wet algemene bepalingen omgevingsrecht n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wabo opleiding Module 3 Behandeling en coördinatie en advies. Programma module 3. Module 1 08.30-10:00 uur module 10:00-10:20 uur Pauze 10:20-12:00 uur casus 12:00-13:00 uur lunch Module 2 13:00-14:30 uur vervolg module

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wet algemene bepalingen omgevingsrecht' - chynna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wabo opleiding

Module 3

Behandeling en coördinatie en advies

programma module 3
Programma module 3

Module 1

 • 08.30-10:00 uur module
 • 10:00-10:20 uur Pauze
 • 10:20-12:00 uur casus
 • 12:00-13:00 uur lunch

Module 2

 • 13:00-14:30 uur vervolg module
 • 14:30-14:50 uur Pauze
 • 14:50-16:30 uur casus
vorige 2 modules
Vorige 2 modules
 • Project centraal/activiteiten belangrijk
 • Integrale toestemmingen
 • Aanhakende toestemmingen
 • Afzonderlijke procedures
 • Bevoegd gezag, hoofdregel en uitzonderingen
 • Reguliere en uitgebreide procedure
 • Fatale termijn
 • Soorten aanvragen (integraal/in delen/in fasen)
 • Onlosmakelijkheid
 • Aanhoudingsgronden
opfris casus
Opfris Casus

Jan-Willem Stomp, directeur van Bolsius Kaarsen B.V., heeft een rijksmonument in de Landpoortstraat in de vesting Willemstad gekocht. De binnenzijde van het pand wil hij volledig strippen inclusief het maken van 2 deuropeningen in een dragende wand. Aan de straatzijde wil hij enkel de gevelcompositie wijzigen om een betere daglichttoetreding in de woning mogelijk te maken. Hiervoor vraagt hij subsidie aan bij de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Na de oplevering van de bouw, wil mevrouw Stomp aan huis verschillende soorten kaarsen gaan verkopen. Dit kan alleen maar met een binnenplanse vrijstelling van het bestemmingsplan.

slide5

vragen

Welke activiteit(en) is (zijn) vergunningplichtig?

Welke voorbereidingsprocedure moet hiervoor worden gevolgd?

Kent deze procedure een fatale termijn en zo ja na hoeveel weken is de vergunning van rechtswege verleend?

leerdoelen
Leerdoelen
 • adviezen
 • Verklaring van geen bedenkingen
 • Inhoud omgevingsvergunning
 • Weigeringsgronden
 • Coördinatieregelingen
 • Inwerkingtreding en rechtsbescherming
 • Wijzing/intrekking omgevingsvergunning
 • overgangsbepalingen
wabo en advies
Wabo en advies
 • Bij advisering over de aanvraag van belang

- wie als adviseur zijn aangewezen

- welke termijnen voor advies gelden

- wat is de status van het advies

 • Daarvoor ook Awb van belang (afd. 3.3 Awb)
 • Let op: Wabo wijkt op punten af!
wie zijn adviseurs 1
Wie zijn adviseurs (1)

Adviseurs zijn aangewezen vanwege:

 • Inhoudelijke deskundigheid ofwel
 • Specifieke bestuurlijke verantwoordelijkheid

Aanwijzing in Wabo (art. 2.26) en Bor (H6)

wie zijn adviseurs 2
Wie zijn adviseurs (2)
 • B&W in alle gevallen waarin geen bevoegd gezag
 • Welstandscommissie (of stadsbouwmeester) bij bouwen
 • Minister OCW bij rijksmonumenten
 • GS in grondwaterbeschermingsgebieden
 • GS bij gezoneerd industrieterrein
 • Waterkwaliteitsbeheerders bij indirecte lozingen
 • Regionale brandweer (vuurwerk, bevi)
 • VROM Inspecteur bij bepaalde inrichtingen
 • Bij verordening aangewezen adviseurs
termijn advies
Termijn advies
 • termijn advies bij uitgebreide procedure is 6 weken (art 3:16 Awb), tenzij afwijken bij wettelijk voorschrift
 • In Bor staat 1 afwijking: advies Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bij Rijksmonumenten, 8 weken
 • Voor reguliere procedure is geen termijn voor advies opgenomen, moet BG zelf bepalen
 • Let op: vragen van advies schort beslistermijn niet op!
status advies
Status advies

In hoeverre heeft het bevoegd gezag vrijheid om af te wijken van het advies?

