ระบบดูแลเฝ้าระวังโรค
Download
1 / 27

Outline ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าและที่มาของการพัฒนา CPG - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

ระบบดูแลเฝ้าระวังโรค ซึมเศร้า และ ที่มาของการพัฒนา CPG ในการอบรมใช้แนวทาง การจัดการโรคซึมเศร้าสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติย ภูมิ สนับสนุนโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. Outline ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าและที่มาของการพัฒนา CPG.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Outline ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าและที่มาของการพัฒนา CPG ' - thad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าและที่มาของการพัฒนา CPGในการอบรมใช้แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิสนับสนุนโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


Outline cpg
Outline ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าและที่มาของการพัฒนา CPG

ที่มาของระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า (ปัญหาของระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าของไทย)

มาตรการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า

ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

กระบวนการการดูแลรักษาตามระบบดูแลเฝ้าระวัง

ความสำคัญและขั้นตอนการพัฒนา CPG และการพิจารณาหลักฐานทางวิชาการ


สภาพปัญหาของการดูแลรักษาโรคซึมเศร้าของไทย

 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปทุกระดับไม่มั่นใจในการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า

 • มีความจำกัดของการดูแลรักษาทั้ง การรักษาด้วยยา และทางจิตสังคม

 • ไม่มีระบบติดตามเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำของโรคที่มีประสิทธิผล

Awareness

Diagnosis

Treatment

Accessibility

Surveillance

Prevention

Result of situation analysis fiscal 2006

ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการตระหนัก มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องคิดว่าอาการซึมเศร้าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นแล้วก็หายเองและมีอคติต่อความเจ็บป่วยจิตเวชรวมทั้งโรคซึมเศร้า

การเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าน้อยมากๆ (3.34%)

ขาดเทคโนโลยีและแนวทางการป้องกันโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพ


ความจริงที่ซ่อนเร้นในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าความจริงที่ซ่อนเร้นในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (100%)

ได้รับยาต้านเศร้า (4.4%)

ไม่ได้รับการรักษา (95.6%)

ได้ยาในปริมาณที่เพียงพอ

สำหรับการรักษา*(?%)

: ไม่มารักษา—ไม่ได้รับการวินิจฉัย—วินิจฉัยแต่ได้รับการรักษา--ได้รับการรักษาแต่ไม่ต่อเนื่องหรือปริมาณยาไม่พอ

*6-month treatment with an adequate dose leading to a response

Tylee A et al, IntClinPsychopharmacol, 1999, 14 (3): 139–51; Lépine, JP et al., IntClinPsychopharmacol, 1997, 12: 19–29


5ความจริงที่ซ่อนเร้นในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

6

4

3

1

3

2

7

การพัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า พ.ศ. 2549-2552

ขั้นตอน 1-3 ดำเนินการปี 2549

ดำเนินการ

ปี 2550

Pilot study

จังหวัดยโสธร

วิเคราะห์สถานการณ์

การพัฒนาระบบ/

เครื่องมือ/เทคโนโลยี

ทบทวน

องค์ความรู้

ติดตาม

ประเมินผล

ขั้นตอนที่

5-6

ดำเนินการ

ปี 2551

พัฒนาเครื่องมือ

เครื่องมือ

คัดกรอง/ประเมิน

พัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริมป้องกัน

ปรับปรุงเครื่องมือ

เทคโนโลยีและระบบ

การส่งเสริมป้องกัน

พัฒนาแนวทางการดูแลรักษา

การดูแลรักษา

ขยายผล ทั่วประเทศ

ปี 2552

พัฒนาระบบเฝ้าระวัง

และข้อมูลสารสนเทศ

ทดลองขยายผล

ใน 22 จังหวัด

ระบบการเฝ้าระวัง


มาตรการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้ามาตรการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า

ลดอคติในเรื่องโรคซึมเศร้าในบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป โดยสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ลดการเกิดโรคในผู้ที่เสี่ยงโดยการค้นหาและส่งเสริมป้องกัน

ลดระยะเวลาและความรุนแรงของอาการซึมเศร้า โดยผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มมีอาการ ด้วยวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและนานพอ

ป้องกันผลแทรกซ้อนที่จะเกิดจากโรคซึมเศร้า เช่น การฆ่าตัวตาย

ป้องกันการกลับซ้ำและการกลับเป็นใหม่ของโรค


ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า


เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่สำคัญในระบบดูแลเฝ้าระวังเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่สำคัญในระบบดูแลเฝ้าระวัง

2Q แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม

DS8 แบบคัดกรองซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

9Q แบบประเมินอาการซึมเศร้าด้วย 9 คำถาม

8Q แบบประเมินฆ่าตัวตายด้วย 8 คำถาม


การคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้าการคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

Depression

Depressive disorders

Remission

Relapse

คัดกรอง

2Q หรือ DS8

การคัดแยกผู้ป่วยออก

จากกลุ่มไม่ป่วยเพื่อค้นหา

และนำผู้ป่วยข้าสู่

กระบวนการช่วยเหลือ

กลุ่มเสี่ยงที่ควรคัดกรองโรคซึมเศร้ากลุ่มเสี่ยงที่ควรคัดกรองโรคซึมเศร้า

กลุ่มที่สามารถประมาณการจำนวนได้

กลุ่มที่ประมาณการจำนวนได้ยาก

 • ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ไตวาย มะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง

 • ผู้ป่วยสูงอายุ

 • ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือหลังคลอด

 • ผู้ที่มีปัญหาสุรา สารเสพติด

 • กลุ่มที่มาด้วยอาการซึมเศร้าชัดเจน

 • ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้

 • กลุ่มที่มีการสูญเสีย (คนที่รักหรือสินทรัพย์จำนวนมาก)


ความเชื่อมโยงของการใช้เครื่องมือกับการดูแลเฝ้าระวังความเชื่อมโยงของการใช้เครื่องมือกับการดูแลเฝ้าระวัง

Depression

Depressive disorders

Remission

Relapse

ประเมิน

9Q

- ปกติ

- น้อย

- ปานกลาง

- รุนแรง

ประเมินผู้ป่วย

หรือความรุนแรง

และการเปลี่ยนแปลง

ของโรคซึมเศร้า

ระระดับความรุนแรงการแปลผลการใช้แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9Q

ค่าจุดตัด (cut off score)= 7 คะแนน เป็นจุดตัดที่แบ่งระดับการวินิจฉัยหรือจำแนกคนที่ป่วยออกจากคนไม่ป่วย (cut off level) โดยเลือกจากค่า

ความไว (Sensitivity) 75.68% และความจำเพาะสูง (Specificity) 92.85% เป็นระดับที่สูงและสอดคล้องกับบริบทของโรคซึมเศร้าในคนไทย


ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

การค้นหาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า:

คัดกรองด้วย 2Q หรือ DS8

รายงาน/สรุปผล

บันทึกผลทาง www

บันทึกผลทาง www

Depression

Surveillance

System

ประเมินโรคซึมเศร้า

ด้วย 9Q

ติดตามเฝ้าระวังการกลับซ้ำ

ด้วย 9Q

บันทึกผลทาง www

บันทึกผลทาง www

ประเมินการฆ่าตัวตาย

ด้วย 8Q

ดูแลรักษาโรคซึมเศร้าและ

ด้วยแนวทางการจัดการ

ตามระดับความรุนแรง

บันทึกผลทาง www


กระบวนการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้ากระบวนการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

คัดกรอง

คัดกรองในกลุ่มเสี่ยง

คัดกรองในกลุ่มเสี่ยงด้วย 2Q หรือ DS8

ให้การรักษา

ตามมาตรฐาน

การรักษา

+ve

+ve

+ve

แจ้งผลและ

ให้สุขภาพจิต

ศึกษา

แจ้งผลและให้สุขภาพจิตศึกษา

≥ 7

ประเมินด้วย 9Q

ประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q

≥ 7

≥ 7

ประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8Q

8Q

≥17

ประเมิน

การฆ่าตัวตายด้วย

8Q

วินิจฉัยโรคซึมเศร้าโดยแพทย์

≥7

9Q ≥19

ผลประเมินด้วย 9Q

Non MDD

MDD

ติดตามด้วย

9Qหรือ/และ8Q

ทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี

Mild 9Q=7-12

Csg+Edญาติ

Moderate 9Q=13-18

Rx+Csg+Edญาติ

≥7

Severe 9Q≥19

มีปัญหาทางสังคมจิตใจ

Csg

ติดตามด้วย 9Q

ซ้ำอีก 1 เดือน

Education

ไม่มีปัญหาทางสังคมจิตใจ

ติดตามการรักษาจน 9Q<7 ทุก 1 เดือนเป็นเวลา 6 เดือน แล้วลดยาลงจนหยุดได้


บทบาทของแพทย์ในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าบทบาทของแพทย์ในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

CPG

for

GP

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปไม่มั่นใจ

ในการวินิจฉัยและให้การรักษา

Diagnosis

Treatment


Introduction
Introductionบทบาทของแพทย์ในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

 • จัดพิมพ์ฉบับร่าง

 • ให้คณะผู้เชี่ยวชาญประเมิน

 • ปรึกษาผู้เกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ

 • ทดลองใช้ ประเมินผลการใช้

 • จัดทำแผนการนำไปปฏิบัติ

 • ประเมินผล และพัฒนาต่อเนื่อง

การจัดทำ

กำหนดทีมงานยกร่าง

กำหนดขอบเขตของปัญหา ครอบคลุมถึงโรคซึมเศร้าทุกชนิด

กำหนด Health outcome ที่ต้องการคือ การหายทุเลาทบทวนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

ประชุมยกร่างแนวปฏิบัติ 8 ครั้ง


Level of evidence
Level of evidenceบทบาทของแพทย์ในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า


Level of evidence1
Level of evidenceบทบาทของแพทย์ในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า


Level of evidence2
Level of evidenceบทบาทของแพทย์ในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า


Level of evidence3
Level of evidenceบทบาทของแพทย์ในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

ปรับปรุงโดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข จาก CEBM level of Evidence; www.cebm.net, originally created by Dave Sackett, Susanne Fletcher. March 2009


Grades of recommendations
Grades of Recommendationsบทบาทของแพทย์ในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า


Grades of recommendations1
Grades of Recommendationsบทบาทของแพทย์ในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

ปรับปรุงโดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข จาก CEBM level of Evidence; www.cebm.net, originally created by Dave Sackett, Susanne Fletcher. March 2009


ad