slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE U BANKAMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE U BANKAMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE U BANKAMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 265 Views
 • Uploaded on

FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE U BANKAMA. SPECIFIČNOSTI BANKARSKOG RAČUNOVODSTVA. Specifičnosti bankarskih aktivnosti u odnosu na aktivnosti drugih privrednih subjekata Značaj banaka kao subjekata od javnog interesa. OKVIR FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA U BANKAMA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE U BANKAMA' - melita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
specifi nosti bankarskog ra unovodstva
SPECIFIČNOSTI BANKARSKOG RAČUNOVODSTVA
 • Specifičnosti bankarskih aktivnosti u odnosu na aktivnosti drugih privrednih subjekata
 • Značaj banaka kao subjekata od javnog interesa
okvir finansijskog izve tavanja u bankama
OKVIR FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA U BANKAMA
 • Međunarodni računovodstveni standardi/ Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (Zakon o računovodstvu i reviziji)
 • Zakon o bankama i druga regulativa NBS
 • Smernice Bazelskog komiteta za nadzor nad bankama
kontni okvir za banke i druge finansijske organizacije
KONTNI OKVIR ZA BANKE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE
 • Klasa 0: Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (potraživanja po osnovu kamata i naknada, potraživanja za date avanse, potraživanja po osnovu preplaćenih poreza…)
 • Klasa 1: Plasmani u dinarima (krediti, depoziti, HoV, učešća, AVR….)
 • Klasa 2: Plasmani u stranoj valuti
 • Klasa 3: Zalihe, nematerijalna ulaganja, osnovna sredstva i investicione nekretnine, stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja, odložena poreska sredstva i porez na dodatu vrednost
 • Klasa 4: Obaveze u dinarima (po osnovu: depozita i kredita, izdatih HoV, kamata i naknada, zarada, ostale obaveze, rezervisanja i obaveze za poreze, odložene poreske obaveze, subordinirane obaveze, PVR…)
 • Klasa 5: Obaveze u stranoj valuti
kontni okvir za banke i druge finansijske organizacije nastavak
KONTNI OKVIR ZA BANKE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE (nastavak)
 • Klasa 6: Rashodi
 • Klasa 7: Prihodi
 • Klasa 8: Kapital, rezerve, dobitak, gubitak, porez na dobit, otvaranje i zaključak
 • Klasa 9: Vanbilansna evidencija
set finansijskih izve taja banaka
SET FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BANAKA
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o novčanim tokovima
 • Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Napomene
bilans stanja banke
BILANS STANJA BANKE
 • Izveštaj o sredstvima, obavezama i sopstvenom kapitalu banke
 • Finansijska pozicija banke
 • Pored bilansa stanja na kraju godine, javno su dostupni i bilansi stanja banaka na kraju svakog kvartala. Za potrebe menadžmenta banke korisni su i bilansi stanja na kraju svakog meseca.
bilans stanja banke1
BILANS STANJA BANKE
 • STRUKTURA BILANSA STANJA BANKE
 • ODNOS IZMEĐU POJEDINIH POZICIJA
 • ZNAČAJ BILANSA STANJA
sredstva banke
SREDSTVA BANKE
 • Gotovina i depoziti kod drugih banaka
 • Hartije od vrednosti
 • Krediti
 • Ostala sredstva
gotovina i depoziti kod drugih banaka
Gotovina i depoziti kod drugih banaka
 • Gotovina u blagajni
 • Depoziti kod centralne banke (obavezna rezerva, viškovi iznad obavezne rezerve)
 • Depoziti kod drugih finansijskih institucija (korespodentski depoziti)
 • Gotovinske pozicije u procesu naplate (čekovi)

Primarne rezerve likvidnosti

hartije od vrednosti
Hartije od vrednosti
 • Likvidni deo

Sekundarne rezerve likvidnosti: kratkoročne državne HoV, blagajnički i komercijalni zapisi, HoV sa tržišta novca

 • Investicione HoV

generišu prihode od kapitala za banku

dužničke HoV mogu da nose:

- interes koji je oporeziv (korporativne

obveznice,…)

- interes koji je izuzet od oporezivanja (obveznice

lokalnih zajednica)

 • HoV pribavljene radi trgovanja

Cilj je u kratkom roku ostvariti zaradu po osnovu promene cena HoV (dilerska funkcija banke)

vrednovanje hov
Vrednovanje HoV

Pri nabavci HoV banka mora da odredi njihovu namenu i

od toga će zavisiti njihovo vrednovanje u bilansu stanja:

 • HoV koje se drže do dospeća

koncept istorijskog troška

amortizovana vrednost

koncept ozbezvređenja

cilj je ostvariti prihod od kamate

 • HoV namenjene trgovanju

aktivno trgovanje

koncept fer vrednosti

realizovani, ali i nerealizovani dobici i gubici se priznaju u bilansu uspeha

 • HoV raspoložive za prodaju

rezidualna kategorija

koncept fer vrednosti

nerealizovani dobici i gubici se priznaju u okviru sopst. kapitala

koncept obezvređenja

krediti
Krediti
 • Predstavljaju najveći deo sredstava banke
 • Generišu najveći deo prihoda banke
 • Izlažu banku visokom kreditnom riziku
 • Manje su likvidni u odnosu na HoV

VRSTE KREDITA

 • Krediti privredi
 • Krediti stanovništvu
 • Krediti javnom sektoru
 • Hipotekarni krediti
 • Poljoprivredni krediti
 • Krediti finansijskim institucijama
 • Inostrani krediti
 • često se uključuje i lizing
posebne pozicije u okviru kredita
Posebne pozicije u okviru kredita
 • Generalno vrlo kratkoročni krediti (overnight loans)
 • Krediti odobreni iz (viškova) depozita koji se drže kod centralne banke (Federal funds sold)
 • Kupovina HoV pod aranžmanom ponovne prodaje (banka privremeno postaje vlasnik nad HoV zajmotražioca)
vrednost kredita u bilansu stanja
Vrednost kredita u bilansu stanja
 • Bruto krediti= nominalni iznos svih izdatih kredita umanjen za iznos izvršenih otplata glavnice duga

minus

 • Prilagođavanja:

ispravka vrednosti kredita po osnovu procenjenih gubitaka u njihovoj naplativosti (kontra-imovinski račun)

nezarađeni prihodi po osnovu primljenih iznosa (npr. provizija), koji će se kasnije priznati kao prihod

=

 • Neto krediti- iznosi za koji se očekuje da će biti naplaćeni
ispravke vrednosti kredita
Ispravke vrednosti kredita
 • Iznos ispravki vrednosti na početku perioda

+ Rashodi indirektnih otpisa kredita (pozicija u bilansu uspeha)

 • Prilagođeni iznos ispravki vrednosti

- definitivni otpisi kredita

+ povraćaj definitivno otpisanih iznosa

 • Iznos ispravki vrednosti na kraju perioda
ispravke vrednosti kredita1
Ispravke vrednosti kredita

Povraćaji definitivnih

otpisa

Rashodi indirektnih otpisa kredita

Definitivni otpisi

Ispravke vrednosti kredita

ispravke vrednosti kredita2
Ispravke vrednosti kredita
 • Adekvatnost ispravki vrednosti
 • Definitivni otpisi kredita

ne menjaju neto vrednost kredita niti utiču na bilans uspeha

ostala sredstva
Ostala sredstva
 • Rezidualna kategorija (zgrade, oprema, ostale nekretnine, nematerijalna ulaganja, učešća u kapitalu, potraživanja, AVR, odložena poreska sredstva…)
 • Relativno mali udeo ove pozicije u ukupnim sredstvima banke
 • Nizak operativni leveridž
obaveze banke
OBAVEZE BANKE
 • DEPOZITNI IZVORI FINANSIRANJA
 • NEDEPOZITNI IZVORI FINANSIRANJA
depoziti
DEPOZITI
 • Depoziti po viđenju
  • Transakcioni računi (tekući računi, NOW računi, MMDA…)
 • Štedni depoziti
 • Oročeni depoziti

do 100.000 $

preko 100.000$

certifikati o depozitu

nedepozitni izvori finansiranja
NEDEPOZITNI IZVORI FINANSIRANJA
 • Prekonoćni krediti od drugih banaka iz njihovih depozita kod centalne banke

(Federal Funds purchased)

