TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ Mehmet Şakir DENİZ Okul Müdürü - PowerPoint PPT Presentation

tc nkilap tar h ve atat rk l k ders mehmet akir den z okul m d r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ Mehmet Şakir DENİZ Okul Müdürü PowerPoint Presentation
Download Presentation
TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ Mehmet Şakir DENİZ Okul Müdürü

play fullscreen
1 / 147
TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ Mehmet Şakir DENİZ Okul Müdürü
305 Views
Download Presentation
thiery
Download Presentation

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ Mehmet Şakir DENİZ Okul Müdürü

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TCİNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİMehmet Şakir DENİZ Okul Müdürü

 2. 19. yy da devletler arasındaki ilişkileri etkileyen iki olay vardır.Bunlar: 1-FRANSIZ İHTİLALİ 2-SANAYİ İNKILABI

 3. I.DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE GENEL DURUM

 4. a)Fransız ihtilalinin getirdiği sonuçlar • 19. yy da toplumlar arasındaki ilişkileri Fransız ihtilali ile ortaya çıkan özgürlük düşüncesi ve milliyetçilik akımı etkilemiştir. • Özellikle milliyetçilikdüşüncesi, bağımsızlık duygularının güçlenmesine neden olmuştur.Her millet kendi devletini kurmalıdır düşüncesiimparatorlukların yıkılmasına neden oldu.Milli devletler kuruldu. • Fransız İhtilali’nin gerçekleşmesinde aydınlanma etkili oldu (Hürriyet, eşitlik, adalet ilkeleri ortaya çıktı). • Fransız ihtilali ile yayılan eşitlik,özgürlük,adalet bağımsızlıkgibi kavramlar devlet ve toplum hayatına girdi.insan hakları anayasalarla güvence altına alındı.Laiklik , devlet sistemi ve hukuk anlayışında yerini almaya başladı.

 5. b)Sanayi inkılabı • Bilim ve teknolojinin gelişmesi ile sanayi inkılabının temelleri atıldı. • İngiltere’de başladı. • Fabrikalaşma ile ucuz ve seri üretim gelişti. • Ticaret canlandı. • İnsan gücünün yerini makineler aldı. • Sanayi inkılabı, Pazar ve hammadde arayışını başlattı. • Bu nedenle sömürgecilikpolitikaları ortaya çıktı

 6. Sömürgecilik • Bir milletin başka milletleri siyasi ve ekonomik olarak egemenlik altına almasıdır. • Sanayileşen devletler bu amaçla G.Amerika,Afrika,Asya’nın belirli bölgelerinde sömürgeler elde ettiler • Bu konuda İngiltere başı çekerek sömürge imparatorluğu kurdu. Denizciliğe sömürgelerini elde tutabilmek için büyük önem verdi.İngiltere’yi Hollanda,Belçika,ve Fransa izledi. • Almanya ve İtalya ise siyasi birliklerini 19 yy.lın ikinci yarısında tamamlayarak kuvvetlendiler ve sömürgecilik faaliyetlerine girdiler. • Rus Çarlığı ekonomik gelişimini hızlandırması için sıcak denizlere inmesi gerekiyordu.Ancak sıcak denizlere açılan yolların bir bölümü Osmanlının elinde idi. • Balkan devletleri ise Osmanlıdan ayrılmış ancak huzurlu değildiler • İsveç ve Norveç birleşik krallık şeklinde yönetiliyordu.Ayrılık bağımsız oldular • Japonyasanayileşmesini hızlandırarak Avrupa devletleri ile rekabete başladı. • Amerika ise İngiltere’ye karşı 18. yy.lın sonlarında General Washington önderliğinde bağımsızlık mücadelesini kazandılar.Bütün gücünü sanayileşmeye harcadı. • Sanayi inkılabının etkileri günümüzde de devam etmektedir

 7. I.DÜNYA SAVAŞINDAN ÖNCE OSMANLI DEVLETİNİN DURUMU

 8. Osmanlının çöküşünün nedenleri • Bilim teknikteki gelişmeleri izleyememesi • Coğrafi keşifler ve yeni ticaret yollarının bulunması • Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik düşüncesi ile çıkan ayaklanmalar • Uzun süren savaşlar • Kapitülasyonlar • Alınan borç paraların geri ödenememesi • Duyun-u Umumiyenin kurulması ve maliyeye el konulması

