Hållbara Chefer – Nästa generation chefsutveckling är här! - PowerPoint PPT Presentation

h llbara chefer n sta generation chefsutveckling r h r l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hållbara Chefer – Nästa generation chefsutveckling är här! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hållbara Chefer – Nästa generation chefsutveckling är här!

play fullscreen
1 / 33
Hållbara Chefer – Nästa generation chefsutveckling är här!
179 Views
Download Presentation
delu
Download Presentation

Hållbara Chefer – Nästa generation chefsutveckling är här!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hållbara Chefer – Nästa generation chefsutveckling är här! Bliwa Stiftelsen i samverkan med Ledarna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Almega

 2. Hållbara chefer Det här föredraget kommer att handla om hur man utvecklar chefer mot hållbarhet över tid. © Kontura International

 3. Programmet ger chefer som är • Effektivare • Hälsosammare • Mer motiverade © Kontura International

 4. Utformning av programmet

 5. En överblick av projektet Fas 1 Fas 2 Fas 3 Vad vet forskarna om hållbarhet hos chefer? I. Tolgert Andersson Leverans av program och resultat i nuet Kontura International Effektmätning mot kontrollgrupp Lunds Universitet

 6. Balans mellan arbete och privatliv Tydlighet: uppgift, roll, organisation Hållbara chefer Samband ansvar– befogenheter Stöd i organisa- tionen, egen chef Organisations- kultur Förutsättningar för en hälsosam ledarskapsroll God självinsikt Hörnstenarna Kommunikativ förmåga

 7. Känsla av sammanhang KASAM

 8. KASAM Kontura har fokuserat KASAM på deltagarens arbetsliv. Antonovsky fokuserar på människans hela tillvaro.

 9. Mönster av associationerna kring KASAM © Kontura International

 10. Ledarskapets hörnstenar Uppdraget Varför finns vi till som organisation? Kulturen Vilka värderingar är viktiga för vår verksamhet? Vilka värderingar har vi? Kontraktet Mellan arbetsgivare och arbetstagare Länkandet Chefen är en del av ”skelettet” i organisationen Energin Är mina medarbetare motiverade? Har de lust att göra det de arbetar med? Samspelet För att åstadkomma rörelse, framdrift och energi Delegeringen Utgör grunden för de anställdas utveckling

 11. Uppdraget Uppdraget skall alltid definieras utifrån kundens behov © Kontura International

 12. Länkandet i en organisation

 13. Att leda processer   Vi jobbar processinriktat och på alla nivåer i organisationen, såväl styrelse och ledning som chefer och personal. Förankring skapar engagemang och långsiktighet Alla med   Vi integrerar hårda och mjuka värden i alla våra leveranser. Strukturerna skapar tydliga ramar och hållpunkter. De emotionella drivkrafterna skapar rörelsen Hårt OCH mjukt  Vi fångar de djupare positiv drivkrafterna som skapar lusten att utveckla. Kulturen använder vi som hävstång Gå med det positiva

 14. Åtgärder som deltagaren skall genomföra • Vilket är mitt uppdrag? • Vad innebär det att vara chef i en organisation? • Vill jag vara chef fullt ut?

 15. Konturas ambitioner och synsätt inför programstart Konturas utgångspunkter för programutformningen – ”spåren” vi lagt ut Spår 1 Ägarskapet/ansvarstagandet för utvecklingsprocessen skall ligga hos deltagaren Spår 2 Deltagaren skall förstå sammanhanget för sitt chefskap Spår 3 Deltagaren skall förstå verklighetsbildens innehåll och begränsningar Spår 4 Deltagaren skall lära sig att läsa beteenden Spår 5 Deltagarna skall spegla varandra och fungera som bollplank

 16. Programkarta Workshop Hemarbete Nyckelfrågor Uppdraget Knivigheter & möjligheter Hållbart ledarskap, hälsa Problematiseringar verklighet Styrprocesser, länkning Ledarskapets förutsättningar Arbetsplats vs hållbart l-skap Chefen vs medarbetare Hälsobetingelser & f-instrum Styrkefaktorer & utv.område Självkänsla, lust och vilja Kommunikation Mitt ledarskap Egna ledarstilen, hälsobeting Pröva nya ledarinsatser Arbetsplatsen (fortsättning) Förhållningssätt Planering/hantering personal Tankemodeller & verktyg Verka i förändring Tillämpning tankemodeller TMP Uppkomst & utveckling Kulturbärare, kulturkrockar Makt & olikheter Lika & olika Egna ledningsgruppen Sammanf. bild ledarskapet Kultur/värder. på arbetsplats Stress, krav, gränser, kontroll Strategier Balans arbete, fritid & familj Den viktiga balansen Erfarenheter Planer & handling Återkoppling

