NYHEDSBREV - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NYHEDSBREV PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 3
NYHEDSBREV
147 Views
Download Presentation
totie
Download Presentation

NYHEDSBREV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NYHEDSBREV Årgang 5, Nummer 2, marts 2008 Bestyrelse Formand Jesper Holm, Bernstorfflund Allé 15, 2920 Charlottenlund, 39 63 43 08 Kasserer Michael Ørnø, Vilvordevej 17, 2920 Charlottenlund, 39 63 57 84, michael.oernoe@mail.dk. Jens Grøn, 39 65 03 11. Majse Købke, 32 10 88 07. Søren Schächter, 39 63 33 24 Grethe Wiese, 39 63 48 60. John Zangenberg, 39 63 23 98. Ulla beck-Rasmussen, 39 64 46 20. Girokonto: 905 6874 Bankkonto: 4001 3204293589 Tilmelding til arrangementer på: grundejerforeningen@majse.eu Foreningens hjemmeside: www.bernstorff-jaegersborg.dk • Referat fra ordinær generalforsamling • Tirsdag 25. marts 2008 • Klubhuset Ordrup Cycle Club (OCC), Jægersborg Alle 148 B, 2820 Gentofte. • Generalforsamling efter vedtægterne • Vinsmagning • Der var omkring 55 deltager til generalforsamlingen. • Programpunkt A • Ad dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent. • Efter formandens forslag valgtes advokat Svend Falk-Rønne til dirigent. Han konstaterede GF’ens lovlighed og gav ordet til formanden. • Ad dagsordenens punkt 2 Formandens beretning. • Jeg vil godt indlede med at takke Svend Falk-Rønne, for at han igen i år har villet påtage sig opgaven som dirigent. • Dernæst vil jeg sige, at vi natten til den 28. februar mistede vores kasserer gennem mere end 20 år Birger Beck-Rasmussen. Birger havde været syg et stykke tid, men derfor kom det alligevel som et chok for os, da han pludselig gik bort. Birger er kendt af en meget stor del af vore medlemmer som den praktiske kontakt til foreningen i kraft af kontingentopkrævning, arrangementbetalinger og andet. Også på disse generalforsamlinger har Birger i mange år roligt og pædagogisk fremlagt regnskabet, som altid var i upåklagelig stand. Vores formueforvaltning har ligeledes været et af Birger stærke områder, og han har igennem årene sørget for en vigtig ekstraindtægt til foreningens kasse på den måde. • Men der var jo meget mere end regnskab og teknik. Birger var et hyggeligt menneske, en trofast ven og en aktiv deltager i mange foreningsarrangementer. Sammen med sin Ulla har de bidraget til at gøre bestyrelsesarbejdet både festligere og mere indholdsrigt. • Æret være Birger Beck-Rasmussens minde. • Da kassererposten er en valgbar post, har bestyrelsen valgt ikke at konstituere en midlertidig kasserer så tæt på generalforsamlingen, så derfor vil jeg forestå regnskabsfremlæggelsen herefter. • Sidste år talte jeg om, hvor dejligt det var at kunne byde velkommen på Bernstorff Slot. Jeg nævnte også, at der allerede var forhandlinger om omlægningen af den uddannelse, der fandt sted på slottet, så måske ville der være helt andre beboere der fremover. Og vores værste forventninger gik desværre i opfyldelse, så rejsen fra slot til hytte blev ganske brat. • Det skal dog ikke afholde mig fra at takke den meget imødekomne behandling vi har modtaget hos Ordrup Cykle Club, som har åbnet deres dejlige klubhus for os. Det ligger meget centralt i vores område, og hvor der er hjerterum, der er husrum. Vi kan nok ikke helt leve op til niveauet i slotsrestauranten sidste år, men vi kommer nu ikke til hverken at sulte eller tørste i år heller. • Ellers har året som sædvanlig budt en stadig strøm af møder, som hele eller dele af bestyrelsen har deltaget i: • Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Vore to sommermøde ved Svenske Villas Boulebane er en fast tradition, hvor vi forener det nyttige med det sportslige og behagelige.. • Der har været 2 møder og Generalforsamling i Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune. Michael Ørnø er Fællesrådets