 9. Çöküşü önleme çabaları • Islahat hareketleri • II. Mahmut dönemindeki yenilikler • Tanzimat ve ıslahat fermanları • I. Meşrutiyet • II. Meşrutiyet

 10. I.Meşrutiyet'in İlanı(23 Aralık1876) • Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi.Bu grup yanlarına Mithat Paşa’yı da alarak Meşrutiyeti ilan etmesi koşuluyla II.Abdülhamit'i tahta çıkardılar. • 23 Aralık 1976 'da Kanuni Esasi hazırlanarak I.Meşrutiyet ilan edildi. Kanuni Esasi Osmanlı Devletinin Avrupai tarzda ilk anayasasıdır. Kanuni Esasiye göre iki tane meclis kuruldu.Meclisi Mebusan( Üyelerini halk seçecek),Meclisi Ayan (Üyelerini Padişah seçecek) • Not:I.Meşrutiyetin ilanıyla Mutlakiyet dönemi sona ermiş Meşrutiyet dönemi başlamıştır.

 11. II.Meşrutiyet'in İlanı(24 TEMMUZ 1908) • Jön Türkler 1889 yılında İttihat ve Terakki cemiyetini kurdular.Bu örgüt II.Meşrutiyetin ilan edilmesi için II.Abdülhamit'e baskı yaptılar. • Baskılar sonunda II.Abdülhamit 24 Temmuz 1908 'de II.Meşrutiyeti ilan etti. • 13 Nisan 1909'da Meşrutiyet yönetimine karşı olanlar büyük bir ayaklanma yaptılar (31 Mart Olayı). • Ayaklanmayı İttihatçıların oluşturduğu ve M.Kemal'in Kurmay Başkanlığını yaptığı Hareket Ordusu bastırdı. • İttihatçılar bu ayaklanmadan II.Abdülhamit'i sorumlu tutarak tahttan indirdiler.

 12. Uşi (Ouchy) Antlaşması (1912) NEDENLERİ • İtalya’nın sömürge arayışı • Osmanlının burayı savunacak güçte olmaması • İtalya ile Osmanlı Devleti arasında 1912'de Trablusgarp savaşından sonra imzalanmıştır. • Buna göre; • Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya verildi. • On iki ada geçici olarak Balkan savaşından sonra alınmak üzere İtalya'ya bırakıldı. • NOT: Trablusgarp (Libya) Osmanlı Devletinden ayrılan son Kuzey Afrika toprağı olmuştur.

 13. I.Balkan Savaşı ve Sonuçları NEDENİ • Fransız ihtilalinin etkisi • Rusya ve Avrupa ülkelerinin balkan milletlerini kışkırtması • Osmanlının Trablusgarp savaşındaki başarısızlığı ve hükümetin yanlış politikaları • 1912'de Bulgaristan,Yunanistan,Sırbistan ve Karadağ Türkleri Balkanlardan atmak (Amaçları) için anlaştılar ve Osmanlı Devletine saldırdılar BAŞARISIZLIK NEDENLERİ • Osmanlı Devleti ordusundaki subayların ittihatçı-itilafçı diye ayrılmaları • Savaşlara yeterli hazırlanamaması • Cepheler arasındaki kopukluk

 14. SONUÇLARI • Her cephede yenilen Osmanlı Midye-Enez hattına kadar çekilmek zorunda kaldı. • Bulgarların Çatalca önlerine kadar gelmeleri ile Osmanlı barış istedi • I.Balkan Savaşı'nın sonunda Londra Antlaşması (1913)imzalandı.Midye-Enez hattına geriledik. Edirne ve Kırklareli'yi kaybettik. • Bu savaşın sonunda Osmanlı Devletiyle bağlantısı kalmayan Arnavutluk bağımsızlığını kazandı. • Fatihten bu yana Ege'deki Türk hakimiyeti sona erdi.

 15. II.Balkan Savaşı ve Sonuçları NEDENİ • I.Balkan Savaşı'nda aldıkları toprakları kendi aralarında paylaşamayan Balkan ülkeleri kendi aralarında savaşa tutuştular. • Osmanlı Devleti bunu fırsat olarak gördü ve saldırarak Edirne ve Kırklareli'yi geri aldı • II.Balkan Savaşının sonunda iki antlaşma imzalandı. İstanbul Antlaşması(1913):Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında imzalandı.Edirne ve Kırklareli bizde kaldı.Meriç nehri Bulgaristan'la sınır oldu. Atina Antlaşması(1913): Kavala şehri ve Girit adası kesin olarak Yunanistan'a verildi.

 16. I.Dünya Savaşı'nın Sebepleri • 1-Sömürge rekabeti :Birliğini geç tamamlayan İtalya(1870) ve Almanya'nın(1871) sömürge yarışında İngiltere'ye ve Fransa'ya rakip olmaları bu devletler arasında düşmanlığa neden olmuştur. • 2-Almanya-Fransa Çekişmesi: Kömür yataklarının bulunduğu Alsas-Loren bölgesi iki ülkeyi düşman etmiştir. • 3-Balkanlardaki Çekişme: Rusya ile Avusturya-Macaristan arasında Balkanlarda çekişme vardı.Rusya Avusturya-Macaristan'ın içindeki Ortodoks ve Slav ırkları kendi hakimiyetine almak istemesi düşmanlığı artırdı.(Slav-Germen ) • 4-Blokların Kurulması: Yukarıda sayılan sayılan nedenlerle bazı devletler birbirlerine yaklaşmışlardır. Üçlü ittifak devletleri: Almanya,Avusturya-Mac.,İtalya Üçlü itilaf devletleri: İngiltere,Fransa ve Rusya • 5-Avusturya –Mac. Veliahdı Ferdinandın Sırplar tarafından Saraybosna gezisi sırasında öldürülmesi (Görünen neden)

 17. Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına Girmesinin Nedenleri • Balkan ve Trablusgarp savaşlarında kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi • Alman hayranlığı ve Almanya'nın savaşı kesin kazanacağına inanılması • İngiltere,Fransa ve Rusya'nın sömürgelerinde yaşayan Müslüman ülkeleri bağımsızlığına kavuşturma isteği • İngiltere,Fransa ve Rusya'nın Osmanlı Devletine karşı düşmanca tavır takınmaları • Goben(Yavuz),Breslav(Midilli) zırhlı gemilerinin Rus limanlarını (Sivastopol ve Odessa)topa tutması.

 18. Almanya'nın Osmanlı Devletini Kendi Yanında Savaşa Sokmak İstemesinin Nedenleri • Savaşı daha geniş alanlara yaymak • Osmanlı Devletinin Jeopolitik konumundan (Dünya üzerindeki yeri) yararlanmak istemesi • Osmanlı halifesinin dini gücünden faydalanmak ve İtilaf Devletlerinin sömürgeleri olan Müslüman ülkeleri ayaklandırarak, sömürgeleri içten çökertmek • Sömürgelere giden yolları kontrol altında tutmak istemesi

 19. OSMANLININ SAVAŞTIĞI CEPHELER • Kendi Topraklarında Savaştığı Cepheler • 1-Kafkas • 2-Kanal • 3-Filistin • 4-Irak, • 5-Çanakkale • 6-Suriye • 7-Hicaz-Yemen Cepheleridir.

 20. OSMANLININ SAVAŞTIĞI CEPHELER • Kendi Toprakları Dışında Savaştığı Cepheler • 1-Makedonya (Almanya) • 2-Romanya (Bulgar) • 3-Galiçya (Alm. Ve Avs.-Mac) • Cepheleridir.