 17. Pedagogiken

 18. Att göra kunskap av erfarenheter INPUT Implement- ering Insikt Mönster Förklaring Verktyg

 19. Pedagogiken 1 • Reflektion, reflektion och mer reflektion • Frågor, frågor och ännu fler reflektionsfrågor! • Skapa sammanhang och ge överblick • Ge grund för prioriteringar av vad som är måsten, viktigt och vad som kan vänta © Kontura International

 20. Pedagogiken 2 • Ge utrymme för erfarenhetsutbyte • Träna, testa, pröva om och om igen © Kontura International

 21. Träning Inga övningar, inga påhittade historier – bara gestaltningar av den egna situationen Därefter genomförande på hemmaplan följt av en utvärderande diskussion vid nästa workshop © Kontura International

 22. Ägarskapet till lärprocessen

 23. Deltagaren äger sin egen lärprocess • När deltagaren själv tar ansvaret för sin lärprocess kan programmet anpassas till varje deltagares behov • I många ledarutbildningar anpassar sig deltagarna till programmets utformning.

 24. Skapa ett aktivt ägande av den egna lärprocessen hos deltagaren (1) • Deltagaren söker sin kursplats med en motivering till att de vill gå programmet • Deltagarens chef skriver under ansökan och att han/hon kommer att engagera sig • Enkät föregår programstarten – Vad behöver jag utveckla?

 25. Skapa ett aktivt ägande av den egna lärprocessen hos deltagaren (2) • Allt innehåll sorteras i begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för mig själv och för mina medarbetare • Deltagaren omsätter lärandet i praktiken • Deltagare diskuterar den egna utvecklingen löpande med sin chef • Handlingsplaner skapas och genomförs

 26. Resultat av programmet i nutid

 27. Deltagarnas upplevda utveckling Individuella faktorer Organisatoriska faktorer

 28. Resultat från skattning före och efter programmet Område Före Efter Självinsikt 3,15 4,34 Kommunikativa färdigheter 3,28 4.17 Balans i livet 3,04 4,01 Organisatoriska förutsättningar 3,12 3,85 Stöd från övriga enheter 3,22 3,86 Organisationskultur 3,23 3,96 © Kontura International

 29. Validering av programmet Hållbara Chefer Mönstret i deltagarnas backspeglar efter varje workshop Mönstret i deltagarnas chefers utsagor om deltagarens utveckling i jobbet Deltagarnas upplevda utveckling Individ Verksamhet Mönstret i strategier för utveckling av hållbarhet på arbetsplatsen Mönstret i deltagarens handlingsplan för fortsatt utveckling efter programmet 3 prioriterade åtgärder ur deltagarnas listning av möjligheter till utveckling

 30. Slutsatser för kommande program

 31. Slutsatser för framtida program (1) • Det går att utveckla hållbarhet hos chefer • Använd KASAM för att förstå verksamheten • Hjälp deltagarna att se var de ska börja • Sätt tydliga mål för programmet. Vad vill man uppnå? På vilket sätt skall deltagarna vara annorlunda efter genomgånget program? • Engagera deltagarens chef © Kontura International,

 32. Slutsatser för framtida program (2) • Begär skriftlig motivering från deltagaren om varför man vill gå programmet • Mät att programmet mött upp målen. Avtala mätmetod • Deltagaren tar ställning till sitt chefskap • Pedagogiken är avgörande • Följ upp alla åtgärder som tagits i den egna verksamheten under programmet.

 33. Kontura fortsätter med programmet på marknaden. Man ansöker om plats. Deltagarens chef förbinder sig att delta i valda delar. Alla nivåer i en organisation finns representerade i deltagargruppen. Syftet är att öka deltagarens kunskap om att arbeta i en organisation. Programmet riktar sig till såväl privata företag som offentliga myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge ett breddat perspektiv på chefsrollen. Hållbara Chefer®