Planavimo paskirtis
Download
1 / 15

Planavimo paskirtis: - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Planavimo paskirtis:. p adėti mokytojui kryptingai, tikslingai organizuoti ugdymo procesą, maksimaliai padėti kiekvienam klasės mokiniui pagal jo individualius pasiekimus ir galimybes siekti individualios ir Bendrosiose programose numatytos pažangos. PLANUOJANT SVARBU:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Planavimo paskirtis:' - tom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Planavimo paskirtis
Planavimo paskirtis:

padėti mokytojui kryptingai, tikslingai

organizuoti ugdymo procesą, maksimaliai padėti kiekvienam klasės mokiniui pagal jo individualius pasiekimus ir galimybes siekti individualios ir Bendrosiose programose numatytos pažangos.


Planuojant svarbu
PLANUOJANT SVARBU:

 • Šiuolaikiniame ugdyme planavimo akcentai perkeliami nuo medžiagos, kurią reikia išdėstyti (t.y. „indėlio“) planavimo,

  link proceso ir rezultato planavimo.

 • SENIAU: planuojama, kaip mokiniamsgeriausiai išdėstyti visą mokymo turinį;

 • DABAR: planuojama, kaip esamoje situacijoje

  su kiekvienu mokiniu pasiekti optimalių rezultatų.


Planavimo lygmenys
Planavimo lygmenys

 • Ilgalaikiai (vieneriems metams ar ilgesniam laikotarpiui) – perspektyviniai.

 • Vidutinės trukmės (ketvirčio, pusmečio, projekto vykdymo laikotarpiui ir kt.).

 • Trumpalaikiai (savaitės, dienos, užsiėmimo, pamokos).


Ilgalaikis planas
Ilgalaikis planas

 • Jame atsižvelgiama į bendriausią situacijos analizę (ugdytinių amžių, lytį, skaičių, sveikatos būklę ir kitus socialinius ir pedagoginius kriterijus).

 • Atsižvelgiant į Bendrąsias programas planuojamos svarbiausios ugdomojo darbo kryptys siekiant kokybinių mokinių pasiekimų pokyčių, jų bendrojo raštingumo, kompetencijų, asmenybinio augimo.

 • Kruopščiai derinamas su visos mokyklos veiklos planavimu, mokyklos vykdomais projektais, renginiais, akcijomis, integruojančiomis ar prevencinėmis programomis, siejami su materialiais ir intelektualiniais mokyklos ištekliais.


Vidutin s trukm s planas
Vidutinės trukmės planas

 • Trunka nuo ketvirčio iki pusmečio.

 • Jame, atsižvelgiant į klasės situacijos dinamikos tempus, numatomi tikslai ir uždaviniai, ugdymo turinio segmentai, integruojamosios temos, veiklų blokai, numatomos konkrečios vertinimo procedūros ir jų laikas, reikalingi ištekliai.

 • Jie konkrečiau nusako, kokio rezultato tikimasi pasiekti su klase ir kiekvienu vaiku atskiroje ugdymo turinio srityje per užsibrėžtą laikotarpį.


Trumpo laikotarpio planai savait s dienos pamokos
Trumpo laikotarpio planai (savaitės, dienos, pamokos)

 • Numatomi konkretūs mokymo ir mokymosi uždaviniai, priemonės jiems įgyvendinti ir laukiami rezultatai mokinių grupėms iratskiriems mokiniams.

 • Trumpalaikis planas derinamas su vidutinės trukmės plano tikslais, uždaviniais, numatytomis priemonėmis.


Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 • Planas turi būti grindžiamas klasės mokinių ypatumais.

 • Tik atsižvelgus į mokinių turimą patirtį, gebėjimus, mokymosi sąlygas, motyvacijos ypatumus, mokymosi stilius ir pan. galima numatyti optimalius mokymo ir mokymosi tikslus bei priemones jiems įgyvendinti.


P rie prad dami planuoti susitarkite mokykloje
Prieš pradėdami planuoti susitarkite mokykloje:

 • Kokius planus privalote rengti, kokie planai yra tik rekomenduojami.

 • Kokia privalomųjų planų struktūra.

 • Kas padeda rengti, kas tvirtina planus.


Ilgalaikis planas koncentro met
ILGALAIKIS planas (koncentro, metų):

I.Situacijos analizė:

 • Bendroji informacija (mokinių skaičius klasėje, berniukų ir mergaičių santykis, vaikų amžius, mokymosi sąlygos, raidos sutrikimai, reikalinga socialinė pagalba ir kt.)

 • Trumpa mokinių charakteristika (turima patirtis, gebėjimai, mokymosi ypatumai, psichologiniai ypatumai, motyvacija, nuostatos ir pan.)

  II. Bendrieji ugdymo uždaviniai (prioritetiniai, plaukiantys iš klasės situacijos analizės, susiję su esminių kompetencijų ugdymu - pagal BP).

  III. Darbo sėkmės kriterijai (nebūtinai).


Ilgalaikis met planas i variantas iv mokymo ir mokymosi turinys
ILGALAIKIS (metų) planas (I variantas)IV.Mokymo ir mokymosi turinysTrumpalaikis planas savait s
TRUMPALAIKIS planas (savaitės):

Užrašomas Dienyne:

 • formuluojamos temos, problemos, atspindinčios, ko bus mokomasi;

  ir/arba

 • formuluojami siektini rezultatai = PASIEKIMAI (nuostatos, gebėjimai, žinios) – pagal BP;

  (pvz.,”Kodėl reikia rūšiuoti atliekas?” ir/arba:”Norės atliekas rūšiuoti”,“Gebės suskirstyti atliekas pagal rūšis. Paaiškins, kodėl reikia atliekas rūšiuoti”- Pasaulio pažinimas; “Gebės rasti priešdėlį žodyje”- lietuvių k., “Teisingai skaitys ir užrašys ilgio matavimo rezultatus. Mokės naudotis liniuote”-mat.ir pan.)


Pamokos planas
PAMOKOS planas

Jis gali būti raštu nefiksuojamas, jeigu:

 • Mokytojas turi ilgametę ir vaisingą darbo patirtį;

 • Mokytojas jau yra įrodęs, kad sugeba dirbti kryptingai ir efektyviai;

 • Mokytojas, rengdamasis pamokoms naudojasi Mokytojo knygomis, atrinkdamas ir adaptuodamas savo reikmėms siūlomas idėjas;


Planavimas padeda
PLANAVIMAS PADEDA

 • Kryptingiau siekti ugdymo kokybės;

 • Išsiugdyti pareigingumą, atsakomybę analizuoti ir vertinti savo veiklos efektyvumą;

 • Kurti vaikams ir pedagogui priimtiną darbo stilių ir ritmą;

 • Vaikui ir pedagogui jaustis saugiai;

 • Taupyti pedagogo laiką;

 • Gerinti ugdymo proceso dalyvių santykius.


Apibendrinant
apibendrinant:

 • “Planuojame tam, kad dirbtume, o ne dirbame tam, kad planuotume..”


ad