Rekultivace a kulturn krajina
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Rekultivace a kulturní krajina. Ing. Jan Sixta, CSc. tel.: 737 203 642 e-mail: sixta.j@centrum.cz. Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP, Česká zemědělská univerzita. 1. rekultivace – jazykovědně: „re-“ = předpona mající význam zpět, vzad, opět, znovu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - thor-bradshaw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rekultivace a kulturn krajina

Rekultivace a kulturní krajina

Ing. Jan Sixta, CSc.

tel.: 737 203 642

e-mail: sixta.j@centrum.cz

Katedra biotechnických úprav krajiny

FŽP, Česká zemědělská univerzita

1


Z kladn pojmy

 • rekultivace – jazykovědně:

  • „re-“ = předpona mající význam zpět, vzad, opět, znovu

  • „kultivace“ = zušlechtění, vzdělávání, zdokonalování;pěstování a rozmnožování buněk a tkání; mechanická úprava půdy před setím nebo během vegetace s cílem dosažení úrody

  • „rekultivace“ = vytváření podmínek pro opětovné dosahování úrody (viz němčina „dieWiedernutzbarmachung“)

 • rekultivace – technicky = proces, činnost, výsledek procesu, ale i předmět procesů

  = rekultivace půdy (pozemku); rekultivace krajiny (území)

  = ve smyslu obnova (oprava); ve smyslu výroba (tvorba)

 • revitalizace = širší pojem vykládaný dvojznačně:

  • „oživení“ – tedy obnova života, bez nutnosti bezprostředního hospodářského efektu (revitalizace vodního toku, obnova mokřadů, skalních stěn, extrémních stanovišť,…)

  • „oživení“ – tedy obnova přírodních i kulturních vlastností území, ale i sídel, celé krajinné infrastrukturyi lidské společnosti (revitalizace území po těžbě s obnovou osídlení)

 • sanace = většinou chápána jako technické opatření vedoucí ke stabilizaci dotčeného území – např. stabilizace svahů zbytkových jam, výsypkových etáží, zamezení vzniku zápar a ohňů, odstranění starých zátěží (havárií, kontaminací škodlivinami, ...)

Základní pojmy

2


Z kladn pojmy1

sukcese = samovolný proces osídlování daného stanoviště rostlinnými a živočišnými společenstvy, resp. plynulá změna společenstev v závislosti na vývoji podmínek daného stanoviště

řízená, resp. asistovanásukcese =proces využití sukcesních řad v rámci rekultivační činnosti (např. nejprve ponechání území sukcesi a následná dosadba kulturních rostlin nebo naopak ponechání založeného kulturního (umělého) porostu vlivu sukcesního vývoje bez zásahu člověka

kulturní krajina = krajina, která se dlouhodobě vyvíjela pod vlivem člověka (v Evropě prakticky jiná krajina neexistuje – jde jen o „míru kulturnosti“)

Základní pojmy

3


P vodn krajina

Komořanské jezero ve středověku

Smrž Z.: Osud Mostecka

Komořanské jezero

„původní“ krajina

Město Most

Hněvín

Komořanské jezero v „josefské mapě“ (~1780)

Komořanské jezero

Město Most

4

Hněvín

Mostecko, Regionální vlastivědaRekultivace a krajina

Jezero ve zbytkové jámě lomu ČSA (~2030)

Komořanské jezero v „josefské mapě“ (~1780)

Rekultivace a krajina

10


Potenci l zemin pro tvorbu p d

Zeminy a výsypkové či odvalové substráty byly již koncem 50. let minulého století Jonášem a Semotánem v rámci 1. generelu rozčleněny do pěti tříd, které určují jejich potenciál k budoucí tvorbě půd:

Potenciál zemin pro tvorbu půd

horniny a zeminy velmi vhodné jako půdotvorné substráty pro zemědělskou rekultivaci

horniny a zeminy vhodné jako půdotvorné substráty pro zemědělskou rekultivaci

horniny a zeminy vhodné k lesnické rekultivaci

horniny a zeminy vhodné pouze k ozelenění

horniny a zeminy k rekultivaci nevhodné

Rekultivace musí respektovat tento potenciál

11


Etapa n sledn p e

Etapa následné péče

Antropogenní půdy = Antroposoly (kultizemě, antrozemě)

Taxonomický klasifikační systém půd ČR – Němeček et.al. 2001

http://klasifikace.pedologie.cz/

Morfogenetický klasifikační systém půd ČR – Hraško, Němeček 1991

http://web.czu.cz/mksp/

Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb. však antropogenní půdy NEZNÁ!

12


Rekultivace nebo sukcese

Rekultivace nebo sukcese?

Ekonomická výhodnost sukcese oproti rekultivacím:

Rekultivace jsou financovány z rezervy, která vzniká v okamžiku těžby (někdy i 50 let dříve, než dojde k rekultivaci)

Rekultivace jsou nápravou škod – jsou odstraněním následků báňské činnosti

Je to tedy „slušnost“ člověka, napravit své škody, když si je předem vědom, že tyto škody způsobí a počítá s tím

Úspora vzniklá použitím sukcese je úsporou báňské společnosti na úkor obyvatel v daném území

Sukcese je velmi dlouhodobá záležitost – rekultivace jsou sice méně ekologicky komplexní, ale jsou dosažitelné v průběhu lidského života

13