Th e Gospel - PowerPoint PPT Presentation

tiana
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Th e Gospel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Th e Gospel

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
165 Views
Download Presentation

Th e Gospel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. The Gospel (Good News!)

 2. Unit 6 Grace and Man

 3. Những điểm cần ghi nhớ khi trình bày Phúc Âm • Khi nói về tin mừng • Khi dùng các minh họa • Khi dùng Kinh thánh • Khi dùng các câu chuyển tiếp

 4. Ân Điển Thiên đàng là một _____ ___ của ĐCT. quà tặng


 5. Mọi tôn giáo trong thế gian đều dạy con người phải __ _______ __ ân huệ của Đức Chúa Trời… đạt cho được

 6. “…sự ban cho của ĐCT là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.” Rô-ma 6:23b

 7. Không _ ____ _ hay là __________. đạt được xứng đáng Ở điểm này chúng ta _________ đường lối của Chúa và đường lối của con người. đối chiếu

 8. Tặng Phẩm của Người Bạn

 9. MS Tôn thất Bình dùng thí dụ về con trai John

 10. Món quà Giáng Sinh

 11. $20

 12. Câu chuyển tiếp Chúng ta sẽ thấy điều này rõ rằng hơn khi chúng ta hiểu Kinh thánh dạy gì về loài người.

 13. tội Loài Người Loài người có _ _. Hầu hết mọi người biết mình có tội, nhưng họ không biết được _ _________ ___ cùa tội lỗi họ. sự nghiêm trọng

 14. Cách tốt nhất để nói cho người ta biết rằng họ là tội nhân… • Mọi người • Rô-ma 3:23 • Định nghĩa • Dùng ví dụ • Nói về mình

 15. tự cứu mình Không thể _ ___________. cứu tôi Tại sao?

 16. Vì tiêu chuẩn của ĐCT để vào thiên đàng là phải trọn vẹn

 17. “Các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.”Ma-thi-ơ 5:48 ĐCT ĐCT

 18. Thí Dụ về Trứng Chiên X

 19. Câu chuyển tiếp ĐCT Điều này sẽ trở nên rõ hơn khi chúng ta xem những điều Kinh thánh bày tỏ về ĐCT.

 20. Hết