zelen a modr karty n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zelené a modré karty PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zelené a modré karty

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Zelené a modré karty - PowerPoint PPT Presentation

tibor
85 Views
Download Presentation

Zelené a modré karty

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zelené a modré karty Tomáš Křivka FPR ZČU Plzeň 07/05/2014 AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“ Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

 2. Myšlenková východiska • Nepříznivý demografický vývoj v EU • Nedostatek kvalifikované pracovní síly • Velký zájem zahraničních pracovníků o práci v EU • Jak správně nastavit podmínky ekonomické integrace? Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

 3. První návrhy Zelená kniha o přístupu EU k řízení ekonomické migrace (2005) • potřeba revidovat opatření v oblasti přistěhovalectví s důrazem na konkurenceschopnost EU Plán politiky v oblasti legální migrace (2005) • výčet aktivit a legislativních iniciativ k prosazení politiky EU v oblasti legální migrace • předpokládá přijetí jedné rámcové směrnice a 4 směrnic zvláštních (vysoce kvalifikovaní pracovníci, sezónní pracovníci, vnitropodnikové převedení do jiné pobočky, stážisté s odměnou) Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

 4. Směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (tzv. směrnice o modrých kartách) • podmínky vstupu a pobytu delšího než 3 měsíce na území členských států pro státní příslušníky třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci a pro jejich rodinné příslušníky • podmínky vstupu a pobytu výše uvedených státních příslušníků třetích zemí a jejich rodinných příslušníků v jiných členských státech Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

 5. Jak fungují modré karty? • Modrá karta vydaná Českou republikou = povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Cizinec, který má modrou kartu, je oprávněn: • pobývat na území České republiky a • pracovat na pracovním místě, na které byla modrá karta vydána, a případně toto místo za definovaných podmínek změnit. • Vydávána pracovníkům s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním, kteří mají pracovní smlouvu nejméně na dobu jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a sjednanou hrubou měsíční nebo roční mzdu, jejíž výše odpovídá alespoň 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v ČR • Platnost modré karty = výkon zaměstnání + 3 měsíce, nejdéle však na 2 roky Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

 6. Jak fungují modré karty? • MK usnadní přístup na trh práce cizincům, kteří mají vyšší kvalifikaci, po které je v České republice poptávka. Je požadováno minimálně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky • Modrá karta je určena pro cizince, ze zemí, které nejsou členy Evropské unie a na které se nevztahuje některá z výjimek uvedených v § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti • Nutné mít předem dohodnuté zaměstnání • Žádost na zastupitelský úřad ČR Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

 7. Zelené karty • usnesení vlády č. 1174 ze dne 22. října 2007 o zjednodušení podmínek zaměstnávání kvalifikovaných zahraničních pracovníků • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech. Cizinec, který má zelenou kartu vydanou na konkrétní pracovní místo, je oprávněn: - pobývat na území České republiky a - pracovat na pracovním místě, na které byla zelená karta vydána. • Zelená karta tedy spojuje povolení k pobytu i povolení k zaměstnání. • Není nutné předem mít dohodnuté zaměstnání Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

 8. Zelené karty • Zelená karta se vydává: typ A: pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál typ B: pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen typ C: pro ostatní pracovníky • Platnost zelené karty je 2-3 roky. U zelené karty typu A a B je možné její platnost za určitých okolností prodlužovat vždy až o 3 roky. • Žádost na zastupitelský úřad ČR Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

 9. Další návrhy • Návrh směrnice zavádějící společné podmínky pro vstup a pobyt sezónních pracovníků ze třetích zemí (tzv. návrh směrnice o sezónních pracovnících) KOM (2010) 379 v konečném znění • Návrh směrnice o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti (tzv. návrh směrnice o vnitropodnikových převedencích) KOM (2010) 378 v konečném znění Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

 10. Další návrhy • Návrh směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřízování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a k výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemích, kteří oprávněně pobývají v členském státě KOM (2007) 638 v konečném znění jednotný postup vydávání jednotného povolení k pobytu a pracovního povolení státním příslušníkům třetích zemí k práci na území členského státu EU Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

 11. Děkuji Vám za pozornost AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“ Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje