Almega består av: - PowerPoint PPT Presentation

almega best r av n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Almega består av: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Almega består av:

play fullscreen
1 / 28
Almega består av:
124 Views
Download Presentation
thyra
Download Presentation

Almega består av:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ett 70-tal branscher 120 kollektivavtal Ca 9 450 företag 455 000 medarbetare Ingår i Svenskt Näringsliv Almega består av: Sju förbund:• Almega Samhallförbundet • Almega Tjänsteförbunden • Almega Tjänsteföretagen • Bemanningsföretagen • IT&Telekomföretagen • Medieföretagen • Vårdföretagarna

 2. Ledighet • Semester • Förtroendemannalagen • Studieledighetslagen • Föräldraledighetslagen • Lagen om ledighet för näringsverksamhet • Lagen om ledighet av trängande familjeskäl • Lagen om rätt till ledighet för pga sjukdom prova annat arbete

 3. SemesterlagenIkraftträdande 1 april 2010

 4. En förenklad semesterlag • Behov av förenklat regelverk, förenklas språkligt och redaktionellt för att bl a minska företagens administrativa kostnader • Upplysande rubriker mellan bestämmelserna • Beakta EU-rätten och internationella konventioner • Lagens procentregel kompletteras med ny regel för att räkna ut semesterlön, sammalöneregeln • Bestämmelsen om semesterlönegrundande frånvaro förenklas • Sammantaget ska det materiella innehållet vara neutralt i jämförelse med nuvarande regler

 5. Dispositivt i nya lagen Vad är dispositivt genom centrala avtal i nya lagen? • § 3 Intjänande/semesterår • § 3 a Hela dagar • § 9 Kransdagar, lör/sön • § 11 st 2 Besked semesterförläggning • § 16 – 16 b Beräkning av semesterlön • § 22 Semesterlön sparade dagar • § 26 – 26 a Utbetalning av semesterlön • § 29 – 30 Semesterersättning

 6. Semesterledighet för korttidsanställda 5 § • För anställning som avses pågå i högst tre mån får avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut, i så fall har AT rätt till semesterersättning • För sådan kortvarig anställning kan överenskommas att sem ersättning ingår i lönen men måste i så fall framgå av lönen som ska vara höjd med 12 % eller högre om koll avtfinns

 7. Semesterledighet för hemarbetande o okontrollerade AT 30 a § • För okontrollerade AT får träffas avtal om avvikelse från bestämmelserna om förläggning av semesterledighet i 9-15 §§ genom kollektivavtal el enskilt avtal. • Får dock inte innebära inskränkning i ATs rätt att ta ut 25 sem dagar (el det mindre antal AT har rätt till varje sem år)

 8. Semesterledighet vid deltid eller oregelbunden arbetstid 12 a § • Semesterledighet ska förläggas så att AT med deltid el oregelbunden arbetstid får lika lång semesterledighet som AT med heltid el regelbunden arbetstid • Dvs fem semesterdagar måste läggas ut per vecka även om AT endast arbetar två dagar per vecka • I de flesta koll avt finns regler om hur semester ska läggas ut för deltids- och skiftarbetande (nettosemester)

 9. Semesterdagar med semesterlön 7 § Antalet semesterdagar med semesterlön beräknas enligt följande: • Från de dagar AT varit anställd under året subtraheras dagar då AT varit frånvarande utan lön. Frånvaro med semester, semesterlönegrundande frånvaro, permittering samt arbetsfria dagar under sådana perioder räknas in i anst tiden • Differensen divideras med antalet dagar under intjänandeåret • Kvoten multipliceras med tjugofem • Avrunda till närmast högre tal, om brutet tal uppstår

 10. Beräkning av semesterlön 16 § • Sammalöneregeln är huvudregel för AT med vecko- eller månadslön • Procentregeln ska tillämpas i fem situationer- Lön som inte är bestämd per vecka eller månad- Lön som består av fast och rörlig del- Sysselsättningsgrad varierar över året- Sysselsättningsgrad varierat mellan intjänande och uttag- Vid varierande ej semestergrundande frånvaro • Arbetsgivaren kan alltid välja procentregeln i stället för sammalöneregeln

 11. Sammalöneregeln 16 a § • Bibehållen lön under semester plus ett tillägg för arbetstagare med lön per vecka eller längre tidsenhet • Gäller för alla arbetstagare som har fast lön • Tillägget uppgår till 0,43 % av månadslönen eller 1,82 % av veckolönen per semesterdag (oftast andra värden i kollektivavtal) • Ersättning för rörlig lön betalas vid semesterårets slut

 12. Procentregeln 16 b § Ska tillämpas om: • Arbetstagaren har ändrat sysselsättningsgrad • Har haft icke semesterlönegrundande frånvaro • Har en betydande del rörlig lön eller • Arbetsgivaren väljer det

 13. Procentregeln 16 b § forts • 12 procent av den förfallna lönen under intjänandeåret, dvs i princip allt AG betalat ut • I beräkningsunderlaget ingår inte • Semesterlön för ordinarie och sparad semester • Ersättning för dag med semesterlönegrundande frånvaro (ex sjuklön, föräldralön) • Permitteringslön • För varje frånvarodag enl p 2 ökas lönesumman med ett belopp motsvarande den inkomst AT skulle ha haft om arbete i stället utförts i normal omfattning (normal omfattning = ATs ordinarie arbetstidsmått) • 12 % av beräkningsunderlaget ger den totala semesterlönen som divideras med antalet betalda semesterlönen för semesterlön per dag

 14. Semesterlönegrundande frånvaro • 17 § sjukdom och arbetsskada • 17 a § föräldraledighetslagen • 17 b § ledighet för • Smittbärare • Vård av närstående • Viss utbildning • Totalförsvarsplikt • Svenskundervisning

 15. Semesterlönegrundande sjukfrånvaro • Frånvaro på grund av sjukdom är semesterlönegrundande högst 180 dagar per intjänandeår. Ingen begränsning för arbetsskada. • Deltidssjukfrånvaro jämställds med heltidssjukfrånvaro • Frånvaron upphör att vara semesterlöne-grundandenär arbetstagaren varit frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i en följd

 16. Semesterlönegrundande föräldraledighet • Tillfällig föräldrapenning semesterlönegrundande under intjänandeåret i 120 dagar, eller för en ensamstående förälder i 180 dagar • All ledighet med havandeskapspenning är semesterlönegrundande • Föräldrapenning semesterlönegrundande under intjänandeåret i 120 dagar, eller för en ensamstående förälder i 180 dagar • Framgår av semesterlagen, föräldraledighetslagen och lagen om allmän försäkring

 17. SAF ./. PTK • Gamla § 17 • Har arbetstagare … varit frånvarande … under två hela intjänandeår • Jmfr AD 1982:72 • Ny § 17 • … då arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande under ett helt intjänandeår • Dvs anvisningarna till SAF ./. PTK-avtalet blir överflödiga. Lagen gäller

 18. Sparad semester • Inga särskilda beräkningsgrunder för sparade semesterdagar • Semesterlön för sparad semester ska inte ingå i beräkningsunderlaget för procentberäknad semesterlön

 19. Semester som inte har kunnat läggas ut 26 a § • Semesterdagar som inte har kunnat läggas ut och som inte har sparats ersätts med semesterlön • Ska betalas senast en månad efter semesterårets utgång • Endast för de dagar som tillsammans med de nya intjänade dagarna överstiger 25 • Syfte: att AT efter en längre frånvaroperiod ska få betald semester

 20. Nytt anställningsavtal i anslutning till det gamla 30 b § • Om det står klart innan en anställning upphört att ny anställning kommer att påbörjas i nära anslutning till den tidigare anställningen ska dessa anställningar i semesterhänseende räknas som en sammanhängande anställning Förutsättning: • Att den intjänade semestern inte redan lagts ut • Att semesterersättning inte redan utbetalts samt • Att arbetstagaren förklarar att intjänade semesterförmåner ska föras över till den nya anställningen

 21. Förtroendemannalagen • Vilka omfattas?- Utsedd av fackföreningen och arbetsgivaren är underrättad • Facklig verksamhet? - Frågor som berör arbetstagarna i förhållande till arbetsgivaren, ej interna fackliga angelägenheter • Rätt till ledighet - Överläggning skall föregå ledigheten som skall vara erforderlig för uppdraget och i skälig proportion till förhållandena på arbetsplatsen samt ej betydande hinder för arbetets gång • Rätt till betald ledighet - Ledigheten avser den fackliga verksamheten på arbetsplatsen innebär bibehållna anställningsförmåner dvs vad arbetstagaren normalt erhållit samt att kostnader föranledda av arbetsgivaren ersätts

 22. Studieledighetslagen • Alla som varit anställda de senaste sex månaderna eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren har rätt till behövlig ledighet utan begränsning av utbildningens art eller tidsåtgång (ej renodlade självstudier eller hobbyverksamhet). • Arbetsgivaren har rätt att skjuta på ledigheten i upp till sex månader och upp till två år efter samtycke av facket. • Två veckor vid fackliga utbildning där ledigheten omfattar högst en vecka. • Arbetstagare som avbryter studier har rätt att återgå i arbete efter två veckor vid mindre än ett års frånvara, annars efter en månad.

 23. En ansökanbör innehålla följande • den utbildning ledigheten avser • vem som anordnar utbildningen • ledighetens uppläggning • heltid eller deltid • börjar och slutar • tjänst under ferier • organisationstillhörighet om ej känd

 24. Föräldraledighetslagen • Rätt till ledighet har förälder (eller vårdnadshavare) för vård av barn. • Högst tre perioder per kalenderår (gäller ej tillfällig föräldrapenning). • Anmälan skall ske till AG minst två månader innan eller så snart som möjligt. I samband med anmälan skall AT ange hur lång ledighet som planerats. • AT kan återgå i tjänst, AG kan skjuta på återgången en månad.

 25. Lag om ledighet för näringsverksamhet • Den som varit anställd de senaste sex månaderna eller sammanlagt 12 månader de senaste två åren kan ansöka om hel ledighet under sex månader. • Verksamheten får ej konkurrera med arbetsgivaren. • Högst en period hos en och samma arbetsgivare. • Ledighet skall anmälas minst tre månader innan. • AT kan återgå i tjänst, AG kan skjuta på återgången högst en månad.

 26. Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl • AT har rätt till ledighet från sin anställning av trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig. • Kan begränsas genom kollektivavtal.

 27. Lagen om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete • Den som haft nedsatt arbetsförmåga och ingått ett anställningsavtal under dag 91-180 av sjukperioden har rätt till ledighet motsvarande omfattningen på den anställning som arbetstagaren provar. • Ledigheten och den sjukperiod som ligger till grund får uppgå till högst tolv månader. • AT skall underrätta AG senast två veckor innan. • Ledigheten får avbrytas, AG kan skjuta på återgång en månad om ledigheten varit längre än en månad. • AT som vill återgå till AG efter ledighet skall underrätta AG om det senast en månad före återgången.

 28. … via arbetsförmedlingen • Kontrollera vem som betalar ut ersättningen till den anställde • Är det ni så är ni arbetsgivare och personen blir då anställd utav er. • Anställningsform enligt LAS eller KA? Särskilt anställningsstöd (enl LAS § 1)? • Förlorat bidrag är inte saklig grund per automatik.