sekretær. • Der har været 2 møder i kontaktudvalget med kommunen – de såkaldte Borgmestermøder – hvor spørgsmål af mere overordnet karakter kan rejses overfor den administrative og politiske ledelse af kommunen. Møderne har med årerne fået en form, hvor FR på forhånd fremsender de spørgsmål, som man ønsker drøftet. Herefter svarer borgmesteren, og den efterfølgende debat afvikles hurtigt og stramt styret. Tonen er venlig, men der kommer næppe meget ud af det. • Der har endvidere været det årlige statusmøde med Vej- og Parkafdelingen. • Der har været et møde med Teknik & Miljøafdelingen om Ren By. Nyheder Gentofte Kommune har besluttet at gennemføre ”Ren By” kampagner i 2008. Dette vil ske to gange, og i hver kampagneperiode vil der blive sat ekstra fokus på renholdelse af kommunen, herunder især af grønne områder og bydelscentre. Man vil også som en service overfor husejerne feje fortov og kantsten forår og efterår og afbrænde ukrudt på fortove seks gange i løbet af sæsonen. Der vil blive opsat flere affaldskurve og udskiftningen af beholdere til flasker og aviser vil blive suppleret med nye beholdere til brugte batterier. Alt dette er naturligvis kun et supplement til den renholdelsespligt, som grundejerne selv har. Lige som man selv skal rydde sne på sit fortov, skal man selv luge og feje. Det gælder ikke blot fortov men også vej og rendesten. Ikke mindst er det vigtigt at fjerne blade og affald fra afløbsristene i vejen. Hvis de er stoppet løber vandet ikke i kloakken men i kælderen. Lad os alle hjælpe med at gøre Gentofte til en ren og smuk kommune.

  2. NYHEDSBREV Årgang 5, Nummer 2, marts 2008 • Der har været 1 møde i Vejdirektoratets Naboforum om udbygningen af Motorringvej III • 3 møder i kontaktgruppen forBernstorff Slotshave, hvor Søren Schächter repræsenterer Fællesrådet. • Vore egne 2 planlagte medlemsmøder. • Samt sidst men ikke mindst et større antal kortere eller længere arbejdsmøderom stort og småt – ikke mindst i forberedelse til medlemsmøder og akkvisition. • Som det vil fremgå af den senere gennemgang af regnskabet er vores formue steget lidt fra 92.867 til 98.669 kr. mens antal medlemmer er faldet fra 273 til 262. Vi ser dermed en fortsat svagt faldende udvikling i medlemstallet. • Og jeg vil sige lige som sidste år, at det er egentligt ikke så dårligt. Vi har mange ejendomshandler i vores område, og det er ikke altid let, at få nye tilflyttere til at melde sig ind. Forståelsen for værdien af et fælles forum og talerør for grundejerne er ikke så stor. Vi sender et brev til alle nye, idet vi gennem tingbogen holder øje med ejerskifte. Det giver lidt, men som sædvanlig er det den personlige anbefaling, der fungerer bedst. Husk det! • Ellers er det typisk, når man står i en konkret sag – det være sig med kommunen, med naboer eller andre – hvor man ikke ved hvor man kan få hjælp, at grundejerforeningen kommer ind i billedet. Vi træder gerne til, og vi har en del henvendelser af den type i årets løb. Nogle gange kan vi konkret hjælpe, andre gange er det rart blot at få snakket sagen igennem med neutral part. • Helt generelt tilråder vi, at man taler sig til rette med den nabo eller genbo, man er uenig med. Jeg ved, at det ikke altid kan lade sig gøre, men alternativet er et sagsanlæg. Det er dyrt, det tager lang tid (ofte flere år), og man er aldrig sikker på udfaldet. • For os alle sammen er Gentofte Kommune en form for nabo. Og ganske ofte kniber det med at blive enig med denne specielle nabo. Vi syntes egentlig vi har en god kontakt til de tekniske afdelinger i kommunen repræsenteret ved deres medarbejdere og i sjældnere tilfælde ved deres politiske chefer, men alligevel bliver vi jævnligt overrasket over den manglende forståelse for lokale forhold og hensyn til kommunens borgere, som vi oplever. • Seneste eksempel stammer fra området ved Søndersø. Der har i