vrste komutacija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vrste komutacija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vrste komutacija

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Vrste komutacija - PowerPoint PPT Presentation

trevor-lloyd
428 Views
Download Presentation

Vrste komutacija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vrste komutacija

 2. Komutacije- predstavljajuuspostavljanjeiraskidanjeprivremenihvezauzmogućnostbiranja. Vrstekomutacije u računarskojmreži: -komutacija kola -komutacijaporuka -komutacijapaketa

 3. Komutacija kola • Predstavljauspostavljanjekontinualnogdvosmernogputaodizvorišta do odredišta svevremetrajanjaveze. • Komutaciju kola karakteriše: • Porukepraktično ne kasne u prenosu(brzinaprenosa je približno jednakabrzinisvetlosti). • Resursimreže zauzetizapojedinuvezuostajuzauzetisvevremetrajanjavezebezobzirana tip prenošenihsignalašto je loše ne ekonomično.

 4. Komutaciju kola realizujemo: -nabaziprostorneraspodeleRealizuje se kaofizička veza (prespajanje) provodnikaodredjenogulazasaprovodnicimazahtevanogizlaza. -nabazivremenskeraspodele Predstavljapremestanjasadržajavremenskihkanalaizpredaje u vremenskekanalezaprijemdodeljeneentitetimaveze.

 5. Komutacija kola Fiksno kolo (vod) tokom A komunikacije B Poruka koja se prenosi od korisnika A do korisnika B

 6. Primeri mreža sa komutacijom kola: -Telefonska mreža -ISDN (Integrated Services Digital Network) Organizacija Javne telefonske mreže

 7. Komutacijaporuka • Zasniva se na principu uskladišti pa prenesi. • Broj bitova u poruci teoriski nije ograničen. • Ovde je prisutno kašnjenje zbog vremena koje je potrebno da memoriski disk prihvati poruku.U koliko je gust saobraćaj dolazi do zagušenja I tada poruka ce više kasniti .

 8. Poruka se prenosi u četri etape: • U etapi 1i 4 može biti i analogni i digitalni, a u etapama 2 i 3 obavezno digitalni. • Prenos po etapama: • Prihvati • Sačekaj • Prosledi

 9. Komutacijapaketa • Prenosdiskretanpovremenu. • Podaci se šalju kao formirane sekvence bitova koje nazivamo pakete. • Paket se sastoji od: zaglavlja,dela za smeštanje podataka i zavrsetka. • Zaglavlje i zavrsetak sadrze logičke i upravljačke podatke (boardcast, multicast) • Svaki paket se prenosi od čvora do čvora po odredjenoj putanji(rutiranje ili usmeravanje) • Paketima se ne dodeljuje nikakav poseban mrežni resurs.Kapaciteta su od 50B do 16kB.

 10. Komutacijapaketa Poruka koja se prenosi Podela poruke na segmente Deo poruke Dodavanje zaglavlja (koje sadrži adresu odredišta) Zaglavlje

 11. Komutacijapaketa A Zaglavlje Deo poruke B

 12. Komutacija paketa omogućuje i dvosmernu komunikaciju i prenos poruka govora pa se može realizovati: ■ metodom datagrama ■ metodom virtuelnog kola

 13. Datagram Datagrami smamostalno i nezavisno jedan od drugog putuju mrežom.Za usmeravanje sluze adrese i upravljački podaci.Na odredištu se paketi slože u celovitu poruku.

 14. Komutacijapaketa-virtuelnikanali • Kombinacija paketskog prenosa i komutacije kanala. • Podaci se prenose kao paketi. • Sve paketi putuju dogovorenom stazom- virtuelnim kanalom. • Osiguran je pravilan redosled paketa pristiglih na odredište. • Komutacija ima 3 faze kao kod komutacije kanala: -uspostava virtuelnog kanala - prenos podataka - raskidanje virtuelnog kanala

 15. Primeri telekomunikacionih mreža sa komutaciom paketa su računarske mreže: -Internet -Lokalne računarske mreže -Metro mreže

 16. Prezentaciju radili : • Nemanja Jovanović • Nikola Bjelić

 17. Pitanja...???