hekasi group field study grade 5 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
HEKASI Group (Field Study) Grade 5

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

HEKASI Group (Field Study) Grade 5 - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

HEKASI Group (Field Study) Grade 5. REVIEW. Panuto : Isaayos ang mga letra upang mabuo ang mga salitang tinutukoy ng mga pahayag . 1. PNAEY-DHLCAIR CTA Ito ang unang batas na nagtaguyod ng malayang kalakalan . 2. RWEOUODDN-MSINSMO CTA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HEKASI Group (Field Study) Grade 5' - thao


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hekasi group field study grade 5
HEKASI Group

(Field Study)

Grade 5

slide3

Panuto: Isaayosangmgaletraupangmabuoangmgasalitangtinutukoyngmgapahayag.

 • 1. PNAEY-DHLCAIRCTA
 • Ito angunangbatasnanagtaguyodngmalayangkalakalan.
slide4

2. RWEOUODDN-MSINSMO CTA

Ito angbatasnaipinatupadnoong 1913 nanagtatanggalnglimitasyonsamgaproduktongPilipinonginiluluwassa U.S.

slide5

3. EGSNIASMT RSTNOER

Sa ilalimngprogramangito, angsinuman ay maaaringmag may-aringhanggang 16 naektaryanglupa, ngunitsapamamagitanng Act No. 2874 ginawaitong lima hanggangsampungektarya.

slide6

4. EGSNIASMT RSTNOER

Sa ilalimngsistemangito, sinumangnakapwestosalupanangipatupadangsistemangito ay maaaringmagpatitulorito.

slide7

5. AEDRT EREF

Ito ay nangangahulugannawalangsagabalsapagpasokngmgaproduktong Pilipino sa U.S., gayundinngproduktongAmerikanosaPilipinas.

pagbabagong panlipunan
PagbabagongPanlipunan
 • Panahanan
 • Kalusugan at kalinisan
 • Pagkabuongmgalungsod
 • Pagbabagosapopulasyon
 • Transportasyon at komunikasyon
 • Edukasyon at relihiyon
panahanan
Panahanan
 • Sa panahonngmgaAmerikano, angbahaynabato ay napalitanng Bungalow at Chalet.
slide11

CHALET

-ay isangbahaynagawasakahoyna may padahilig (sloping) nabubong at malapadnasulambi

(widely overhanging eaves).

 • BUNGALOW

-ay isangbahaynakadalasangisangpalapaglamang at may malawakna veranda.

slide12

ISKWATER

- dumamiangmgaiskwaternalumikhangsuliraninsakalusugandahilsakahirapan.

kalusugan at pangangalaga sa kapakanan ng mamamayan
Kalusugan at PangangalagasaKapakananngMamamayan
 • PagdatingngmgaAmerikano, pinagtuunannilangpansinangpagsugposamgasakitsapamamagitanng Quarantine service.
slide14

Bumabaangbilangngmgasanggolnanamamataysapanganganak.

 • Nabawasan din angpagkakaroonng MALARIA, BERI-BERI, KOLERA at iba pang sakit.
slide15

Sa kabilangdako, nahirapanangmgaAmerikanongdoktordahilnatuklasannilangtaglayngmga Pilipino angkatutubongpaniniwalahinggilsapagkakasakit at pagpapagalingngsakit.

board of public health
Board of Public Health
 • Itinayonoong 1901
 • Nagsagawaitongkampanyaparasapagpapabutingkalusugan at pagtuturongmgabagongkaalamang pang-kalusugan
 • Nagtayongmgainstitusyonparasa may sakit
 • Kinupkopangmgabatangulila, may sakitsapag-iisip at mgakabataangmapabayaan o napariwara
sistema ng transportasyon at komunikasyon
SistemangTransportasyonat Komunikasyon
 • Angpagpapaunladsasistemangtranportasyon at komunikasyon ay inasikasorinngmgaAmerikanoupangmapadaliangpagdadalangproduktomulasamgatanimantungosamgasentrongpamilihan
slide18

Karitela, kalesa at karitonsapanahonng ESPANOL ay napalitanngmgatrak at trennanagpabilissatransportasyon.

slide19

Binilingpamahalaanang Manila-Dagupan Railway Company at ginawaitongManila Railroad Company.

 • Ginawaangdaanpatungosa Baguio at ginawangpahingahanngmgaAmerikano.
 • Noong 1930, binuksanangBicol Express napatungosakatimugang Luzon at Kabikulan.
slide20

Noong 1902, binuksanangmgamahigitsa 100 daungansabansa.