flere år været uenighed mellem beboere indbyrdes og mellem beboere og kommunens Vej & Park Afdeling om hvordan området skal beplantes og vedligeholdes. Som flere vil vide arrangerede vi sidste år et besigtigelsesmøde med Vej & Park og beboerne i området. Her blev aftalt en konkret strategi for vedligeholdelsen og beplantningen i en forsøgsperiode på 2 sæsoner. Så langt så godt, men kort tid efter blev plænen ved Søndersø omdannet til skurby i forbindelse med renovering af kloakker i Ermelundsvej. Dette tog 8 – 9 måneder, og kort tid efter afslutningen, havde vi vores kontaktmøde med V&P, hvor man fastholdt den oprindelige vedligeholdelsesplan for området. • Ugen efter rykker der pludselig større gravemaskiner ind, som skræller græstørven af, lægger stålplader på og derefter oprette DONG en 12.000 kvm. stor oplagsplads. Denne skal være der hele året 2008. Man er altså lige sluppet af med en skurby, hvorefter den næste opføres, ingen er blevet informeret på forhåndog de stakkels beboere, der betaler forhøjet ejendomsskat på grund af herlighedsværdien, kan se frem til at DONG skal husere hele resten af året. Det er for dårlig information overfor beboerne, det er at gøre grin med vore kontaktmøder, og det er meget hensynsløst at udlægge det samme område en gang til. • Ellers er det jo med medlemsmøderneat vi især gør os bemærket. I det forgangne år havde vi inviteret til to. • Det første var havnerundfart med Peter Olesen og det blev en meget stor succes, hvor 55 medlemmer (alt var udsolgt) fik en spændende oplevelse af København på en anden måde • Med det andet møde forsøgte vi os endnu en gang i den tekniske, seriøse og krævende genre, der hedder miljø. Resultatet blev en invitation til Vestforbrænding. Vi prøvede det året før med arrangementet om boligens miljø, som vi måtte aflyse, men da vores naboforening OCGF havde haft stor succes., ville vi alligevel også prøve. Vi fik 2 tilmeldinger, og med denne nye bundrekord valgte vi at aflyse. • Nu er vi blevet klogere og næste arrangement inkluderer bustur, lokalhistorien, københavner historie og middag. Med rundturen til de lokale støttepunkter i Københavns befæstning og middag på Fortunen, håber vi på fuldt hus. Det finder sted 8. maj, så I kan allerede nu krydse i kalenderen. • Byggeriet af Motorring III skrider frem, og i vores ende kan vi begynde at glæde os over det endelige resultat. Den politiske beslutningsproces omkring Frederikssundsmotorvejen linieføring, der har voldt kvaler, men nu er man da gået i gang. Også uforudsete tekniske komplikationer, og mangel på byggemandskab giver hovedbrud. Den samlede forsinkelse forventes fortsat at blive omkring ½ år. • Mere lokalt i kommunen afventer vi en fortsættelse af arbejdet med den nye Trafikplan. Det virker som om, planen er løbet ind i et politisk dødvande, hvor der har været meget stille om den i et stykke tid. • På et tidspunkt må der blive fremlagt et planforslag, som skal til høring, og i den fase, vil vi naturligvis deltage aktivt.. • Blot for en god ordens skyld skal jeg genopfriske, at vi generelt er modstandere af parkering på fortov, og at vi i områder med særligt vanskelige oversigtsforhold mener, at det kan være nødvendigt at indføre parkeringsrestriktioner. • Et væsentligt spørgsmål, som optager mange, er fremtiden for Jægersborg Kaserne. Vi har tidligere skrevet til borgmester Hans Toft, med ønske om, at der bliver en offentlighed om processen for udvikling af lokalplanen, som rækker ud over den sædvanlige høringsprocedure. Borgmesteren lovede i et svarbrev, at kommunen ville invitere til et borgermøde i forbindelse med processen. Siden har vi ikke hørt mere om sagen, som har været behandlet under en række lukkede punkter på kommunalbestyrelsesmøderne. Der er en del rygter i omløb, hvoraf et vil vide, at Forsvaret selv vil beholde kaserne som en slags hotel.

