MAPY
Download
1 / 54

MAPY - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

MAPY. WYKŁAD II. MAPY. Mapa jest to obraz fizycznej powierzchni ziemi na p ł aszczy ź nie w przyj ę tym odwzorowaniu kartograficznym i za ł o ż onej skali z symbolicznym przedstawieniem obiektów i ukształtowania.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MAPY' - theta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

MAPY

WYKŁAD II


MAPY

Mapa jest to obraz fizycznej powierzchni ziemi na płaszczyźnie w przyjętym odwzorowaniu kartograficznym i założonej skali z symbolicznym przedstawieniem obiektów i ukształtowania.

Treść map - znaki umowne, punkty wysokościowe (pikiety), warstwice, siatka współrzędnych, opisy


Dok adno mapy
Dokładność mapy

Dokładność mapy zależy od skali, odwzorowania i dokładności wykonanych pomiarów.Teoretyczna:D = d*Mzakładając d = 0.1 mmZ badań doświadczalnych– błądD =  (0.25mm  0.4mm)*MDla określonych szczegółów mapy błąd generalizacji kształtu obiektu może wynosić 0.5 m.D = d*M


MAPY

 • Mapa jest to odwzorowanie „nierozwijalnej" kuli (elipsoidy obrotowej) na płaszczyznę, stąd różne odwzorowania kartograficzne:

  a) rzutowanie kuli na różne powierzchnie „rozwijalne"- stąd podział na odwzorowania:- płaszczyznowe;

  - walcowe;

  - stożkowe;


MAPY

b)podział ze względu na położenie powierzchni odwzorowania:- normalne;

- poprzeczne;

- ukośne;

c) podział ze względu na zniekształcenia (lub ich brak) - odwzorowania:- równokątne(wiernokątne);

- równopowierzchniowe;

- równoodległościowe.


MAPY

Ziemia jako elipsoida obrotowa - stosowane różne układy odniesienia:

1. Współrzędne geograficzne:

- długość (X) W – E;

- szerokość geograficzna (Y) N - S.

2. Współrzędne prostokątne (geodezyjne, topograficzne, kartezjańskie = osie odwrotne niż we współrzędnych matematycznych):X T, Y ->, Z (wysokość).


MAPY

 • Skala mapy – zależność pomiędzy długością odcinka łączącego dwa punkty na mapie i odległością odpowiadających im punktów na powierzchni odniesienia 1 : M.

  1 : M = d / D

  M – mianownik skali mapy


Og lna klasyfikacja map
OGÓLNA KLASYFIKACJA MAP

1. kryterium – skala:

 • Drobnoskalowe : M > 1 000 000;

 • Średnioskalowe : 10 000 ≤ M ≤ 1 000 000;

 • Wielkoskalowe : M < 10 000

  (w praktyce: 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500)

  2. kryterium – przeznaczenie:

 • Mapa zasadnicza (1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000),

 • Mapa ewidencji gruntów i budynków (mapa katastralna),

 • Mapa do celów projektowych.


Og lna klasyfikacja map1
OGÓLNA KLASYFIKACJA MAP

3. kryterium – sposób przygotowania:

 • Analogowe (tradycyjne – pierworys – matryca – kopia);

 • Numeryczne(cyfrowe):

  - wektorowe (skanowanie-wektoryzacja, digitalizacja);

  - rastrowe (skanowanie);

  - hybrydowe;

 • Fotogrametryczne (fotomapa, ortofotomapa).Podzia map tematycznych
PODZIAŁ MAP TEMATYCZNYCH


Mapy tematyczne
Mapy tematyczne

Mapy tematyczne są opracowaniami kartograficznymi eksponującymi jeden lub kilka wybranych elementów treści ogólnogeograficznej, bądź określone zagadnienia społeczno - gospodarcze lub przyrodnicze.


Mapy tematyczne1
Mapy tematyczne

Mapy tematyczne tworzone są w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb gospodarki narodowej, a w szczególności:

 • potrzeb planowania przestrzennego, rolnictwa i gospodarki żywnościowej, górnictwa itp.;

 • rozwiązywania problemów naukowo – badawczych;

 • administracji i zarządzania.


