แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสื่อประสม - PowerPoint PPT Presentation

vladimir-neveah
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสื่อประสม PowerPoint Presentation
Download Presentation
แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสื่อประสม

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสื่อประสม
178 Views
Download Presentation

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสื่อประสม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสื่อประสม

 2. 1.ข้อใดคือชื่อเรียกมัลติมีเดีย ก. สื่อ 3D ข. สื่อผสม ค. สื่อประสม ง. สื่อเคลื่อนไหวพร้อมเสียง

 3. 2.ข้อใดกล่าวถึงสื่อประสมได้ถูกต้อง ก. ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิดโดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ง ประกอบด้วยข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพ เสียง และวีดิทัศน์หรือวีดิโอ ข. การใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก ภาพศิลป์ (graphic art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว (animation) และวีดิทัศน์ ค. โปรแกรมประยุกต์ที่อาศัยคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการนำเสนอซึ่งเป็น การนำเสนอข้อความ สีสัน ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพยนตร์วีดิทัศน์ ง. การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มา ผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์

 4. 3.ข้อใดไม่ใช่ ข้อดีของสื่อประสม สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ได้ดี ทำให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ ใช้ได้กับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่หลากหลาย

 5. 4. สื่อประเภทใดที่ไม่สามารถ นำเสนอได้ด้วย มัลติมีเดีย นิตยสารไอที โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์วงจรปิด ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 6. 5.E-Card คือมัลติมีเดียที่นำเสนอผ่านสื่อใด E-Mail E-Book E-Learning E-Commerce

 7. 6. ข้อใดคือองค์ประกอบรูปภาพของสื่อประสม ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ ภาพการ์ตูนและภาพเหมือน ภาพแกน X และภาพแกน Y

 8. 7.ผู้ใดใช้ประโยชน์จากมัลติมีเดียได้ถูกต้อง ปิตินำเสนอผลกำไรของบริษัทบนแผ่นกระดาษแข็ง มานะดูรายชื่อเพลงที่ติดอันดับขายดี 10 อันดับแรกผ่านทางเว็บไซต์ ดวงใจศึกษาแบบจำลองเครื่องเสียงพร้อมฟังตัวอย่างเสียงทางแผ่นซีดีที่ผู้ผลิตนำเสนอ ชูใจสั่งซื้อกระดาษขนาด A4 ทางธุรกิจประเภท E-Commerce

 9. 8. CAI หมายถึงอะไร เทคนิควิธีการสอนโดยใช้มัลติมีเดีย การสร้างมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอน การนำมัลติมีเดียมาใช้ในการเรียนการสอน กระบวนการที่นำสื่อคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการเรียนการสอน

 10. 9.โปรแกรมใดไม่ใช่ โปรแกรมสำหรับสร้างมัลติมีเดีย ACDSee Winamp ImageReady illastator

 11. 10.โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ แตกต่างจากโปรแกรมสร้างภาพ 2 มิติ อย่างไร โปรแกรมสร้างภาพ 3มิติจะมีเสียงประกอบ โปรแกรมสร้างภาพ 3มิติมีการคำนวณแกน Zเพิ่มขึ้น โปรแกรมสร้างภาพ 2มิติไม่มีการคำนวณ แกน Xและแกน Y โปรแกรมสร้างภาพ 2มิติสามารถหมุนภาพให้เห็น ด้านกว้างและด้านยาวได