legitimation f r l rare och f rskoll rare grundskolan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Legitimation för lärare och förskollärare - Grundskolan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Legitimation för lärare och förskollärare - Grundskolan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Legitimation för lärare och förskollärare - Grundskolan - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Legitimation för lärare och förskollärare - Grundskolan. Beslut i Riksdagen 2013-11-06. Betänkande 2013/14:UbU6 Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Regeringens proposition 2012/13:187 Vissa skolfrågor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Legitimation för lärare och förskollärare - Grundskolan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
beslut i riksdagen 2013 11 06
Beslut i Riksdagen 2013-11-06
 • Betänkande 2013/14:UbU6 Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare
 • Regeringens proposition 2012/13:187 Vissa skolfrågor
 • Promemorian (2012-11-30) Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m.
 • Promemorian (2013-04-05)

Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

 • 8 Motioner
beslut i riksdag forts
Beslut i Riksdag forts
 • Innebär ändringar i Skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av Skollagen.
 • Ikraftträdande

- I huvudsak 2013-12-01

- I några fall 2013-12-02

legitimationskrav f r l rare och f rskoll rare
Legitimationskrav för lärare och förskollärare
 • 2013-12-01 Krav på Legitimation med rätt behörighet:

1. för att få anställas utan tidsbegränsning samt få ansvara för undervisning och sätta betyg.

2. för dem som anställts 2011-07-01 eller senare för att få ansvara för undervisning samt sätta betyg.

 • 2015-07-01 Legitimationskrav ”alla”(dock inte särskolan), dvs även de som fått sin nuvarande tillsvidareanställning innan 2011-07-01.
tidsbegr nsad anst llning enl skollagen
Tidsbegränsad anställning enl. Skollagen
 • Anställning i de fall förskolläraren/läraren saknar legitimation alternativt,
 • har legitimation men helt eller delvis saknar behörighet i de ämnen och/eller de årskurser/skolform som arbetsuppgifterna avser:
 • Tidsbegränsad anställning enl. Skollagen

(OBS! Särskilda villkor gäller för denna anställningsform mer information finns i metodboken)

 • Befattningsbenämning:

- Lärare obehörig/Förskollärare obehörig

beslut ang ende undervisning av ej legitimerad person
Beslut angående undervisning av ej legitimerad person
 • Om det saknas person med legitimation med rätt behörighet
 • krävs beslut om att person utan rätt legitimation ska bedriva undervisning under längre tid än sex månader,
 • dock beslut för högst ett år i sänder.
f ruts ttningar f r att meddelas legitimation 2 kap 16 f rsta stycket skollagen
Förutsättningar för att meddelas legitimation2 kap. 16 § första stycket Skollagen
 • Behörighetsgivande examen,
 • med tillfredsställande resultat genomförd introduktionsperiod om minst ett läsår eller motsvarande på heltid inom undervisning som i huvudsak svarar mot examen och
 • i övrigt vara lämplig att bedriva undervisning.
introduktionsperiod
Introduktionsperiod
 • Förskollärare och lärare som tagit ut sin examen 2011-07-01 eller senare ska:

- genomföra introduktionsperiod motsvarande 1 år på heltid och

 • anställas med legitimationsgrundande anställning.

(OBS! Särskilda villkor gäller för denna anställningsform mer information finns i metodboken)

slide9
Lärare och förskollärare med lång yrkeserfarenhet i skolväsendet – särskilda behörighetskrav för undervisning
 • Leg. Lärare eller förskollärare.
 • Senaste 15 åren,
 • före såväl den 1 juli 2015 som tidpunkten för ansökan,
 • bedrivit undervisning sammanlagt minst 8 (född 1958-07-01 eller tidigare 4) läsår eller motsvarande som lärare eller förskollärare.
 • Ges behörighet att bedriva undervisning trots att utbildningen inte ger behörighet till det.
l rare och f rskoll rare med l ng yrkeserfarenhet i skolv sendet forts
Lärare och förskollärare med lång yrkeserfarenhet i skolväsendet forts
 • Förskolläraren/läraren ansöker om den utökade behörigheten.
 • Inget krav på introduktionsperiod.
 • Yttrande eller intyg från rektor eller förskolechef.
 • visa att uppfyller kraven för behörighet (tjänstgöringen) och är lämplig att bedriva sådan undervisning.
 • Skolverket prövar.
 • Behörigheten förs in på legitimationen.
slide11
Vissa lärare undantas från villkoren för legitimation- undantag från kravet på introduktionsperiod och lämplighet
 • Legitimation får meddelas lärare som:
 • per den 1 dec 2013 är anställd som lärare i skolväsendet,
 • har kompletterat sin utbildning (med sådan utbildning som Regeringen meddelat föreskrifter om och
 • under de senaste 15 åren före såväl som tidpunkten för ansökan har arbetat under sammanlagt minst 8 läsår eller motsvarande tid som lärare eller förskollärare i skolväsendet,

trots att vederbörande inte genomfört introduktionsperiod eller kravet på lämplighet.

vissa fritidspedagoger och l rare i fritidshem ut kad beh righet
Vissa fritidspedagoger och lärare i fritidshem- utökad behörighet

Vilka omfattas?

