Download
subat mart ayi bulteni n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SUBAT MART AYI BULTENI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SUBAT MART AYI BULTENI

SUBAT MART AYI BULTENI

364 Views Download Presentation
Download Presentation

SUBAT MART AYI BULTENI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SUBAT MART AYI BULTENI

 2. ŞUBAT- MART AYI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? • Şubat-Mart ayı kazanımlarımız • Şubat-Mart ayı etkinlik örneklerimiz • Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi dersi konularımız • Branş derslerimizde yapılan çalışmalar • Rehberlik çalışmaları • Sosyal etkinlik derslerimizde yapılan çalışmalar • Kütüphane saati uygulamamız • Matematik odası etkinliklerimiz • Okuma saati • Laboratuar çalışmalarımız • Etütlerimiz

 3. ŞUBAT-MART AYI KAZANIMLARIMIZ • Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde, toplam ile toplananların biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. • Toplama işleminde, toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. • Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. • 20 içinde geriye birer sayar. • Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. • 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur, matematik cümlesini yazar. • Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. • Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı bulur. MATEMATİK

 4. HAYAT BİLGİSİ • Kişisel eşyalarını özenli kullanır. • Başkalarının eşyalarını izin alarak kullanır ve bu eşyalara zarar vermez. • Ailesindeki bireyleri tanır ve tanıtır. • Ailedeki yardımlaşmayı ve görev dağılımını araştırır. Dayanışmaya günlük hayattan örnekler gösterir. • Aile içinde görevlerini yerine getirirken kimlerden nasıl yardım alacağına karar verir. • Ailenin dayanışma ve iş birliği yapılan özel bir çevre olduğunu kavrar. Ailesinde ve akrabaları arasında etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemler.

 5. TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME Dinleme kurallarını uygulama • Dinlemek için hazırlık yapar. • Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. • Görgü kurallarına uygun dinler. Dinlediğini anlama • Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. • Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. • Dinlediklerini zihninde canlandırır. • Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına(5 N 1 K) cevap arar. • Dinlediklerinin konusunu belirler. • Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. • Dinledikleri ile ilgili , kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. • Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. • Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve bu sorulara cevaplar verir. • Dinlediklerinde hikaye unsurlarını belirler. • Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. • Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. Tür, yöntem ve tekniklere uygun dinleme • Metni takip ederek dinler. • Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler ve izler. • Eğlenmek için masal, hikaye, şarkı tekerleme, tiyatro vb dinler/izler.

 6. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA Konuşma kurallarını uygulama • Konuşmak için hazırlık yapar. • Dinleyicilerle göz teması kurar. • İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. • Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. • Akıcı konuşur. • Sesine duygu tonu katar. • Konuşmalarında beden dilini kullanır. • Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. • Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur. • Konuşma konusunu belirler.

 7. Kendini sözlü olarak ifade etme • Kendine güvenerek konuşur. • Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. • Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. • Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. • Duydu, düşünde ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. • Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum kişi vb. hakkında konuşur. • Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. • Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. • Konuşmalarında ne, nerede, ne zaman ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5 N 1 K) ögelerini vurgular. Tür, yöntem ve tekniklere uygun konuşma • Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. • Topluluk önünde konuşur. • Masal, hikaye, fıkra veya film tekniğine uygun anlatır. • Deneyim ve anılarını anlatır. • Konuşmalarında betimlemeler yapar.

 8. ÖĞRENME ALANI: OKUMA Okuma kurallarını uygulama • Okumak için hazırlık yapar. • Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. • İşitilebilir bir ses tonuyla okur. • Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. • Akıcı okur. • Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. • Kitabını özenle kullanır. Okuduğunu anlama • Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. • Okuma öncesi, okuma sonrası ve okuma sırasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. • Okuduklarını zihninde canlandırır. • Okuduklarının konusunu belirler. • Okuduğu metnin içeriği hakkında düşüncelerini belirtir. • Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. • Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. • Okuduklarında ne, nerede, ne zaman ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5 N 1 K) sorularına cevap arar. • Okuduklarında “hikaye unsurlarını” belirler. • Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir.ü • Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. • Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. • Okuduklarını başkalarıyla paylaşır.

