slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YHTEISÖ KASVATUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
YHTEISÖ KASVATUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

YHTEISÖ KASVATUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

YHTEISÖ KASVATUS. Petri Salo Åbo Akademi Pedagogiska institutionen psalo@abo.fi. YHTEISÖ KASVATUS. YHTEISÖ community YHDYSKUNTA locality PAIKKA place. YHTEISÖ KASVATUS. Petri Salo Åbo Akademi Pedagogiska institutionen psalo@abo.fi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YHTEISÖ KASVATUS' - thor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

YHTEISÖ

KASVATUS

Petri Salo

Åbo Akademi

Pedagogiska

institutionen

psalo@abo.fi

YHTEISÖ

KASVATUS

YHTEISÖ

community

YHDYSKUNTA

locality

PAIKKA

place

slide2

YHTEISÖ

KASVATUS

Petri Salo

Åbo Akademi

Pedagogiska

institutionen

psalo@abo.fi

YhteisöIhmiset, jotka asuvat samalla, jotenkin rajattavissa

olevalla alueella ja ovat sen seurauksena säännöllisesti kanssa-

käymisissä toistensa kanssa. Kanssakäymisen myötä syntyy

jonkinasteinen yhteenkuuluvuuden tunne ja ajan mittaan tätä

yhteenkuuluvuuden tunnetta osoittamaan kehittyy erilaisia

symboleja.

Alue + sosiaalisen vuorovaikutus + symbolinen yhteenkuuluvuus

Yhdyskunta Yhdyskunnan asukkaille lähiympäristö on

paikka, johon liittyy kokemuksen kautta kasautuneita sosiaa-

lisia, kulttuurisia ja emotionaalisia merkityksiä. Yhdyskunnan

tehtävä ei ole pelkästään voiton ja palkan tuottaminen vaan

yleisimmin hyvinvoinnin ja tietyn turvan takaaminen.

Kortelainen 1996, 27

Paikka (asema, paikan henki, toimintatila)

Jokapäiväinen elämä koetaan paikallisessa yhteydessään

vuorovaikutuksessa rajoitetun ihmisjoukon kanssa. Toiminta-

tilan rajaama jokapäiväisen elämän sosiaalinen verkosto

asettaa tiettyjä rajoituksia sosiaalisen yhteiskunnalliselle

oppimiselle ja tulkinnalle. Kortelainen 1996, 27

slide3

YHTEISÖ

KASVATUS

Petri Salo

Åbo Akademi

Pedagogiska

institutionen

psalo@abo.fi

“Paikallisuuson aina mukana kokemuksessa,

koska maailmaa katsotaan ja tulkitaan paikalli-

sesta näkökulmasta toimintatilan ja sosiaalisen

verkoston rajaamassa kontekstissa yhdessä

muiden paikallisten ihmisten kanssa.Lyhyesti

sanottuna kokemus tarkoittaa yhdyskuntaa sel-

laisena kuin se avautuu asukkaalleen, jonka sil-

missä ylipaikalliset ja paikalliset ilmiöt sekoittu-

vat ja kutoutuvat erottamattomaksi elämänko-

konaisuuden vyyhdeksi“ (Kortelainen 1996, 31-32)

Arjessa syntyvät kokemukset ovat ensisijaisesti kytkeyty-

neitä paikkaan ja jokapäiväisen elämän sosiaaliseen ver-

kostoon. Kokemuksiin heijastuu ja sekoittuu kuitenkin

ylipaikallisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kokemukset

ovatkin monin eri tavoin kietoutuneita historiallisten ilmiöi-

den, vaikutusten ja prosessien muodostamiin konteksteihin,

ollen siis samanaikaisesti paikallisia ja yhdyskunnallisia.

slide4

YHTEISÖ

KASVATUS

Petri Salo

Åbo Akademi

Pedagogiska

institutionen

psalo@abo.fi

Perinteisestä

yhteisöstä …

…kevyeen

uusyhteisöllisyyteen

Välimuotona tai vaihtoehtona

refleksiivis-esteettinen yhteisö !?

slide5

YHTEISÖ

KASVATUS

Petri Salo

Åbo Akademi

Pedagogiska

institutionen

psalo@abo.fi

YHTEISÖ

KASVATUS

Kysymykseen yhteisöjen olemassaolosta tarjotaan kolmenlaisia vastauksia:

Yhteisö on kadotettu: Nostalgínen diskurssi ja yhteisön tarkastelu lähinnä moraalisena kokonaisuutena.

