wet algemene bepalingen omgevingsrecht n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - PowerPoint PPT Presentation


 • 267 Views
 • Uploaded on

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wabo opleiding inhaalmodule. Programma module 1 en 2. Module 1 08.30-10:00 uur module 10:00-10:20 uur Pauze 10:20-12:00 uur e-learningtool en casus 12:00-13:00 uur lunch Module 2 13:00-14:30 uur vervolg module 14:30-14:50 uur Pauze

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo opleiding inhaalmodule

  2. Programma module 1 en 2 Module 1 • 08.30-10:00 uur module • 10:00-10:20 uur Pauze • 10:20-12:00 uur e-learningtool en casus • 12:00-13:00 uur lunch Module 2 • 13:00-14:30 uur vervolg module • 14:30-14:50 uur Pauze • 14:50-16:30 uur module en casus

  3. Leerdoelen • Doel Wabo • Systematiek van de opbouw Wabo • Soorten aanvragen en procedures • Begrippen advies en verklaring van geen bedenkingen • Inwerkingtreding omgevingsvergunning • overgangsrecht • ICT-module (OLO)

  4. Doel Wabo (1) Doel en uitgangspunten Wabo • klant en project staan centraal • verminderen aantal vergunningen (van 25 naar 1) • uniformering regelgeving • tegengaan tegenstrijdigheden in besluiten

  5. Doel Wabo (2) • Eén bevoegd gezag • Eén aanvraag • Eén loket • Eén procedure • Eén beschikking • Eén handhavende instantie • Eén procedure bezwaar en beroep klik hier

  6. Systematiek Wabo • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) • Besluit omgevingsrecht (Bor) • Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) • Invoeringswet Wabo (wijzigingswet) • Invoeringsbesluit en invoeringsregeling

  7. Opbouw Wabo • begripsbepalingen • de omgevingsvergunning • voorbereidingsprocedures • financiële bepalingen • bestuursrechtelijke handhaving • inwerkingtreding beschikkingen en rechtsbescherming • verdere bepalingen • overgangs- en slotbepalingen

  8. Besluit omgevingrecht • Aanwijzing vergunningplichtige en vergunningvrije activiteiten (Ivb, bblb, bijlage 1 Barim) • Planologische afwijkingsmogelijkheden (lijstje kruimelgevallen Bro) • Inhoud van de omgevingsvergunning • Specifieke bepalingen (m.b.t. BG, aanvraag, advies, vvgb en bijzondere bestuurlijke bepalingen) • Kwaliteitseisen handhaving

  9. Ministeriële regeling • Algemene indieningsvereisten • Indieningsvereisten per activiteit • Kwaliteitseisen handhaving (nadere uitwerking Bor) Bijlage: - aanwijzing BBT documenten (milieu)

  10. Invoeringswet • Omvangrijke wet • Wijziging vastgestelde Wabo • Wijziging en aanvulling bestaande wetten

  11. Project centraal in Wabo • Een project bestaat uit 1 of meer vergunningplichtige locatiegebonden activiteiten (art. 2.1 en 2.2 Wabo) • Activiteiten zijn handelingen die leiden tot een verandering van de fysieke leefomgeving

  12. Beoordeling project/activiteit • Er zijn toestemmingen die opgaan in de omgevingsvergunning • Er zijn toestemmingen die aan de omgevingsvergunning aanhaken • Er zijn toestemmingen die een afzonderlijke procedure kennen, maar (meestal) wel gelijk oplopen met de omgevingsvergunning • klik hier voor reikwijdte overzicht VROM

  13. Integrerende toestemmingen (art. 2.1 en 2.2 Wabo) • bouwvergunning • ontheffingen bestemmingsplan • wet milieubeheervergunning en 8.19 melding • monumentenvergunning • gebruiksvergunning • enkele toestemmingen uit gemeentelijke en provinciale verordeningen (sloop, reclame, uitweg)

  14. vraagstelling Waar in artikel 2.1 of 2.2 Wabo vind je: • de bouwvergunning terug? • de gebruiksvergunning terug? • het slopen o.g.v. de bouwverordening terug? • en het kappen van een boom?

  15. Aanhakende toestemmingen • Natuurbeschermingswet vergunning (o.g.v. art.16 en 19d Nbw) - vergunning m.b.t. handelingen in een beschermd natuurgebied - vergunning m.b.t. handelingen met gevolgen voor habitats en soorten • Flora- en Faunawet ontheffing (o.g.v. art.75 lid 3Ff) (vvgb art 75d Ff) - ontheffing div. verplichtingen

  16. Meldingen afzonderlijke procedure • melding 8.41 Wet milieubeheer(bijv. melding Barim) moet gelijktijdig met Wabo-vergunning worden ingediend(o.g.v. art.8.41a Wm) • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken gebruiksmelding, gelijktijdige indiening niet verplicht

  17. Bevoegd gezag Definitie Wabo Het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning (Wabo kent per project maar 1 bevoegd gezag) Hoofdregel: B&W gemeente waar project in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd voor geheel BG(artikel 2.4 Wabo) Uitzonderingen: provincie voor geheel of rijk voor geheel(hoofdstuk 3 Bor)

  18. Bevoegd gezag Provincie • Inrichtingen (milieu) (art. 3.3 lid 1 Bor):Provinciale inrichtingen bijlage 1 onder C Bor • Gesloten stortplaatsen (gesloten na sept. 1996) (8.49 Wm van toepassing)(art. 3.4 Bor)

  19. Bevoegd gezag Rijk • Inrichtingen (milieu) :inrichtingen waarvoor Minister aangewezen in bijlage 1 onder C Bor (VROM of Verkeer en Waterstaat)(art. 3.3 lid 2 en 3 Bor) mijnbouwwerken (Economische zaken)(art. 3.3 lid 4 Bor)

  20. Bevoegd gezag • Voor bepaling BG kijken naar geheel (art. 2.4 lid 5 Wabo) • Eenmaal BG “altijd” BG tenzij project wijzigt waardoor BG wijzigt • Bij wijziging zendt nieuwe BG kennisgeving aan aanvrager en vergunninghouder(art. 3.5 Bor)

  21. één loket Gemeente is het loket voor aanvraag en informatie, ook indien zij geen BG is!! Aanvrager bepaalt: • Waar aanvraag wordt ingediend • Digitaal via OLO of op papier Gemeente heeft doorzendplicht (let op: bericht van ontvangst)

  22. Vraagstelling Shell komt aan loket met aanvraag om een bouwvergunning voor bouw van een overkapping van 100 m² (past in bestemmingsplan en is niet vergunningvrij). Wat zeg je (na inwerkingtreding van de Wabo) tegen Shell over deze aanvraag?

  23. één aanvraag • Digitaal (OLO) / op papier (vastgesteld formulier) • Algemeen en bijzonder deel • Kan integraal / in delen/ in fasen

  24. één procedure • reguliere procedure en uitgebreide procedure • uitgangspunt reguliere procedure • tenzij uitgebreide voorbereidingsprocedure (art.3.10 Wabo) • als 1 activiteit uitgebreide procedure dan hele aanvraag uitgebreide procedure

  25. één procedure • Reguliere procedure met name voor de volgende activiteiten: - bouwen, uitvoeren van werk , slopen, - beperkt veranderen van (milieu)inrichting, - binnenplans afwijken van bestemmingsplan/kruimelgevallen - gemeentelijke (kappen, in/uitrit aanleggen, etc.) en enkele provinciale toestemmingen • Uitgebreide procedure voor: - Projectbesluit/Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan - Gebruiksvergunning - Milieuvergunning - Rijksmonumenten - Als een verklaring van geen bedenkingen vereist is klik hier voor reikwijdte overzicht VROM

  26. De reguliere procedure • Beslistermijn 8 weken • Onverwijld aanvraag publiceren aanvraag (art. 3.8 Wabo) • Publiceren besluit op zelfde wijze als aanvraag (art. 3.9 lid 1) • Termijn eenmaal verlengen (=besluit) met 6 wkn, ook publiceren! (art. 3.9 lid 3) • Lex silencio positivo: vergunning van rechtswege, fatale termijn (art. 3.9 lid 4) , publiceren!