 21. 1-Kafkasya Cephesi-22 Aralık 1914 • 1 Kasım 1914 ‘ te Rusların Doğu'dan saldırıya geçmesiyle bu cephe açılmıştır.Taarruz cephesidir. NEDENİ • Enver Paşa’nın Anadolu’daki Türkler ile Orta Asya’daki Türkleri birleştirerek büyük Türk devleti kurmak istemesi • Bakü petrollerini ele geçirmek isteyen Almanya’nın bu cephenin açılması için Osmanlı’yı kışkırtması • 22 Aralık 1914’te 150 bin kişi ile başlatılan” Sarıkamış Harekatı” hezimetle sonuçlanmış ve 90 bin askerimiz donarak şehit olmuştur. Ruslar Erzurum, Muş,Bitlis ve Erzincan’ı ele geçirmişlerdir.M. Kemal 1916’da Muş ve Bitlis’i geri almıştır. • Rusların 3 Mart 1918’de imzaladığı Brest Litowsk Antlaşmasıyla I.Dünya savaşından ayrılmış ve doğu cephesi kapanmıştır.(Bu ant. İle Berlin ant. İle kaybettiğimiz Kars,Ardahan,Batum Rusya’dan Osmanlı Devletine geçmiştir.)

 22. 2-Kanal Cephesi-14 Ocak 1915 Nedenleri • Süveyş kanalının alınarak İngiltere’nin sömürgeleri ile bağlantısını kesmek • Mısırı ele geçirmek Sonuçları • Osmanlının iki Taarruz girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. • Düşmana güçsüzlüğümüzü göstermiş • İngilizler karşı harekata girişerek Filistin ve Suriye Cepheleri açılmıştır. • İngiliz ilerleyişi M. Kemal’in Halep önlerinde İngilizleri durdurması ile sona ermiştir.

 23. 3-Irak Cephesi-Kasım 1914 • İngilizler tarafından açıldı. İngilizlerin amacı • Abadan petrollerini korumak • Kuzeye çıkıp Ruslarla birleşmek,Türk kuvvetlerinin Irana girip Hindistan’ı tehdit etmesini engellemek • Bölgedeki Alman tehlikesini ortadan kaldırmak • Hindistan ile deniz bağlantısını sağlamak • Bu amaçlarla Basra’ya asker çıkarıp Kut-ül Amara’ya girdiler.Ancak yenildiler 18.000 İngiliz esir düştü. • Ancak yeni kuvvetlerle saldırarak İngilizler Bağdat’a kadar ilerlediler(11 Mart 1917)

 24. 4-Çanakkale Cephesi Nedenleri • Boğazları ve İstanbul’u alarak Osmanlıyı savaş dışı bırakmak • Ruslara askeri ve mali yardımda bulunmak • Balkanlar üzerinden Almanya’ya saldırmak • Savaşı kısa sürede sonuçlandırmak

 25. 4-Çanakkale Cephesi Gelişimi • İtilaf devletleri donanmalarının Kumkale ve Seddülbahir tabyalarını topa tutması ile savaş başladı.18 Mart 1918 • Nusret mayın gemisinin boğaz girişini mayınlaması ve Türk topçusunun isabetli atışları sonucu başarısız oldular. • Boğazı geçemeyeceklerini anlayıp Gelibolu’ya asker çıkardılar.8 ay süren kara savaşlarında başarı sağlayamadılar. • Churchill’in “ Kaderin Adamı” dediği M. Kemal, 19. Tümen komutanı olarak 57. alayı ileri sürerek Anafartalar ve Conkbayırında düşman ilerleyişini durdurdu. • 8-9 Ocak 1916 da İngiliz ve Fransız güçleri Çanakkale’yi tamamen boşalttı. • M. Kemal “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum.Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir.” Sözünü bu cephede söylemiştir. • Osmanlı Devletinin galip geldiği tek cephedir.

 26. 4-Çanakkale Cephesi Sonuçları • 500 bin insan ölmüştür. • I. Dünya savaşının en kanlı cephesidir. • I. Dünya savaşı 2 yıl uzamıştır • Savaş sırasında ilk gizli anlaşmalar ortaya çıkmıştır. • Bulgaristan savaşa girmiştir. • Rusya’da yardım alamadığı için Bolşevik ihtilali çıkmış.Yeni hükümet Brest-Litowsk Antlaşması ile savaştan çekilmiştir.(3 Mart 1918) • M. Kemal’in Kurtuluş savaşında lider olarak kabul edilmesine neden olmuştur. • Müslüman sömürgelerinde isyanlar çıkmıştır.