Afhankelijk van soort advies:

 • Regulier advies
 • Facultatief advies
 • Advies waterschap
regulier advies
Regulier advies
 • Advies van in regelgeving aangewezen adviseur (= wettelijk adviseur), H6 Bor
 • Vragen om advies is verplicht
 • Adviseur is niet verplicht advies uit te brengen
 • Advies betrekken in besluitvorming (art. 3:50 Awb)
 • Gemotiveerd afwijken is mogelijk
 • Waarom afwijken: omdat BG de ruimte moet hebben om bijvoorbeeld voorschriften op elkaar af te kunnen stemmen
facultatief advies
Facultatief advies
 • Op grond van art. 2.26, lid 4 Wabo kan bevoegd gezag een bestuursorgaan verzoeken om advies
 • Vanwege specifieke deskundigheid
 • Bijvoorbeeld een gemeente op gebied van bouw(vergunning) wordt om advies gevraagd door Provincie
 • Geen verplichting (samenwerkingsafspraken)
 • Naast feitelijke informatie etc. ook gericht op inhoud voorschriften (toetsing)
 • Tussen bestuursorganen afspraken over kwaliteit, termijnen en financiering
 • Artikel is geen basis voor delegatie of mandaat.
advies waterschap
Advies Waterschap
 • Bij indirecte lozingen uit inrichting
 • Hangt samen met verantwoordelijkheid schap voor zuivering en kwaliteit oppervlaktewater
 • Is het advies gebaseerd op art. 2.26, eerste lid, dan is er sprake van een “gewoon” advies
 • Is echter het tweede lid van toepassing, dan ook voorschriften/weigering, dit advies is bindend
toetsen in kader wet bibob
toetsen in kader wet Bibob
 • Alleen bij activiteiten bouwen en milieu
 • Bevoegd gezag kan Bibob-bureau om advies vragen
 • Altijd voortoets bevoegd gezag
 • Advies aan bureau bibob schort beslistermijn wel op. Opschorting eindigt op de dag waarop advies is ontvangen, maar maximaal 4 weken
verklaring van geen bedenkingen 1
Verklaring van geen bedenkingen (1)
 • In gevallen waarin adviesrecht onvoldoende geacht wordt om betrokkenheid van andere bestuursorganen uit te drukken
 • Twee categorieën:

- Afzonderlijke deelbevoegdheid gezien bijzondere deskundigheid t.a.v. activiteit

- Verantwoordelijkheid van bestuursorgaan voor beleid m.b.t. categorie activiteiten.

wanneer vvgb
Wanneer vvgb

Bij wet: • Natuurbeschermingswet (art 46 ev Nbw)

 • Flora en Faunawet (art 75 ev Ffw)

In Bor: • Opslag afvalstoffen in ondergronds gelegen inrichting

 • Afwijken van bestemmingsplan (projectbesluit)
 • Afwijken van regels door Provincie of Rijk gesteld t.a.v. inhoud van het bestemmingsplan
 • Voorheen provinciale niet-IPPC en niet-BRZO bedrijven (uitkomst packagedeal: Ontwerp-BOR wordt aangepast)
 • Inrichting tevens een mijnbouwwerk (min Ez)
verklaring van geen bedenkingen 2
Verklaring van geen bedenkingen (2)
 • Vvgb is altijd bindend in al haar onderdelen
 • In feite is een deel van de beslissing de verantwoordelijkheid ander bestuursorgaan
 • Bevoegd gezag is ook verantwoordelijk voor onderdelen die op de verklaring steunen
 • Geen afzonderlijk bezwaar/beroep tegen vvgb door belanghebbenden, want is integraal onderdeel van de omgevingsvergunning (let op: BG kan wel beroep instellen tegen vvgb art 6.5 Wabo)
verklaring van geen bedenkingen 3
Verklaring van geen bedenkingen (3)
 • Bevoegd gezag mag ook later niet de voorschriften uit de vvgb wijzigen
 • Vanwege enerzijds deelverantwoordelijkheid en anderzijds voorkomen tegenstrijdige voorschriften is afstemming nodig
 • Op grond van art. 2.27 is vvgb-orgaan gebonden aan belangen die in de regelgeving zijn aangegeven (art 2.27 lid 3 Wabo)
 • Vvgb-orgaan kan bevoegd gezag verzoeken de omgevingsvergunning te wijzigen of in te trekken (art 2.29 lid 1 Wabo)
procedure vvgb art 3 11 wabo
Procedure vvgb (art 3.11 Wabo)
 • Altijd uitgebreide procedure (art. 3.10 lid 1 onder e)
 • Indien vvgb noodzakelijk dan onverwijld doorzenden
 • Vvgb-orgaan kan verzoeken om aanvullende gegevens of verlenging termijn
 • Geen termijn voor ontwerp-vvgb; ontwerp-besluit mag ter visie, als ontwerp-vvgb er nog niet is, maar is niet wenselijk
 • Geen vvgb, dan vergunning weigeren
 • Vvgb is integraal onderdeel beschikking, het is een besluit waartegen rechtsbescherming mogelijk is
 • Bevoegd gezag blijft verantwoordelijk, dus ook bij termijnoverschrijding en eventuele dwangsom
inhoud omgevingsvergunning
Inhoud omgevingsvergunning
 • Duidelijke omschrijving project en activiteiten (art. 2.22 Wabo)
 • Mogelijkheid tot verbinden van voorschriften aan vergunning
 • In Bor zijn grenzen gesteld aan op te nemen voorschriften
 • Onderscheid beperkingen en voorschriften bestaat niet meer
voorschriften
Voorschriften
 • Verplichting tot opnemen bepaalde voorschriften

- bouwen seizoensgebonden bouwwerk: verplichting het bouwwerk binnen aangegeven tijdvakken op te richten, te gebruiken en te slopen (art 2.24 Wabo + art 5.1 Bor)

- voorschriften i.h.b.v. archeologische monumentenzorg (art. 5.2 Bor)

- inrichtingen of mijnbouwwerken

 • Bij vergunningvoorschriften alleen afwijken van algemene regels als dat in algemene regels mogelijk is gemaakt
 • Voorschriften uit vvgb en bindend advies dient een-op-een te worden overgenomen
afstemmen voorschriften
Afstemmen voorschriften
 • Afstemming voorschriften betreft 1 van de kernbepalingen van de Wabo
 • Voorschriften dienen op elkaar te worden afgestemd (art.2.22 lid 2)
 • Vvgb-orgaan en bevoegd gezag zijn verplicht om voorschriften op elkaar af te stemmen
 • Verplichting geldt ook voor maatwerkvoorschriften ogv het Barim
weigeringsgronden
Weigeringsgronden
 • weigeringsgronden zijn uit verschillende wetten zijn overgenomen in art. 2.10 t/m 2.20a Wabo
 • zijn ongewijzigd, inhoudelijke toetsing verandert niet
 • Geen hiërarchie in weigeringsgronden
weigeringsgronden1
Weigeringsgronden
 • Indien vergunning op een onderdeel geweigerd moet worden, moet de hele omgevingsvergunning worden geweigerd.
 • Art. 2.21 Wabo maakt het mogelijk op verzoek van de aanvrager de vergunning gedeeltelijk weigeren/verlenen
 • 2 beperking bij gedeeltelijk weigeren/verlenen:

- kan niet op onderdeel activiteit (grondslag aanvraag)