 • HoV prodate pod aranžmanom ponovne kupovine (REPO poslovi)

izvori rasploživi u vrlo kratkom roku (značajni za likvidnost banke)

osetljive kamatne stope

veće učešće kod većih banaka

nedepozitni izvori finansiranja nastavak
NEDEPOZITNI IZVORI FINANSIRANJA (nastavak)
 • Uzeti krediti
 • Izdate dužničke HoV
 • Ostale obaveze (obaveze prema dobavljačima, odložene poreske obaveze, PVR, …)
 • Rezervisanja
 • Subordinirane obaveze

dugoročne

nose prava na sredstva banke posle ostalih poverioca

karakteristike sopstvenog kapitala?

sopstveni kapital
Sopstveni kapital
 • Akcijski kapital: obične i preferencijalne akcije (po nominlanoj vrednosti)
 • Emisiona premija
 • Rezerve iz dobiti

Posebna rezerva iz dobiti za procenjene gubitke

Rezerva za opšte bankarske rizike

 • Revalorizacione rezerve
 • Nerealizovani gubici po osnovu HoV raspoloživih za prodaju
 • Neraspodeljeni dobitak
 • Nepokriveni gubitak
 • Otkupljene sopstvene akcije
struktura bilansa stanja
Struktura bilansa stanja
 • Nisko učešće sopstvenog kapitala banke u ukupnim izvorima finansiranja

visok finansijski leveridž

visok rizik od nesolventnosti

adekvatnost kapitala

 • Nisko učešće osnovnih sredstava u ukupnim sredstvima banke

nizak operativni leveridž

 • Visoko učešće finansijskih sredstava (posebno kredita i HoV) u ukupnim sredstvima banke

visok kreditni i tržišni rizik

vanbilansne stavke
Vanbilansne stavke
 • Date garancije, dati avali, preuzete neopozive obaveze za nepovučene kredite (neiskorišćene kreditne linije), HOV primljene u zalog, plasmani po poslovima u ime i za račun trećih lica…
 • Izlažu banku dodatnim rizicima (kreditni i rizik likvidnosti)
 • Tendencija rasta- izvor dodatnih prihoda za banku
bilans uspeha banke
BILANS USPEHA BANKE
 • Informativna vrednost bilansa uspeha banke
 • Glavne pozicije
 • Faktori koji utiču na iznos pozicija u bilansu uspeha
vrste prihoda i rashoda u bilansu uspeha banke
Prihodi od kamata

Nekamatni prihodi

Rashodi kamata

Nekamatni rashodi

Rashodi indirektnih otpisa kredita

Rashodi po osnovu poreza na dobit

Vrste prihoda i rashoda u bilansu uspeha banke
prihodi od kamata predstavljaju ukupne kamate zara ene na razli itim oblicima sredstava
Prihodi od kamata …predstavljaju ukupne kamate zarađene na različitim oblicima sredstava
 • Obuhvataju kamate na:
  • Kredite i lizing
  • Depozite koji se drže kod drugih fin. institucija
  • HoV koje se drže do dospeća, HoV kojima se trguje i HoV raspoložive za prodaju
 • Mogu biti oporezivi i izuzeti od oporezivanja

u svrhe poređenja neoporezivi prihodi se konvertuju u oporezive: neoporezivi prihodi/ (1- poreska stopa)

 • Od čega zavisi iznos prihoda od kamata?
rashodi kamata predstavljaju ukupne kamate obra unate na razli ite pozajmljene izvore finansiranja
Rashodi kamata… predstavljaju ukupne kamate obračunate na različite pozajmljene izvore finansiranja
 • Obuhvataju kamate na:

Depozite

Nedepozitne izvore finansiranja (prekonoćne kredite, druge uzete kredite, izdate dužničke HoV)

neto dobitak od kamata kamatna mar a
NETO DOBITAK OD KAMATA(KAMATNA MARŽA)
 • Predstavlja razliku prihoda od kamata i rashoda kamata banke
 • Značajan uticaj na neto dobitak banke

(stopa kamatne marže)

 • Faktori koji utiču na visinu kamatne marže?
nekamatni prihodi
NEKAMATNI PRIHODI
 • Obuhvataju:

Provizije i naknade po osnovu: obavljanja platnog prometa, izdatih garancija, usluga po depozitnim računima komitenata, depo i sefo poslova, brokerskih usluga itd.

