1 / 18

Hæmaturi

Hæmaturi. Hvem skal ikke udredes. Definition. Mere end 3 erythrocytter pr synsfelt ved 400 gange forstørrelse er patologisk. Typisk gennemses 10 synsfelter. Svarer til 5-10 eryt. per mikroliter. urinstix kan påvise ned til 5-20 eryt./ml.

torn
Download Presentation

Hæmaturi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hæmaturi Hvem skal ikke udredes.

 2. Definition • Mere end 3 erythrocytter pr synsfelt ved 400 gange forstørrelse er patologisk. Typisk gennemses 10 synsfelter. • Svarer til 5-10 eryt. per mikroliter. • urinstix kan påvise ned til 5-20 eryt./ml. • Makroskopisk hæmaturi ved udskillelse af 1 ml blod/døgn

 3. Rød urin = hæmaturi? Rifampicin Nitrofurantoin Myoglobinuri Hæmolyse Rødbeder Farvestoffer m.m

 4. UVI Sten Tumor Udredes altid Intermitterende hæmaturi ved 80-90 % med blæretumor. Blæretumor hos 10-34 % af pt. med hæmaturi OBS asymptomatisk hæmaturi Makroskopisk hæmaturi

 5. Mikroskopisk hæmaturi • Screening 13-20% pos. Urinstix • Patologiske fund 1-2 % • Symptomatisk hæmaturi • asymptomatisk hæmaturi

 6. Mikroskopisk hæmaturi, asymptomatisk • 24 (2,3%) af 1034 pt. urologisk cancer. 1 yngre end 50 • 809 pt. uden oplagt årsag til hæmaturien • 421 pt. kontrolleret hver 6 mdr. i op til 3 år • 22 patologiske fund heraf 3 uroteltumorer og 1 PC. Murakami et al. 1990

 7. Mikroskopisk hæmaturi 1575 mænd over 50 år screenet. 258 (16%) mik. Hæmaturi. 24 (1.5%) patologi 234 patienter uden patologi 0.85%, (2 patienter) påvist blærekræft efter 14 år 0.93% af de screening negative påvist kræft Madeb et al Urology 2010

 8. Hæmaturi udredning Patienter med makroskopisk hæmaturi og symptomatisk mikroskopisk hæmaturi (udred da akut for kræft) Asymptomatisk mikroskopisk hæmaturi hos patienter over 40 år Asymptomatisk mikroskopisk hæmaturi hos patienter under 40 år, hvis patienten er disponeret for blæretumor, ryger eller er erhverseksponeret

 9. Hæmaturi ingen udredning Hæmoragisk cystit Hæmaturi ved katetermanipulation Anden relevant traume Mikroskopisk hæmaturi under 40 år Mikroskopisk hæmaturi tidl. udredt Makroskopisk hæmaturi tidl. udredt?

 10. Pakkeforløb blære og nyre ”Mistanke om kræft i blæren eller nyre omfatter: Patienter over 40 år med ikke synligt blod i urinen påvist ved undersøgelse med urinstix uden andre symptomer udredes Begrundet mistanke– kriterier for henvisning til pakkeforløb Patienter med synligt blod i urinen uden anden åbenbar årsag Gentaget ikke synligt blod i urinen hos patienter over 40 år ledsaget af smerter i blæreregionen og/eller vandladningsgener (kræft i blæren) eller flankesmerter og palpabel udfyldning (kræft i nyre) Patienter med påvist kræft i nyre eller blæren ( CT-scanning , UL, cystoskopi) Patienter med tidligere kræft i blæren, der som del af kontrolregime med cystoscopi får påvist ny kræft i blæren”

 11. Hæmaturi • Fuld urologisk udredning • CT urografi (ultralydskanning kan supplere men ikke erstatte urografi) • cystourethroscopi • (urincytologi) • Supplerende • retrograd pyelografi, ureterorenoskopi

 12. Tak foropmærksomheden

 13. Hæmaturi • Initial • urethra • urethritis, strictur, tumor • Terminal • blærehals, prostata, trigonum • cystitis, BPH, blæretumor, blæresten • Diffus • blære, øvre urinveje • tumor i blære, ureter, nyre, øvre sten, hydronefrose

 14. Hæmaturi • Asymptomatisk (silent haematuria) • ofte udtryk for en tumor i urinvejene • Ledsaget af smerter • stensygdom, infektion • Koagler • ormeformede koagler tyder på blødning fra øvre urinveje • Dysmorfe erythrocytter og cylindre ved glomerulær/tubulær hæmaturi

 15. Hæmaturi • Mulige diagnoser • urinvejstumor (nyre, ureter, blære, urethra, prostata) • sten og infektioner • Nyrecyster • BPH • medicinske nyresygdomme (glomerulonefritis) • AK-behandling (udredning nødvendig) • Fejlkilder • rifampicin, vegetabilske farvestoffer (rødbede), porfyri, galdefarvestof, vaginal tilblanding, etc.

 16. Retningslinier for henvisning Relevant anamnese Information om evt. AK-behandling Urinstix og evt. urindyrkning Hæmoglobin, S-kreatinin og PSA Rektaleksploration Bestille CT-urografi Patienten henvises til ambulant urologisk udredning Hæmaturi efter traume indlægges akut Ved vedvarende kraftig hæmaturi indlægges akut

 17. Blærecancer • Ved oplagt blærecancer på CT scanning ses scanningen næste hverdag til Urologisk røntgenkonference. • Patienten visiteres til TUR-V/uroonkologisk vurdering inden for 14 dage. • Hvis patienten er cystektomikandidat planlægges operation inden for 14 dage efter uroonkologisk vurdering

More Related