1 / 24

สื่อประสม เบื้องต้น

สื่อประสม เบื้องต้น. ความหมายของ สื่อประสม. การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ เป็นต้น ผู้ใช้สามารถที่จะควบคุมสื่อให้นำเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่า สื่อประสม เชิงโต้ตอบ.

tiva
Download Presentation

สื่อประสม เบื้องต้น

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. สื่อประสมเบื้องต้น

 2. ความหมายของสื่อประสม • การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ เป็นต้น • ผู้ใช้สามารถที่จะควบคุมสื่อให้นำเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่าสื่อประสมเชิงโต้ตอบ

 3. องค์ประกอบของสื่อประสมองค์ประกอบของสื่อประสม • ข้อความหรือตัวอักษร • ภาพนิ่ง • ภาพเคลื่อนไหว • เสียง • ภาพวีดิทัศน์

 4. ความหมายของสื่อประสม

 5. ตัวอย่างข้อความหรือตัวอักษรตัวอย่างข้อความหรือตัวอักษร

 6. ตัวอย่างภาพนิ่ง

 7. ภาพเคลื่อนไหวจากโปรแกรมอะโดบีอิมเมจเรดี้ภาพเคลื่อนไหวจากโปรแกรมอะโดบีอิมเมจเรดี้

 8. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง

 9. วีดิทัศน์

 10. การเชื่อมโยงเชิงโต้ตอบการเชื่อมโยงเชิงโต้ตอบ ตัวอย่างปุ่มที่ใช้ในการเชื่อมโยงเชิงโต้ตอบ

 11. การรวมองค์ประกอบของสื่อประสมการรวมองค์ประกอบของสื่อประสม • การใช้สื่อประสมเพื่อการนำเสนอ นิยมใช้โปรแกรมชุดนำเสนอ (presentation packages) • การใช้สื่อประสมเพื่อการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้ นิยมใช้โปรแกรมชุดประพันธ์ (authoring packages)

 12. องค์ประกอบด้านระบบของสื่อประสมองค์ประกอบด้านระบบของสื่อประสม • ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดส่วนบุคคล หรือสถานีงาน (workstation) • วิธีการที่หลากหลายในการโต้ตอบกับระบบ • จอภาพต้องสามารถแสดงภาพที่มีความละเอียดสูง • มีลำโพงเสียงที่มีศักยภาพในการเปล่งเสียงพูด และดนตรี • ไมโครโฟนชนิดไดนามิกหรือคอนเดนเซอร์ • ซีดีรอม หรือออปติคอลดิสก์ ชนิดอื่นๆ

 13. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม เทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูล • สิ้นเปลืองหน่วยความจำเป็นอย่างมาก แก้ไขด้วยการนำเอาเทคโนโลยีทางการบันทึกข้อมูลด้วยแสงเข้ามาใช้ คือพัฒนาแผ่นซีดีรอม ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เทคโนโลยีการย่อหรือบีบอัดขนาดข้อมูล • สิ่งที่ต้องคำนึงคือมาตรฐานของเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล เช่น เทคนิคการบีบอัดข้อมูลวีดิทัศน์เป็นเอ็มเปก (mpeg) การบีบอัดข้อมูลเสียงเป็นมิดิ (midi) และการบีบอัดเสียงพูดด้วยเอดีพีซีเอ็ม (adpcm) หรือแม้แต่รูปภาพก็บีบอัดเป็นกีฟ (gif) หรือเจเปก (jpeg)

 14. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม (ต่อ) เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ • พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์รุ่นเพนเทียมที่มีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีภาพ • จอภาพสีจอแรกคือจอซีจีเอ (CGA) ต่อมาพัฒนาเป็นจอวีจีเอ (VGA) ปัจจุบันพัฒนาเป็นจอเอสวีจีเอ (SVGA) ถ้าเทคโนโลยีจอภาพของโทรทัศน์ชนิดเฮชดีทีวี (HDTV) พัฒนาได้สมบูรณ์ถึงระดับเป็นจอคอมพิวเตอร์แล้ว ระบบสื่อประสมจะยิ่งน่าสนใจมากขึ้น