 27. Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları • Osmanlı İmp. ,Rus Çarlığı, Avusturya-Macaristan İmp ve Alman İmp. yıkılarak yerlerine milli devletler kuruldu. • Litvanya, Çekoslovakya, Polonya, Yugoslavya, Macaristan ve Avusturya bağımsız birer devlet olarak ortaya çıktı. • Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kuruldu. • Yenilen devletlerde rejim değişiklikleri meydana gelmiştir. (Almanya-Nazi vb.) • I.Dünya Savaşından en karlı İngiltere ve Fransa çıkmıştır. • I.Dünya Savaşı’nın sonunda yenilen devletlere imzalatılan ağır antlaşmalar , II.Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden olmuştur. • İtilaf devletleri ile yenilen devletler arasında şu antlaşmalar olmuştur.

 28. Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları • Versay -Almanya • Sen Jermen-Avusturya • Triyanon -Macaristan • Nöyyi-Bulgaristan • Sevr-Osmanlı Devleti NOT:Mondros ateşkes antlaşması Osmanlı Devletini I.Dünya savaşından çıkaran ateşkes antlaşmasıdır.Sevr antlaşması hazırlanana kadar bu antlaşma yürürlüğe girmiştir.

 29. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Önemi(30 Ekim 1918) • Osmanlı Devleti bu antlaşmayla fiilen sona ermiştir. • Antlaşmanın 7.Maddesi “İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa ,istedikleri bölgeyi işgal edebileceklerdir “ çok ağır bir madde olup ülkenin her an işgalini mümkün hale getirmiştir. • Altı vilayette (Vilayeti Sitte) bir Ermeni Devleti kurulması için zemin hazırlanmıştır.(Sivas ,Erzurum,Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput) • İşgallerin başlamasıyla bölgesel direniş örgütleri ve Kuvay -i Milliye ortaya çıkmıştır. • Azınlıklar işgalleri kolaylaştırmak için zararlı cemiyetleri kurmuşlardır.

 30. İLK İŞGAL EDİLEN YERLER • MUSUL -3 Kasım 1918 • İstanbul -13 Kasım 1918 • İzmir -15 Mayıs 1919 Yunan işgalinde Hukuk-u Beşer gazetesi başyazarı Hasan TAHSİN ‘in Tabancasıyla Yunan askerine açtığı ateş kurtuluş savaşının başlangıcı olmuştur.

 31. Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) • İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini nasıl paylaşacaklarını kararlaştırmak için Paris’te toplandılar. • Daha önce İtalya’ya verilen Batı Anadolu Yunanistan’a verildi.Nedeni;İngiltere’nin güçlü bir İtalya’yı burada istememesi • İtalya’ya:Güneybatı Akdeniz , • Fransa’ya:Urfa , Maraş, Antep ,Suriye ve Lübnan • İngiltere’ye :Irak, Filistin ve Boğazlar bırakılmıştır. • Yunanlılar Paris Barış Konferansının kendilerine verdiği yetkiyle 15 Mayıs 1919 ‘da İzmir’i işgal etmiştir.

 32. ZARARLI CEMİYETLER

 33. A. Azınlıkların Kurdukları Cemiyetler 1- Mavri Mira:Rumlar tarafından kuruldu. İstanbul Patrikhanesi yönetir. İzmir ve Doğu Trakya’yı Yunanistan'a katmak istemektedir. 2-Etnik- Eterya Cemiyeti:Rumlar tarafından Yunanistan sınırlarını genişletmek için kuruldu. 3- Pontus Rum Cemiyeti:Doğu Karadeniz’de eski Rum Pontus Devletini tekrar canlandırmak için Rumlar tarafından kuruldu. 4-Ermeni Taşnak –Hınçak Cemiyeti:Ermeniler tarafından Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmak amacıyla faaliyet göstermiştir.

 34. B. Milli Varlığa Düşman Cemiyetler 1-Kürt Teali Cemiyeti:Doğu illerinde bir Kürt Devleti kurmak için faaliyette bulundu.(İstanbul’da kuruldu.) 2-Teali İslam Cemiyeti:Saltanat ve Hilafeti desteklemiş ve İstanbul’da kurulmuştur. 3-İngiliz Muhipleri Cemiyeti: İngiliz himayesinde yaşamayı isteyenler kurmuştur.Padişah ve sadrazam da üyesidir. 4-Sulh ve Selamet-i Osmani Fırkası:Saltanat ve Hilafeti desteklemiştir. 5-Wilson Prensipleri Cemiyeti: Amerika egemenliğini (Mandasını) istemiştir.