Yhteisö on säilynyt: Yhteisö ymmärretään tilallisesti määrittyneenä. Vuorovaikutus yhtei-sössä kompensoi instrumentaalista ja epäper-soonallista yhteiskuntaa.

Yhteisö on vapautettu: Yhteisökäsite korva-taan sosiaalisen verkoston käsitteellä. Yhteis-kunnassa tapahtunut eriytyminen on johtanut sosiaalisten siteiden ja sosiaalisen vuorovai-kutuksen eriytymiseen.

Melkas (1992)

slide6

YHTEISÖ

KASVATUS

Petri Salo

Åbo Akademi

Pedagogiska

institutionen

psalo@abo.fi

 • Perinteinen gemeinschaft –yhteisö
 • perinteisiin ja traditioon nojautuva
 • yhteisölliset normit ja hyveet
 • fyysiseen vuorovaikutukseen perustava solidaarisuus,
 • yhteisyys, sitoutuminen
 • yhteiset arvot, moraaliset ja sosiaaliset velvoitteet,
 • osallisuus ja riippuvuus
 • osanotto, yhteistyö, yhteisöllinen toiminta, sosiaalinen
 • kontrolli, kulttuuritraditiot, kokemukseen perustuva tieto,
 • henkilökohtaiset yhteydet
 • - kulttuurisena perustehtävänä on paikallisuuden
 • ylläpitämien
 • selkeästi ulospäin rajautuva
 • erilaisuuden, ulkopuolisuuden kyseenalaistaminen
 • auktoriteetti, hierarkia, epätasa-arvo
slide7

YHTEISÖ

KASVATUS

Petri Salo

Åbo Akademi

Pedagogiska

institutionen

psalo@abo.fi

Kevyt elämysyhteisö

postmoderni mielikuva-/uusyhteisö

 • hedonistista yhden päivän/illan/viikonlopun yhteisöllisyyttä,
 • osallistumista massatapahtumiin tai –elämyksiin
 • yhteisöön heittäydytään ilmaisemaan ja toteuttamaan it-
 • seään sekä etsimään voimakkaita ja kiihottavia yhteisöllisiä
 • kokemuksia
 • kulutusyhteisöllisyyttä, muodin jakamista
 • urbaani elämäntyyli (tyylin vaihtuvuus)
 • yhteisöllisyyttä silloin kun yksilöt niin toivovat, yhteisössä
 • vain (pieni) osa kokonaispersoonaa
 • impulsiivinen yksilöiden yhteenliittymä, joka ei edellytä us-
 • kollisuutta, uhrautumista, sitoutumista
 • - yksilöitä kiehtovia rituaaleja - kokijaidentiteetti
slide8

YHTEISÖ

KASVATUS

Petri Salo

Åbo Akademi

Pedagogiska

institutionen

psalo@abo.fi

Refleksiivis-esteettinen -yhteisö

 • pyrkimys löytää avointa vuorovaikutusta korostava tasa-
 • paino yksilön/yhteisön sekä yhteisön/ympäristön välille
 • lähtökohtana arkitodellisuus – yhteisen toimimisen kautta
 • syntyvät kokemukset ja käytännöt
 • jatkuva dialogi – yhteisön jäsenille kehittyy tietoisuus itses-
 • tä suhteessa yhteisöön ja ympäristöön – pitää yhteisön yh-
 • dessä mutta edellyttää tiettyä liikkumavapautta
 • persoonaksi, subjektiksi kasvaminen yhteisössä yhdessä
 • toisten persoonien, subjektien kanssa
 • refleksiivisyys edellyttää halua/kykyä kohdata ja ymmärtää
 • yhteisön ulkopuolinen maailma
 • erilaisuuden, poikkeavuuden, monimuotoisuuden hyväksy-
 • syminen ja hyödyntäminen yhteisön kehittämisessä
 • yhteisen elämänmuodon/-tyylin ilmaiseminen kuvien, sym-
 • bolien ja muiden tyylikeinojen avulla
slide9

