Prij macie sk ky na stredn koly
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY. Gymnázia Stredné odborné školy Konzervatória. www.zslechkeho.sk. Obsah stretnutia. Počet prihlášok, termíny prijímacích skúšok Organizácia odovzdávania prihlášok Prihláška a doklady k nej Výber predpisov o prijímaní na štúdium na SŠ Webové stránky

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - trang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prij macie sk ky na stredn koly
PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY

Gymnázia

Stredné odborné

školy

Konzervatória

www.zslechkeho.sk

RNDr. Dana Macková


Obsah stretnutia
Obsah stretnutia

 • Počet prihlášok, termíny prijímacích skúšok

 • Organizácia odovzdávania prihlášok

 • Prihláška a doklady k nej

 • Výber predpisov o prijímaní na štúdium na SŠ

 • Webové stránky

 • Umiestnenie žiakov 9. ročníkov na SŠ

 • Diskusia

 • Presun do tried a preberanie zápisných lístkov


Po et prihl ok

Talentové skúšky

25.3. – 15.4.2014

I.kolo prijímacích skúšok

1.termín – 12.5.2014

2.termín – 15.5.2014

II.kolo prijímacích skúšok

17.6.2014

Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca môže podať 2 prihlášky na 2 stredné školy alebo na 2 odbory tej istej školy (I. kolo)

Môže podať ďalšie 2 prihlášky na štúdium (talentové skúšky)

Ďalšiu prihlášku v odôvodnených prípadoch (II. kolo)

Počet prihlášok


Talentov sk ky gymn zia

Gymnázium M.R.Štefánika, L.Novom. 4 – biligválne štúdium

Gymnázium,Park mládeže 5 – biligválne štúdium

Evanj. gymn. J.A Komen.,Škultétyho 10 – bilingválne štúdium

Gymn. sv. E. Steinovej, Charkovská 1 – bilingválne štúdium

Gymnázium, Trebišovská 12 – bilingválne štúdium

Súkr.gymnázium, Katkin park II. – bilingválne štúdium

Gymnázium, Opatovská 7– bilingválne štúdium

Súkr.gymnáziumFuturum, Tr. SNP 61– bilingválne štúdium

Osemr. športové gymnázium, Tr. SNP 104 – šport

Súkr. športové gymnázium, Užhorodská 39 – šport

Talentové skúšky - Gymnázia


Talentov sk ky konzervat ria
Talentové skúšky – Konzervatória

 • Súkromné konzervatórium, Kmeťova 23

 • Konzervatórium, Exnárova 8

 • Súkr. hud. a dram. konzervatórium, Požiarnická 1

 • Konzervatórium, Timonova 2


Talentov sk ky so
Talentové skúšky – SOŠ

 • SSOŠ, Postupimská 37 – oa - bilingválne štúdium, grafický a priestorový dizajn

 • OA, Watsonova 61 – oa - bilingválne štúdium

 • Súkr. SOŠ, Bukovecká 17 – učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

 • Katolícka SPgŠ, Charkovská 1 – učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

 • Súkr. ped. a soc. akadémia, Požiarnicka 1 - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

 • SOŠ, Ostrovského - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

 • SZŠ, Kukučínova 40 – masér

 • SOŠ, Gemerská 1 - odevný dizajn

 • Súkr. SUŠ filmová, Petzvalova 2 – všetky odbory

 • ŠÚV, Jakobyho 15 – všetky odbory


Organiz cia odovzd vania prihl ok na s v k r 2013 2014 talentov sk ky
Organizácia odovzdávania prihlášok na SŠ v šk.r. 2013/2014 - talentové skúšky

 • 13.1.2014 - o 16.00 h. – inštruktáž rodičov 9.roč. VP k prijímaciemu konaniu

  - o 17.00 h. – prevzatie zápisných lístkov na SŠ rodičmi na triednych aktívoch

 • Do 1.2.2014 – zverejnenie kritérií prijatia na SŠ s TS (www.svs.edu.sk)

 • 29.1. - 31.1.2014 - tlač prihlášok, zozbieranie dokladov k prihláške


Prij macie sk ky na stredn koly

 • 4. – 10.2.2014 - podpisy prihlášok rodičom, potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti

 • 11. - 15.2.2014 - spracovanie prihlášok VP

 • Do 20.2.2014 – podanie prihlášok riaditeľovi ZŠ

 • 20. - 25.2.2014 - podpísanie prihlášok riaditeľom školy

 • Do 28.2.2013 – odoslanie prihlášok riaditeľovi SŠ


Ostatn s
Ostatné SŠ o zdravotnej spôsobilosti

 • Do 31.3.2014 – zverejnenie kritérií na ostatné SŠ, výsledky Testovania 9

 • 1. – 2.4.2014 – tlač prihlášok

 • 3. - 9.4.2014 – podpisy rodičov a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti

 • Do 10.4.2014 – podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ

 • 11. – 13.4.2014 – spracovanie prihlášok VP

 • 14. - 15.4.2014 – podpísanie riaditeľom

 • 16.4.2014 – odoslanie prihlášok na SŠ

 • 17. – 22.4.2014 – veľkonočné prázdniny

 • Do 20.4.2013 – odoslanie prihlášky riaditeľovi SŠ


Doklady k prihl ke
Doklady k prihláške o zdravotnej spôsobilosti

 • Vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania - pripojí uchádzač so zdravotným znevýhodnením

 • Doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza – obvodné a vyššie kolo

 • Správa špeciálneho pedagóga, žiadosť o úpravu prijímacích skúšok – žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 • Nahlásiť zamerania


S s roz ren m vyu ovan m jazykov
SŠ s rozšíreným vyučovaním jazykov o zdravotnej spôsobilosti

 • Gymnázium, Šrobárova – AJ, NJ, INF-nové

 • Gymnázium, Opatovská – AJ, NJ

 • Gymnázium, Park mládeže - AJ, ŠJ

 • Gymnázium, Poštová - AJ

 • Premonštrátske gymnázium, Kováčska – latinský J, grécky J, AJ, NJ


S s roz ren m vyu ovan m m
SŠ s rozšíreným vyučovaním M o zdravotnej spôsobilosti

 • Gymnázium, Poštová


S so zameran m na port
SŠ so zameraním na šport o zdravotnej spôsobilosti

 • Športové gymnázium, Tr. SNP – druh športu -basketbal, hádzaná, futbal, vodné pólo, atletika, bedminton, karate, plávanie, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, vzpieranie, zápasenie, iné – obmedzene

 • Súkr. športové gymnázium, Užhorodská - futbal, floorbal, tenis, basketbal, vodné lyžovanie


Predpisy o prij man na s
Predpisy o prijímaní na SŠ o zdravotnej spôsobilosti

zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní - § 62 - 68


V ber predpisov
Výber predpisov o zdravotnej spôsobilosti

 • Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %,rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky (toto sa nevzťahuje na školu, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania)


V ber predpisov1
Výber predpisov o zdravotnej spôsobilosti

 • Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

 • Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania


V ber predpisov2
Výber predpisov o zdravotnej spôsobilosti

 • Riaditeľ SŠ pozve uchádzačov na PS najneskôr 5 dní pred termínom ich konania

 • Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na PS v riadnych termínoch, určí riaditeľ školy náhradný termín, najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti oznámiť najneskôr v deň PS.


V ber predpisov3
Výber predpisov o zdravotnej spôsobilosti

 • Výsledky PS platia len v šk. r., pre ktorý sa skúška vykonala

 • Riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy do 3 dní od termínu PS (alebo dňa konania druhého termínu PS)

 • SŠ vykoná zápis prijatých uchádzačov, oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na SŠ. Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu riaditeľ SŠ začne správne konanie o zrušení rozhodnutia.


V ber predpisov4
Výber predpisov o zdravotnej spôsobilosti

 • Riaditeľ SŠ na požiadanie umožní nazrieť do písomných alebo iných prác uchádzača jeho zákonnému zástupcovi alebo pedagogickému zamestnancovi, ktorý vzdelával uchádzača v predmete PS na ZŠ

 • Proti rozhodnutiu riaditeľa SŠ o neprijatí sa môže uchádzač odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia(u cirkevnej alebo súkromnej SŠ do 15 dní)


Webov str nky o s
Webové stránky o SŠ o zdravotnej spôsobilosti

 • Naplnenosť, možnosti štúdia, kritéria prijatia na SŠ – www.svs.edu.sk

 • Nájdite si prácu svojich snov - kartotéka typových pozícií – www.istp.sk

 • Výber povolania, test osobnosti -www.proskoly.cz/sk

 • Test osobnosti – www.testosobnosti.sk/dotaznik

 • Typológia osobnosti, prieskum hodnôt, semafor, test potrieb - www.pppknm.sk/test.php


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť o zdravotnej spôsobilosti

RNDr. Dana Macková