 • Äldre examen än den som nu ges*,
 • avsedd för fritidshem och omfattar studier i minst ett av grundskolans ämnen,
 • fullgjorda ämnesstudier i omfattning som krävts för ämnet i lärarexamina avsedda för åk 1-3 eller 4-6 som är äldre än den nu pågående*, dock inte äldre än examen som kunde avläggas den 1 juli 1968 och
 • genom ämnesstudier fått ämneskunskaper i vart och ett av ämnena som i huvudsak kan ha krävts för den lärarexamen som avses i ovanstående punkt.

*(Enl Bilaga 2till Högskoleförordningen (1993:100))

vissa fritidspedagoger och l rare i fritidshem ut kad beh righet forts
Vissa fritidspedagoger och lärare i fritidshem- utökad behörighet forts.

Vilka omfattas?

 • Äldre examen än den som nu ges*,
 • avsedd för fritidshem och
 • innan 2013-12-01 kompletterat examen med studier i minst ett av grundskolans ämnen i den omfattning som framgår av föregående bild punkten 3 och 4.

*(Enl Bilaga 2till Högskoleförordningen (1993:100))

vissa fritidspedagoger och l rare i fritidshem ut kad beh righet forts1
Vissa fritidspedagoger och lärare i fritidshem- utökad behörighet forts.

Vad innebär den utökade behörigheten?

 • Anses ha en behörighetsgivande examen.
 • Legitimation.
 • Får undervisa i fritidshemmet samt åk 1-3 eller 4-6 i grundskolan i det eller de ämnen och årskurser för vilka ämneskunskaperna uppnåtts.
 • Möjlighet att komplettera för att utöka behörigheten ytterligare.
fritidspedagoger undantag fr n krav p beh righet och legitimation
Fritidspedagoger- Undantag från krav på behörighet och legitimation

Vilka omfattas?

 • Den som har en svensk eller utländsk högskoleutbildning som är avsedd för arbete som fritidspedagog eller motsvarande.

Vad innebär undantaget?

 • Får bedriva och ansvara för undervisning i fritidshemmet, trots att hen inte är legitimerad och behörig för undervisningen.
tidigare beh righet ska g lla
Tidigare behörighet ska gälla
 • Lärare eller förskollrare som har kompletterat sin utbildning, utöver vad som ingår i examen,
 • kan få behörighet i ett eller flera ämnen under vissa förutsättningar,
 • även om de inte uppfyller dagens krav på behörighet.
 • Gäller om:

- Examen tagits ut före 2011-07-01 och

- högskolestudierna (kompletteringen) har fullgjorts före 2013-12-01.

ut kad beh righet f r gymnasiel rare i praktisk estetiska mnen
Utökad behörighet för gymnasielärare i praktisk-estetiska ämnen
 • Lärare med behörighet för gymnasieskolan i ämnena bild, idrott och hälsa eller musik blir även behöriga att undervisa i åk 1-6 i grundskolan.
slide18
Skärpt behörighetskrav för undervisning i Svenska som andraspråk i åk 1-6 i grundskolan och särskolan
 • Behörighetsgivande examen som ger behörighet att undervisa i aktuella årskurser,
 • fullgjort studier om 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ämnet.
l rare med ldre beh righetsf rklaringar undantag fr n kraven f r legitimation
Lärare med äldre behörighetsförklaringar – undantag från kraven för legitimation
 • Legitimation ska få meddelas lärare som genom behörighetsförklaring av Skolöverstyrelsen enl 1971 års Skolförordning (1971:235) är behörig för visst slag av anställning.
 • Ej krav på introduktionsperiod om arbetat som lärare i skolväsendet sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande tid.
 • Ej krav på lämplighet för att bedriva undervisning.
 • Till ansökan bifoga yttrande eller intyg över tjänstgöringen.
slide20
Förändrade krav för att genom komplettering utöka med behörighet i ytterligare ämne- Grundskolan och grundsärskolan
 • Reglerna i behörighetförordningen förändras rörande vad som krävs för att genom kompletterande studier utöka sin behörighet.
 • Ett exempel: studier om minst xx högskolepoäng eller motsvarande omfattning i naturorienterande ämnen och teknik i huvudsak jämt fördelade mellan dessa ämnen.
vid anst llning from 2013 12 01
Vid anställning from 2013-12-01
 • Krav på legitimation med rätt behörighet för att anställas tillsvidare.
 • Om legitimation med rätt behörighet saknas ska anställning ske med
 • Legitimationsgrundande anställning (Introduktionsperiod)
 • Tidsbegränsad anställning enl Skollagen (saknar legitimation eller har legitimation men saknar helt eller delvis rätt behörighet)

Vikariat eller AVA används inte vid tidsbegränsad anställning av dem som saknar legitimation.