Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สื่อประสม เบื้องต้น PowerPoint Presentation
Download Presentation
สื่อประสม เบื้องต้น

สื่อประสม เบื้องต้น

402 Views Download Presentation
Download Presentation

สื่อประสม เบื้องต้น

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. สื่อประสมเบื้องต้น

 2. ความหมายของสื่อประสม • การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ เป็นต้น • ผู้ใช้สามารถที่จะควบคุมสื่อให้นำเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่าสื่อประสมเชิงโต้ตอบ

 3. องค์ประกอบของสื่อประสมองค์ประกอบของสื่อประสม • ข้อความหรือตัวอักษร • ภาพนิ่ง • ภาพเคลื่อนไหว • เสียง • ภาพวีดิทัศน์

 4. ความหมายของสื่อประสม

 5. ตัวอย่างข้อความหรือตัวอักษรตัวอย่างข้อความหรือตัวอักษร

 6. ตัวอย่างภาพนิ่ง

 7. ภาพเคลื่อนไหวจากโปรแกรมอะโดบีอิมเมจเรดี้ภาพเคลื่อนไหวจากโปรแกรมอะโดบีอิมเมจเรดี้

 8. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง

 9. วีดิทัศน์

 10. การเชื่อมโยงเชิงโต้ตอบการเชื่อมโยงเชิงโต้ตอบ ตัวอย่างปุ่มที่ใช้ในการเชื่อมโยงเชิงโต้ตอบ

 11. การรวมองค์ประกอบของสื่อประสมการรวมองค์ประกอบของสื่อประสม • การใช้สื่อประสมเพื่อการนำเสนอ นิยมใช้โปรแกรมชุดนำเสนอ (presentation packages) • การใช้สื่อประสมเพื่อการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้ นิยมใช้โปรแกรมชุดประพันธ์ (authoring packages)

 12. องค์ประกอบด้านระบบของสื่อประสมองค์ประกอบด้านระบบของสื่อประสม • ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดส่วนบุคคล หรือสถานีงาน (workstation) • วิธีการที่หลากหลายในการโต้ตอบกับระบบ • จอภาพต้องสามารถแสดงภาพที่มีความละเอียดสูง • มีลำโพงเสียงที่มีศักยภาพในการเปล่งเสียงพูด และดนตรี • ไมโครโฟนชนิดไดนามิกหรือคอนเดนเซอร์ • ซีดีรอม หรือออปติคอลดิสก์ ชนิดอื่นๆ

 13. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม เทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูล • สิ้นเปลืองหน่วยความจำเป็นอย่างมาก แก้ไขด้วยการนำเอาเทคโนโลยีทางการบันทึกข้อมูลด้วยแสงเข้ามาใช้ คือพัฒนาแผ่นซีดีรอม ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เทคโนโลยีการย่อหรือบีบอัดขนาดข้อมูล • สิ่งที่ต้องคำนึงคือมาตรฐานของเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล เช่น เทคนิคการบีบอัดข้อมูลวีดิทัศน์เป็นเอ็มเปก (mpeg) การบีบอัดข้อมูลเสียงเป็นมิดิ (midi) และการบีบอัดเสียงพูดด้วยเอดีพีซีเอ็ม (adpcm) หรือแม้แต่รูปภาพก็บีบอัดเป็นกีฟ (gif) หรือเจเปก (jpeg)

 14. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม (ต่อ) เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ • พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์รุ่นเพนเทียมที่มีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีภาพ • จอภาพสีจอแรกคือจอซีจีเอ (CGA) ต่อมาพัฒนาเป็นจอวีจีเอ (VGA) ปัจจุบันพัฒนาเป็นจอเอสวีจีเอ (SVGA) ถ้าเทคโนโลยีจอภาพของโทรทัศน์ชนิดเฮชดีทีวี (HDTV) พัฒนาได้สมบูรณ์ถึงระดับเป็นจอคอมพิวเตอร์แล้ว ระบบสื่อประสมจะยิ่งน่าสนใจมากขึ้น