YHTEISÖ

KASVATUS

Petri Salo

Åbo Akademi

Pedagogiska

institutionen

psalo@abo.fi

Onko yhteisöllisyys hävinnyt

vai vasta tulossa ?

kaksi näkemystä

”Nykyisin tunnetut keskusverkkohierarkiat muuttuvat ver-

kostomaisiksi rakenteiksi, [ ] uudenlaisiksi yhteisöllisyyden

alueiksi, joissa yhdistävänä tekijänä voi työssäkäyntialue-

den lisäksi olla esimerkiksi kulttuurinen, etninen, tekninen

tai maakuntapohjainen identiteetti. Yhteisöllisyyden ja

siihen läheisesti liittyvien kollektiivisten tietoisuuksien

kerrostumat lisääntynevät selvästi nykyisestä.”

Torsti Kivistö (1999) Joutilaisuusyhteiskunta

http://www.kaks.fi/pages/indexjul.html

slide10

YHTEISÖ

KASVATUS

Petri Salo

Åbo Akademi

Pedagogiska

institutionen

psalo@abo.fi

Onko yhteisöllisyys hävinnyt

vai vasta tulossa ?

kaksi näkemystä

”Arvoiltaan yhtenäiset pienyhteisöt ovat auttamatta men-

nyttä maailmaa. Globaali talous, verkostoyhteiskunta ja

massakulttuuri ovat prosessi, joka on murentanut pai-

kallista yhteenkuuluvuutta.Vielä muutama vuosikymmen

sitten vanhanajan paikallisyhteisöissä ihmiset sosiaalistuivat

kasvatuksen kautta perittyihin itsestäänselvyyksiin. Moder-

nissa maailmassa arvoiltaan yhtenäisiä pienyhteisöjä ei enää

ole, ihmiset eivät ole enää riippuvaisia paikallisista yhteen-

kuuluvuuksista. Ihmiset luovat yhteisölliset sitoumuksensa

monikulttuurisissa ja moniulotteisissa verkostoissa. Heillä on

mahdollisuus olla yhdessä ja yhteistyössä koko maailman

mittakaavassa. Ei tarvitse välttämättä jakaa naapurin arvoja,

uusiseelantilaisen nettikaverin kanssa voi tuntea enemmän

yhteenkuuluvuutta"

Juha Sihvola (2000) Globaalisaatio ei ole pelkkä rautahäkki

http://www.kaks.fi/pages/indexpol.html Polemiikki 3/2000

slide11

YHTEISÖ

KASVATUS

Petri Salo

Åbo Akademi

Pedagogiska

institutionen

psalo@abo.fi

YHTEISÖ

KASVATUS

YHTEISÖKASVATUS

community education

community adult education

YHDYSKUNTATYÖ

YHTEISÖN/YHDYSKUNNAN KEHITTÄMINEN

community work

community development

community action

slide12

YHTEISÖ

KASVATUS

Petri Salo

Åbo Akademi

Pedagogiska

institutionen

psalo@abo.fi

Yhteisökasvatuksen vastineita

community organization (USA)

sozial pädagogik (Saksa)

animation, la vie associative (Ranska)

socio-cultural work (Belgia)

popular education (Etelä-Amerikka)

Mark K. Smith 1997

slide13

YHTEISÖ

KASVATUS

Petri Salo

Åbo Akademi

Pedagogiska

institutionen

psalo@abo.fi

Yhteisökasvatuksen määritelmiä

Yhteisökasvatuksen tarkoituksena on kasvatuk-

sellisten ja koulutuksellisten keinojen avulla

edesauttaa tietyn maantieteellisesti rajatun alueen

asukkaita parantamaan omaa elämänlaatuaan.