 9. Anlam kurma • Metin içi anlam kurar. • Söz varlığını geliştirme • Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. • Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. • Seslerden heceler, hecelerden kelimeler kelimelerden cümleler oluşturarak okur. Tür, yöntem ve tekniklere uygun konuşma • Serbest okuma yapar. • Metnin türünü dikkate alarak okur. • Eğlenmek için masal, bilmece, fıkra vb. okur. • Paylaşarak okumaktan zevk alır. • Yankılayıcı( tekrar ederek)okur. • Rehber yardımıyla okur. • Bilgi edinmek için okur. • Gazete ve dergi okur.

 10. ÖĞRENME ALANI: YAZMA Yazma kurallarını uygulama • Yazmak için hazırlık yapar. • Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. • Bitişik eğik yazı ile yazar. • Bütün yazılarını bitişik eğik yazı yazar. • Matematiksel ifadeleri doğru yazar. • Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. • Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. • Yazılarında yazım kurallarını uygular. • Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Kendini yazılı olarak ifade etme • Olayları oluş sırasına göre yazar. • Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. • İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. • Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. • Kendini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. • Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili yazılar yazar. • Yazılarında ne, nerede, ne, ne zaman nasıl, niçin ve kim ( 5N 1K) ögelerini vurgular.

 11. Tür, yöntem ve tekniklere uygun yazma • Hikaye yazar. • Yazılarında betimlemeler yapar. • İş biriliği yaparak yazar. • Dikte etme çalışmalarına katılır. • Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. • Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturur. • İstediği bir konuda yazılar yazar.

 12. ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU Görsel okuma • Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. • Trafik işaretlerinin anlamlarını bilir. • Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular. • Beden dilini yorumlar. • Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. • Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. • Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. • Metin ve görsel ilişkisini sorgular. • Resim ve fotoğrafları yorumlar.

 13. Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız • Matematik • Doğal sayılarla toplama işlemi • Verileyen toplananı bulma • Toplamları aynı olan sayılar • Toplama işleminde değişme özelliği • Toplama işlemi gerektiren problemler • Doğal sayılarla çıkarma işlemi • Çıkarma işleminde verilmeyenleri bulma • Hayat Bilgisi • Benim Ailem • Özenli Kullanırım • Bir Elin Nesi Var, İki elin Sesi Var. • Bizim Değerlerimiz • Ailem Bana Özel Türkçe • Kuşkucu Horoz • ( Öyküleyici metin) • Rüya(Şiir) • Küçük Resimler (Bilgilendirici metin) • Gökkuşağı ( Dinleme metni) • Ormandaki Bisiklet • ( Öyküleyici metin) • Uçurtma Şenliği(şiir) • Ben Tavuk Değilim (Bilgilendirici)

 14. Hayat Bilgisi derslerinde Fen laboratuvarında derslerimizi uygulamalar yaparak işliyoruz. Bu ay laboratuvarda ayrışma ve maddenin halleri konularını işledik.

 15. Atık pil ve kapak toplayarak katkıda bulunuyoruz.

 16. Türkçe dersinde öğrencilerimizle sınıflarımızda yaratıcı hikaye yazma çalışması yaptık.

 17. Matematik dersinde canlandırmalar yaparak işlem ve problem çözmeyi öğrendik.

 18. Bilgisayar Derslerimizde resim ve yazı çalışmaları yaptık. Cito Öğrenci izleme sistemi sınavlarını uyguladık.

 19. Bilgisayar(Set) Sosyal etkinliklerimizde yazı ve resim çalışmaları yaptırıldı.

 20. Görsel Sanatlar

 21. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ ÇALIŞMALARI Değerler Eğitimi Programı kapsamında rehberlik saatinde “Sevgi, Saygı ve Hoşgörü” değerlerini işlemeye başladık. Öğrencilerimizin ayın değeri ile ilgili yaptıkları çalışmaları “Sınıf Panomuzda” sergiledik. “Sevgi, Saygı ve Hoşgörü” konulu Değerler Eğitimi Bültenini e-posta ile velilerimize gönderdik.