Dividende

Pozitivne kursne razlike

Dobitke na HoV

Ostale nekamatne prihode

 • Imaju tendenciju rasta u strukturi ukupnih prihoda banke
nekamatni rashodi
NEKAMATNI RASHODI
 • Obuhvataju…

troškove zarada i naknada zaposlenima

troškove amortizacije zgrada i opreme i troškove zakupa

rashode provizija i naknada

negativne kursne razlike

gubitke na prodaji HoV

ostale nekamatne rashode

 • Obično su veći od nekamatnih prihoda, pa banke imaju neto nekamatni gubitak
rashodi indirektnih otpisa kredita
RASHODI INDIREKTNIH OTPISA KREDITA
 • Negotovinski rashodi
 • Predstavljaju (procenjene) gubitke zbog obezvređenja kredita
 • Značajna su pozicija u bilansu uspeha banke
 • Zavise od veličine i kvaliteta kreditnog portfolia
 • Uticaj regulatornog tela
struktura bilansa uspeha ameri kih banaka 2003
Struktura bilansa uspeha američkih banaka (2003)

BILANS USPEHA % uk.prihoda

Ukupni prihodi od kamate 63,73

- Ukupni rashodi od kamate 18,60

= Neto kamatni dobitak 45,13

+ Ukupni nekamatni prihodi 34,92

 • Rashodi indirekt. otpisa kredita 6,66
 • Ukupni nekamatni rashodi 46,11

= Neto operativni dobitak 27,29

+ Neto dob. (gub.) po osnovu prodaje HoV 1,34

 • Rashodi po osnovu poreza na dobit 9,40

+ Neto vanredni prihodi (rashodi) 0,01

= Neto dobitak 19,24

- Gotovinske dividende 13,85

= Neraspoređeni dobitak 5,39

bu komercijalne banke a d beograd
BU Komercijalne banke A. D. Beograd

01.01.-30.09.2009. 01.01.-30.09.2008.

(u 000 din.) (u 000 din.)

Dobitak (gubitak) po osnovu kamata 4,501,795 4.463.986

Prihodi od kamata 10,793,815 7.555.026

Rashodi kamata 6,292,020 3.091.040

Dobitak (gubitak) po osnovu naknada i provizija 2,475,436 2.225.113

Prihodi od naknada i provizija 2,849,249 2.428.026

Rashodi od naknada i provizija 373.183 202.913

Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje HoV po FV kroz BU 32.133 2.997

Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje HoV raspoloživih za prodaju

Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje HoV koje se drže do dospeća

Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje udela (učešća) 56.661

Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje ostalih plasmana (77)

Neto prihodi (rashodi) od kursnih razlika (2.636.863) 2.768.619

Prihodi od dividendi i učešća 6.335 3.020

Ostali poslovni prihodi 152.226 117.108

Neto prihodi (neto rashodi) indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja (985.832) (80.925)

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 2.596.826 2.479.245

Troškovi amortizacije 396.071 293.477

Operativni i ostali poslovni rashodi 2.942.961 2.448.990

Neto prihodi/rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza 3.583.802 (2.268.026)

Dobitak (gubitak) iz redovnog poslovanja 1.192.997 2.066.841

Neto dobici (neto gubici) poslovanja koje se obustavlja

Rezultat perioda- Dobitak (gubitak) pre oporezivanja 1.192.997 2.066.841

pozicije u bilansu uspeha banaka u srbiji
POZICIJE U BILANSU USPEHA BANAKA U SRBIJI

Prihodi od kamata

Rashodi kamata

Dobitak (gubitak) po osnovu kamata

Prihodi od naknada i provizija

Rashodi od naknada i provizija

Dobitak (gubitak) po osnovu naknada i provizija

Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje HoV po FV kroz BU

Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje HoV raspoloživih za prodaju

Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje HoV koje se drže do dospeća

Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje udela (učešća)

Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje ostalih plasmana

Neto prihodi (rashodi) od kursnih razlika

Prihodi od dividendi i učešća

Ostali poslovni prihodi

Neto prihodi (neto rashodi) indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

Troškovi amortizacije

Operativni i ostali poslovni rashodi

Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza

Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza

Dobitak (gubitak) iz redovnog poslovanja

Neto dobici (neto gubici) poslovanja koje se obustavlja

Rezultat perioda- Dobitak (gubitak) pre oporezivanja

Porez na dobit

Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza

Gubitak od kreiranih odloženih poreskih obaveza i smanjenja odloženih poreskih sredstava

Dobitak (gubitak)

Zarada po akciji

Osnovna zarada po akciji

Umanjena zarada po akciji