- beperkt tot activiteiten die niet onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden

slide26

CASUS 1

MODULE 3

behandeling in reguliere procedure
Behandeling in reguliere procedure
 • Bericht van ontvangst
 • Publicatie kennisgeving aanvraag (regulier)
 • Verlengen beslistermijn
 • Beoordelen volledigheid aanvraag/verzoeken aanvulling
 • Beoordelen of sprake is van aanhoudingsgrond
behandeling in reguliere procedure1
Behandeling in reguliere procedure
 • Raadplegen adviseurs (niet vvgb want alleen bij uvo!)
 • Beoordelen adviezen/Afstemmen voorschriften
 • Besluit op de aanvraag
 • Bekendmaking + publicatie
 • Inwerkingtreding
 • Bezwaar bij bevoegd gezag
 • Beroep bij de rechtbank
 • Hoger beroep bij de ABRvS
behandeling in uitgebreide procedure
Behandeling in uitgebreide procedure
 • Bericht van ontvangst
 • Verlengen beslistermijn
 • Beoordelen volledigheid aanvraag/verzoeken aanvulling
 • Beoordelen of sprake is van aanhoudingsgrond
behandeling in uitgebreide procedure1
Behandeling in uitgebreide procedure
 • Raadplegen adviseurs
 • Vragen vvgb aan bevoegde organen
 • Beoordelen adviezen en vvgb/Afstemmen voorschriften
 • Publiceren ontwerp-besluit
 • Zienswijzen door een ieder
 • Besluit op de aanvraag
 • Bekendmaking + publicatie
 • Inwerkingtreding
 • Beroep bij de rechtbank
 • Hoger beroep bij de ABRvS
bekendmaking besluit
Bekendmaking besluit

Zowel bij reguliere als uitgebreide procedure

 • Bekendmaking: door toezending aan aanvrager
 • Daarnaast publiceren in dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad
bekendmaking besluit1
Bekendmaking besluit

Maar let op, verschil in termijn voor indienen bezwaar/beroep!

 • De termijn indienen bezwaar of beroepschrift bedraagt 6 weken (art. 6:7 Awb)
 • De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt (art. 6:8 lid 1 Awb)
 • De termijn voor het indienen van een beroepschrift dat ie voorbereid met toepassing van afd. 3.4 Awb (= uitgebreide procedure) vangt aan met ingang van de dag waarop het besluit overeenkomstig 3:44 ter inzage is gelegd (= kennisgeving publiceren waar en wanneer terinzage) (art. 6:8 lid 4 Awb)
inwerkingtreding hoofdstuk 6 wabo
Inwerkingtreding (Hoofdstuk 6 Wabo)
 • In werkingtreding (niet te verwarren met onherroepelijk) hoofdregel: dag na bekendmaking (art 6.1 Wabo)
 • Maar hierop bestaat een aantal uitzonderingen:

hoofduitzondering:

als omgevingsvergunning is voorbereid met toepassing van 3.4 Awb treedt vergunning pas na afloop van termijn indienen beroepschrift in werking (= 6 weken na dag terinzagelegging, art 6:8 Awb)

inwerkingtreding
Inwerkingtreding

Daarnaast treedt omgevingsvergunning pas na afloop van termijn indienen bezwaarschrift in werking indien omgevingsvergunning betrekking heeft op:

