucionalizacija JZP..)

Ukrep 43: Vzpostavitev mikrosimulacijskega modela za spremljanje finančnih učinkov predlagane zakonodaje

Pocenitev in poenotenje finančnih učinkov predlaganje zakonodaje

zna ilnosti vloga in pomen javnega sektorja4
ZNAČILNOSTI, VLOGA IN POMEN JAVNEGA SEKTORJA

STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE (OSNUTEK)

10. UČINKOVITA DRŽAVA

 • ključno dobro delovanje sodstva, pravosodja in JAVNE UPRAVE (vključevanje načel in menedžerskih ukrepov ZS –modernizacija JU v smeri večje uspešnosti in učinkovitosti) – SNRSJS 2003-05
 • decentralizacija in razvoj upravljanja + večja učinkovitost javnega menedžmenta; umik države iz gospodarstva (vključno z zmanjšanjem nepotrebnih regulacij) ; javno-zasebno partnerstvo; uvajanje načela dobrega vladanja in transparentnosti, izboljšati odnos do uporabnikov

Izzivi, cilji, usmeritve in ukrepi

- Zmanjševanje neposredne vloge države v gospodarstvu s spodbujanjem javno zasebnega partnerstva

- Povečevanje učinkovitosti države in vodenja javne uprave z uvajanjem načel in prakse novega javnega upravljanja (new public management)

- Zmanjševanje implementacijskega deficita

- Izboljšanje učinkovitosti in participativnosti političnega odločanja

- Vzpostavitev proaktivnega delovanja tistih akterjev, organizacij in institucij, ki nadzirajo nosilce javnih pooblastil in tokove kapitala

- Vzpostavitev višje ravni profesionalizacije vseh ključnih akterjev

- Opustitev političnega kadrovanja v nadzorne svete in večja transparentnost kadrovanja

- Koordinacija dejavnosti nadzornih služb, uradov in agencij ter policije in tožilstva

Vir: Strategija razvoja Slovenije (SRS) (jul. 2004) – 10. Učinkovita država, UMAR, Ljubljana, str. 155-162.