Smart asbl vzw
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 315 Views
 • Uploaded on

SMart asbl – vzw. Kroniek van een aangekondigde herstructurering. 1. De redenen voor de herstructurering. Een reeks van gelijklopende argumenten heeft de noodzaak van een herstructurering duidelijk gemaakt:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - traci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Smart asbl vzw

SMart asbl – vzw

Kroniek van een aangekondigde herstructurering

SMart vzw - Kroniek van een aangekondigde herstructurering


1 de redenen voor de herstructurering
1. De redenen voor de herstructurering

Een reeks van gelijklopende argumenten heeft de noodzaak van een herstructurering duidelijk gemaakt:

1. De eis vanwege de besturen, de politieke wereld en de gerechtelijke overheid om aparte structuren te creëren voor elke uitgeoefende activiteit:

° verenigingsactiviteiten (verdediging en vertegenwoordiging van de kunstenaars, info/advies, juridische dienst, communicatie, opleiding, lobbying, studiebureau, ontwikkeling van de site van de gemeenschap)

° dienst « contracten »

° dienst « projecten »

° diensten met een financieel karakter

2. De noodzakelijke zichtbaarheid en communicatie m.b.t. tot wat de groep doet naar de buitenwereld toe (leden, opdrachtgevers, besturen, politieke wereld).

Mededelen:

° onze identiteit

° onze activiteiten

3.Veiligheid en beveiliging van de bezittingen van de vzw tegen elke poging tot externe beslaglegging en verduistering

4. De noodzakelijke strategische en financiële coördinatie van de gecreëerde entiteiten

SMart vzw - Kroniek van een aangekondigde herstructurering


2 een onvermijdelijke en noodzakelijke herstructurering
2. Een onvermijdelijke en noodzakelijke herstructurering

Om al deze redenen, is de herstructurering onvermijdelijk en noodzakelijk:

 • Onvermijdelijk omdat we ons ertoe verbonden hebben naar aanleiding van de eisen van de juridische en administratieve overheden

 • Noodzakelijk omdat het beveiligen van de bezittingen een hoofdvereiste is. Het belang van de leden vereist dat het bezit van de VZW wordt beschermd tegen elke poging tot externe beslaglegging en verduistering.

  Er moet dus een juridische structuur komen zonder winstoogmerk (de stichting), waarover niemand de controle kan verwerven, en die het bezit duurzaam beveiligt door haar exclusieve toewijding aan de verwezenlijking van sociale doelen die dezelfde zijn als die van de huidige vzw SMart.

SMart vzw - Kroniek van een aangekondigde herstructurering


3 de reeds voltooide fasen
3. De reeds voltooide fasen

De reeds voltooide fasen van de herstructurering:

 • De Buitengewone Algemene Vergadering van 28 september 2007:

  ° heeft (unaniem) het principe van de herstructurering goedgekeurd op basis van het door de Raad van Bestuur voorgelegde voorstel

  ° heeft de Raad van Bestuur gemandateerd om deze herstructurering voor te bereiden

 • De Buitengewone Algemene Vergadering van 9 juni 2008:

  ° heeft de oprichting van de Stichting SMartBe goedgekeurd op basis van de door de Raad van Bestuur goedgekeurde statuten

  ° heeft het principe goedgekeurd van de inbreng van de algemeenheid van de goederen van de vzw naar de Stichting

  ° heeft de Raad van Bestuur gemandateerd om deze inbreng van algemeenheid voor te bereiden

  ° heeft de timing bepaald van deze inbreng van algemeenheid:

  - afsluiting van de rekeningen op 30 juni 2008 en voorlegging van de rekeningen aan de revisor,

  - bijeenroeping van een Buitengewone Algemene Vergadering om deze rekeningen en het verslag van de revisor goed te keuren en de inbreng van algemeenheid te voltooien voor 30 september 2008

SMart vzw - Kroniek van een aangekondigde herstructurering


4 smart voor en na
4. SMart : voor en na

VOOR DE HERSTRUCTURERING

NA DE HERSTRUCTURERING

Groep

Beroepsvereniging

van Kunstenaars

vzw

SMartBe

Private Stichting

SMart vzw

Soc. Secretariaat

voor

Bedienden

vzw

Verenigde

Producties

vzw

Matlease

cvba

SMart vzw - Kroniek van een aangekondigde herstructurering


5 smart voor en na
5. SMart : voor en na

VOOR DE HERSTRUCTURERING

NA DE HERSTRUCTURERING

Groep

Beroeps-

vereniging

van Kunstenaars

vzw

Verdediging

Vertegenwoordiging

Info/advies

Juridische dienst

Communicatie

Studiebureau

Opleiding

Lobbying

SMartBe

Private Stichting

SMart asbl

Verdediging

Vertegenwoordiging

Info/advies

Juridische dienst

Communicatie

Studiebureau

Opleiding

Lobbying

Contracten

Projecten

Diensten met

financieel

karakter

Soc. Secretariaat

voor

Bedienden

vzw

Contracten

Verenigde

Producties

vzw

Projecten

Matlease

cvba

Diensten met

financieel

karakter

SMart vzw - Kroniek van een aangekondigde herstructurering


6 smart voor en na
6. SMart : voor en na

VOOR DE HERSTRUCTURERING

NA DE HERSTRUCTURERING

Groep

SMart vzw

Beroeps-

vereniging

van Kunstenaars

vzw

SMartBe

Private Stichting

Algemene Vergadering

van de Leden

Raad van bestuur van de Stichting

12 bestuurders

waarvan 6 vertegenwoordigers vd Leden:

1. Michel Binstok 4. Benoît Mansion

2. Nathalie De Bock 5. Yves Martin

3. Manu Hermia 6. Pierre Vreven

Algemene Vergadering

van de Leden

Raad van Bestuur

verkozen door AV vd Leden

15 bestuurders

Raad van Bestuur

verkozen door AV vd Leden

15 bestuurders

1. Michel Binstok

2. Pierre Burnotte

3. Pierre Cat

4. Nathalie De Bock

5. Alain de Wasseige

6. Manu Hermia

7. Julek Jurowicz

8. Jean-Pascal Ledoux

9. Benoît Mansion

10. Yves Martin

11. Jean-Pierre Nossent

12. Jean-Marc Petit

13. Hebra Touzani

14. Pierre Vreven

15. Frédéric Van Craenenbroeck

Soc. Secretariaat

voor

Bedienden

vzw

Verenigde

Producties

vzw

Matlease

cvba

SMart vzw - Kroniek van een aangekondigde herstructurering


7 samenstelling van de rvb van de stichting
7. Samenstelling van de RvB van de Stichting

Huidige Raad van Bestuur: 12 leden

6

2

4

6 vertegenwoordigers verkozen door de AV

van de Beroepsvereniging van Kunstenaars(vzw SMart)

2 statutaire bestuurders

4 directeurs van de entiteiten:

de directeur van de Beroepsvereniging van Kunstenaars

en de 3 directeurs van de nieuwe entiteiten

TOTAAL

12

Onafhankelijke bestuurders gecoöpteerd door de RvB van de Stichting

indien deze dit nuttig acht

SMart vzw - Kroniek van een aangekondigde herstructurering


8 samenstelling van de rvb van de stichting
8. Samenstelling van de RvB van de Stichting

Huidige Raad van Bestuur: 12 leden

 • 6 vertegenwoordigers verkozen door de RvB van de Beroepsvereniging van Kunstenaars:

 • Manu Hermia

 • Benoît Mansion

 • Pierre Vreven

 • Yves Martens (Yves Martin)

 • Nathalie Debock

 • Michel Binstock

2 statutaire bestuurders: 1.Pierre Burnotte en 2. Julek Jurowicz

 • 4 directeurs van de entiteiten

 • Marc Moura : directeur van de Beroepsvereniging van Kunstenaars

 • Pierre-Martin Huts : directeur van Verenigde Producties

 • Marie-Françoise Wirix : directrice van Matlease

 • Frédéric Gregoir : directeur van het Sociaal Secretariaat voor Bedienden

SMart vzw - Kroniek van een aangekondigde herstructurering


10 rol van de stichting
10. Rol van de Stichting

De Stichting is een juridische structuurzonder winstoogmerk, waarover niemand de controle kan

verwerven, en die het bezit duurzaam beveiligt door haar exclusieve toewijding aan de

verwezenlijking van sociale doelen die dezelfde zijn als die van de huidige vzw SMart.

Zij functioneert in overeenstemming met het Charter en de filosofie van de vzw SMart.

De rol van de Stichting bestaat in:

1. Het ondersteunen van de uitoefening van de artistieke activiteiten, van het werk per project en alle andere tijdelijke activiteiten

2. Het concipiëren, animeren en ontwikkelen van de activiteiten die zij zelf uitvoert of die zij uitbesteed aan filiaalstructuren

3. Het zorgen voor de coördinatie, de samenhang en het financiële evenwicht tussen deze diverse activiteiten, enerzijds, en tussen de filiaalstructuren en SMart vzw, anderzijds.

4. Het bepalen van het te voeren beleid van elke filiaalstructuur, door hun werking te controleren en te coördineren met het oog op hun harmonieuze ontwikkeling en het toekennen aan SMart VZW (de Beroepsvereniging van Kunstenaars) van alle nodigeintellectuele, materiële en financiëlemiddelen om haar activiteiten te kunnen uitvoeren

5. Het beheren van het beeldmerk « SMart ».

SMart vzw - Kroniek van een aangekondigde herstructurering


11 statuten van de stichting
11. Statuten van de Stichting

De statuten van de Stichting, goedgekeurd door de AV van 9 juni 2008, bepalen met name:

1. De stichting heeft als belangeloze doelstellingen,het ondersteunen van de artistieke activiteiten, het werk per project en alle andere tijdelijke activiteiten, door de zelfstandigheid van de kunstenaars en de andere bij deze activiteiten betrokken werknemers te versterken, door het begunstigen van de bloei en de professionalisering van deze activiteiten, meer bepaald door de verbetering van hun financieel beheer, hun economisch model en hun juridische, sociale, fiscale en overige omkadering. Deze doelstellingen passen binnen het kader van het charter en de filosofie van SMart VZW.

2. De stichting let op het financiële evenwicht tussen de filiaalstructuren en SMart VZW (de Beroepsvereniging van Kunstenaars) om aan SMart VZW alle nodige intellectuele, materiële en financiële middelen toe te kennen om haar activiteiten te kunnen uitvoeren in overeenstemming met haar charter.

3. De raad van bestuur, die een college vormt, kan slechts geldig beslissen als de helft van zijn bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Bij gebrek aan een meerderheid van 75%, en behoudens de punten waarvoor de hoogdringendheid gemotiveerd is en die worden bepaald door een stemming bij eenvoudige meerderheid, wordt het besproken punt verdaagd naar een tweede raad, die 15 dagen later wordt bijeengeroepen, waar het punt bij eenvoudige meerderheid kan worden goedgekeurd: de bestuurders proberen in de tussentijd onderling de beste oplossing te vinden in het algemeen belang van het maatschappelijk doel van de stichting.

Elke bestuurder beschikt over één stem.

SMart vzw - Kroniek van een aangekondigde herstructurering