 35. Yararlı Cemiyetler( Milli Cemiyetler) 1-Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesini önlemek için kuruldu. 2-Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Trakya’nın Yunan işgaline uğramasını engellemek için Edirne’de kuruldu. 3-Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti:Doğu Karadeniz ve çevresinin Rumlara verilmesini ve Rum Pontus Devletinin kurulmasına engel olmak için kuruldu. 4- Kilikyalılar Cemiyeti:Adana ve çevresinin Ermenilere verilmesini önlemek için kurulmuştur. 5-İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:İzmir ve çevresinin Yunanlılara verilmesini önlemek için kurulmuştur. 6-Milli Kongre Cemiyeti:İstanbul’da kurulan bu cemiyet Türklere karşı yapılan haksızlıkları basın veyayım yolu ile dünyaya duyurmaya çalışmışlardır. 7-Reddi -i İlhak Cemiyeti:İzmir’in işgalini önlemek için kuruldu.

 36. Yararlı Cemiyetlerin Özellikleri • Milliyetçi düşüncenin etkisiyle kurulmuşlardır. • Bölgesel faaliyet göstermişlerdir. • Sivas kongresinde“Anadolu Ve Rumeli Müdafaa-İ Hukuk Cemiyeti” adı altında birleşmişlerdir. • Genellikle basın yayın yoluyla mücadele etmişlerdir.

 37. İşgaller Karşısında Osmanlının Tutumu • Osmanlıya göre işgaller karşısında direnmek imkansızdı. • İtilaf devletlerinin isteklerine boyun eğmek, en doğru hareket olacaktı. • Böylece Osmanlı hanedanı korunacak , saltanat ve hilafetin devamı sağlanacaktı • Mondros ateşkes ant. sırasında Ahmet izzet paşa hükümeti başta bulunuyordu.İşgaller sırasında haksızlıkları önleyemeyeceğini anlayınca istifa etti.Yerine Tevfik paşa hükümeti kuruldu. • Padişah Kanuni esasinin kendine verdiği yetkiye dayanarak Meclis-i Mebusanı dağıttı. Böylece Padişah ve hükümetin kararlarını denetleyecek güç ortadan kalktı. • İşgaller karşısında padişah ve çevresindekilerin kayıtsızlığını kabullenemeyen Tevfik Paşa hükümeti görevinden alındı. • Yerine İngiliz hayranı olan Damat Ferit Paşa hükümeti kuruldu.İngiliz çıkarlarına uygun politika izledi.İzmir’in işgaline bile ses çıkarmadı. • Sonuç olarak Osmanlı görevini yapmadı. Teslimiyetçi politika izledi. • Bu sorumsuzluk Türk milletine mücadeleye karar verme azmi yarattı.

 38. M. Kemal’in duruma bakışı • Mondros ant. sırasında Suriye cephesinden İstanbul’a gelen (13 Kasım 1918) M. Kemal İtilaf gemilerine bakarak“Geldikleri gibi giderler “sözünü söyledi. • Padişah ve siyasilerle görüştü.Endişelerini bildirdi.Çözüm yolu gösteren bazı düşüncelerini açıkladı.Fakat sonuç alamadı. • Çeşitli kurtuluş çareleri ortaya atılıyordu.Bunlar ; A-İngiliz himayesi B-Amerikan Himayesi C-Bölgesel kurtuluştu. • Bu çareleri yerinde bulmadı. Sağlam ve gerçek bir karar vermek gerekiyordu.O da Millet egemenliğine dayanan kayıtsız şartsız bağımsız yeni Türk Devleti kurmaktı.

 39. M. KEMAL ATATÜRK’ÜN HAYATI • 1881 de Selanik te doğdu. • Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. • Babası gümrük memuruyken kereste ticaretine girdi; annesi ev hanımıydı. • Ayaklanmaların olayların yoğun olduğu bir yerde büyüdü • Eşi latife hanımdır evliliği ile Türk toplumuna örnek olmak istemiştir

 40. Okuduğu Okullar • Fatma Hatun Mahalle Mektebi • Şemsi Efendi Mektebi • Selanik Mülkiye Rüştiyesi (Sivil Ortaokul) • Selanik Askeri Rüştiyesi • Manastır Askeri İdadisi • Harp Okulu • Harp Akademisi 1905’te Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu.