  27. De uitgebreide procedure • Oprichten inrichting, monument, projectbesluit of tijdelijke ontheffing, gebruiksvergunning (art. 3.10 lid 1 Wabo) • Afdeling 3.4 Awb (art. 3.10 lid 1 Wabo) • Geen plicht om aanvraag te publiceren • Beslistermijn 6 maanden na ontvangst aanvraag • Ontwerp-besluit publiceren, zienswijzen voor een ieder! • Termijn eenmaal verlengen (=besluit) met 6 wkn (art. 3.12 lid 8) • geen fatale termijn, wel Wet dwangsom! (art. 3.10 lid 4 Wabo) klik hier voor reikwijdte overzicht VROM

  28. Bepalen welke procedure Afdeling 3.4 Awb niet van toepassing indien: • De aanvraag betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of de werking daarvan, die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu of tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend (oude 8.19 melding) • Hierop is de reguliere procedure van toepassing! • Heeft een fatale termijn

  29. Soorten aanvragen • (integrale) omgevingsvergunning • enkelvoudige omgevingsvergunning • meervoudige omgevingsvergunning • gefaseerde omgevingsvergunning • Revisievergunning • Aanvraag om intrekking/wijziging bestaande omgevingsvergunning

  30. Enkelvoudige aanvraag • Aanvraag voor 1 activiteit • Één toetsingskader (bijv. bouw/sloop/kappen)

  31. Meervoudige aanvraag • Meerdere vergunningplichtige activiteiten • Meerdere toetsingskaders

  32. Losse aanvragen of fasering • Aanvrager kan ervoor kiezen voor elk stukje van het project een aparte vergunning aan te vragen of het project in fasen aan te vragen • Voordelen van integratiemogelijkheden gaan dan verloren • In geval van stapsgewijze realisatie of om uitspraak te krijgen over de realiseerbaarheid van een activiteit

  33. Losse aanvragen • Aanvrager neemt initiatief om project op te knippen in losse aanvragen • Proceduretijd langer: iedere aanvraag doorloopt de volledige procedure • Opdelen is aan grens gebonden • Bij onlosmakelijke activiteiten kan niet opgedeeld worden (art. 2.7 Wabo)

  34. Onlosmakelijkheid (1) (art 2.7 Wabo) • Onlosmakelijk is gelijk aan fysiek niet te scheiden (MvT) • Vervangt deel van de huidige coördinatie en aanhoudingsregelingen - bouwvergunning - milieuvergunning - bouwvergunning - monumentenvergunning - sloopvergunning - monumentenvergunning - gebruiksvergunning - bouwvergunning • Deelverantwoordelijkheid aanvrager en BG

  35. Onlosmakelijkheid (2) • planologisch strijdig gebruik bijzondere regeling, verantwoordelijkheid BG (art.2.10 lid 2) • Bij onlosmakelijke “delen” toepassing geven aan art. 4:5 Awb = aanvraag laten aanvullen. Indien aanvraag niet wordt aangevuld dient vergunning buiten behandeling te worden gelaten

  36. Gefaseerde aanvraag (1) (art 2.5 Wabo) • Aanvraag vindt plaats in 2 fasen maar let op: is afwijkend van gefaseerde bouwaanvraag! • Het gaat om door de aanvrager aan te geven activiteiten, begripsbepalingen: activiteit als bedoeld in art 2.1 lid 1 of 2.2 • Beide fasen volgen dezelfde procedure (regulier of uitgebreid) • Als een van de fasen uitgebreid is dan zijn beide uitgebreid (let op uitzondering)

  37. Gefaseerde aanvraag (2) • Op initiatief van de aanvrager • Fase 1: aanvrager vermeldt uit welke activiteiten het gehele project zal bestaan, maar bepaalt welke activiteiten in de eerste fase worden beoordeeld (initiatief aanvrager). • Fase 2: overige activiteiten die het project vormen

  38. Gefaseerde aanvraag (3) • Het blijft 1 vergunning: fase 1 en fase 2 vormen samen de omgevingsvergunning (anders dan bij deelvergunning) • Elke fase is appellabel. Maar vergunning treedt pas in werking na fase 2 (beide fasen treden op dezelfde dag in werking) • Indien een van beide fase alleen activiteiten met reguliere procedure dan inkorting proceduretijd tot 14 weken • Fase 2 moet zijn aangevraagd uiterlijk 2 jaar na verlening fase 1 anders kan BG beschikking fase 1 intrekken • Juist bij onlosmakelijke samenhang is fasering mogelijk

  39. Gefaseerde aanvraag (4)

  40. vraagstelling Een bedrijf geeft aan te willen verhuizen naar een nieuwe locatie op het industrieterrein Moerdijk. Zij gaan daar een heel nieuw pand neerzetten (er staat nu nog niets) zij hebben voor zowel bouw als milieu een vergunning voor nodig. Het bedrijf wil eerst een uitspraak of het milieutechnisch wel vergunbaar is, wat adviseer je? Mag hij de vergunning ook opdelen?

