konjunkturinstitutet n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KONJUNKTURINSTITUTET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

KONJUNKTURINSTITUTET - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

KONJUNKTURINSTITUTET. 28 augusti 2013. Jesper Hansson. Sammanfattning. Tecken på en vändning i konjunkturen allt tydligare Ökat förtroende från hushåll och företag Långsam förbättring på arbetsmarknaden Riksbanken sänker inte räntan trots låg inflation

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KONJUNKTURINSTITUTET' - thina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konjunkturinstitutet
KONJUNKTURINSTITUTET

28 augusti 2013

Jesper Hansson

sammanfattning
Sammanfattning
 • Tecken på en vändning i konjunkturen allt tydligare
  • Ökat förtroende från hushåll och företag
 • Långsam förbättring på arbetsmarknaden
 • Riksbanken sänker inte räntan trots låg inflation
 • Ofinansierade åtgärder på 25 miljarder kronor 2014
  • Kräver motsvarande åtstramningar 2015-2017 för att överskottsmålet ska nås
 • Bibehållet välfärdsåtagande kräver ytterligare skattehöjningar
prognosen i sammandrag juni 2013 inom parentes

2012

2013

2014

BNP

0,7 (0,7)

1,1 (1,5)

2,5 (2,5)

Arbetslöshet1

8,0 (8,0)

8,0 (8,3)

7,8 (8,3)

KPIF

1,0 (1,0)

1,0 (1,0)

1,2 (1,3)

Reporänta2

1,00 (1,00)

1,00 (1,00)

1,00 (1,00)

Offentligtfinansiellt sparande3

-0,6(-0,6)

-1,3 (-1,5)

-1,5 (-1,2)

Prognosen i sammandrag(juni 2013 inom parentes)

Årlig procentuell förändring respektive procent

1Procentavarbetskraften2 Vid årets slut 3 Procentav BNP

f rdjupningar
Fördjupningar
 • Riksbankenharsystematisktöverskattatinflationen
 • Äldresdeltagandepåarbetsmarknaden
h gre bnp tillv xt i usa och euroomr det
Högre BNP-tillväxt i USA och euroområdet

Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

f retags och konsumentf rtroendet stiger i euroomr det men fortfarande l gre n normalt
Företags- och konsumentförtroendet stiger i euroområdet, men fortfarande lägre än normalt

Standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade månadsvärden

kraftig finanspolitisk tstramning har d mpat bnp mildras fram ver
Kraftig finanspolitisk åtstramning har dämpat BNP – mildras framöver

Finansiellt sparande i offentlig sektor, procent av BNP

ljusare utsikter inom industrin i usa och euroomr det men mer os kert i kina
Ljusare utsikter inom industrin i USA och euroområdet, men mer osäkert i Kina

Inköpschefsindextillverkningsindustrin, standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade månadsvärden

starkare utveckling i oecd ger avtryck ven i tillv xtekonomierna men riskerna har kat
Starkare utveckling i OECD ger avtryck även i tillväxtekonomierna, men riskerna har ökat

BNP, procentuell förändring

bnp stagnerade i sverige andra kvartalet ljusare utsikter fram ver
BNP stagnerade i Sverige andra kvartalet – ljusare utsikter framöver

Barometerindikatorn och BNP, index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

b de hush llens och f retagens tillf rsikt om framtiden har stigit till normal niv
Både hushållens och företagens tillförsikt om framtiden har stigit till normal nivå

Index, medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

fortfarande svaga utsikter f r exporten i n rtid
Fortfarande svaga utsikter för exporten i närtid

Exportorderingång i industrin, nettotal, säsongsrensade månads- respektive kvartalsvärden

of r ndrade anst llningsplaner i n ringslivet
Oförändrade anställningsplaner i näringslivet

Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

ovanligt stark syssels ttning i f rh llande till bnp
Ovanligt stark sysselsättning i förhållande till BNP

Årlig procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

svagt stigande syssels ttningsgrad och uppg ngen i arbetsl sheten bruten
Svagt stigande sysselsättningsgrad och uppgången i arbetslösheten bruten

Arbetslöshet och sysselsättningsgrad, procent av arbetskraften respektive befolkningen 15–74 år, säsongsrensade kvartalsvärden

arbetskraftsdeltagandet stiger s rskilt bland ldre
Arbetskraftsdeltagandet stiger – särskilt bland äldre

Arbetskraftsdeltagande per åldersgrupp, procent av befolkningen i respektive ålder

l ne kningstakten v xlar ner och b ddar f r l g inflation
Löneökningstakten växlar ner och bäddar för låg inflation

Timlön och konsumentpriser, årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsvärden

hush llens skulder kar n got snabbare n inkomsterna
Hushållens skulder ökar något snabbare än inkomsterna

Utlåning från finansiella institut i Sverige, årlig procentuell förändring, månadsvärden

riksbankens har verskattat inflationen
Riksbankens har överskattat inflationen

Underliggande inflation (UND1X/KPIX/KPIF), utfall och Riksbankens prognoser 1–24 månader, procent

medelprognosfel f r olika prognoshorisonter 1 24 m nader mars 2001 mars april 2013
Medelprognosfel för olika prognoshorisonter 1–24 månader, mars 2001-mars/april 2013

Procentenheter

negativa medelprognosfel ven efter 2005
Negativa medelprognosfel även efter 2005

Medelprognosfelför olika prognoshorisonter 1–24 månader, augusti/oktober 2005-mars/april 2013, procentenheter

f r h ga inflationsprognoser vad r problemet
Förhögainflationsprognoser – vadärproblemet?
 • Riksbankenharöverskattatinflationen
 • Med facitpå hand harpenningpolitikendärmedblivitförstram
 • Överraskandelågaimportpriseroch stark produktivitetstillväxt (t.o.m. 2005) en delförklaring
 • Men andraprognosmakareharlyckatsbättre
 • Därmedbordereporäntanigenomsnittkunnat ha sattslägre
slide24
Ofinansierade åtgärder 2014 förutsätter stram finans-politik 2015-2017 för att överskottsmålet ska nås

Faktiskt och konjunkturjusterat finansiellt sparande, procent av BNP respektive procent av potentiell BNP-

finansiellt sparande i offentlig sektor underskrider verskottsm let
Finansiellt sparande i offentlig sektor underskrider överskottsmålet

Regeringens indikatorer för överskottsmålet, procent av BNP respektive potentiell BNP

automatisk tstramning r cker inte f r att n verskottsm let
Automatisk åtstramning räcker inte för att nå överskottsmålet

Konjunkturjusterade inkomster och utgifter vid oförändrade regler, procent av potentiell BNP

1,1 %

finanspolitiska utmaningar
Finanspolitiska utmaningar
 • I prognosen ligger 25 mdr kr ofinansierade finanspolitiska åtgärder 2014
 • Målkonflikt mellan att påskynda återhämtning och uppnå överskottsmålet
 • Automatisk budgetförstärkning via urholkat offentligt åtagande, men ändå krävs budgetförstärkande åtgärder på 30 mdr kr 2015-2017
 • Bibehållet offentligt åtagande på 2013 års nivå kräver skattehöjningar på 80 mdr kr t.o.m. 2017 om överskottsmålet ska nås (med KI:s makroprognos)
 • Men dags för en utredning om lämplig nivå på överskottsmålet