 41. ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

 42. 1-Vatanseverliği • “Vatanın her karış toprağı kanlarımızla sulanmadıkça,hiçbir düşman ayağını bastırmayacağız” diyen Atatürk vatan savunmasını her şeyin üstünde tutmuştur. Kurtuluş savaşını kazandıran vatan sevgisi ve milletine olan güveni olmuştur. • “Yurt toprağı sana her şey feda olsun .Kutlu olan sensin.Hepimiz senin için fedaiyiz.Fakat sen Türk milletini sonsuza kadar yaşatmak için feyizli kalacaksın”Vatan toprağının kutsallığını açıklamıştır.

 43. 2- Millet Sevgisi • “Hiçbir sevgi bunun üzerinde olamaz.Hiçbir sevgi uğruna millet sevgisi feda edilemez”Türk olmaktan gurur duyardı. • Millet sevgisi tutku derecesinde idi.Kendi büyüklüğü ile değil milletinin büyüklüğü ile övünürdü.

 44. 3-İdealistliği • En büyük ideali Türk ulusunu en medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını sürdürmektir. • “Memleket mutlaka çağdaş ,uygar, yepyeni olacaktır.Bizim için bu hayat davasıdır.” Sözleri ile hedefi göstermiştir.

 45. 4- Gerçeği arama gücü • Bilimin ve aklın rehberliğine inanmıştır. • Olayların nedenlerini araştırır.,düşünür ve mantık süzgecinden geçirirdi. • Sorunlar karşısında önlem alırdı.

 46. 6-İleri Görüşlülüğü • İleri örüşlülük M. Kemal’in Büyük bir devlet adamı olma yönünü gösterir.Tarih bilimine çok değer verir, çok okur ve gerekli dersleri çıkarır.Böylece geleceğe güvenle bakar ve isabetli kararlar verir. • Yolunda yürüyen yolcunun ufku görmesi kafi değildir.Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır. • 1933 yılında Almanya ve İtalya’nın takip ettikleri siyasete bakarak 2. Dünya savaşının çıkacağını söylemiş ve önlemler almıştır.

 47. 8-Mantıklılığı • “Akıl ve mantığın halledemeyeceği sorun yoktur”bu iki kavrama büyük önem vermiştir.

 48. 9-İdareciliği • Bir işi zamansız yapmak,o işi bozmak, başarısızlığa uğratmak olur.Her şey sırasında ve zamanında yapılmalıdır. • Büyük kararlar vermek kafî değildir.Bu kararları almak ve kesinlikle tatbik etmek lazımdır. • M. Kemal’in idareciliğinde bazı temel ilkeler vardır. Bunlar; • Gerçekçilik • Akılcılık • Dürüstlük ve • Ülke çıkarlarını ön plana çıkarmaktır.

 49. KUVA-İ MİLLİYE VE ÖZELLİKLERİ • İlk olarak Yunan işgaline karşı Batı Anadolu’dakuruldu • Kuvay -i Milliye birlikleri vatanını seven ,esir yaşamayı hazmedemeyen Türk halkı tarafından kurulmuştur. • Ulusal bilinci uyandırmışlardır. • Yaptıkları çete savaşları ile düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmanı oyalamayı başarmışlardır. • TBMM ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmada büyük yararlılıklar gösterdiler. • Önceleri bölgesel olarak kurulan bu birlikler Sivas Kongresinden sonra bütün vatanı kurtarmak için mücadele ettiler. • Kuvay -i Milliye birlikleri 8 Ekim 1920 de kaldırılarak yerine düzenli ordu kurulmuştur.

 50. Kuvay -i Milliye Birliklerinin kaldırılma nedenleri • Belli bir merkezden yönetilmemeleri • Askerlik tekniğini yeterince bilmemeleri • Düzenli düşman birliklerini durduracak güçten yoksun olmaları • Halktan zorla para ve mal toplamaları • Suçlu gördükleri kişileri kendilerine göre yargılayarak cezalandırmaları etkili olmuştur.