Jarvis 1985, 159

Community education can be defined as all

Educational activities that support organisations,

groups and individuals in their functioning

in the community.

van der Veen 2000, 177

slide14

YHTEISÖ

KASVATUS

Petri Salo

Åbo Akademi

Pedagogiska

institutionen

psalo@abo.fi

Yhteisökasvatuksen määritelmiä

Yhteisökasvatus on systemaattinen tapa tarkastella ihmisiä ja heidän ongelmiaan. Lähtökohtana on olettamus, että kasvatus

ja koulutus voidaan kytkeä ihmisten tarpei-

siin ja että niiden ihmisten, joiden tilantee-seen ja elämään pyritään vaikuttamaan tulisi olla mukana päättämässä kasvatuksen ja koulutuksen sisällöistä ja muodoista. Yhteisökasvatukseen sisältyy myös oletus, että kasvatuksen ja koulutuksen tulee olla vaikuttaa siihen yhteiskuntaan, jota se

palvelee.

Williams & Robins 1980, 55

slide15

YHTEISÖ

KASVATUS

Petri Salo

Åbo Akademi

Pedagogiska

institutionen

psalo@abo.fi

Yhteisökasvatus/community education

”notoriously vague concept”

mutta usein eri toteuttamismuotoja voidaan

kuvata seuraavien käsitteiden avulla:

osallisuus, kaikkia ikäluokat kattava, vapaa-

ehtoisuus, epävirallinen rakenne, paikallinen

organisaatio, opetuksen ja oppimisen ”vapaa-

muotoisuus”, ihmisten kohtaaminen arkipäi-

vän kontekstissa, hakeva toiminta, matalat

kynnykset ja valinnan mahdollisuudet, jous-

tavuus, mahdollisuus yksilölliseen ja ryhmis-

sä tapahtuvaan kehittämiseen

Mark K. Smith 1997

slide16

YHTEISÖ

KASVATUS

Petri Salo

Åbo Akademi

Pedagogiska

institutionen

psalo@abo.fi

Yhteisökasvatuksen määritelmissä on tunnistetta-

vissa seuraavat peruslähtökohdat ja -ulottuvuudet:

• Yhteisökasvatuksen lähtökohtana on ihmisten arkipäiväi-

seen elämään liittyvät ongelmat, tarpeet, kiinnostuksen

kohteet ja kehitysintressit.

• Toiminta ja siihen liittyvä oppiminen perustuu yhteisössä

olemassaoleviin resursseihin, niiden tunnistamiseen,

systemaattiseen kehittämiseen ja jalostamiseen.

• Yhteisökasvatuksen tavoitteena elämänlaadun ja vaikutus-

mahdollisuuksien parantaminen ja kehittäminen olemassa

olevaan sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen tilan-

teeseen vaikuttamalla

aina jossain mielessä poliittista, arvosidonnaista,

tiettyihin päämääriin tähtäävää

Useissa määritelmissä nousee lisäksi esiin tietty vaihtoehtoisuus

-ulottuvuus, jolla viitataan yhteisökasvatuksen oletettuun tai toivot-

tuun oppositionaaliseen rooliin - yhteisökasvatuksen tulee haastaa

perinteinen institutionaalinen kasvatus ja koulutus tarjoamalla sille

holistinen, hajautettu, joustava ja radikaali ihmislähtöinen vaihtoehto.

slide17

YHTEISÖ

KASVATUS

Petri Salo

Åbo Akademi

Pedagogiska

institutionen

psalo@abo.fi

Toimintatutkimus:

Tieteellisen tiedon hankkiminen eri tavoin organisoitu-jen toimintamuotojen avulla sekä resurssien, tiedon ja välineiden välittäminen heikossa asemassa oleville väestöryhmille

Yhdyskuntatyö:

Käytännön työtä heikommin toimeentulevien väestön-osien parissa

Kylätutkimus:

Kylän ongelmien ja resurssien käsitteleminen osana

laajempaa yhteiskuntaa. Kohteena koko kylä mutta

erityishuomio kiinnitetään heikkoresurssisten ryhmien ja syrjäytyneiden asemaan.

Hautamäki, Laaksonen & Virtanen 1980