slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
P R A V I L N I K     o minimalnih tehničnih in drugih pogojih     za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov PowerPoint Presentation
Download Presentation
P R A V I L N I K     o minimalnih tehničnih in drugih pogojih     za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

P R A V I L N I K     o minimalnih tehničnih in drugih pogojih     za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

P R A V I L N I K     o minimalnih tehničnih in drugih pogojih     za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov. ___________________________________________________ Ministrstvo za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje Mojca Zupan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

P R A V I L N I K     o minimalnih tehničnih in drugih pogojih     za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

P R A V I L N I K    o minimalnih tehničnih in drugih pogojih     za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov

___________________________________________________

Ministrstvo za obrambo

Uprava RS za zaščito in reševanje

Mojca Zupan

Posvet "GASILNIKI", marec 2006

slide2
Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 22/95)
 • Začetek uporabe Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 108/2004) s 1. 1. 2005.

Posvet "GASILNIKI", marec 2006

slide3

Pomen izrazov

________________________________________________

 • vzdrževanje / vzdrževalec
 • serviser
 • gasilnik

Posvet "GASILNIKI", marec 2006

vsebina pravilnika
Vsebina pravilnika___________________________________________________
 • tehnični in drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vzdrževalci gasilnikov
 • pogoji za pridobitev in odvzem pooblastila za vzdrževanje gasilnikov

Posvet "GASILNIKI", marec 2006

slide5

Dolžnosti lastnika in vzdrževalca pri vzdrževanju gasilnika

__________________________________________________

Lastnik

 • vzdržuje gasilnik na svoje stroške
 • skladno z navodili proizvajalca
 • skladno s pravilnikom

Vzdrževalec

 • serviser z ustreznimi znanji in potrdili

Posvet "GASILNIKI", marec 2006

slide6

Obseg vzdrževanja

_____________________________________________________

 • pregled brezhibnosti delovanja gasilnika po navodilih proizvajalca
 • servisno vzdrževanje, ki vključuje ponovno polnjenje gasilnika po uporabi in zamenjavo iztrošenih ali pokvarjenih delov gasilnika, ugotovljenih pri pregledih

Posvet "GASILNIKI", marec 2006

slide7

Pogoji za vzdrževanje

_____________________________________________________

 • ustrezna registracija
 • zaposlitev vsaj enega serviserja
 • oprema, skladna z zahtevami proizvajalca gasilnikov za vzdrževanje določene vrste gasilnika
 • pogodba o vzdrževanju gasilnikov s proizvajalcem gasilnikov ali njegovim zastopnikom

pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za vzdrževanje gasilnikov skladno s pravilnikom

Posvet "GASILNIKI", marec 2006

slide8

Serviser - pogoji 1/2

 • najmanj IV. stopnjo strokovne izobrazbe kovinarske ali gasilske stroke
 • opravljen preizkus znanja pri proizvajalcu gasilnikov ali zastopniku proizvajalca

Posvet "GASILNIKI", marec 2006

slide9

Serviser - pogoji 2/2

Drugi odstavek 6. člena:

 • serviser, ki polni ampule z ogljikovim dioksidom in vzdržuje gasilnike z ogljikovim dioksidom, mora opraviti predpisan preizkus znanja za polnilca tehničnih plinov

___________________________________________________________________________________________

Podlaga za navedeno določbo pravilnika:

- 63. člen Zakona o energetskem gospodarstvu (Ur.l.SRS, 33/81) in pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem usposabljanju in načinu preizkusa znanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav

- ne velja več

_________________________________________________________________________________________

Posvet "GASILNIKI", marec 2006

slide10

Obveznosti vzdrževalca, vezane na

spremembe pri serviserjih

 • zaposliti serviserja v 90 dneh, če je edinemu serviserju pri vzdrževalcu prenehalo delovno ali drugo razmerje
 • v 30 dneh obvestiti Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje o vsaki spremembi glede izpolnjevanja pogojev za pridobitev pooblastila za vzdrževanje gasilnikov, vključno s spremembami glede serviserjev

Posvet "GASILNIKI", marec 2006

slide11

Oznaka na gasilnikih, vodenje evidence

 • Vsebina oznake
 • naslov vzdrževalca
 • vrsta opravljenega vzdrževanja
 • datum opravljenega vzdrževanja
 • datum naslednjega vzdrževanja po navodilih proizvajalca
 • žig in podpis
 • Oznaka na gasilniku predstavlja tudi potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnika
 • Vodenje evidence o vzdrževanju gasilnikov po serviserju     
 • Vzdrževanje gasilnikov ne sme povečati požarnega tveganja objekta, naprav in postrojev opremljenih s temi gasilniki

Posvet "GASILNIKI", marec 2006

slide12

Pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov

 • izdano na podlage vloge in dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev
 • navaja serviserje, ki so pri posameznih proizvajalcih opravili ustrezen preizkus znanja
 • velja za vse vrste gasilnikov določenega proizvajalca
 • veljavnost: desetih let oziroma odvisno od okoliščin

Posvet "GASILNIKI", marec 2006

slide13

Prenehanje pooblastila

 • vzdrževalec ne izpolnjuje več pogojev, določenih s pravilnikom
 • vzdrževalec ne vloži zahteve za podaljšanje pooblastila v 30 dneh pred iztekom roka veljavnosti pooblastila
 • vzdrževalec ne zaposli serviserja v 90 dneh, če je edinemu serviserju prenehalo delovno ali drugo razmerje
 • vzdrževalec ne obvesti Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje o spremembah, vezanih na izpolnjevanje pogojev za pridobitev pooblastila
 • vzdrževalcu je odvzeto pooblastilo

Posvet "GASILNIKI", marec 2006

slide14

Odvzem pooblastila

 • po uradni dolžnosti
 • na predlog inšpektorja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • če vzdrževalec stori prekršek pri vzdrževanju gasilnikov ali krši predpise o vzdrževanju gasilnikov

Posvet "GASILNIKI", marec 2006

slide15

Prehodne določbe –

veljavnost potrdil in pooblastil

 • Potrdila serviserjem in pooblastila vzdrževalcem gasilnikov, ki jih je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka roka, za katerega so bila izdana, vendar najdlje do 31. 12. 2007
 • Vzdrževalci gasilnikov, ki želijo spremeniti ali podaljšati pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov, morajo izpolnjevati pogoje, določene s pravilnikom

Posvet "GASILNIKI", marec 2006

slide16
e-pošta: urszr@urszr.si

http://www.urszr.si

ali

www.sos112.si

Posvet "GASILNIKI", marec 2006