1 / 16

Egész életen át tartó tanulás

Egész életen át tartó tanulás. Dr. Drexlerné Solymos Mária ETI.

tilly
Download Presentation

Egész életen át tartó tanulás

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Egész életen át tartó tanulás Dr. Drexlerné Solymos Mária ETI

 2. "Elég baj, hogy most már semmit sem lehet egy egész életre megtanulni. Elődeink ahhoz tartották magukat, amit ifjúkorukban tanultak; nekünk azonban most minden öt évben újra kell átvennünk, ha nem akarunk egészen elmaradni a divattól." J.W. Goethe: „Vonzások és változások”

 3. LLL értelmezése/lényege • Szűkebb értelmezése: - a munkavégzéshez, a munkaerő-piaci pozíciók megőrzéséhez kapcsolódó ismeretszerzés. • Tágabb értelmezése: - a gyermekkortól kezdve egész életen át segítsen mindenkit abban, hogy dinamikus ismereteket szerezhessen a világról, a többi emberről és saját magáról. (megtanulni megismerni, megtanulni dolgozni, megtanulni együttműködni másokkal, megtanulni élni.)

 4. A tanulás formái • Formális tanulás: oktatási és képzési intézményekben valósul meg, oklevéllel, szakképesítéssel ismerik el • Nem formális tanulás: az oktatási rendszer fő áramán kívül zajlik, általában (nem) ismerik el hivatalos bizonyítvánnyal • Informális tanulás: a mindennapi élet fő velejárója

 5. Miért tanulnak a felnőttek? • A munkahely szakmai képzést vagy átképzést követel meg tőlük. • Felébred bennük a „második esély” iskolái nyújtotta lehetőségek iránti igény. • Magasabb képzettség elérésével javítani szeretnének alacsonynak tartott fizetésükön. • Fogyatékosként speciális munkakörben szeretnének elhelyezkedni.

 6. Tényezők, amelyek befolyásolják a felnőttek tanulását(Hogyan tanulnak a felnőttek?) • Fizikai tényezők: - egészségi állapot • Érzelmi tényezők: - énkép, érzelmi világkép - motiváció - megerősítés • Intellektuális tényezők: - előzetes ismeretek - a passzív és aktív tanulás - tanulási módszerek közötti választás

 7. Az egész életen át tartó tanulás egyéni aspektusai • Mikor tanuljak? - újabb tudásra van szükségem - az alapvető életviteli ismeretek megszerzése szükséges - a tanulás-képzés pótlása • Mit tanuljak? - szakmai ismereteket - általános képességfejlesztésre irányuló (magatartási vagy személyiségtulajdonságok fejlesztése)ismereteket

 8. Tanári szerepváltás(Mit csináljunk másképpen?) • Ne rohanjunk kéretlenül segíteni! • Ne oldjuk meg a tanuló helyett a nehezebb részeket, segítsük ötletekkel! • Ne bontsuk a tananyagot apró részletekre, ezt hagyjuk a tanulóra! • Empátia!!!: „Látunk a másik szemével, hallunk a fülével és érzünk a szívével” (Buda Béla)

 9. Kormányprogram az egész életen át tartó tanulás fejlesztésére Célok: • A foglalkoztathatóság elősegítése, illetve javítása. • A gazdasági és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodás segítése. • Az egyén önmegvalósításának támogatása. • Az aktív állampolgárság kialakulásának a segítése.

 10. Az egész életen át tartó tanulás feltételeinek segítése • A tanulási képességek és kulcsképességek fejlesztése (alapkészségek, kulcsképességek) • Pályaorientáció és –korrekció segítése • Korszerű munkavállalói ismeretek elsajátítása (önértékelés, empátia, kapcsolatteremtés stb.) • Esélyegyenlőség biztosítása (pl. 50 év felettiek, fogyatékkal élők, gyes-ről, gyed-ről visszatérők) • Jogi, intézményi és finanszírozási feltételek kialakítása

 11. Feladatok a kormányprogram megvalósításához • Europass rendszer kidolgozása • Atipikus képzési formák (pl. távoktatás) • Modulrendszerű képzési programok, tan- és segédanyagok • Tanárok, oktatók, trénerek tutorok, tanácsadók, továbbképzési rendszerének a kiépítése

 12. A PLAR magyarországi jogi és szervezeti keretei Felnőttképzési tv. 17. § • (1) A képzési programnak igazodnia kell a képzésben részt vevő felnőttek eltérő előképzettségéhez és képességeihez. • (2) A képzésre jelentkező felnőtt kérheti tudásszintjének előzetes felmérését, amelyet a felnőttképzést folytató intézmény köteles értékelni és figyelembe venni. (RKK, Székesfehérvár, Pécs) Szt. 11. § (1) A szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítést nyújtó szakképzésben előírt - megegyező tartalmú - követelmények teljesítésébe be kell számítani.

 13. PLAR(Előzetes tudás felmérése és elismerése) Célja , alkalmazási területei Módszerek és eljárások a PLAR-hoz • Tesztekre épülő (nemzeti szinten egységesített) vizsgarendszer • Ún. kompetencia-portfolió • Gyakorlati próbatétel („challenge process”) • Beszélgetés, interjú

 14. Az előzetes tudás modulokon belüli elismerése Egység kezdete Orientációs szakasz Előteszt Előkompenzáció Tanítás –tanulás Utóteszt Utókompenzáció Egység vége

 15. Az egyéni tanulási terv előzményei • Előzmények: - az előzetes tudás mérése, - a beszámítható tudás, illetve kompetencia meghatározása, - a tanulási szükséglet meg- határozása - egyéni képzési napló

 16. Egyéni tanulási terv • a felmérés eredménye modulonként • a beszámítható tudás • a szükséges tanulás témakörei • a szükséges tanulás óraszámai • az ajánlott legoptimálisabb tanulási módszer • a haladás közösen vállalható üteme • egyéb (pl. modulzáró vizsgák eredményei, hiányzás)

More Related