 • 1905, pinasimulanangpagkakaroonnglinyangtelepono.
slide21

1933, nagkaroonngserbisyosaradio.

 • 1935, mayroonnghigitsa 1000 koreosabansa kung kayanagingmadaliangkomunikasyonsaiba’tibangbahagingPilipinas.
slide22

Wika at Panitikan

Sa pamamagitanngsistemangpampublikongedukasyon, natutuhan at nakasanayanngmga Pilipino angwikang English.

slide23

ESPANOL/PRAYLE

Naniniwalanghindidapatmatutongwikanilaangmga Pilipino.

Sa ganitongparaan ay mapapanatilinilapagiging “mababa” nglahingindio kung tawaginnila.

slide24

Amerikano

 • Naniniwalanaupangmagtagumpayangkolonyalismo, masmainam kung matututoangmga Pilipino ngwikang English.
 • Masnaunawaanngmga Pilipino angkulturangAmerikano at inaasahangmamahalinnilaitokaysasarilingkultura.
slide25

Wikang English

 • Pamantayansapag-angatsabuhayangpagigingmarunongsawikang English.
 • Nagingpamantayanangkaalamansawikang English sakahusayanngisang Pilipino sapanahonngAmerikano at magingsakasalukuyangpanahon.
 • Sa panitikan, dumagsaangmgamanunulatng Pilipino nanagsulatsawikang English.
panitikan
Panitikan
 • Juan Salazar
 • Justo Juliano
 • Bernardo Garcia
 • MaximoKalaw
 • TarcillaMalabanan
 • Francisco Africa
sanaysay at tula
Sanaysay at Tula
 • Fernando Maramag
 • Carlos Romulo
 • Mauro Mendez
 • ChristinoJamias
 • Vicente Hilario
 • ElisioQuirino
noong dekada 1930 higit na dumami ang mga manunulat
Noongdekada 1930, higitnadumamiangmgamanunulat
 • Federico Mangahas
 • Salvador Lopez
 • Francisco Icasiano
 • AmandoDayrit
 • Maria Luna Lopez
 • Manuel Arguilla
 • Bienvenido Santos
 • Maria Kalaw
slide29

Edukasyon at Relihiyon

 • TumaasangbilangngPilipinongnakapag-aral
 • sundalongAmerikanoangsiyangnagsilbinggurosapampublikongpaaralan.
slide30

PinalitanangmgaAmerikanongSundalongmga“Thomasites”.

 • SistemangPensionado.
 • 1913 hanggang 1914, ipinadalasa U.S angmgamag-aaralnaPilipinongnagpamalasngkatalinuhansaiba’tibangsangay.
slide31

Act74 (1901) binuksanangpaaralangpambabae

 • Instituto de Mujeres
 • Centro Escolar de Senoritas
 • Philippine Women’s College
 • 1908, itinatagangUnibersidadngPilipinas
slide32

Sa relihiyonkinilalaangpamahalaangAmerikanosapaghihiwalayngSimbahan at Estado bunganito:

 • pagkakaroonng secular ngkurikulumsapaaralan
 • ginawangopsyunalangpagtalakayngrelihiyonsaklase
 • malayangmakapamilingrelihiyonangmga Pilipino.
slide33

Naitatagangsimbahangprotestante:

 • Methodist
 • Baptist
 • Lutheran
 • Presbyterian
 • Episcoplian
pangkatang gawain
Pangkatang Gawain

Gumawangisangdula-dulaan. Angisangtauhan ay magpapakitangpagyakapsakulturangAmerikano. Siya ay magsasalitasawikang English nabalu-baluktot. Samantala, angisa pang tauhan ay magpapakitangpagmamahalsapagigingtapat

slide35

sakulturang Pilipino at sakatutubongwika.

Pagkataposngdula-dulaan, talakayinsaklase kung anoangopinyonngklasesadalawangkarakter at kung sionsainyongpalagayangdapattularan.

slide36

THE END 

Thank You!

slide37

Members:

Azura, Catherine Caballas, Rochelle

Betonio, PenilynDaroy, Nikki

III-8 BEEd

slide38

20

 • Jayson

Quiz No. 3

 • Tranvia o tramvia
 • English o Ingles
 • SundalongAmerikano
 • Thomasites
 • Fernando Maramag
 • Quarantine Service
 • Pensionado
 • Bungalow
 • Hamburger
 • Protestanteo Protestant