z soby tov n inventariza n ch rozd l n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zásoby- účtování inventarizačních rozdílů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zásoby- účtování inventarizačních rozdílů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Zásoby- účtování inventarizačních rozdílů - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

16. června 2013. VY_32_INOVACE_140120_Zasoby_uctovani_inventarizacnich_rozdilu_DUM. Zásoby- účtování inventarizačních rozdílů. Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jindra Germaničová .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zásoby- účtování inventarizačních rozdílů' - thomas-jordan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z soby tov n inventariza n ch rozd l

16. června 2013

VY_32_INOVACE_140120_Zasoby_uctovani_inventarizacnich_rozdilu_DUM

Zásoby- účtování inventarizačních rozdílů

Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jindra Germaničová.

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.

Materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809

inventura a inventarizace z sob
Inventura a inventarizace zásob

Inventarizace – způsob provedení a termíny upravuje zákon o účetnictví, inventarizace má zajistit reálnost a pravdivost účetních zápisů.

 • Druhy inventarizací:
 • řádná – ke dni řádné účetní závěrky
 • mimořádná – ke dni mimořádné účetní závěrky
 • průběžná – kdykoliv v průběhu účetního období, v závislosti na technologických podmínkách
f ze inventarizace z sob
Fáze inventarizace zásob
 • Inventarizace probíhá v těchto fázích:
 • Inventura – zjišťování stavu zásob
 • - Sestavení inventurních soupisů
 • - Porovnání skutečného stavu se stavem účetním
 • - Vypořádání inventarizačních rozdílů
 • Inventarizaci provádí inventarizační komise, které jsou jmenovány vedoucím účetní
 • jednotky.
 • Výsledek inventarizace zaznamenávají do inventarizačního zápisu.
 • Druhy inventarizací:
 • úplné – je inventarizován všechen majetek účetní jednotky
 • dílčí – jsou inventarizovány jen některé složky majetku
inventura
Inventura

Ke dni řádné nebo mimořádné závěrky účetní jednotky ověřují stav zásob a porovnávají jej se stavem účetním.

Skutečný stav zásob se zjišťuje fyzickou inventurou – tj. měřením, vážením, počítáním.

Zároveň prověřujeme kvalitu a způsob ocenění zásob, zjišťujeme, zda nedošlo k dočasnému či trvalému snížení hodnoty zásob. V případě dočasného snížení hodnoty zásob účtujeme o opravných položkách, trvalé snížení hodnoty účtujeme jako manko.

Termín provádění fyzické inventury – dle zákona o účetnictví- lze provádět čtyři měsíce před koncem účetního období a jeden měsíc po ukončení účetního období.

Je-li účetním obdobím kalendářní rok, pak lze inventury provádět v období od 1.září běžného roku do 31.ledna následujícího roku.

inventurn soupisy
Inventurní soupisy

Údaje o zásobách jsou vedeny na skladních kartách. Pro kontrolu skutečného stavu zásob je vyhotovena kontrolní soupiska zásob, ve které jsou uvedeny podle jednotlivých skladních karet stavy zásob:

Druh zásoby, počáteční stav zásoby, příjmy a výdaje zásoby a konečný stav zásoby.

Údaje z kontrolní soupisky se porovnávají se skutečným stavem zásob a se stavem ve finančním účetnictví.

porovn n etn ho stavu se stavem skute n m
Porovnání účetního stavu se stavem skutečným

Porovnáním skutečného a účetního stavu může vzniknout výsledek:

Manko – skutečný stav je nižší než údaje v účetnictví, tj. zásoba nám chybí.

Přebytek – skutečný stav je vyšší než údaje v účetnictví, tj. zásoba nám přebývá.

Shoda – skutečný a účetní stav je shodný, tj. nevzniká žádný inventarizační rozdíl.

vypo d n inventariza n ch rozd l
Vypořádání inventarizačních rozdílů

Do skončení inventarizace musí být všechny inventarizační rozdíly vypořádány. Manka jsou zpravidla předepsána k úhradě odpovědným osobám, příčiny přebytků musí být objasněny.

Manko do normy přirozených úbytků zásob – manko nezaviněné, ke kterému dochází

při manipulaci nebo skladování vlivem přirozených vlastností skladovaných zásob. Jedná se

o seschnutí, vypařování, apod. Pro tyto skladované zásoby musí mít účetní jednotka ve vnitřní směrnici stanovenou normu přirozených úbytků zásob. Toto manko účtujeme jako spotřebu materiálu a je daňově uznatelným nákladem.

Účtovací předpis: 501 / 112

Ostatní manka nad stanovenou normu musí být projednána inventarizační komisí, která stanoví míru zavinění odpovědných osob a určí také výši náhrady. Tato manka považujeme

za provozní náklad a účtujeme je na vrub účtu 549 – Manka a škody.

Účtovací předpis: 549 / 112

manko nad normu p irozen ch bytk z sob
Manko nad normu přirozených úbytků zásob

Do skončení inventarizace musí být všechny inventarizační rozdíly vypořádány. Manka jsou zpravidla předepsána k úhradě odpovědným osobám, příčiny přebytků musí být objasněny.

Ostatní manka nad stanovenou normu musí být projednána inventarizační komisí, která stanoví míru zavinění odpovědných osob a určí také výši náhrady. Tato manka považujeme

za provozní náklad a účtujeme je na vrub účtu 549 – Manka a škody.

Účtovací předpisy: zaúčtování manka 549 / 112 VÚD

předpis úhrady manka odpovědné osobě 335 / 648 VÚD

úhrada odpovědné osoby do pokladny 211 / 335 PPD

slide9
Škody

Pokud došlo k manku na zásobách z mimořádných příčin (živelní pohroma – povodeň, požár, apod.), účtujeme toto manko jako škodu na účet 582 - Škody .

Účtovací předpis: 582 / 112 VÚD zjištěná škoda VÚD

378 / 688 VÚD předpis očekávané náhrady od pojišťovny

221 / 378 VBÚ úhrada od pojišťovny na běžný účet

Přebytek

Je-li na skladě zásoba vyšší, než je vykázáno v účetnictví, účtujeme jej jako výnos na účtu

648 – Ostatní provozní výnosy a přírůstek aktiv na účtu 112 – Materiál na skladě.

Účtovací předpis: 112 / 648