Download
natuurkunde havo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Natuurkunde HAVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Natuurkunde HAVO

Natuurkunde HAVO

439 Views Download Presentation
Download Presentation

Natuurkunde HAVO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Natuurkunde HAVO Energie en warmte Hoofdstuk 6

 2. Wat is energie????? • Verschillende soorten energie: • Kinetische (bewegings-) energie; • Zwaarte-energie; • Veerenergie; • Elektrische energie; • Magnetische energie; • Chemische energie; • Kernenergie; • Stralingsenergie; • Warmte

 3. Molecuultheorie § 6.1 • Molecuul is kleinste deeltje van een stof (met de eigenschappen van die stof, kan gesplitst worden in atomaire deeltjes (atomen/ionen), maar dan gaan de eigenschappen verloren) • Moleculen bewegen • Intermoleculaire ruimte • Temperatuur is een maat voor de beweging (kinetische energie) van de moleculen

 4. Faseovergangen • Vast: • Eigen vorm: moleculen trillen op vaste plaatsen • Eigen volume: moleculen blijven bij elkaar • Vloeibaar: • Géén eigen vorm: moleculen kriskras door elkaar • Wèl onderlinge binding (vanderWaalskrachten) • Gas: • Géén eigen vorm: moleculen kriskras door elkaar • Géén onderlinge binding

 5. Oefeningen bij § 6.1 • Maak ter oefening de opgaven: 5, 7, 8 en 9 • Een internetsite, waarop de beweging van gasdeeltjes wordt gesimuleerd, vind je op: http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/gas2D_nl/gas2D_nl.html • Of op: http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/idealGas_nl/idealGas_nl.html

 6. Temperatuur § 6.2 • In graden celsius (°C) of graden Kelvin (K) • Temperatuursverschil in beide schalen gelijk: Δt = ΔT • Absolute nulpunt (lager bestaat niet): -273 °C = 0 K • T = T +273 of T = t -273

 7. Temperatuur (vervolg) • De laagste temperatuur is deze, waarbij alle moleculen geen kinetische energie meer hebben

 8. Oefeningen bij § 6.2 • Maak ter oefening de opgaven: 15, 16, 17en 18

 9. Warmte § 6.3 • Warmte is vorm van energie • Warmte ≠ temperatuur! • Overdracht van warmte = overdracht van energie • Afstaan van warmte en opnemen van warmte alleen bij verschil in temperatuur • Gelijke temperatuur: hoeveelheid opgenomen energie gelijk aan hoeveelheid afgestane energie: thermodynamisch evenwicht

 10. Warmtetransport § 6.4 • Geleiding: • Stroming: • Straling

 11. Oefeningen bij § 6.3 en 6.4 • Maak ter oefening de opgaven: 24, 25, 32, 33, 34, 35 en 36

 12. Meten van warmtehoeveelheden § 6.5 • Warmte: Q • Q ~ m • Q ~ ΔT • Dus Q ~ m ΔT • Dus Q = constante. m ΔT = c. m ΔT • M.a.w. c = Q/ m ΔT = soortelijke warmte (eenheid: Jkg-1K-1) • Warmtecapaciteit: C = c.m (eenheid: JK-1)

 13. Energiebehoud • Bij warmteoverdracht geldt: Opgenomen warmte = afgestane warmte Qop = Qaf Voorbeelden: Zie pag. 227 boek

 14. Oefeningen bij § 6.5 • Maak ter oefening de opgaven: 40, 41, 42 en 43

 15. Rendement en energieverbruik (§ 6.6) • (Bijna) geen enkele energieomzetting of arbeid gaat zonder verliezen; daarom: • Rendement: η = Wnuttig/ Ein (uitgedrukt in nuttige arbeid en toegevoerde energie) • Kan ook uitgedrukt worden in nuttig vermogen en toegevoerd vermogen: η = Pnuttig/ Pin

 16. Warmte in het menselijk lichaam § 6.7 • Voedsel en energie • Minimum energiebehoefte: basaal metabolisme • Arbeid verrichten • Regeling lichaamstemperatuur: geleiding, straling, stroming en verdamping