 15. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม (ต่อ) เทคโนโลยีอุปกรณ์ป้อนข้อมูล • ทำโดยป้อนผ่านแผงแป้นอักขระ การพัฒนาเมาส์ จอระบบสัมผัสทำให้การติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างสะดวกและง่ายขึ้น เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย • การใช้งานระบบสื่อประสมจะเข้าหามวลชนมากขึ้น เนื่องจากสามารถกระจายได้หลายๆ จุดในเวลาเดียวกัน

 16. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม (ต่อ) เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ • การพัฒนาของซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการใช้งานได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีการสื่อความหมาย • ข้อมูลที่นำเสนอและวิธีการ เป็นสิ่งที่สำคัญในระดับต้นๆ ที่จะทำให้ระบบสื่อประสมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 17. ประโยชน์ของสื่อประสม • ง่ายต่อการใช้งาน การใช้งานสื่อประสมในบทเรียนทางการศึกษา

 18. ประโยชน์ของสื่อประสม (ต่อ) • สัมผัสได้ถึงความรู้สึก โปรแกรมไซเบอร์ลิงค์ สำหรับใช้เล่นสื่อประสม

 19. ประโยชน์ของสื่อประสม (ต่อ) • สร้างเสริมประสบการณ์

 20. ประโยชน์ของสื่อประสม (ต่อ) • เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ สื่อประสมจำลองเหตุการณ์ขับขี่รถยนต์

 21. ประโยชน์ของสื่อประสม (ต่อ) • เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น *เพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู้ http://www.360langstrasse.sf.tv http://www.soul-reaper.com/ http://www.thisshell.com/ http://www.ro.me/film การใช้สื่อประสมในการเรียนการสอนทางไกล

 22. สื่อประสมในอนาคต • มีการเติบโตทั้งด้านของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ • ราคาของสื่อประสมจะถูกลงอย่างมาก ในขณะที่ประสิทธิภาพในด้านของภาพ เสียง และวีดิทัศน์จะพัฒนาขึ้นจนมีคุณภาพสูง • การเพิ่มศักยภาพของคอมพิวเตอร์สื่อประสมจะกระทำได้ง่าย • ซอฟต์แวร์จะสามารถใช้ได้ง่ายขึ้น และมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านต่างๆ มากมายและอย่างง่ายดาย • การนำสื่อประสมเข้าไปประยุกต์ใช้ในวงการต่างๆ อย่างแพร่หลาย • ความต้องการนำสื่อประสมไปใช้ในการฝึกอบรมจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ

 23. สื่อประสมในอนาคต (ต่อ) • ห้องเรียนสื่อประสม และรายวิชาสื่อประสมได้จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการสอนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย • สถาบันการศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญในการฝึกอบรมประชาชนในการใช้สื่อประสมทางธุรกิจอุตสาหกรรมและการศึกษา • นักเรียนนักศึกษาจะเรียนรู้จากห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ และแผงแป้นอักขระเพื่อเปิดดูข้อมูลด้านการสอนของครู แทนการนั่งฟังการบรรยายของครู นักเรียนจะดูการสอนของครูได้จากสื่อประสมที่ผลิตขึ้น

 24. แบบฝึกหัดท้ายบท ให้หาภาพ (จาก Net) เกี่ยวกับประโยชน์ของสื่อประสมในด้านต่างๆ มาอย่างน้อย 5 ภาพ อธิบายใต้ภาพว่าประโยชน์ในด้านใด พร้อมบอกที่มาของภาพ เช่น • ทำลงในไมโครซอฟต์เวิร์ด ตั้งชื่อไฟล์เป็น ชื่อ-ชั้นเลขที่ ของนักเรียน • ส่งไปที่ http://192.168.1.5/ict/kc/m6./ • ในหัวเรื่อง งาน ที่ 1ภายในคาบเรียน............ผู้ใดไม่ทำตามนี้ • จะไม่ตรวจให้ (ภาพ) ประโยชน์สื่อประสมด้านเพิ่มประสิทธิผลการเรียนรู้ ที่มา www.qru.ac.th

More Related