 15. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม (ต่อ) เทคโนโลยีอุปกรณ์ป้อนข้อมูล • ทำโดยป้อนผ่านแผงแป้นอักขระ การพัฒนาเมาส์ จอระบบสัมผัสทำให้การติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างสะดวกและง่ายขึ้น เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย • การใช้งานระบบสื่อประสมจะเข้าหามวลชนมากขึ้น เนื่องจากสามารถกระจายได้หลายๆ จุดในเวลาเดียวกัน

 16. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม (ต่อ) เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ • การพัฒนาของซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการใช้งานได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีการสื่อความหมาย • ข้อมูลที่นำเสนอและวิธีการ เป็นสิ่งที่สำคัญในระดับต้นๆ ที่จะทำให้ระบบสื่อประสมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 17. ประโยชน์ของสื่อประสม • ง่ายต่อการใช้งาน การใช้งานสื่อประสมในบทเรียนทางการศึกษา

 18. ประโยชน์ของสื่อประสม (ต่อ) • สัมผัสได้ถึงความรู้สึก โปรแกรมไซเบอร์ลิงค์ สำหรับใช้เล่นสื่อประสม

 19. ประโยชน์ของสื่อประสม (ต่อ) • สร้างเสริมประสบการณ์

 20. ประโยชน์ของสื่อประสม (ต่อ) • เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ สื่อประสมจำลองเหตุการณ์ขับขี่รถยนต์

 21. ประโยชน์ของสื่อประสม (ต่อ) • เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น *เพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู้ http://www.360langstrasse.sf.tv http://www.soul-reaper.com/ http://www.thisshell.com/ http://www.ro.me/film การใช้สื่อประสมในการเรียนการสอนทางไกล

 22. สื่อประสมในอนาคต • มีการเติบโตทั้งด้านของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ • ราคาของสื่อประสมจะถูกลงอย่างมาก ในขณะที่ประสิทธิภาพในด้านของภาพ เสียง และวีดิทัศน์จะพัฒนาขึ้นจนมีคุณภาพสูง • การเพิ่มศักยภาพของคอมพิวเตอร์สื่อประสมจะกระทำได้ง่าย • ซอฟต์แวร์จะสามารถใช้ได้ง่ายขึ้น และมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านต่างๆ มากมายและอย่างง่ายดาย • การนำสื่อประสมเข้าไปประยุกต์ใช้ในวงการต่างๆ อย่างแพร่หลาย • ความต้องการนำสื่อประสมไปใช้ในการฝึกอบรมจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ

 23. สื่อประสมในอนาคต (ต่อ) • ห้องเรียนสื่อประสม และรายวิชาสื่อประสมได้จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการสอนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย • สถาบันการศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญในการฝึกอบรมประชาชนในการใช้สื่อประสมทางธุรกิจอุตสาหกรรมและการศึกษา • นักเรียนนักศึกษาจะเรียนรู้จากห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ และแผงแป้นอักขระเพื่อเปิดดูข้อมูลด้านการสอนของครู แทนการนั่งฟังการบรรยายของครู นักเรียนจะดูการสอนของครูได้จากสื่อประสมที่ผลิตขึ้น

 24. แบบฝึกหัดท้ายบท ให้หาภาพ (จาก Net) เกี่ยวกับประโยชน์ของสื่อประสมในด้านต่างๆ มาอย่างน้อย 5 ภาพ อธิบายใต้ภาพว่าประโยชน์ในด้านใด พร้อมบอกที่มาของภาพ เช่น • ทำลงในไมโครซอฟต์เวิร์ด ตั้งชื่อไฟล์เป็น ชื่อ-ชั้นเลขที่ ของนักเรียน • ส่งไปที่ http://192.168.1.5/ict/kc/m6./ • ในหัวเรื่อง งาน ที่ 1ภายในคาบเรียน............ผู้ใดไม่ทำตามนี้ • จะไม่ตรวจให้ (ภาพ) ประโยชน์สื่อประสมด้านเพิ่มประสิทธิผลการเรียนรู้ ที่มา www.qru.ac.th