Mapy tematyczne2
Mapy tematyczne

Mapy tematyczne stanowią zbiory map w skalach od l:250 do l:500 000.

Skale tych map dobiera się wg następujących kryteriów:

 • przeznaczenie i rola mapy;

 • szczegółowość mapy;

 • czytelność mapy.


Mapy tematyczne3
Mapy tematyczne

W skład podstawowych elementówopisumapy tematycznej wchodzą:

 • tytuł mapy określający rodzaj mapy oraz nazwę obszaru;

 • skala mapy;

 • wykaz znaków umownych z objaśnieniami;

 • kwalifikacja mapy pod względem zabezpieczenia tajemnicy;


Mapy tematyczne4
Mapy tematyczne

 • nazwa instytucji opracowującej i wydającej daną mapę;

 • imię i nazwisko redaktora mapy;

 • rodzaj materiału źródłowego podstawowego oraz datę aktualności;

 • data ukończenia opracowania mapy;

 • rok wydania mapy.


Mapa zasadnicza
MAPA ZASADNICZA

 • Mapa zasadnicza jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa o treści dostosowanej do potrzeb gospodarczych. Podlega bieżącej i okresowej aktualizacji, jest źródłem wszystkich map pochodnych.

 • Mapa zasadnicza jest przygotowana i udostępniana w jednolitym państwowym układzie współrzędnych, unormowanej formie graficznej i formacie arkuszy.


Mapa zasadnicza1
MAPA ZASADNICZA

Mapa zasadnicza to podstawowy materiał do opracowania projektów wszystkich branż:

 • planowania przestrzennego miast i osiedli;

 • rolnictwa i leśnictwa;

 • górnictwa;

 • inwestycji budowlanych i inżynierskich;

 • planowania i eksploatacji infrastruktury technicznej;

 • ochrony środowiska.Cechy mapy zasadniczej
CECHY MAPY ZASADNICZEJ

Skala zależy od stopnia nasycenia budowli i urządzeń inżynierskich na danym terenie (instrukcja GUGiK – O2).

Przepisy prawa przewidują wykonanie mapy w skalach:

 • 1:500 - dla dużych miast i osiedli o gęstej zabudowie;

 • 1:1000 - dla pozostałych miast i osiedli;

 • 1:2000– dla osiedli wiejskich i terenów rolnych o rozdrobnionym podziale gruntu na działki;

 • 1:5000 - dla pozostałych terenów rolnych i leśnych.


Cechy mapy zasadniczej1
CECHY MAPY ZASADNICZEJ

 • Zależnie od potrzeb, dla wybranych terenów może być przygotowana mapa w skali 1:250 (trasy ulic).

 • Przewidziano jednolity format arkuszy A1, obejmujący sekcję rysunku w ramce o wymiarach 800x500 mm.

 • Każdy arkusz posiada godło i opis. Godło identyfikuje arkusz mapy zależnie od współrzędnych punktów i skali mapy w strefie odwzorowania kartograficznego.


Tre mapy zasadniczej
TREŚĆ MAPY ZASADNICZEJ

 • Treść mapy zasadniczej jest dostosowana do skali mapy. Zakres obiektów ograniczają możliwości techniczne pokazania wszystkich detali obiektów terenu i ich opisu na jednym rysunku. Podział obiektów na obligatoryjne i fakultatywne (opcjonalne).


Tre mapy zasadniczej1
TREŚĆ MAPY ZASADNICZEJ

 • Wszystkie elementy treści wykraczające poza obligatoryjne wymagają odrębnego opracowania kartograficznego (dotyczy to z reguły nietrwałych elementów obiektów terenowych lub poszerzenia ilości opisów).


Tre mapy zasadniczej2
TREŚĆ MAPY ZASADNICZEJ

Na treść mapy zasadniczej składają się:

 • osnowa geodezyjna;

 • granice: państwa, podziału administracyjnego, jednostek ewidencyjnych, działek oraz użytków gruntowych;

 • ogrodzenia trwałe;

 • budowle i budynki i urządzenia inżynieryjno-techniczne nadziemne i naziemne;

 • uzbrojenie podziemne;


Tre mapy zasadniczej3
TREŚĆ MAPY ZASADNICZEJ

 • drogi, koleje, wody i urządzenia towarzyszące;

 • rzeźba terenu i sztucznie ukształtowane formy terenu;

 • granice użytków gruntowych i pokrycia szatą roślinną;

 • tereny rekreacji, zabaw i sportu;

 • pomniki, cmentarze, figury i krzyże przydrożne;

 • opisy informacyjne związane z treścią mapy;

 • kontury klasyfikacji gruntów i ich oznaczenia oraz numery działek, zgodnie z ewidencją gruntów.