 22. REHBERLİK SAATİNDE SAYGI İFADE EDEN DAVRANIŞLARLA İLGİLİ BİLİNÇ GELİŞTİREBİLME HEDEFİMİZE YÖNELİK OLARAK SAYGI İFADE EDEN DAVRANIŞLARA ÖRNEKLER VERDİK.

 23. ANNE BABA EĞİTİM SEMİNERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü çalışmaları kapsamında 22.03.2012 tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi Yard.Doç.Dr.Aylin İlden KOÇKAR tarafından “Çocuklara Sınır Koymak” konulu, tüm okul velilerimize yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

 24. Sosyal Etkinlik Derslerimizde Yapılan Çalışmalar • DERS KONUSU: YÜZME • Yüz üstü ayak ve nefes çalışması,Yardımlı yüz üstü suda ilerleme çalışması, Yardımsız su üzerinde ilerleme çalışması • Sırt üstü suda kayma çalışması, yardımlı sırt üstü suda ilerleme çalışması, sırt üstü kol çalışması • Çivileme, balıklama ve serbest atlama çalışmaları. • Genel tekrar (serbest ve sırt üstü 8 mt.Yüzme), havuz içi eğlenceli oyunlar • DERS KONUSU: Denge ile ilgili koordinasyonu geliştirme, top alıştırmaları, kaldırma ve taşıma ile ilgili koordinasyon geliştirme. • Tek ayak üzerine denge hareketleri, eşli olarak denge hareketleri, minder üzerinde yan yuvarlanma, öne yuvarlanma, belirli yükseklikten mindere düşme. • Top atma ve tutma hareketleri, uzağa top atma yarışması, yakan top oyunu. • Sağlık topu taşıma yarışması, gruplar arası top taşıma yarışması

 25. MÜZİK • Porte üzerinde nota yerlerini gösterir.Nota ve değerlerini bilir. • Org üzerinde iki elini birden kullanarak şarkıları çalar. • Orff ve ritim aletlerini kullanır , ritme göre dans eder. • Öğrendiği Şarkılarda Kuvvetli –Hafif gürlük terimlerini kullanarak söyler ve müziği güzelleştirdiğinin farkında olur. • Org dersinde öğrendiği şarkıları nota değer ve sürelerine göre çalar . • Set derslerinde 1.sınıflarda orff eğitimine devam edilmektedir.Ksilofon , Metalofon , Marakas , Bongo , çalgılarını tanıyarak bu enstrumanlarla grup halinde çalmayı ,birbirlerini dinleyerek ritme uygun hareket edebilmeyi bilirler.

 26. Sosyal Etkinlik Derslerimizde Yapılan Çalışmalar

 27. Porte üzerinde nota yerlerini gösterir.Nota ve değerlerini bilir. Org üzerinde iki elini birden kullanarak şarkıları çalar. Orff ve ritim aletlerini kullanır , ritme göre dans eder. Öğrendiği Şarkılarda Kuvvetli –Hafif gürlük terimlerini kullanarak söyler ve müziği güzelleştirdiğinin farkında olur. Org dersinde öğrendiği şarkıları nota değer ve sürelerine göre çalar . Set derslerinde 1.sınıflarda orff eğitimine devam edilmektedir.Ksilofon , Metalofon , Marakas , Bongo , çalgılarını tanıyarak bu enstrumanlarla grup halinde çalmayı ,birbirlerini dinleyerek ritme uygun hareket edebilmeyi bilirler.

 28. Kütüphane Saati Uygulamamız

 29. Matematik Odası Etkinliklerimiz

 30. Kendi hikayemizi oluşturuyoruz

 31. Saat başlarını okuyor ve yazıyoruz,

 32. Okuma Saati

 33. Verilen çalışmaları yapabiliyorlar.

 34. Sorumluluklarının bilincinde oldukça çalışmalarından keyif alıyorlar

 35. Öğrencilerimize her ayın sonunda okudukları kitapların sayfa sayılarına göre “Kitap Kurdu” belgesi veriyoruz.