1 / 83

GIS/LINE Analyse

GIS/LINE Analyse. Kjell Næss Klekken 2010. Formål. Svare på hva GIS analyse er Bruksområder Kjenne begrensninger Kjenne brukergrensesnitt. Hva kan GIS/LINE Analyse brukes til?. Lese og sammenstille Quadri baser og tabelldata fra alle typer databaser

torie
Download Presentation

GIS/LINE Analyse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. GIS/LINE Analyse Kjell Næss Klekken 2010

 2. Formål • Svare på hva GIS analyse er • Bruksområder • Kjenne begrensninger • Kjenne brukergrensesnitt

 3. Hva kan GIS/LINE Analyse brukes til? • Lese og sammenstille Quadri baser og tabelldata fra alle typer databaser • Filtrere, geo-referere, analysere, markere • Resultat kan presenteres på kart, lagres til MS Excel eller skrives ned i en ny Quadri-base.

 4. Definisjon • Analyseverktøy skal gi mulighet for å søke, klippe, koble, kombinere, manipulere og analysere dataene for å få ut mer informasjon. (UMB) • Funksjoner • Spørringer/utvalg på tabelldata • Spørringer/utvalg på geografiske data • Koble datasett og opprette nye • Presentere resultater

 5. ActiveX Brukergrupper GIS-spesialist Definerer analysene Har detaljkunnskap om alle involverte datasett Bruker GIS/LINE Analyse Analysebrukerne Ingen forkunnskaper nødvendig Bruker GIS/LINE, KomTek eller annet

 6. Hva er GIS-analyse?Dette kan besvares: • Hvor er objekt A? (koordinater) • Hvor er A i forhold til B? (avstand, overlay) • Hvor mange A’ere finnes i nærheten av B? (buffere) • Hvor mange A’ere finnes innenfor en sone bestemt av objekt B? (overlay, aggregering/summering) • Hva er korteste veien mellom A og B? • Hvilke endringer har skjedd i perioden? Hvor stor er den?

 7. Forutsetninger • Inngående kunnskap om strukturen og innholdet i dataene som skal brukes (objektkatalog) • Forståelse av analysemetoder og analyseresultat • Håndtere SQL språk for uthenting av informasjon fra relasjonsdatabaser (Kan defineres av konsulenter) • Datakvalitet: ”Crap in, crap out”

 8. Hvordan få hjelp? • Hjelpefiler, filmer • Dokumentasjon • Forum • Support • Norkart konsulenter

 9. DEL 2Oppbygging av GIS/LINE Analyse

 10. Installasjon: Hva skal til? • GIS/LINE 4.1 • Installer GIS/LINE Analyse • Applikasjonsbygger: Bygge en applikasjon som inkluderer Analyse og Datakobling. • Lisens: To lisenser finnes, en for definering av analyser og en for kjøring. Versjon 1 er lisensfri, men kan begrense funksjonalitet med en bruker-lisens. • Start GIS/LINE, aktiver analyse med VISNING

 11. Maskinvarekrav • Analyse operasjoner er minne og CPU intensivt.. • Resultater lagres ikke ned på disk før brukeren ber om det.. Vi anbefaler: • 1024Mb minne – helst mer! • 2.8 Ghz prosessor (eller tilsvarende) • Skjermoppløsning på 1024 x 768, helst mer

 12. Datakilder • Quadri baser • Tabell data via ODBC eller OLE DB tjenester. Excel, Access, SQL Server, Oracle etc. • Støtte for SOSI og QMS kommer…

 13. Analysebygger STEG 3 STEG 5 STEG 1 STEG 2 STEG 4 VISNING

 14. Oppsummeringsteg • Analysen bygges opp ved hjelp av mindre steg som utføres i rekkefølge helt til ønsket resultat(er) er oppnådd. • Hvert enkelt steg må defineres med datakilde, betingelser for lesing av data fra datakilde og avhengigheter til andre steg. • Steg kan kobles sammen • Ingen begrensing på antall steg

 15. Hvordan lagres en analyse? • Hver enkelt analyse lagres som en xml-fil som inneholder alle steg i analysen. • Presentasjoner for analysen lagres også ned i XML-filer (.gxu og .gxt filer). • Navnene til disse filene vil starte med analysenavnet slik at de kan sorteres på navn. • Kopiering/flytting av en analyse utføres ved å kopiere alle disse filene til ønsket område.

 16. Definer formel

 17. Definer presentasjon

 18. Oppsummering resultater • Resultat blir vist i tabell(er) og evt. i kartet • Tabell: Her kan formler legges inn eller tabellen kan sendes til MS Excel. • Kart: Resultat kan presenteres i en farge, spesifisert med verdier eller intervall. Kan også skrives til en Quadri base for fysisk lagring.

 19. DEL 2Analysebygger

 20. Analysebygger • Selve nervesenteret i GIS/LINE Analyse, det er her analysene settes opp • Inneholder veileder for nye steg, analyse metoder, datakilder men styres for det meste fra høyreklikk meny • Kjøres gjerne i eget vindu under selve oppbyggingen av analysen, deretter kan den styres fra ramma under kartet

 21. Eksempel: Nytt SQL steg

 22. Veileder for nytt steg

 23. Datakilde for SQL steg

 24. Definere SQL spørring

 25. SQL steg ferdig definert

 26. Kjøring av steg

 27. Utfall av steg

 28. Tolking av logg

 29. KartkoblingNytt eksempel: 6-åringer i Bærum

 30. Definere kartkoblingType kobling, og hvilken kartbase som skal benyttes

 31. Definere kartkobling (2)Sammenstille data fra database for å koble til objektkode

 32. Enkel presentasjon

 33. Oppgave 2a og 2b SQL datakilde med befolkningsdata for Bærum Koble til kart (geo-referer) Presenter

 34. Steg med Quadri-baser

 35. Velg analysemetode

 36. Definer betingelser

 37. Kjør steg fra høyre-klikk

 38. Definer geografisk område

 39. Rediger presentasjon

 40. Definer presentasjonEksempel med interval, areal som variabel

 41. ?

 42. DEL 4Metoder for geografiske analyser

 43. Metoder • Kobling av steg • Helt innenfor, utenfor osv • Bearbeiding (buffer, slå sammen) • Snitt (m/valg av egenskaper) • Union

 44. Utvalg: Innenfor, utenfor osv • Sammenligning av to Quadri-steg • Utgangssteget må inneholde en flate-base, det andre kan være flater, linjer eller punkt • Du kan velge hvilke egenskaper du vil ha med over i resultatdatasettet

 45. Helt innenfor

 46. Helt eller delvis innenfor

 47. Helt utenfor

 48. Helt eller delvis utenfor

More Related