 • aanlegvergunningplichtige activiteiten;
 • slopen van een bouwwerk ogv bestemmingsplan e.d.
 • slopen van een bouwwerk in beschermd stads- en dorpsgezicht
 • het slopen van een bouwwerk o.g.v. de bouwverordening
 • werkzaamheden aan provinciaal of gemeentelijk monument
 • kappen van bomen
inwerkingtreding1
Inwerkingtreding
 • Bij verzoek om voorlopige voorziening: afhankelijk van beslissing op verzoek
 • Voor in verordening aan te wijzen activiteiten kan worden bepaald dat de uitzonderingen op directe inwerkingtreding van toepassing zijn.
 • Op grond van artikel 6.2 kan het BG bepalen dat de vergunning terstond in werking treedt. Dat kan als onverwijlde inwerkingtreding naar oordeel van het BG nodig is.
vergunning van rechtswege
Vergunning van rechtswege
 • Bij reguliere procedure
 • In artikel 3.9 lid 3 Wabo wordt verwezen naar paragraaf 4.1.3.3 van de Awb “positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen”.
 • Artikel 4:20b lid 1 Awb: niet tijdig beslissen dan vergunning van rechtswege gegeven
 • Verplichting bestuursorgaan om binnen 2 weken na van rechtswege verlening de beschikking bekend te maken (+ publiceren) (art. 4:20c Awb)
 • Aanvrager kan bestuursorgaan ingebreke stellen, dan nog 2 weken de tijd om alsnog bekend te maken, anders dwangsom verbeuren (art. 4:20d Awb)
inwerkingtreding vergunning van rechtswege
Inwerkingtreding vergunning van rechtswege
 • Vergunning van rechtswege treedt in werking na afloop van de termijn voor het indienen van bezwaarschrift of, als bezwaar is gemaakt, op het bezwaar is beslist
 • Vergunninghouder kan voorzieningenrechter verzoeken de opschorting op te heffen (art 6.1 lid 4)
uitgestelde inwerkingtreding
Uitgestelde inwerkingtreding

In werkingtreding van de omgevingsvergunning wordt uitgesteld bij samenloop met de vergunning voor:

 • Archeologische monumentenzorg
 • Kernenergie
 • bodemverontreiniging
inwerkingtreding fasen
Inwerkingtreding fasen
 • Zie ook module 2: eerste en tweede fase treden gelijktijdig in werking (art 6.3 lid 1 Wabo)
rechtsbescherming
Rechtsbescherming

Reguliere procedure:

 • Bezwaar en daarna beroep in 2 instanties
 • Bezwaar en beroep alleen door belanghebbenden

Uitgebreide procedure:

 • Zienswijzen en daarna beroep in 2 instanties
 • Zienswijzen door een ieder, beroep alleen door belanghebbenden
rechtsbescherming1
Rechtsbescherming

Beroep/hoger beroep

Beroep bij Rechtbank

Hoger beroep bij Raad van State

Zowel Rechtbank als Raad van State kunnen gebruik maken van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (Stab)

rechtsbescherming2
Rechtsbescherming

Bestuurlijke lus (art. 6.6 t/m 6.10)

 • Biedt rechter de mogelijkheid (geen verplichting) het bevoegd gezag in de gelegenheid te stellen om eventuele gebreken te herstellen
 • Na de regeling in de Wabo is via een initiatiefwetsvoorstel een algemene regeling van de bestuurlijke lus in de Awb in procedure gebracht
 • Zodra deze wettelijke regeling in werking treedt, zal de regeling in de Wabo komen te vervallen
aflopende en doorlopende activiteiten
Aflopende en doorlopende activiteiten
 • Aflopend en doorlopend karakter van activiteiten niet wettelijk geregeld
 • Aflopend: bouwen bouwwerk/kappen boom
 • Doorlopend: oprichten/in werking hebben inrichting
 • Activiteiten met aflopend karakter: wijziging omgevingsvergunning niet aan de orde, telkens nieuwe vergunning aanvragen
 • Activiteiten met doorlopend karakter: wijziging omgevingsvergunning kan aan de orde zijn
wijzigen intrekken omgevingsvergunning
Wijzigen/intrekken omgevingsvergunning
 • Op initiatief van het Bevoegd gezag
 • Op verzoek van de vergunninghouder
 • Op verzoek van een derde
intrekken omgevingsvergunning
Intrekken omgevingsvergunning

Intrekking door Bevoegd gezag):

Imperatieve gronden (moet) (art 2.31 lid 1 Wabo)

 • Op verzoek vvgb orgaan of minister
 • Ontoelaatbare gevolgen milieu
 • In geval van verlening van rechtswege

Facultatieve gronden (mag) (art 2.31 lid 2 Wabo)

 • Indien drie jaar geen handelingen zijn verricht
 • Inrichting geheel of gedeeltelijk verwoest
procedure wijzigen intrekken omgevingsvergunning
Procedure wijzigen/intrekken omgevingsvergunning

Wijziging/intrekking op verzoek vergunninghouder

 • Uitgangspunt is reguliere procedure (art 3.15 Wabo)
 • Inclusief regels m.b.t. verlening van rechtswege
 • Tenzij activiteit als bedoeld in artikel 3.10 lid 1 Wabo = uitgebreide procedure (let op uitzonderingen)
procedure wijzigen intrekken omgevingsvergunning1
Procedure wijzigen/intrekken omgevingsvergunning

Wijziging/intrekking op verzoek derde (of bevoegd gezag)

 • Uitgangspunt is reguliere procedure (art. 3.15 Wabo)
 • Geen verlening van rechtswege
 • Tenzij activiteit als bedoeld in artikel 3.10 lid 1 Wabo = uitgebreide procedure (let op uitzonderingen)
 • Vergunninghouder horen/voornemen kenbaar maken (4:7 t/m 4:11 Awb)
revisie omgevingsvergunning
Revisie omgevingsvergunning

Art. 2.6 Wabo

 • Projecten die lang doorlopende activiteiten hebben
 • Verandering van inrichting welke beschikt over een omgevingsvergunning, BG kan bepalen dat omgevingsvergunning wordt aangevraagd
 • Als BG dat heeft bepaald worden aanvragen die daarop geen betrekking hebben niet behandeld
 • Vervangt eerder verleende omgevingsvergunning voorzover het de inrichting betreft
vergunninghouder art 2 25 wabo
Vergunninghouder (art 2.25 Wabo)
 • Omgevingsvergunning geldt voor iedereen die het project uitvoert
 • Vergunninghouder verantwoordelijk voor naleving voorschriften
 • Bor kan bepalen dat vergunning slechts geldt voor vergunninghouder
 • Als andere vergunninghouder dan dient dit een maand van tevoren te worden gemeld
co rdinatieregelingen
Coördinatieregelingen

3 coördinatieregeling:

 • Awb: wet samenhangende besluiten (art. 3:20 Awb)
 • Coördinatieregeling Wro (provinciale en rijkscoördinatieregeling)
 • Coördinatieregeling omgevingsvergunning-waterwetvergunning
co rdinatie waterwet
Coördinatie Waterwet
 • Waterwet 22 december 2009 van kracht
 • De Wabo geeft specifieke regels voor deze coördinatie (art. 3.16-3.23)
 • Deze regeling geldt alleen voor de watervergunning (directe lozing) en de omgevingsvergunning met milieuaspecten en heeft alleen betrekking op de IPPC-bedrijven
 • O.a. gelijktijdig indienen van beide aanvragen/advisering door waterkwaliteitsbeheerder op samenhang tussen beide vergunningen/ samenhang in beroep
overgangsrecht
Overgangsrecht
 • In § 1.2 van de Wabo is het overgangsrecht geregeld
 • Heeft betrekking op bestaande en in procedure zijnde vergunningen
 • Op een aanvraag ingediend voor inwerkingtreding Wabo blijft het ‘oude’ recht nog van toepassing totdat deze onherroepelijk is.
 • Vergunning die onmiddellijk voor inwerkingtreding van de Wabo van kracht is, wordt (van rechtswege) gelijkgesteld met een omgevingsvergunning, tenzij de vergunning nog niet onherroepelijk is
overgangsrecht1
Overgangsrecht
 • Eenzelfde regeling is opgenomen voor vergunningstelsels op grond van provinciale of gemeentelijke verordeningen
 • Specifiek overgangsrecht gefaseerde bouwvergunning, ook deze moeten beide onherroepelijk zijn, werking is begrensd 1e fase vervalt indien niet 2 jaar na het onherroepelijk worden aanvraag 2e fase is ingediend.
 • Ook overgangsregeling voor handhavingsbesluiten, worden na onherroepelijk worden gelijkgesteld aan beschikking krachtens Wabo
slide54
CASUS 2 en 3

MODULE 3