Tre mapy zasadniczej4
TREŚĆ MAPY ZASADNICZEJ

Dla określonego obszaru opracowuje się tylko jedną mapę zasadniczą w dobranej skali.

Materiałami źródłowymi do opracowania mapy w zależności od skali są:

1) Wyniki pomiarów i badań terenowych,

2) dane opisowe i liczbowe.

 • Błąd położenia punktów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej na pierworysie nie może przekroczyć 0,3 mm względem punktów osnowy geodezyjnej.

 • Błędy wysokości punktów terenu wynoszą ±0.2 m.


Metryka mapy zasadniczej
Metryka mapy zasadniczej

Metryka mapy zasadniczej jest podstawowym dokumentem, który obrazuje przebieg opracowania tej mapy. Wzór metryki ustala Główny Geodeta Kraju.

Celem metryki mapy jest podanie podstawowych informacji źródłowych o cechach opracowanej mapy i ogólnym stopniu jej aktualności.

Metrykę zakłada się dla mapy w momencie rozpoczęcia jej opracowywania i uzupełnia się ją w miarę wprowadzanych zmian.


Metryka mapy zasadniczej1
Metryka mapy zasadniczej

Metryka mapy zawiera następujące dane:

 • tytuł, skalę;

 • numer ewidencyjny;

 • godło arkusza;

 • oznaczenie zbioru danych mapy numerycznej;

 • układ współrzędnych X, Y, H;


Metryka mapy zasadniczej2
Metryka mapy zasadniczej

 • metodę opracowania mapy;

 • wpisy dotyczące dokładności mapy;

 • rok wydania mapy;

 • wykonawcę mapy odpowiedzialnego za jej opracowanie;

 • wpisy dotyczące aktualizacji mapy.


Forma mapy zasadniczej
Forma mapy zasadniczej

Mapa zasadnicza wykonywana jest w formie numerycznej lub klasycznej. Treść obligatoryjna mapy zasadniczej, wykonana w formie numerycznej, prowadzona jest w w systemie informatycznym, wektorowym.


Forma mapy zasadniczej1
Forma mapy zasadniczej

Treść mapy zasadniczej przedstawia poprzez system nakładek tematycznych informacje:

E - nakładka ewidencji gruntów i budynków;

U- nakładka sieci uzbrojenia terenu;

S - nakładka sytuacji powierzchniowej (inne obiekty trwale związane z terenem);

W - nakładka rzeźby terenu (wysokościowa);

R - nakładka realizacyjnych uzgodnień projektowych.


Mapa ewidencji grunt w i budynk w katastralna
MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (KATASTRALNA)

Mapa katastralna stanowi podstawowy materiał kartograficzny wykorzystywany do celów prawnych i różnorodnych potrzeb gospodarki narodowej, a w szczególności:

 • gospodarki ziemią;

 • planowania przestrzennego;

 • projektowania lokalizacji inwestycji.


Mapa ewidencji grunt w i budynk w katastralna1
MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (KATASTRALNA)

Mapa ewidencyjna powinna być utrzymywana w stanie bieżącej aktualności.

Dla określonego obszaru opracowuje się tylko jedną mapę w dobranej skali.


Mapa ewidencji grunt w i budynk w katastralna2
MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (KATASTRALNA)

Na treść mapy ewidencyjnej składają się:

 • osnowa geodezyjna;

 • granice państwa, podziału administracyjnego, jednostek ewidencyjnych, działek oraz użytków gruntowych;

 • kontury klasyfikacji gruntów i ich oznaczenia oraz numery działek, zgodnie z operatem ewidencji gruntów;

 • budynki i ich numery ewidencyjne;

 • opisy informacyjne związane z treścią mapy.

