aktu l s denssaimniec bas un vides probl mas l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AKTUĀ L ĀS ŪDENSSAIMNIECĪBAS UN VIDES PROBLĒMAS PowerPoint Presentation
Download Presentation
AKTUĀ L ĀS ŪDENSSAIMNIECĪBAS UN VIDES PROBLĒMAS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

AKTUĀ L ĀS ŪDENSSAIMNIECĪBAS UN VIDES PROBLĒMAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 253 Views
 • Uploaded on

AKTUĀ L ĀS ŪDENSSAIMNIECĪBAS UN VIDES PROBLĒMAS. LLU LIF Zinātniski praktiska konference ‘’Vides un ūdenssaimniecības problēmas ‘’ Jelgava, 2010. gada 31.marts Rolands Arturs Bebris ES Ūdens direktors no Latvijas . NO PLĀNIEM PIE DARBIEM. Laba un savlaicīga ES normu pārņemšana

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AKTUĀ L ĀS ŪDENSSAIMNIECĪBAS UN VIDES PROBLĒMAS' - tova


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aktu l s denssaimniec bas un vides probl mas

AKTUĀLĀS ŪDENSSAIMNIECĪBAS UN VIDES PROBLĒMAS

LLU LIF Zinātniski praktiska konference

‘’Vides un ūdenssaimniecības problēmas ‘’

Jelgava, 2010. gada 31.marts

Rolands Arturs Bebris

ES Ūdens direktors no Latvijas

no pl niem pie darbiem
NO PLĀNIEM PIE DARBIEM
 • Laba un savlaicīga ES normu pārņemšana
 • Izpildei pietrūktu resursu arī bez ,,dižķibeles’’
 • Ūdens struktūrdirektīvas (WFD) problēmas un plūdu vieta tajā
 • ES Jūras vides stratēģijas direktīva un HELCOM Baltijas jūras rīcības plāns
 • Problēmas ES ,,veco’’ direktīvu izpildē
 • Lielākie ūdenssaimniecības projekti
 • Vai Daugavas ūdensceļš ir realitāte?
laba un savlaic ga es normu p r em ana transpoz cija
Laba un savlaicīga ES normu pārņemšana/transpozīcija
 • Kopumā Latvija ir viena no ātrākajām valstīm ES ar rezultātu virs 95%
 • Kopumā Latvija ieguva arī pašus garākos pārejas periodus, līdz pat 2015.gadam, tā ka Latvijas ierēdņi nemaz tik slikti nav
 • Bieži ir transponēts teksts, bet būtība pārņemta nosacīti (piemēram, notekūdeņu saimniecība reglamentēta tikai MK noteikumu līmenī)
 • Tulkojuma kļūdas saistītas ar nepietiekami sagatavotiem tulkiem, nezinošiem ierēdņiem un Latvijas nozaru speciālistu nepietiekamo iesaistīšanu/iesaistīšanos
es normat vo aktu steno an probl mas b tu ar bez di ibeles
ES normatīvo aktu īstenošanā problēmas būtu arī bez ,,dižķibeles’’
 • Direktīvu īstenošana izrādās grūtāka, nekā totransponēšana
 • Pašvaldībām nav noteikta juridiska atbildība par Direktīvu prasību vai savu pienākumu neizpildi
 • Stakeholderi nav sevi apzinājušies un apvienojušies
 • Pašiem trūkst resursu, bet ES finansējums ir nepietiekams: no videi nepieciešamajiem 1193 milj.Ls ir tikai 706 (- 487)
 • Ūdenssaimniecībā no 843,4 milj.Ls ir tikai 463,4 (-380)
 • Tiek gatavoti neekonomiski un atmaksāties nespējīgi projekti mazās un pat vidējās aglomerācijās, tarifi nesedz pakalpojumu izmaksas
 • Labā vēsts – sadārdzinājumam 2005.-2008.g. Tagad seko izmaksu kritums
 • ES finansējuma nosacījumi arī paši par sevi neveicina lētu projektu sagatavošanu
dens strukt rdirekt vas wfd probl mas un pl du vieta taj
Ūdens struktūrdirektīvas (WFD) problēmas un plūdu vieta tajā
 • Līdz šim visi LV Komisijai iesniegtie ziņojumi ir bijuši laikā, bet vai labi?
 • Izdalīti 469 Virszemes ūdens objekti (207 upju un 262 ezeru)
 • 16 pazemes ūdeņu objekti
 • 6 piekrastes un 1 pārejas ūdeņu objekts
 • Daudzi mums pārmet, ka objekti pārāk lieli un ar dažādību, tomēr jau tagad dati ir mazāk nekā par pusi un nepilnīgi
 • Monitorings ir nepietiekams, tādēļ grūti izvirzīt reālus un sasniedzamus kvalitātes mērķus
 • 1/3 objektu kvalitāte ir apdraudēta (pārrobežas, HMWB, UWWTD)
 • Problēmas vienoties ar Lietuvu, mazāk ar Igauniju par vienotu pārrobežu ūdeņu vērtējumu
 • Plāni iesniegti ES 2009.gada beigās
 • Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā noteiks riska objektus MK līmenī
 • Baseinu plānos integrēta arī pretplūdu aizsardzība
es j ras strat ijas direkt va un helcom baltijas j ras r c bas pl ns
ES jūras stratēģijas direktīva un HELCOM Baltijas jūras rīcības plāns
 • Likums par Jūras vides aizsardzību tiek izsludināts 01.04.2010. un ietver arī regulējumu par kontinentālo šelfu
 • Nav skaidrs, kāda būs Eiropas Komisijas un kāda HELCOM kompetence šīs direktīvas īstenošanā
 • HELCOM BJRP akceptēts MK 13.11.2007. un parakstīts Krakovas Vides ministru sanāksmē 15.11.2007.
 • Visām dalībvalstīm savi plāni jāiesniedz HELCOM dalībvalstu sanāksmē maijā Maskavā
 • VIDM galvenais ierocis ir LHEI
probl mas veco es direkt vu izpild
Problēmas veco ES Direktīvu izpildē
 • DWD izpildē pagājuši jau divi trīsgadu izņēmuma periodi, tomēr: -Rīgā ir problēmas, īpaši ar Baltezera ūdeni, Daugavpils ir OK, mazākās akās mikrobioloģisko piesārņojumu SVA konstatē līdz pat 50%
 • pilsētu teritorijās strauji pasliktinās seklo individuālo aku ūdens kvalitāte
 • UWWTD- Rīgā un Daugavpilī atbilstība bija jāpanāk 2008.g.31.12. , Rīgā joprojām ir problēmas ar N un P rezultātu sasniegšanu
 • Vislielākās problēmas ar pieslēgumiem
 • Nitrātu direktīvas īstenošanas problēmas – vai būs Eiropas tiesa?
liel kie densaimniec bas projekti
Lielākie ūdensaimniecības projekti
 • Pļaviņu HES pārgāznes rekonstrukcija
 • Dolomīta atsiju izvākšana no Daugavas gultnes un Zeļķu tilta rekonstrukcija
 • Polderu sūkņu staciju rekonstrukcija Ikšķilē, Tomē u.c.
 • Plūdu kartēšana Daugavas upes baseinā un tālākie pasākumi
 • Rīgas ostas rekonstrukcija
 • Notekūdeņu saimniecība virs 10000p.e. un zem 10000 p.e.
vai daugavas densce ir realit te
Vai Daugavas ūdensceļš ir realitāte?
 • Inženiera Pabsta idejas par Daugavas-Dņepras ūdensceļu
 • Cara Nikolaja sapņi par zemūdeņu kanālu
 • Krievijas un Baltkrievijas intereses šo ideju atjaunot
 • Rīga –Hersona projekts un parakstu vākšana referendumam
 • Kurā pusē jābūt inženieriem?
slide10
Paldies par uzmanību!

VVV.VIDM.GOV.LV

rolands.bebris@vidm.gov. lv