  3. NYHEDSBREV Årgang 5, Nummer 2, marts 2008 Endelig er der et andet spørgsmål, som fortsat optaget mange: Fremtiden for Bernstorffsparken – eller som den officielt hedder nu Bernstorff Slotshave. Der foregår en vis mødeaktivitet i den følgegruppe, hvor Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune har et sæde. Dette sæde har vores forening fået overdraget, og Søren Schächter er vores mand på stolen. Søren er selv arkitekt og har mange års erfaring i samarbejdet med Slots- og Ejendomsstyrelsen. Efter et års arbejde er det fortsat vores vurdering, at Styrelsen ved hvad de vil, og de planer gennemfører de uden at tage megen notits af eventuelle indvendinger. Man kan til stadighed se, hvordan der omlægges i ”Haven”. Og nu til et sørgeligt aktuelt punkt: Bestyrelsens sammensætning. Vi opdelte sidste år kassererfunktionen, så det rent regnskabsmæssige var Birgers opgave, mens alt hvad der har med medlemsarrangementer at gøre varetages af Majse Købke. Dette har fungeret godt, og Majse har trods alvorlig sygdom på bedste vis udført sine opgaver. Rent praktisk har vi indført en mailadresse specielt til tilmeldinger og en separat bankkonto til modtagelse af deltagerbetalinger. Dette har vist sig at lette arbejdsgangen for foreningens administration, og forbedre vores service for medlemmerne. Majse har status af suppleant, men hun stiller nu op til valg til bestyrelsen. Ved Birgers bortgang stod vi med et alvorligt problem. Kassererfunktionen er helt central for en forenings virke, og posten er samtidig direkte valgbar. Yderligere vælges kasserer asynkront i forhold til formanden, og da formanden er på valg i år, fik vi et formelt problem. Vi kan ikke forestille os, at vi direkte kunne få valgt et nyt medlem til denne post. Derfor har Michael Ørnø indvilliget i at opstille til posten for en etårig periode. Michael kan dermed fungere som en overgangsløsning – som jeg kan forsikre alle om er fuldt forsvarlig – og så kan vi næste år vælge en kasserer igen. Da Majse nu opstiller til valg til den vakante bestyrelsespost, har Ulla Beck-Rasmussen accepteret at opstille som suppleant. Ulla har en aktiv ”ægtefælle-status” i bestyrelsen et godt indblik i bestyrelsens arbejde, og vi er sikre på, at hun vil være et aktiv for foreningen. Vi opfordrer imidlertid alle, der måtte have lyst til at deltage i foreningens arbejde til at opstille til en post som suppleant. Vi ”medbringer” altid suppleanterne til bestyrelsesmøderne og giver dem forskellige opgaver – se bare på Majses funktion som arrangementadministrator. Altså ikke noget med at trykke sig i sædet – kom og deltage i arbejdet, hvis I har lyst. I øvrigt arbejder vi fortsat med kommunikationen med medlemmerne. Vi har i årets løb udsendt 4 nyhedsbreve og fornyet vores hjemmeside. Her kan man finde alle referater, kontaktinformationer til bestyrelsen, regnskaber, links og andet af interesse for medlemmerne. Vi har tidligere bedt om medlemmernes mailadresser, så vi kan kommunikere på denne måde. Vi fik ikke mange adresser ved sidste GF, men vi prøver ufortrødent igen – listerne er lagt frem. Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for en stor og engageret indsats i årets løb. Vi har et godt samarbejde hvor alle har deres forskellige opgaver, og alle giver en hånd med. En forening som denne er fuldkommen afhængig af bestyrelses indsats for at leve et aktivt liv. Med disse ord vil jeg afslutte min beretning og åbne for spørgsmål eller kommentarer. Dirigenten åbnede debatten ved at efterlyse spørgsmål. Kirsten Bache, Soløsevej, udtalte sin tilfredshed med bestyrelsens arbejde. Peter Juul bemærkede, at Garderhøjfortet er i forhandling med Lyngby Kommune om bortsalg af trekanten mellem fortet og Helsingørmotorvejen til brug ved indretning af parkeringsplads, og at han er vidende om, at de tjenstgørende på Jægersborg Kaserne har fået besked om, at deres virksomhed på kasernen vil vare et år endnu. Da der ikke var flere spørgsmål til beretningen, erklærede dirigenten formandens beretning for godkendt. Ad dagsordenens punkt 3. Forelæggelse af regnskab Formanden forelagde regnskabet. Driftsregnskabet balancerer med 29.150 kr. og et (positivt) resultat på 5.808 kr. mod et negativt resultat i 2007 på 532 kr. Når resultatet lægges til formuen pr. 01.01.2007 fremkommer et beløb som svarer til summen af giro- og bankbeholdningerne og aktieværdien, nemlig 98.669 kr. Formanden bemærkede, at der måske ikke er nogen grund til at foreningen opsparer en formue af denne størrelse, men det er nu rart at have et rygstød til vore aktiviteter. Da der ikke var nogen spørgsmål, erklærede dirigenten regnskabet for godkendt. Ad dagsordenens pkt. 4: Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen havde i indkaldelsen foreslået uændret kontingent 100 kr. for året 2008 – 09. Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger. Ad dagsordenens pkt. 5: Eventuelle forslag Der var ikke indkommet nogen forslag. Ad dagsordenens pkt 6: Valg af bestyrelse og revision Bestyrelsen havde i indkaldelsen foreslået følgende valg: For to år til 2010: Genvalg af Jesper Holm som formand, samt af Grethe Wiese og John Zangenberg. Nyvalg af Majse Købke For et år til 2009: Nyvalg af Michael Ørnø som kasserer for kun ét år for fremover at undgå sammenfald af formandsvalg og kasserervalg Nyvalg af Ulla Beck-Rasmussen som suppleant Nyvalg af revisorsuppleant. I indkaldelsen var fejlagtigt anført Erik Kold i stedet for rettelig Leo Gutkin, Skovmosevej 1, 2820 Gentofte, tlf. 3965 1081 Ad dagsordenens pkt 7: Eventuelt Dirigenten åbnede punktet ved at meddele: Under dette punkt kan alt diskuteres og intet vedtages. Et nyt medlem, Per Sponholz besværede sig over pasningen af Hundesømosen; der blev ikke ryddet op efter istandsættelsesarbejder; fældede træer blev ikke fjernet og et sted led gangstien af fugtgener. Han henstillede, at bestyrelsen tog kontakt med kommunen om bedre pasning af dette grønne område. Formanden lovede at følge sagen op. Da der ikke var flere spørgsmål erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt og nedlagde sit hverv med tak til forsamlingen for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten og overrakte ham en vingave. Han hævede generalforsamlingen kl. 18.40 Derefter gik forsamlingen over til indtagelse af en dejlig buffet, der var tilvejebragt af firmaet deux chef tlf. 2946 0648 og ledsaget af vinsmagning og vejledende foredrag af to medarbejdere fra Superbest, Jægersborg Allé 44.