  Skala mapy 1 : 500; 1 : 1 000; 1 : 2 000 i 1 : 5 000.


Mapa ewidencji grunt w i budynk w
MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Ewidencja gruntów i budynków stanowi podstawę:

 • planowania przestrzennego;

 • wymiaru podatków;

 • oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych;

 • statystyki publicznej;

 • gospodarki nieruchomościami.

  Dane zawarte w ewidencji gruntów są podstawą odpowiednich wpisów do działu I księgi wieczystej.


Mapa ewidencji grunt w i budynk w1
MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który składa się z:

 • map;

 • rejestrów;

 • dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów.

  Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne, ale udzielane są odpłatnie przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.Mapa numeryczna cyfrowa
Mapa numeryczna (cyfrowa)

Mapa cyfrowa to baza danych, która zawiera jednoznaczne określenie położenia obiektu na Ziemi w postaci grafiki komputerowej.

Programy komputerowego systemu mapy cyfrowej umożliwiają wizualizację obiektów na monitorze komputera.


Mapa numeryczna
Mapa numeryczna

Najczęściej używane systemy mapynumerycznej w Polsce:

 • AutoCad Map;

 • Microstation, zawierające moduły dla branży inżynierii lądowej i architektury;

 • EwMapa, GeoSET, TerraBit, Geo-Map, GeoGraphics, GEOMedia. .

  Mapy cyfrowe są najważniejszym elementem każdego Systemu Informacji Geograficznej (GIS).
Metody opracowania mapy numerycznej
Metody opracowania mapy numerycznej

Mapy numeryczne powstają:

1. Po przetworzeniu zbiorów danych z pomiarów geodezyjnych i opracowań fotogrametrycznych met. kartografii numerycznej do postaci obrazów wektorowych.

2. Przez skanowanie wcześniej zredagowanych map analogowych do postaci obrazów rastrowych.


Metody opracowania mapy numerycznej1
Metody opracowania mapy numerycznej

3. Przez skanowanie map analogowych i przeprowadzenie kalibracji i wektoryzacji obrazu po uzupełnieniu ze zbiorów z pomiarów geodezyjnych i opracowań fotogrametrycznych.

4. Przez digitalizację map analogowych i przeprowadzenie operacji redagowania mapy met. kartografii numerycznej w postaci obrazów wektorowych.Ortofotomapa
Ortofotomapa

 • Ortofotomapa jest obrazem terenu powstałym ze zdjęć lotniczych przetworzonych do jednolitej skali w założonym odwzorowaniu kartograficznym.

 • Jest to opracowanie fotogrametryczne, które łączy w sobie zalety zdjęcia lotniczego z tradycyjną mapą analogową.


Ortofotomapa1
Ortofotomapa

Ortofotomapa stanowi idealny materiał badawczy przydatny do oceny stanu środowiska przyrodniczego, bazę informacyjną dla planistów, geodetów, sozologów i administracji publicznej. Terenowa rozdzielczość piksela wynosi około 0.5 metra.

Dokładność ortofotomapy odpowiada skali 1: 5000.
Automatyzacja w kartografii numerycznej
AUTOMATYZACJA W KARTOGRAFII NUMERYCZNEJ

 • Pomiary  zapis danych geodezyjnych  przetwarzanie  druk mapy


Numeryczny model terenu
Numeryczny model terenu

 • Numeryczny model terenu - NMT (ang. Digital Terrain Model) tworzy się w oparciu o dane wektorowe z pomiarów fotogrametrycznych, bezpośrednich pomiarów terenowych bądź w wyniku wektoryzacji rzeźby terenu z istniejących map.


Numeryczny model terenu1
Numeryczny model terenu

Utworzony model terenu pozwala na:

 • - automatyczne generowanie profili podłużnych i poprzecznych;

 • - obliczanie objętości gruntu (robót ziemnych),

 • - tworzenie map warstwicowych,

 • - różnego rodzaju wizualizacje i analizy.

 • - wspomaga projektowanie dróg, melioracji czy przewidywanie zasięgu i skutków powodzi.

  NMT najczęściej oznacza trójwymiarowy model rzeźby terenu.
DZIĘKUJĘ

ZA UWAGĘ


ad