  41. één besluit • Geen losse bouw-, milieu- of sloopvergunning meer maar 1 vergunning voor geheel • Voorschriften moeten op elkaar zijn afgestemd, mogen geen strijdigheid opleveren

  42. Rechtsbescherming Sprake van 1 besluit dus ook 1 procedure voor bezwaar- en beroep Reguliere procedure: • Bezwaar en daarna beroep in 2 instanties (Rb/RvSt) • Bezwaar en beroep alleen door belanghebbenden Uitgebreide procedure: • Zienswijzen en daarna beroep in 2 instanties (Rb/RvSt) • Zienswijzen door een ieder, beroep alleen door belanghebbenden

  43. één handhavend BG • Bestuursorgaan dat bevoegd is de omgevingsvergunning te verlenen is tevens het BG voor de handhaving • Er kunnen wel meerdere toezichthoudende bestuursorganen zijn

  44. Coördinatieregeling Wet samenhangende besluiten (art. 3:20 Awb) Het bestuursorgaan bevorder dat een aanvrager in kennis wordt gesteld van andere op aanvraag te nemen besluiten waarvan het bestuursorgaan redelijkerwijs kan aannemen dat deze nodig zijn voor de door de aanvrager te verrichten activiteit.

  45. Wabo en advies (1) Adviseurs zijn aangewezen vanwege: • Inhoudelijke deskundigheid ofwel • Specifieke bestuurlijke verantwoordelijkheid Aanwijzing in Wabo (art. 2.26) en Bor (H6)

  46. Wie zijn adviseurs (2) • B&W in alle gevallen waarin geen bevoegd gezag • Welstandscommissie (of stadsbouwmeester) bij bouwen • Minister OCW bij rijksmonumenten • GS in grondwaterbeschermingsgebieden • GS bij gezoneerd industrieterrein • Waterkwaliteitsbeheerders bij indirecte lozingen • Regionale brandweer (vuurwerk, bevi) • VROM Inspecteur bij bepaalde inrichtingen • Bij verordening aangewezen adviseurs

  47. Regulier advies • Advies van in regelgeving aangewezen adviseur (= wettelijk adviseur), H6 Bor • Vragen om advies is verplicht • Adviseur is niet verplicht advies uit te brengen • Advies betrekken in besluitvorming (art. 3:50 Awb) • Gemotiveerd afwijken is mogelijk (tenzij bindend advies) • Waarom afwijken: omdat BG de ruimte moet hebben om bijvoorbeeld voorschriften op elkaar af te kunnen stemmen

  48. Verklaring van geen bedenkingen (1) • In gevallen waarin adviesrecht onvoldoende geacht wordt om betrokkenheid van andere bestuursorganen uit te drukken • Bij wet: • Natuurbeschermingswet (art 46 ev Nbw) • Flora en Faunawet (art 75 ev Ffw) • In Bor: • Afwijken van bestemmingsplan (projectbesluit) • Voorheen provinciale niet-IPPC en niet-BRZO bedrijven (uitkomst packagedeal: Ontwerp-BOR wordt aangepast)

  49. Verklaring van geen bedenkingen (2) • Vvgb is altijd bindend in al haar onderdelen • In feite is een deel van de beslissing de verantwoordelijkheid ander bestuursorgaan • Bevoegd gezag is ook verantwoordelijk voor onderdelen die op de verklaring steunen • Geen afzonderlijk bezwaar/beroep tegen vvgb door belanghebbenden, want is integraal onderdeel van de omgevingsvergunning (let op: BG kan wel beroep instellen tegen vvgb art 6.5 Wabo)

  50. Verklaring van geen bedenkingen (3) • Bevoegd gezag mag ook later niet de voorschriften uit de vvgb wijzigen • Vanwege enerzijds deelverantwoordelijkheid en anderzijds voorkomen tegenstrijdige voorschriften is afstemming nodig • Op grond van art. 2.27 is vvgb-orgaan gebonden aan belangen die in de regelgeving zijn aangegeven (art 2.27 lid 3 Wabo) • Vvgb-orgaan kan bevoegd gezag verzoeken de omgevingsvergunning te wijzigen of in te trekken (art 2.29 lid 1 Wabo)